ความคดสรางสรรค                                  ความคิดสร้ างสรรค์Inno  play tion in libr...
นวัตกรรม ความคิดสร้ างสรรค์ งานห้ องสมุดเครื องมือในการหาความคิดสร้ างสรรค์กรณีศกษา : นวัตกรรมห้ องสมุด    ึ      ...
Inno  play tion         Inno ‘play’ tion นวตกรรม ความคิดสร้ างสรรค์ งานหองสมุด นวัตกรรม ความคดสรางสรรค งานห้ องสมด...
นวัตกรรมและความคิดสร้ างสรรค์ สาหรั บห้ องสมุดโรงเรียน [Inno ‘play’ tion in library school]                ํ
???????????????????????????????? Innovation - Innovation - Innovation - Innovation - Innovation???????????????????????????...
???????????????????????????????? Innovation - Innovation - Innovation - Innovation - Innovation???????????????????????????...
???????????????????????????????? Innovation - Innovation - Innovation - Innovation - Innovation???????????????????????????...
สงใหม        สงใหม        สิงใหม่        งใหม่        แนวคดใหม        แนวคดใหม    ...
ไมมนวตกรรม ไ ่ ีชี ิ ชี   ไ ่ ี ั  ไมมชวตชวานวัตกรรมและความคิดสร้ างสรรค์ สาหรั บห้ องสมุดโรงเรียน [Inno ‘play’ tion i...
ความเชียวชาญ คือ ความรู้                                     ทักษะในการคิดอย่ าง ด้ า...
นวัตกรรมและความคิดสร้ างสรรค์ สาหรั บห้ องสมุดโรงเรียน [Inno ‘play’ tion in library school]                ํ
???????????????????????????????? Creativity – Creativity – Creativity – Creativity – Creativity???????????????????????????...
ความคิดสร้ างสรรค์ Think Thi k                    ความคิดใหม่ๆ – การมองหาทางเลือกใหม่ๆ       ...
บทบาทของห้ องสมุุดเปลียนไปเยอะแค่ ไหน...                                       Noteb...
Library is moving……… Library is moving                         Communication           ...
‐ อาคารห้ องสมด                             อาคารหองสมุด                   ...
นวัตกรรมด้ านอาคารห้ องสมุด               ุ       พืนทีการใช้ งาน          ‐ พืนทีสําหรับทรั...
นวัตกรรมด้ านระบบและเทคโนโลยี       ภาพรวมของการทํางานในห้ องสมุด                     ุ     ...
นวัตกรรมด้ านทรัพยากรสารสนเทศและเนือหาความรูู้  รููปแบบของสือทีหลากหลายยิงขึน                 ประเด็นทีน่...
นวัตกรรมด้ านการบริ การสารสนเทศ       บริ การทีน่าสนใจในปั จจุบน                   ุ ั      ...
นวัตกรรมด้ านบุคลากร         ุ                      บรรณารักษ์ เปลียนไป๋ .....       ...
Case : Inno  play tionCase : Inno ‘play’ tion        กรณศกษา : นวตกรรมหองสมุด        กรณีศกษา : นวัตกรรมห้...
กรณีศกษาการทํางานบรรณารักษ์ ครั งแรกในชีวต                           ึ             ...
การจัดทํา E-clipping                            นํ า ข่ า วที น่ าสนใจมาสแกนและจั ด เก็ บ ไว้ ...
Website ห้ องสมุดนวัตกรรมและความคิดสร้ างสรรค์ สาหรั บห้ องสมุดโรงเรียน [Inno ‘play’ tion in library school]       ...
กรณีศกษางานพัฒนาห้ องสมุดประชาชน      ึ  -วีดีโอแนะนําโครงการฯ  -มาทํางานทีนีได้ อย่างไร  -งานพัฒนาระบบห้ องสมุดคื...
นวัตกรรมและความคิดสร้ างสรรค์ สาหรั บห้ องสมุดโรงเรียน [Inno ‘play’ tion in library school]                ...
ทํางานห้ องสมดให้ ราบรื น ดวย Library Work Flow   ทางานหองสมุดใหราบรน ด้ วย   การสร้ างรูปแบบการทํางานให้ หน่วยงานถือเ...
PATHFINDER =???                                    พาร์์ ธไฟ ์ เดอร์์ (        ...
กิจกรรมการวิจารณ์ หนังสือ (Book Reviews)                            กิจกรรมการวิจารณ์ หนังสือเ...
ตัวอย่ างใบวิจารณ์ หนังสือ (Book Reviews)                      ชือผู้วจารณ์ หนังสือ : วิภาวดี โสมเกษต...
กล่ องความร้ ู กนไดกลองความร นได้ ิKnowledge Box Set กล่่ องความรู้ กินไ ้ คืือ บริิ การความรู้ แบบ One Stop      ...
Kindai Corner - มมหนังสือภายใต้ รปแบบโครงการศูนยความรู กนได           มุมหนงสอภายใตรูปแบบโครงการศนย์ ความร้ นได...
ห้ องสมุดเคลือนที @ โรงพยาบาลกลางนวัตกรรมและความคิดสร้ างสรรค์ สาหรั บห้ องสมุดโรงเรียน [Inno ‘play’ tion in library schoo...
จิบกาแฟ..แลหนังสือ @ ห้ องสมุุดประชาชนอําเภอสทิงพระนวัตกรรมและความคิดสร้ างสรรค์ สาหรั บห้ องสมุดโรงเรียน [Inno ‘play’ tio...
ปายห้ ามนําอาหารเข้ ามาทานในห้ องสมุด                               ้           ...
ปายงดใช้ เสียง หอสมุดพระราชวังสนามจันทร์ ม.ศิลปากร        ้                    ม.นวัตกรรมและความ...
‘Creative’ Tool           Creative Tool    เครองมอในการหาความคดสรางสรรค    เครื องมือในการหาความคิดสร้ า...
Do it yourself … Creative Libraryความคดสรางสรรคในการทางานหองสมุดความคิดสร้ างสรรค์ ในการทํางานห้ องสมดนวัตกรรมและความคิดสร...
แลกเปลียนเรี ยนรูู้ ในองค์ กร : ศึกษาจากความสําเร็จ (Best Practice)         แลกเปลียนความรู้ภายในองค์กร  แลกเปลี...
