สัมมนาเครือขายบรรณารักษยุคใหมสัญจร ครั้งที่ 2 : LibcampUbon#2 สื่อสารสนเทศทองถิ่นบนเว็บไซตหองสมุดเมืองไทย Case t d...
ศูนยศิลป            ู ปะและวััฒนธรรมสื่อสารสนเทศทองถิ่นบนเว็บไซตหองสมุดเมืองไทย - Website Local Resources ...
มุมสารสนเทศทองถิิ่นออนไลน              ไ  เขาถึงขอมูลทองถิ่นได 24 ชั่วโมง ไมมีขอจํากัดเรื่องระยะทา...
ตััวอยางเว็บไซตสารสนเทศทองถิ่นออนไลนทั่วประเทศไทย  รวบรวมเว็็บไซตสารสนเทศทองถินใ ืองไทยตังแตระดับพืนทีี่ไปจนถึงร...
http://www.lannacorner.net/ - ล้ านนาคอร์ เนอร์                                      ...
http://lib.payap.ac.th/webin/ntic/  ศูนยขอมูลภาคเหนือ สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยพายัพ                  ...
http://nadoon.msu.ac.th/web/  ศูนยสารนิเทศอีสานสิรินธร                   ภาคตะวนออกเฉยงเหนอ     ...
http://www.bl.msu.ac.th/  โครงการอนุรักษใบลานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ม.มหาสารคาม     ภาคตะวนออกเฉยงเหนอ       ...
http://lib12.kku.ac.th/esan/  มุมอีสานสนเทศ สํานักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยขอนแกน                     ...
http://rrulocal.rru.ac.th/  ขอมูลทองถิ่นภาคตะวันออก สํานักวิทยบริการฯ มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร         ...
http://www.odi.stou.ac.th/nonthaburi-studies  นนทบุรีศึกษา สํานักบรรณสารสนเทศ มสธ.                    ...
http://localinfo.tsu.ac.th/jspui/  ฐานขอมูลทองถินภาคใต สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยทักษิณ         ่      ...
http://wbns.oas.psu.ac.th/  ฐานขอมูลขาวจังหวัดชายแดนภาคใต หอสมุดจอหนเอฟ เคนเนดี้                  ...
ตััวอยางเว็บไซตสารสนเทศทองถิ่นออนไลนในจังหวัดอุบลราชธานี  รวบรวมเว็็บไซตสารสนเทศทองถินใ งหวัดอุบลราชธานีีท่ีนาสนใ...
http://www.guideubon.com/  ไกดอุบล.com                                         ...
http://202.29.20.74/rLocal/  ฐานขอมูลทองถินจังหวัดอุบลราชธานี ม.ราชภัฎอุบลราชธานี         ่         ...
http://www.aac.ubru.ac.th/  สํานักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี             อุบลราชธาน    ...
http://www.lib.ubu.ac.th/localinformation/  งานขอมูลทองถิน สํานักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี         ่ ...
http://www.lib.ubu.ac.th/localinformation/  งานขอมูลทองถิน สํานักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี         ่ ...
http://www.esansawang.in.th/esanweb/es0_home/index_esan.html  ภาษาและวัฒนธรรมอีสาน โรงเรียนสวางวีระวงศ        ...