แผนทีความคิด (Mind Map) : เครื องมือกระตุ้นความคิดสร้ างสรรค์   ใช้ แสดงการเชือมโยงข้ อมูลเกียวกับเรื องใดเรื องหนึงระหว...
Mind Map 1 : ห้ องสมุดทีฉันไม่ อยากเห็น...        มาลองทากนดดกวา        มาลองทํากันดดีกว่ า        ...
Mind Map 2 : ห้ องสมุดทีฉันอยากเห็น...                 อยากเห็        มาลองทากนดดกวา       ...
Cyber + Librarian = Cybrarian…                                  ความรู้ พนฐานสําหรับวิชาช...
IT  play tion             IT ‘play’ tion         บรรณารกษยุคใหมกบเรองไอท         บรรณารั กษ์...
บรรณารั กษ์ ไม่ ใช่ โปรแกรมเมอร์     แล้ วทําไมบรรณารั กษ์ ต้องร้ ู ไอทีนวัตกรรมและความคิดสร้ างสรรค์ สาหรั บห้ องสมุ...
ไอทสาหรบบรรณารกษ       ไอทีสาหรับบรรณารักษ์         ํ      (Know + Understand + Apply)      (K ...
ความรู ละทักษะในกล่ โปรแกรมสานกงาน                      ความร้ และทกษะในกลุมโปรแกรมสํานักงาน     ...
ความรู้ และทกษะในกลุ่ มโป         ั ใ    โปรแกรมสานกงาน                  สํ ั   - โปรแกรมจํ...
ความรู ละทักษะในกล่ โปรแกรมสาหรบสออนๆ ความร้ และทกษะในกลุมโปรแกรมสําหรั บสืออืนๆ - ความรู้ เกีียวกัับการใช้้ โป     ...
ความรู ละทักษะในกล่ โปรแกรมพนฐาน  ความร้ และทกษะในกลุมโปรแกรมพืนฐาน  - ความรู้ เกีียวกัับการจััดการแฟมข้้ อมูลในเครืื อง...
ความรู้ และทกษะในกลุ่ มการใชงานอนเทอรเนต        ั ใ      ใช้  ิ  ์ ็  - ความรู้ เกียวกับการใช้ งานเว็บไซต์...
ความรู้ และทกษะการใชงานเวบไซต์ 2 0         ั   ใช้  ็ ไซ 2.0   - Blog                    ...
เหมอนงาย แตหลายคนยงใชงานผดประเภท   เหมือนง่ าย แต่ หลายคนยังใช้ งานผิดประเภท      รายการหนังสือทีสังจากสํานักพิมพ์...
เรืืองไอทีไม่่ ยากเหมืือนทีคด     ไ ี         ี ินวัตกรรมและความคิดสร้ างสรรค์ สาหรั บห้ องสมุดโรงเรียน [Inn...
SM Revolutionสอสงคมออนไลนทหองสมุดตองร กและใช้ ให้ เป็ นสือสังคมออนไลน์ ทห้ องสมดต้ องร้ ู จกและใชใหเปน         ี ...
เครือข่ ายโลก - เครื อข่ ายสังคมออนไลน์เครอขายโลก เครอขายสงคมออนไลน                       วีดีโอแนะ...
เครองมอออนไลนทสามารถนามาใช เครื องมือออนไลน์ ทสามารถนํามาใช้           ี         พฒนาหองสมุดโรงเรยน  ...
บล็อก ‐ Blog  บลอก  บล็็อกห้้ องสมุดทําอะไรได้้ บ้ าง            ไไ  บลอกเรองงายๆ ทหลายๆ คนคดไมถง...   ็ ...
กรณีศกษาบล็อกห้ องสมุดแห่ งแรกของเมืองไทย       ึ - เริิ มต้้ นจากความไม่ร้ ู            ไ ่ - เปาหมาย...
http://www.libraryhub.in.th h //    lb   h b   h                 กรณีศกษาการกลับมาของบล็อกห้ องสม...
ตวอยางเรองทโพสในบล็        ตวอยางเรองทโพสในบล็อกห้ องสมด        ตัวอย่ างเรื องทีโพสในบลอกหองสมุด      ...
นวัตกรรมและความคิดสร้ างสรรค์ สาหรั บห้ องสมุดโรงเรียน [Inno ‘play’ tion in library school]                ํ
Facebook  ตามกระแส Facebook กัับชุมชนห้้ องสมุด  จากเครอขายสงคมออนไลนสู่ ความรวมมอในการพฒนาหองสมุด  จากเครื อข่ ายสังคม...
บนหน้ า Facebook เพือนๆ สามารถโพสอะไรได้ บ้าง      Facebook เพื  สามารถโพสอะไรได้  แนะนําหนังสือทีน่ าสนใจในห้ อง...
เชญเพอนๆ เขารวมกจกรรม และประชาสมพนธกจกรรมหองสมุด  ชิ ื   ้ ่ ิ     ป ช สั ั ์ ิ   ้ ส              ...
http://www.facebook.com/thlibrary                 กรณีศกษากลุ่มเครือข่ าสังคมออนไลน์ ในวงการห้ องสมุด  ...
กลยุทธในการใชเครองมอออนไลน   กลยทธ์ ในการใช้ เครื องมือออนไลน์   มีเครื องมือแล้ วแต่ ไม่ มีแผนในการใช้ งาน ผลออกมาคือ...
ตวอยางการใชเครองมอออนไลน   ตัวอย่ างการใช้ เครื องมือออนไลน์   แผนในการดําเนินการด้ านสือออนไลน์ ของห้ องสมุด ก..   ...
ตวอยางการใชเครองมอออนไลน   ตัวอย่ างการใช้ เครื องมือออนไลน์   แผนในการดําเนินการด้ านสือออนไลน์ ของห้ องสมุด ข..   ...
การดูแลสือสังคมออนไลน์ และเว็บไซต์ ห้องสมุด               คอยอัพเดทข่าวสารและกิจกรรมของห้องสมุดใหม่ให้   ...
การดูแลสือสังคมออนไลน์ และเว็บไซต์ ห้องสมุด (ต่ อ)               ไม่นาเรืองราวพฤติกรรมทีแย่ๆ ของผูใช้บริการม...
Trend Tech Lib          Trend Tech Lib จบตาดูเรองเทคโนโลยทนาสนใจสาหรบหองสมุด จับตาดเรืองเทคโนโลยีทน่ าสนใจสําหรั...
นวัตกรรมและความคิดสร้ างสรรค์ สาหรั บห้ องสมุดโรงเรียน [Inno ‘play’ tion in library school]                ํ
นวัตกรรมและความคิดสร้ างสรรค์ สาหรั บห้ องสมุดโรงเรียน [Inno ‘play’ tion in library school]                ํ
Google Product…                             gนวัตกรรมและความคิดสร้ างสรรค์ สาหรั บห้ องสมุดโร...
Open Platform                            pนวัตกรรมและความคิดสร้ างสรรค์ สาหรั บห้ องสมุดโรงเรี...
นวัตกรรมและความคิดสร้ างสรรค์ สาหรั บห้ องสมุดโรงเรียน [Inno ‘play’ tion in library school]                ํ
Library Marketing   y     gนวัตกรรมและความคิดสร้ างสรรค์ สาหรั บห้ องสมุดโรงเรียน [Inno ‘play’ tion in library scho...
นวัตกรรมและความคิดสร้ างสรรค์ สาหรั บห้ องสมุดโรงเรียน [Inno ‘play’ tion in library school]                ํ
นวัตกรรมและความคิดสร้ างสรรค์ สาหรั บห้ องสมุดโรงเรียน [Inno ‘play’ tion in library school]                ํ
ติดตามข่ าวสารและเรื องราวในวงการห้ องสมุดตัวอย่ างเว็บไซต์ และบล็อกทีน่ าสนใจในวงการห้ องสมุดและบรรณารั กษ์  www.tla.or....
วิธีในการค้ นหาข่ าวสารห้ องสมุดทีผมใช้ ประจําแนะนําวิธีการค้ นหาเว็บไซต์ และบล็อกทีน่ าสนใจในวงการห้ องสมุดและบรรณารักษ์ ...
ถาม‐ตอบ ANSWERนวัตกรรมและความคิดสร้ างสรรค์ สาหรั บห้ องสมุดโรงเรียน [Inno ‘play’ tion in library school]         ...
แลกเปลยนเรยนร อกรอบไดท  แลกเปลียนเรี ยนร้ ู นอกรอบได้ ที      www.libraryhub.in.th      www libraryhub in th ...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Innovation creative library for present

854 views

Published on

Innovation creative library for present

Published in: Education
0 Comments
2 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
854
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
2
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Innovation creative library for present

 1. 1. ความคดสรางสรรค ความคิดสร้ างสรรค์Inno  play tion in library SchoolInno ‘play’ tion in library Schoolวันศุกร์ ที 20 มกราคม 2555นายเมฆนทร์ ลขตบุญฤทธิ – นกพฒนาระบบหองสมุด ิ ิ ิ ั ั ้ สโครงการศูนย์ ความรู้ กนได้ สํานักงานบริหารและพัฒนาองค์ ความรู้ (องค์ การมหาชน) ิ
 2. 2. นวัตกรรม ความคิดสร้ างสรรค์ งานห้ องสมุดเครื องมือในการหาความคิดสร้ างสรรค์กรณีศกษา : นวัตกรรมห้ องสมุด ึ Intro  play tion Intro ‘play’ tionบรรณารั กษ์ ยุคใหม่ กับเรื องไอทีสือสังคมออนไลน์ ทห้ องสมุุดต้ องรูู้ จักและใช้ ให้ เป็ น ีจับตาดูเรื องเทคโนโลยีทน่ าสนใจสําหรั บห้ องสมุด ีนวัตกรรมและความคิดสร้ างสรรค์ สาหรั บห้ องสมุดโรงเรียน [Inno ‘play’ tion in library school] ํ
 3. 3. Inno  play tion Inno ‘play’ tion นวตกรรม ความคิดสร้ างสรรค์ งานหองสมุด นวัตกรรม ความคดสรางสรรค งานห้ องสมดนวัตกรรมและความคิดสร้ างสรรค์ สาหรั บห้ องสมุดโรงเรียน [Inno ‘play’ tion in library school] ํ
 4. 4. นวัตกรรมและความคิดสร้ างสรรค์ สาหรั บห้ องสมุดโรงเรียน [Inno ‘play’ tion in library school] ํ
 5. 5. ???????????????????????????????? Innovation - Innovation - Innovation - Innovation - Innovation???????????????????????????????? นวัตกรรม หมายถึง ขบวนการเสนอสิงใหม่อย่างแท้ จริ งสูสงคม (Radical Innovation) โดย ่ ั การเปลียนแปลงค่านิยม (value), ความเชือ (belief) รูปแบบเดิมๆ ของสังคมอย่างสินเชิง ตัวอย่างเช่น อินเทอร์ เน็ท จัดว่าเป็ นนวัตกรรมหนึง ในยุคโลกข้ อมูลข่าวสาร การนําเสนอ ระบบอนเตอรเนท ทาใหคานยมเดมทเชอวา โลกขอมูลขาวสารจากดอยู นวงเฉพาะทงใน ระบบอินเตอร์ เน็ท ทําให้ คานิยมเดิมทีเชือว่า โลกข้ อมลข่าวสารจํากัดอย่ในวงเฉพาะทังใน ่ ด้ านเวลาและสถานทีนันเปลียนไป อินเทอร์ เน็ต เปิ ดโอกาสให้ ความสามารถในการเข้ าถึง ขอมูลไรขดจากด ทงในดานของเวลา ข้ อมลไร้ ขีดจํากัด ทังในด้ านของเวลา และระยะทาง การเปลียนแปลงในครังนีทําให้ ระบบ การเปลยนแปลงในครงนทาใหระบบ คุณค่าของข้ อมูลข่าวสารเปลียนแปลงไป บางคนเชือว่า อินเทอร์ เน็ตจะเข้ ามาแทนทีระบบ การส่งข้้ อมูลข่าวสารในระบบเดิิม อย่างสิินเชิิงใ ไ ช้า อาทิิเช่่น ระบบไปรษณีีย์ ่ ่ ใ ่ ในไม่่ ไป Nord Tucker, N d & T k 1987นวัตกรรมและความคิดสร้ างสรรค์ สาหรั บห้ องสมุดโรงเรียน [Inno ‘play’ tion in library school] ํ