สื่อสารสนเทศทองถิ่นบนเว็บไซตหองสมุดเมืองไทย - Website Local Resources in Thailand by Library              ...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Libcampubon2 Case study website local information

1,207 views

Published on

libcampubon#2 theme local information and library section website local inforamation

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,207
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
398
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Libcampubon2 Case study website local information

 1. 1. สัมมนาเครือขายบรรณารักษยุคใหมสัญจร ครั้งที่ 2 : LibcampUbon#2 สื่อสารสนเทศทองถิ่นบนเว็บไซตหองสมุดเมืองไทย Case t d Website Local Resources in Thailand by Library C study : W b it L l R i Th il d b Lib วันพฤหัสบดีที่ 26 พฤษภาคม 2554 ฤ ฤ ณ หองสมุดประชาชนจังหวัดอุบลราชธานี “ศูนยความรูกินได” นายเมฆินทร ลิขิตบุญฤทธิ์ นักพัฒนาระบบหองสมุดศูนยความรูกินได / เจาของบล็อก Libraryhub.in.th maykin@kc.okmd.or.th / dcy_4430323@hotmail.com www.kindaiproject.net / www.libraryhub.in.th
 2. 2. ศูนยศิลป ู ปะและวััฒนธรรมสื่อสารสนเทศทองถิ่นบนเว็บไซตหองสมุดเมืองไทย - Website Local Resources in Thailand by Library 
 3. 3. มุมสารสนเทศทองถิิ่นออนไลน ไ เขาถึงขอมูลทองถิ่นได 24 ชั่วโมง ไมมีขอจํากัดเรื่องระยะทางในการศึกษารวบรวม จัดเก็บ จัดระบบ สืบคน อดีต ปจจุุบัน อนาคต ไมมขอจากดดานสถานทและเวลา ไมมีขอจํากัดดานสถานทีและเวลา ่สื่อสารสนเทศทองถิ่นบนเว็บไซตหองสมุดเมืองไทย - Website Local Resources in Thailand by Library 
 4. 4. ตััวอยางเว็บไซตสารสนเทศทองถิ่นออนไลนทั่วประเทศไทย รวบรวมเว็็บไซตสารสนเทศทองถินใ ืองไทยตังแตระดับพืนทีี่ไปจนถึงระดับภูมภาค ไ   ่ ในเมื ไ ้ ื้ ึ ิสื่อสารสนเทศทองถิ่นบนเว็บไซตหองสมุดเมืองไทย - Website Local Resources in Thailand by Library 
 5. 5. http://www.lannacorner.net/ - ล้ านนาคอร์ เนอร์ ภาคเหนอ ภาคเหนือ จดทาโดยสานกบรการเทคโนโลย จั ด ทํ า โดยสํ า นั ก บริ ก ารเทคโนโลยี สารสนเทศ มหาวิ ท ยาลั ย เชี ย งใหม รวบรวมขอมูลสถานททองเทยว รวบรวมขอมลสถานที่ทองเที่ยว อาหาร พื้ น บ า นล า นนา ภาพล า นนาในอดี ต ประเพณลานนา ซงรวบรวมขอมูลจาก ประเพณีลานนา ซึ่งรวบรวมขอมลจาก 8 จังหวัด ไดแก เชียงใหม เชียงราย แพร นาน พะเยา ลําปาง ลําพูน แมฮองสอน ูสื่อสารสนเทศทองถิ่นบนเว็บไซตหองสมุดเมืองไทย - Website Local Resources in Thailand by Library 
 6. 6. http://lib.payap.ac.th/webin/ntic/ ศูนยขอมูลภาคเหนือ สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยพายัพ ภาคเหนอ ภาคเหนือ จ ทํ จั ด ท า โ ด ย ส า น ก ห อ ส มุ ด สํ นั ม มหาวิ ท ยาลั ย พายั พ รวบรวม ขอมูลสถานททองเทยว กลุ ชาต ขอมลสถานที่ทองเที่ยว กลมชาติ พั น ธุ ภาพในอดี ต ผั ก พื้ น บ า น ภู ม ป ญ ญา ภมิ ปญญา ฯลฯ นอกจากนี้ ยั ง นอกจากนยง รวบรวมข อ มู ล จาก 8 จั ง หวั ด ไดแก เชียงใหม เชียงราย แพร น า น พะเยา ลํ า ปาง ลํ า พู น แมฮองสอนสื่อสารสนเทศทองถิ่นบนเว็บไซตหองสมุดเมืองไทย - Website Local Resources in Thailand by Library 
 7. 7. http://nadoon.msu.ac.th/web/ ศูนยสารนิเทศอีสานสิรินธร ภาคตะวนออกเฉยงเหนอ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ แนะนํําศูนยสารนิิเทศอีีสานสิิรินธร ขอมูลเกี่ยวกับศูนย วัสดุสารสนเทศที่ ใหบรการ เรองนารู เกี่ยวกับอีสาน ใหบริการ เรื่องนารที่เกยวกบอสาน กฤตภาคอี ส านอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส นอกจากนยงรวมถงขอมู ล พนฐาน นอกจากนี้ ยั ง รวมถึ ง ข อ มลพื้ น ฐาน ของจังหวัดทั้ง 19 ของภาคอีสานสื่อสารสนเทศทองถิ่นบนเว็บไซตหองสมุดเมืองไทย - Website Local Resources in Thailand by Library 
 8. 8. http://www.bl.msu.ac.th/ โครงการอนุรักษใบลานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ม.มหาสารคาม ภาคตะวนออกเฉยงเหนอ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โครงการอนุรักษเอกสารใบลานใน โ ใ ใ ภาคตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ เป น โครงการทดาเนนการดานการสารวจ โครงการที่ดําเนินการดานการสํารวจ อนุรักษ และพัฒนาดานเอกสารใบ ลานในภาคตะวนออกเฉยงเหนอ ซง ลานในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่ง ได มี ก ารปริ ว รรต และถอดแปล เอกสารสาคญ ออกเผยแพรเพอเปน เอกสารสําคัญ ออกเผยแพรเพื่อเปน ประโยชนตอการศึกษา วิจัย หลาย เ รื่ อ ง ป ร ะ ก อ บ ด ว ย ตํ า ร า ย า ร ด ต โหราศาสตร วรรณกรรมท อ งถิ่ น และเอกสารประวัติศาสตรสื่อสารสนเทศทองถิ่นบนเว็บไซตหองสมุดเมืองไทย - Website Local Resources in Thailand by Library 
 9. 9. http://lib12.kku.ac.th/esan/ มุมอีสานสนเทศ สํานักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยขอนแกน  ภาคตะวนออกเฉยงเหนอ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มุมอีสานสนเทศ จัดทําโดยสํานักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยขอนแกน มี ขอบเขตความรับผิดชอบคืือ ทําหนาที่สํารวจ รวบรวม ใ บริการชี้แหลง ให สารสนเทศภูมิปญญาทองถิ่นอีสาน เชื่อมโยงขอมูล (Link) กับเครือขาย สารสนเทศอืื่น ๆ นอกจากนีี้ยังใหบริิการคััดสรรสารสนเทศเฉพาะทางดาน ใ ภู มิ ป ญ ญาท อ งถิ่ น อี ส านเพื่ อ การส ง เสริ ม และการพั ฒ นาภาค ตะวนออกเฉยงเหนอแกผูรบบรการ ั ี ื  ั ิสื่อสารสนเทศทองถิ่นบนเว็บไซตหองสมุดเมืองไทย - Website Local Resources in Thailand by Library 