 6. 6. ???????????????????????????????? Innovation - Innovation - Innovation - Innovation - Innovation????????????????????????????????นวัตกรรม หมายถึง การนําวิธีการใหม่ๆ มา นวัตกรรม หมายถึง ความคิด การกระทํา หรื อสิงทีบุคคลหรื อคนกลุมหนึงยอมรับ ่ปฏิบติหลังจากได้ ผ่านการทดลองหรื อได้ รับ ั ว่าเป็ นสิงใหม่ โดยอาจเป็ นเรื องเล็กๆ ทีเกียวข้ องกับพฤติกรรมของมนุษย์ ไม่วา ่การพัฒนามาเป็ นขันๆ แล้ ว โดยมีขนตอน ั ความคิดนันจะเป็ นสิงใหม่นบตังแต่เริมใช้ หรื อถูกค้ นพบครังแรกหรื อไม่ก็ตาม ัตามลาดบ คือ การคดคน การพฒนาตามลําดับ คอ การคิดค้ น การพัฒนา และ ขนอยู บการทีบคคลรับร้ าเป็ นของใหม่หรื อไม่ โดยความเหนของบุคคลเองจะ ขึนอย่กบการทบุคคลรบรูวาเปนของใหมหรอไม โดยความเห็นของบคคลเองจะ ั ่นําไปปฏิบติจริ ง ซึงมีความหมายแตกต่าง ั เป็ นผู้ตดสินการตอบสนองของบุคคลทีมีตอสิงนัน ถ้ าบุคคลเห็นว่าความคิดนัน ั ่จากการปฏิบติเดิมทีเคยปฏิบตมา ฏ ั ฏ ัิ เป็ นสิงใหม่สําหรับตน ความคิดนันก็เป็ นนวัตกรรม Hughes, 1971 Rogers, 1983นวตกรรม (Innovation) คอ การเรยนรู การผลต และการใชประโยชนจากความคดใหม เพอใหเกดผลดทางเศรษฐกจและสงคมนวัตกรรม (Inno ation) คือ การเรี ยนร้ การผลิต และการใช้ ประโยชน์จากความคิดใหม่ เพือให้ เกิดผลดีทางเศรษฐกิจและสังคมรวมถึงการกําเนิดผลิตภัณฑ์ การบริการ กระบวนการใหม่ การปรับปรุงเทคโนโลยี การแพร่กระจายเทคโนโลยี และการใช้ เทคโนโลยีให้เป็ นประโยชน์และเกิดผลพวงทางเศรษฐกิจและสังคม อ.จรินทร์ อาสาทรงธรรม หัวหน้ าภาควิชาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยกรุ งเทพนวัตกรรมและความคิดสร้ างสรรค์ สาหรั บห้ องสมุดโรงเรียน [Inno ‘play’ tion in library school] ํ
 7. 7. ???????????????????????????????? Innovation - Innovation - Innovation - Innovation - Innovation???????????????????????????????? นวัตกรรม (innovation) คือ การผลิต การเรี ยนร้ การจัดการความร้ นวตกรรม คอ การผลต การเรยนรู การจดการความรู และการใช้ ประโยชน์จากความคิดใหม่ เพือให้ เกิดผลดีทางเศรษฐกิจ ฐ และสังคม รวมถึงการกําเนิดผลิตภัณฑ์ การบริ การ กระบวนการผลิต ใหม่ ป ป ใ ่ การปรัับปรุงเทคโนโลยีี การแพร่่กระจายเทคโนโลยีี และการใช้้ โ โ โ โ ใ เทคโนโลยใหเปนประโยชนและเกดผลพวงทางเศรษฐกจและสงคม เทคโนโลยีให้ เป็ นประโยชน์และเกิดผลพวงทางเศรษฐกิจและสังคม สานกงานนวตกรรมแหงชาต สํานักงานนวัตกรรมแห่ งชาตินวัตกรรมและความคิดสร้ างสรรค์ สาหรั บห้ องสมุดโรงเรียน [Inno ‘play’ tion in library school] ํ
 8. 8. สงใหม สงใหม สิงใหม่ งใหม่ แนวคดใหม แนวคดใหม แนวคิดใหม่ บริิการใหม่่ ารใหม่ ใ นํามาใช้ ได้ จริงส่ งผลดีกับหน่ วยงาน นามาใชไดจรงสงผลดกบหนวยงาน นามาใชไดจรงสงผลดกบหนวยงานนวัตกรรมและความคิดสร้ างสรรค์ สาหรั บห้ องสมุดโรงเรียน [Inno ‘play’ tion in library school] ํ
 9. 9. ไมมนวตกรรม ไ ่ ีชี ิ ชี ไ ่ ี ั ไมมชวตชวานวัตกรรมและความคิดสร้ างสรรค์ สาหรั บห้ องสมุดโรงเรียน [Inno ‘play’ tion in library school] ํ
 10. 10. ความเชียวชาญ คือ ความรู้ ทักษะในการคิดอย่ าง ด้ านเทคนิค กระบวนการ สร้้ างสรรค์์ เช่่ น การคิด ิ และความฉลาด วิธีการแก้ ปัญหา ด้ วย ความยืดหยุ่นและมี ทกษะในการคด ทักษะในการคิด จินตนาการกว้ างไกล ความเชียวชาญ อย่ างสร้ างสรรค์ ความคิด สร้ างสรรค์ แรงจูงใจ แรงจูงใจ หรื อ แรงกระตุ้น แบ่ งเป็ น - แรงจูงใจภายนอก เช่ น การให้ เงินรางวัล - แรงจูงใจภายใน เช่ น การท้ าทาย ความ สนุุกนวัตกรรมและความคิดสร้ างสรรค์ สาหรั บห้ องสมุดโรงเรียน [Inno ‘play’ tion in library school] ํ
 11. 11. นวัตกรรมและความคิดสร้ างสรรค์ สาหรั บห้ องสมุดโรงเรียน [Inno ‘play’ tion in library school] ํ
 12. 12. ???????????????????????????????? Creativity – Creativity – Creativity – Creativity – Creativity???????????????????????????????? ความคดสรางสรรค คอ กระบวนการคดของสมองซงมความสามารถ ความคิดสร้ างสรรค์ คือ กระบวนการคิดของสมองซึงมีความสามารถ ในการคิดได้ หลากหลายและแปลกใหม่จากเดิม โดยสามารถนําไป ประยุกต์ทฤษฎี หรื อหลักการได้ อย่างรอบคอบและมีความถูกต้ อง จนนํําไป การคิิดค้้ นและสร้้ างสิงป ิษฐ์์ ทีแป ใ หรืื อรูปแบบ ไปสู่ ิ ประดิ ปลกใหม่่ ความคดใหม ความคิดใหม่นวัตกรรมและความคิดสร้ างสรรค์ สาหรั บห้ องสมุดโรงเรียน [Inno ‘play’ tion in library school] ํ
 13. 13. ความคิดสร้ างสรรค์ Think Thi k ความคิดใหม่ๆ – การมองหาทางเลือกใหม่ๆ หนทางใหมๆ ในการแกปญหาเดมๆ หนทางใหม่ๆ ในการแก้ ปัญหาเดิมๆ การสร้ างทางเลือกทีไม่จํากัด Doing ทาสงใหมใหเกดขน ทําสิงใหม่ ให้ เกิดขึนนวัตกรรมและความคิดสร้ างสรรค์ สาหรั บห้ องสมุดโรงเรียน [Inno ‘play’ tion in library school] ํ
 14. 14. บทบาทของห้ องสมุุดเปลียนไปเยอะแค่ ไหน... Notebook หนังสือ สือมัลติมีเดีย คอมพิวเตอร์ Tablet Netbookนวัตกรรมและความคิดสร้ างสรรค์ สาหรั บห้ องสมุดโรงเรียน [Inno ‘play’ tion in library school] ํ
 15. 15. Library is moving……… Library is moving Communication Conversation Collaboration Co‐Creation ???????????นวัตกรรมและความคิดสร้ างสรรค์ สาหรั บห้ องสมุดโรงเรียน [Inno ‘play’ tion in library school] ํ
 16. 16. ‐ อาคารห้ องสมด อาคารหองสมุด ‐ ระบบและเทคโนโลยี ‐ ทรัพยากรสารสนเทศ ‐ การบริ การ ‐ บุคลากรนวัตกรรมและความคิดสร้ างสรรค์ สาหรั บห้ องสมุดโรงเรียน [Inno ‘play’ tion in library school] ํ
 17. 17. นวัตกรรมด้ านอาคารห้ องสมุด ุ พืนทีการใช้ งาน ‐ พืนทีสําหรับทรัพยากร ‐ พืนทีสําหรับผ้ ใช้ ู ‐ พืนทีสําหรับบุคลากรห้ องสมุด ‐ พืนทีสําหรับการประชุม ุ ‐ พืนทีเพือสนับสนุนการเรี ยนรู้ ลกษณะอาคาร ลักษณะอาคาร ‐ อาคารอัจฉริ ยะ ‐ อาคารประหยดพลงงาน ป ั ั ‐ อาคารทีสวยงาม ‐ อาคารทีสะดวกต่อการใช้ งาน อาคารทสะดวกตอการใชงาน ‐ อาคารทีทรงคุณค่าด้ านสถาปั ตยกรรมนวัตกรรมและความคิดสร้ างสรรค์ สาหรั บห้ องสมุดโรงเรียน [Inno ‘play’ tion in library school] ํ
 18. 18. นวัตกรรมด้ านระบบและเทคโนโลยี ภาพรวมของการทํางานในห้ องสมุด ุ ‐ งานจัดหา ‐ งานวิเคราะห์หมวดหมู่ ‐ งานบริ การ ‐ งานบริ หาร ‐ งานบํารุงรักษาทรัพยากร เทคโนโลยในหองสมุด เทคโนโลยีในห้ องสมด ‐ คอมพิวเตอร์ เพือการสืบค้ น ‐ ระบบปองกนหนงสอหาย ป ั ั ื ้ ‐ ระบบห้ องสมุดอัตโนมัติ ‐ เว็บไซต์ห้องสมด เวบไซตหองสมุดนวัตกรรมและความคิดสร้ างสรรค์ สาหรั บห้ องสมุดโรงเรียน [Inno ‘play’ tion in library school] ํ
 19. 19. นวัตกรรมด้ านทรัพยากรสารสนเทศและเนือหาความรูู้ รููปแบบของสือทีหลากหลายยิงขึน ประเด็นทีน่าสนใจ ‐ Video on demand ‐ การสร้ างเอกสารในรูปแบบดิจิทล ั ‐ EBook ‐ มาตรฐานในการจัดการสือดิจิทล ฐ ั ‐ EJournal ‐ E‐clipping pp g ‐ Broadcastนวัตกรรมและความคิดสร้ างสรรค์ สาหรั บห้ องสมุดโรงเรียน [Inno ‘play’ tion in library school] ํ
 20. 20. นวัตกรรมด้ านการบริ การสารสนเทศ บริ การทีน่าสนใจในปั จจุบน ุ ั ‐ บริ การการสอนทักษะการรู้สารสนเทศ ‐ บริ การห้ องสมด 24 ชัวโมง 7 วัน บรการหองสมุด 24 ชวโมง 7 วน ‐ บริ การ 30 เล่มต่อปี อ่านฟรี ตลอดชีวิต ‐ บริ การความรูู้ถงประตูบ้าน ึ ู ‐ บริ การเครื องยืมคืนด้ วยตนเอง ‐ บริ การศูนย์รวมความรูู้ (Web portal) ู p ‐ บริ การห้ องสมุดเคลือนที ‐ บริ การติดตามข่าวสาร ‐ บริ การห้ องสมุดสําเร็จรูป (Knowledge Corner) ‐ กิจกรรมส่งเสริ มการอ่านนวัตกรรมและความคิดสร้ างสรรค์ สาหรั บห้ องสมุดโรงเรียน [Inno ‘play’ tion in library school] ํ