 10. 10. http://rrulocal.rru.ac.th/ ขอมูลทองถิ่นภาคตะวันออก สํานักวิทยบริการฯ มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร  ภาคตะวนออก ภาคตะวันออก รวบรวมขอมลสารสนเทศในภาค ู ตะวั น ออก ซึ่ ง ประกอบด ว ย 7 จั ง หวั ด ได แ ก จั น ทบุุ รี ชลบุุ รี ต ร า ด ร ะ ย อ ง ฉ ะ เ ชิ ง เ ท ร า ปราจีนบุุรี และสระแกว โดยเนน ข อ มู ล การท อ งเที่ ย ว บทความที่ เกี่ ย วกั บ ภาคตะวั น ออก รวมถึ ง การรวมข า วในภาคตะวั น ออก เรื่ อ งราวภู มิ ป ญ ญา ประเพณี และวัฒนธรรมทองถิ่นดวยสื่อสารสนเทศทองถิ่นบนเว็บไซตหองสมุดเมืองไทย - Website Local Resources in Thailand by Library 
 11. 11. http://www.odi.stou.ac.th/nonthaburi-studies นนทบุรีศึกษา สํานักบรรณสารสนเทศ มสธ. ภาคกลาง รวบรวมขอมู ล เกยวกบ รวบรวมข อ มลเกี่ ย วกั บ จั ง หวั ด นนทบุ รี ใ นแง ต า งๆ เชน สงคม วฒนธรรม เช น สั ง คม วั ฒ นธรรม ป ร ะ เ พ ณี ศิ ล ป ะ โบราณสถาน บคคลสําคัญบุคคลสาคญ รวมถึ ง วิ ถี ชี วิ ต ของคนใน จังหวัดนนทบุรี ุสื่อสารสนเทศทองถิ่นบนเว็บไซตหองสมุดเมืองไทย - Website Local Resources in Thailand by Library 
 12. 12. http://localinfo.tsu.ac.th/jspui/ ฐานขอมูลทองถินภาคใต สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยทักษิณ  ่ ภาคใต ภาคใต ฐานขอมูลภาคใตพัฒนาขึ้น เพื่ อ รวบรวมสารสนเทศ หรือองคความรูที่เกี่ยวของ เกี่ยวกับ 14 จังหวัดภาคใต เพื่ อ ให ผู ที่ ส นใจสามารถ เข า ถี ง เอกสารฉบั บ เต็ ม (full text)สื่อสารสนเทศทองถิ่นบนเว็บไซตหองสมุดเมืองไทย - Website Local Resources in Thailand by Library 
 13. 13. http://wbns.oas.psu.ac.th/ ฐานขอมูลขาวจังหวัดชายแดนภาคใต หอสมุดจอหนเอฟ เคนเนดี้   ภาคใต ภาคใต รวบรวมขาวสาร บทความการวเคราะหเหตุการณตาง จากสอตางๆ ออนไลนทใหขอมูลเกยวกบ จงหวดชายแดน รวบรวมขาวสาร บทความการวิเคราะหเหตการณตาง ๆ จากสื่อตางๆ ออนไลนที่ใหขอมลเกี่ยวกับ 5 จังหวัดชายแดน ภาคใต ซึ่งไดแก ปตตานี ยะลา นราธิวาส สงขลา และสตูล โดยมีการจัดหมวดหมูขาวสารและเหตุการณตางๆ ได เปนอยางด เปนอยางดีสื่อสารสนเทศทองถิ่นบนเว็บไซตหองสมุดเมืองไทย - Website Local Resources in Thailand by Library 
 14. 14. ตััวอยางเว็บไซตสารสนเทศทองถิ่นออนไลนในจังหวัดอุบลราชธานี รวบรวมเว็็บไซตสารสนเทศทองถินใ งหวัดอุบลราชธานีีท่ีนาสนใจ ไ   ่ ในจั ใสื่อสารสนเทศทองถิ่นบนเว็บไซตหองสมุดเมืองไทย - Website Local Resources in Thailand by Library 
 15. 15. http://www.guideubon.com/ ไกดอุบล.com  อุบลราชธาน อบลราชธานี เว็บไซตที่รวบรวมขอมูลในจังหวัดอุบลราชธานีที่มีผชมในจังหวัดมากที่สุด รวบรวมเรื่องราวตางๆ ภาพถายงามๆ เรื่อง ู เลา โฆษณา ขาวสาร และอื่นๆ ที่อยูในจังหวัดอุบลราชธานี - เว็บไซตทองถิ่นที่ใหญที่สุดในอุบลราชธานีสื่อสารสนเทศทองถิ่นบนเว็บไซตหองสมุดเมืองไทย - Website Local Resources in Thailand by Library 