 21. 21. นวัตกรรมด้ านบุคลากร ุ บรรณารักษ์ เปลียนไป๋ ..... ‐ แสดงบทบาทและความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างชัดเจน ‐ แสดงผลงานให้ เป็ นทีประจักษ์ ‐ เชือมโยงความรู้ ‐ ยิมแย้ มแจ่มใส จิตใจเบิกบาน มีความสุขกับสิงทีทํา ุ ‐ มีความรู้ด้านภาษา เทคโนโลยี และเผยแพร่ความรู้ได้ ‐ ประยุกต์ใช้ เทคโนโลยีได้ อย่างเหมาะสม ุนวัตกรรมและความคิดสร้ างสรรค์ สาหรั บห้ องสมุดโรงเรียน [Inno ‘play’ tion in library school] ํ
 22. 22. Case : Inno  play tionCase : Inno ‘play’ tion กรณศกษา : นวตกรรมหองสมุด กรณีศกษา : นวัตกรรมห้ องสมด ึนวัตกรรมและความคิดสร้ างสรรค์ สาหรั บห้ องสมุดโรงเรียน [Inno ‘play’ tion in library school] ํ
 23. 23. กรณีศกษาการทํางานบรรณารักษ์ ครั งแรกในชีวต ึ ิ - การกลับมาทํางานในสายทีเรี ยน การกลบมาทางานในสายทเรยน - ภาระงานหลักทีทําไม่ตรงกับความเป็ นจริ ง - การก่่อตังห้้ องสมุดไม่งายอย่างทีีคิด ั ไ ่่ ่ - เงินน้ อยแต่มีความสุขดี - เข้ าร่วมเครื อข่ายสังคมของนักวิชาการครังแรก - โจทย์สดหินกับการนําเด็กเข้ าห้ องสมุด ุ ุ - การกําเนิดบล็อก Projectlib.wordpress.comนวัตกรรมและความคิดสร้ างสรรค์ สาหรั บห้ องสมุดโรงเรียน [Inno ‘play’ tion in library school] ํ
 24. 24. การจัดทํา E-clipping นํ า ข่ า วที น่ าสนใจมาสแกนและจั ด เก็ บ ไว้ บ นเว็ บ ไซต์ ข อง หองสมุด หรอนามาใหบรการในหองสมุด ห้ องสมด หรือนํามาให้ บริการในห้ องสมดนวัตกรรมและความคิดสร้ างสรรค์ สาหรั บห้ องสมุดโรงเรียน [Inno ‘play’ tion in library school] ํ
 25. 25. Website ห้ องสมุดนวัตกรรมและความคิดสร้ างสรรค์ สาหรั บห้ องสมุดโรงเรียน [Inno ‘play’ tion in library school] ํ
 26. 26. กรณีศกษางานพัฒนาห้ องสมุดประชาชน ึ -วีดีโอแนะนําโครงการฯ -มาทํางานทีนีได้ อย่างไร -งานพัฒนาระบบห้ องสมุดคือ.... -ภาพรวมของการทํางานในห้ องสมด ภาพรวมของการทางานในหองสมุด -งานเทคโนโลยีสารสนเทศในห้ องสมุด -กจกรรมของหองสมุด กิจกรรมของห้ องสมด -ความคิดสร้ างสรรค์และนวัตกรรมห้ องสมุด -ประมวลภาพห้้ องสมุดของเดิม-ปรับปรุงใ ใหม่ -ทิศทางในอนาคตของห้ องสมุดแห่งนีนวัตกรรมและความคิดสร้ างสรรค์ สาหรั บห้ องสมุดโรงเรียน [Inno ‘play’ tion in library school] ํ
 27. 27. นวัตกรรมและความคิดสร้ างสรรค์ สาหรั บห้ องสมุดโรงเรียน [Inno ‘play’ tion in library school] ํInnovation and Technology for School libraries
 28. 28. ทํางานห้ องสมดให้ ราบรื น ดวย Library Work Flow ทางานหองสมุดใหราบรน ด้ วย การสร้ างรูปแบบการทํางานให้ หน่วยงานถือเป็ นสิงทีสําคัญ เพราะอย่างน้ อยก็ใช้ เป็ นแม่แบบในการดําเนินงานในห้ องสมุด งานจัดหาสือสารสนเทศ งานบันทึกข้ อมูล งานวิเคราะห์ สือสารสนเทศ งานจัดทํารปเล่ ม งานจดทารู ปเลม งานบริิการนวัตกรรมและความคิดสร้ างสรรค์ สาหรั บห้ องสมุดโรงเรียน [Inno ‘play’ tion in library school] ํ
 29. 29. PATHFINDER =??? พาร์์ ธไฟ ์ เดอร์์ ( ไฟน์ (PATHFinder) ) หมายถึง หลักการ แนวทาง และ เครองมอทใชการจดหา จัดซือ เครื องมือทีใช้ การจัดหา จดซอ และ รวบรวมสือสารสนเทศในแต่ละหัวเรื อง ของหองสมุดซงจะชวยใหผู ฏบตงาน ของห้ องสมดซึงจะช่วยให้ ผ้ปฏิบติงาน ั เข้ าใจเนือหาของสือสารสนเทศทีมีใน หองสมุด นอกจากนยงชวยใหผู ชบรการ ห้ องสมด นอกจากนียังช่วยให้ ผ้ใช้ บริ การ ค้ นหาข้ อมูลและเข้ าถึงสือสารสนเทศ เฉพาะเรองไดรวดเรวยงขน เฉพาะเรื องได้ รวดเร็วยิงขึนนวัตกรรมและความคิดสร้ างสรรค์ สาหรั บห้ องสมุดโรงเรียน [Inno ‘play’ tion in library school] ํ
 30. 30. กิจกรรมการวิจารณ์ หนังสือ (Book Reviews) กิจกรรมการวิจารณ์ หนังสือเป็ นส่ วนหนึงของแผนกระตุ้นการ อ่ านหนังสือในห้ องสมุดประชาชนจังหวัดอุบลราชธานี ทุกๆ การยืมหนังสือ 1 เล่ มผู้ยืมจะได้ รับใบวิจารณ์ หนังสือ 1 ใบ ผูู้ยืมสามารถเขียนวิจารณ์ หนังสือและส่ งได้ ทีเคาน์ เตอร์ บริการยืมคืน ผู้ทวิจารณ์ หนังสือได้ มากทีสุด 3 อันดับแรกจะ ี ได้ รางวัลสุดยอดนักวิจารณ์ หนังสือประจําห้ องสมุด โดยแจก ั ั รางวลครงแรกในงานวนรกการอาน 2 เมษายน 2554 ใ ั ั ่ สรุ ปผลการจัดงาน ผู้เข้ าร่ วมกิจกรรม จํานวน 34 คน ใบวิจารณ์ หนังสือ 145 ใบ (ตังแต่ เดือนมกราคม – เดือนมีนาคม 2554) ผู้ทได้ รับรางวัลสุดยอดนักวิจารณ์ หนังสือประจําห้ องสมุดฯ ี 1. ด็กหญิงสิริภา รตนล 1 เดกหญงสรภา รั นิล 2. นางสาวสุภนิตย์ คําใสย 3. นายวิชย จันทร์ สอน ันวัตกรรมและความคิดสร้ างสรรค์ สาหรั บห้ องสมุดโรงเรียน [Inno ‘play’ tion in library school] ํ
 31. 31. ตัวอย่ างใบวิจารณ์ หนังสือ (Book Reviews) ชือผู้วจารณ์ หนังสือ : วิภาวดี โสมเกษตรรินณ์ ิ ชืือหนัังสืือ : Motiration ชุด work life ( (แรงจูงใ ใจ+.......) ) คาวจารณหนงสอ คําวิจารณ์ หนังสือ - เป็ น 1 ใน ชุด work life เล่มเล็กแต่เชือมโยงเนือหาได้ ดีมาก -ในลักษณะของงานทีทําอย่ต้องดแลคนจํานวนเ ม ๆ หลายร้ อยและ ในล ณ น ู แล น นวนเยอะมากๆ ล ร แล ู หลายระดับบางครังคําพูดบางอย่างไม่ควรพูดแต่ก็พดไปแล้ วทําลาย ู ความรู้สกผู้ฟังแต่หนังสือนีช่วยชีประเด็นว่าจะพูดอะไรทีรักษานําใจแต่ ึ ช่่วยให้้ ทีมเดิินหน้้ าได้้ ใ ไ - เหมาะกับการพกพา ํ ไปใ - นาไปใช้้ ได้้ ในรูปป ปประธรรม ปป ิธีชีวิตการทางานได้้ เลย ปป.วิ ํ ไ - ทันสมัยในโลกแห่งการ ปป.ทุกอย่างต้ องติดต่อประสานงานกับคน - มีแบบประเมินตนเอง(ร้ เรา และช่วยให้ ร้เขา) มแบบประเมนตนเอง(รู รา-และชวยใหรู - มีรูปประกอบมี Tipนวัตกรรมและความคิดสร้ างสรรค์ สาหรั บห้ องสมุดโรงเรียน [Inno ‘play’ tion in library school] ํ
 32. 32. กล่ องความร้ ู กนไดกลองความร นได้ ิKnowledge Box Set กล่่ องความรู้ กินไ ้ คืือ บริิ การความรู้ แบบ One Stop ได้ Service ทีห้ องสมุดประชาชนจังหวัดอุบลราชธานีจดไว้ ั ใหบรการประชาชน โดยการคดสรรสอความรู้ ประเภท ใ ้ ิ ป โ ั ส สื ต่างๆ ทังทีเป็ นหนังสือ รู ปภาพ สือมัลติมีเดีย ตัวอย่าง และแหลงคนควาอางองอนๆ ทสอดคลองกบโจทยดาน และแหล่งค้ นคว้ าอ้ างอิงอืนๆ ทีสอดคล้ องกับโจทย์ด้าน การประกอบอาชีพ และการนําความรู้ ไปใช้ เพือการทํา มาหากนของประชาชนในจงหวดหวขอตางๆ มาจด มาหากิ น ของประชาชนในจัง หวัด หัว ข้ อ ต่ า งๆ มาจัด รวบรวมไว้ ในกล่องเพืออํานวยความสะดวกให้ แก่ผ้ ูใช้ และเปนแนวทางใหผู นใจได้ เริ มต้ นศึกษาหาความร้ ท และเป็ นแนวทางให้ ผ้สนใจไดเรมตนศกษาหาความรู ที เกียวข้ องได้ งายๆ ่นวัตกรรมและความคิดสร้ างสรรค์ สาหรั บห้ องสมุดโรงเรียน [Inno ‘play’ tion in library school] ํ
 33. 33. Kindai Corner - มมหนังสือภายใต้ รปแบบโครงการศูนยความรู กนได มุมหนงสอภายใตรูปแบบโครงการศนย์ ความร้ นได้ ิ มุมศูนย์ ความรู้ กนได้ (Kindai Corner) ิ มุมหนังสือภายใต้ รูปแบบโครงการศูนย์ความรู้ กินได้ คือ การเผยแพร่แนวคิดของการจัดการ หองสมุดในรูปแบบใหมตามแนวคดของ ห้ องสมดในรปแบบใหม่ตามแนวคิดของ โครงการศูนย์ความรู้กินได้ ซึงนําเสนอแนวคิด ผานการจดทาชนหนงสอทใหบรการสอความรู ผ่านการจัดทําชันหนังสือทีให้ บริ การสือความร้ ทีเหมาะสมกับความต้ องการของพืนที โดย วิิเคราะห์์จากศักยภาพทางเศรษฐกิิจและความ ั ถนัดของคนในพืนทีนันๆ โดยในเบืองต้ นชัน กลองความรู นได กล่ องความร้ กนได้ ิ กลองความรู นได กล่ องความร้ กนได้ ิ หนังสือนีจะประกอบด้ วยหนังสือทีตรงกับ ความต้ องการของคนในพืนทีจํานวน 100 ชือ เรื อง และกล่องความรู้กินได้ 2 กล่องนวัตกรรมและความคิดสร้ างสรรค์ สาหรั บห้ องสมุดโรงเรียน [Inno ‘play’ tion in library school] ํ
 34. 34. ห้ องสมุดเคลือนที @ โรงพยาบาลกลางนวัตกรรมและความคิดสร้ างสรรค์ สาหรั บห้ องสมุดโรงเรียน [Inno ‘play’ tion in library school] ํ
 35. 35. จิบกาแฟ..แลหนังสือ @ ห้ องสมุุดประชาชนอําเภอสทิงพระนวัตกรรมและความคิดสร้ างสรรค์ สาหรั บห้ องสมุดโรงเรียน [Inno ‘play’ tion in library school] ํ
 36. 36. ปายห้ ามนําอาหารเข้ ามาทานในห้ องสมุด ้ หอสมุดพระราชวังสนามจันทร์ ม.ศิลปากร ม.นวัตกรรมและความคิดสร้ างสรรค์ สาหรั บห้ องสมุดโรงเรียน [Inno ‘play’ tion in library school] ํ