 16. 16. http://202.29.20.74/rLocal/ ฐานขอมูลทองถินจังหวัดอุบลราชธานี ม.ราชภัฎอุบลราชธานี  ่ อุบลราชธาน อบลราชธานี รวบรวมความรูสารสนเทศทองถิ่นในจังหวัดอุบลราชธานี โดยมีขอบเขตของเนื้อหา เชน สถานที่ทองเที่ยว ยา สมุนไพร ภูมิปญญาชาวบาน โบราณสถาน หัตถกรรมพื้นฐาน ฯลฯสื่อสารสนเทศทองถิ่นบนเว็บไซตหองสมุดเมืองไทย - Website Local Resources in Thailand by Library 
 17. 17. http://www.aac.ubru.ac.th/ สํานักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี อุบลราชธาน อบลราชธานีสื่อสารสนเทศทองถิ่นบนเว็บไซตหองสมุดเมืองไทย - Website Local Resources in Thailand by Library 
 18. 18. http://www.lib.ubu.ac.th/localinformation/ งานขอมูลทองถิน สํานักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ่ อุบลราชธาน อบลราชธานี รวบรวมเอกสารขอมูลทมเนอหาเกยวของกบภูมภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยโดยเนน จงหวด ไดแก รวบรวมเอกสารขอมลที่มีเนื้อหาเกี่ยวของกับภมิภาคตะวนออกเฉยงเหนอของประเทศไทยโดยเนน 8 จังหวัด ไดแก อุบลราชธานี อํานาจเจริญ ศรีสะเกษ สุรินทร บุรีรัมย ยโสธร มุกดาหาร นครพนม นอกจากนี้ยังรวมถึงขอมูลจาก ประเทศในแถบอนโดจน ไดแก สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว กัมพชา และเวยดนาม ในทุกสาขาวชา ประเทศในแถบอินโดจีน ไดแก สาธารณรฐประชาธปไตยประชาชนลาว กมพูชา และเวียดนาม ในทกสาขาวิชาสื่อสารสนเทศทองถิ่นบนเว็บไซตหองสมุดเมืองไทย - Website Local Resources in Thailand by Library 
 19. 19. http://www.lib.ubu.ac.th/localinformation/ งานขอมูลทองถิน สํานักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ่ อุบลราชธาน อบลราชธานี รวบรวมเอกสารขอมูลทมเนอหาเกยวของกบภูมภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยโดยเนน จงหวด ไดแก รวบรวมเอกสารขอมลที่มีเนื้อหาเกี่ยวของกับภมิภาคตะวนออกเฉยงเหนอของประเทศไทยโดยเนน 8 จังหวัด ไดแก อุบลราชธานี อํานาจเจริญ ศรีสะเกษ สุรินทร บุรีรัมย ยโสธร มุกดาหาร นครพนม นอกจากนี้ยังรวมถึงขอมูลจาก ประเทศในแถบอนโดจน ไดแก สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว กัมพชา และเวยดนาม ในทุกสาขาวชา ประเทศในแถบอินโดจีน ไดแก สาธารณรฐประชาธปไตยประชาชนลาว กมพูชา และเวียดนาม ในทกสาขาวิชาสื่อสารสนเทศทองถิ่นบนเว็บไซตหองสมุดเมืองไทย - Website Local Resources in Thailand by Library 
 20. 20. http://www.esansawang.in.th/esanweb/es0_home/index_esan.html ภาษาและวัฒนธรรมอีสาน โรงเรียนสวางวีระวงศ อุบลราชธาน อบลราชธานีสื่อสารสนเทศทองถิ่นบนเว็บไซตหองสมุดเมืองไทย - Website Local Resources in Thailand by Library 
 21. 21. สื่อสารสนเทศทองถิ่นบนเว็บไซตหองสมุดเมืองไทย - Website Local Resources in Thailand by Library 

×