 37. 37. ปายงดใช้ เสียง หอสมุดพระราชวังสนามจันทร์ ม.ศิลปากร ้ ม.นวัตกรรมและความคิดสร้ างสรรค์ สาหรั บห้ องสมุดโรงเรียน [Inno ‘play’ tion in library school] ํ
 38. 38. ‘Creative’ Tool Creative Tool เครองมอในการหาความคดสรางสรรค เครื องมือในการหาความคิดสร้ างสรรค์นวัตกรรมและความคิดสร้ างสรรค์ สาหรั บห้ องสมุดโรงเรียน [Inno ‘play’ tion in library school] ํ
 39. 39. Do it yourself … Creative Libraryความคดสรางสรรคในการทางานหองสมุดความคิดสร้ างสรรค์ ในการทํางานห้ องสมดนวัตกรรมและความคิดสร้ างสรรค์ สาหรั บห้ องสมุดโรงเรียน [Inno ‘play’ tion in library school] ํ
 40. 40. แลกเปลียนเรี ยนรูู้ ในองค์ กร : ศึกษาจากความสําเร็จ (Best Practice) แลกเปลียนความรู้ภายในองค์กร แลกเปลียนความรู้โดยเชิญคนนอกมาพูดคุย แลกเปลียนความรู้บนโลกออนไลน์ Workshop ระหว่างผู้ใช้ บริ การและผู้ให้ บริ การ ข้ อควรระวังในการดําเนินการ : ไม่ควรนําอุปสรรคหรื อข้ อจํากัดมาคุย เนืองจากจะทําให้ การประชุม เตมไปดวยความเครยด ดังนันในการประชมควรให้ แต่ละฝ่ ายนําเสนอความสําเร็ จ นอกจากจะทาใหเกด เต็มไปด้ วยความเครี ยด ดงนนในการประชุมควรใหแตละฝายนาเสนอความสาเรจ นอกจากจะทําให้ เกิด ความภูมิใจแล้ วยังสามารถนําความสําเร็จนันไปใช้ งานได้ จริ งๆ อีกด้ วยนวัตกรรมและความคิดสร้ างสรรค์ สาหรั บห้ องสมุดโรงเรียน [Inno ‘play’ tion in library school] ํ
 41. 41. แผนทีความคิด (Mind Map) : เครื องมือกระตุ้นความคิดสร้ างสรรค์ ใช้ แสดงการเชือมโยงข้ อมูลเกียวกับเรื องใดเรื องหนึงระหว่ างความคิดหลัก ความคดรอง และความคิดย่ อยทีเกียวข้ องสัมพันธ์ กัน ลกษณะการเขยนผง ความคิดรอง และความคดยอยทเกยวของสมพนธกน ลักษณะการเขียนผัง ความคิด เทคนิคการคิด คือ นําประเด็นใหญ่ ๆ มาเป็ นหลัก แล้ วต่ อด้ วย ประเดนรองในชนถดไป ประเด็นรองในชันถัดไป *** แนะนําโปรแกรม X-mind (โปรแกรม OSS)นวัตกรรมและความคิดสร้ างสรรค์ สาหรั บห้ องสมุดโรงเรียน [Inno ‘play’ tion in library school] ํ
 42. 42. Mind Map 1 : ห้ องสมุดทีฉันไม่ อยากเห็น... มาลองทากนดดกวา มาลองทํากันดดีกว่ า ูนวัตกรรมและความคิดสร้ างสรรค์ สาหรั บห้ องสมุดโรงเรียน [Inno ‘play’ tion in library school] ํ
 43. 43. Mind Map 2 : ห้ องสมุดทีฉันอยากเห็น... อยากเห็ มาลองทากนดดกวา มาลองทํากันดดีกว่ า ูนวัตกรรมและความคิดสร้ างสรรค์ สาหรั บห้ องสมุดโรงเรียน [Inno ‘play’ tion in library school] ํ
 44. 44. Cyber + Librarian = Cybrarian… ความรู้ พนฐานสําหรับวิชาชีพบรรณารั กษ์ ื งานจัดหา งานวเคราะห งานวิเคราะห์ งานบริการ งานบริหาร ความคิดสร้ างสรรค์ ในการทํางาน ช่ วงเช้ า ความรู้ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ โ โ ี สอสงคมสมยใหม (Social Media) สือสังคมสมัยใหม่ (S i l M di ) ชวงบาย ่ ่ การสรางเครอขายสงคมออนไลน การสร้ างเครือข่ ายสังคมออนไลน์นวัตกรรมและความคิดสร้ างสรรค์ สาหรั บห้ องสมุดโรงเรียน [Inno ‘play’ tion in library school] ํ
 45. 45. IT  play tion IT ‘play’ tion บรรณารกษยุคใหมกบเรองไอท บรรณารั กษ์ ยคใหม่ กับเรื องไอทีนวัตกรรมและความคิดสร้ างสรรค์ สาหรั บห้ องสมุดโรงเรียน [Inno ‘play’ tion in library school] ํ
 46. 46. บรรณารั กษ์ ไม่ ใช่ โปรแกรมเมอร์ แล้ วทําไมบรรณารั กษ์ ต้องร้ ู ไอทีนวัตกรรมและความคิดสร้ างสรรค์ สาหรั บห้ องสมุดโรงเรียน [Inno ‘play’ tion in library school] ํ
 47. 47. ไอทสาหรบบรรณารกษ ไอทีสาหรับบรรณารักษ์ ํ (Know + Understand + Apply) (K U d t d A l ) Know Understand Apply pp y ร้ ู จก ั เข้ าใจ นําไปใช้โปรแกรมทีใช้ พมพ์ งานคือ... ิ โปรแกรมฟรีแวร์ ใส่ เลขหน้ าในเอกสาร...โปรแกรมทใชดูเว็บไซต์ คือ...โปรแกรมทีใช้ ดเวบไซตคอ... โปรแกรมแชรแวร โปรแกรมแชร์ แวร์ บนทกรู ปจากเวบไซต.... บันทึกรปจากเว็บไซต์ ....โปรแกรมทีใช้ ดวีดโอคือ... ู ี โปรแกรมลิขสิทธ์ การจัดแผ่ นพับโบรชัวร์โปรแกรมทีใช้ ดรปคือ... ูู โปรแกรมโอเพ่ นซอร์ ส การใส่ สูตรคํานวณผลรวมโปรแกรมทีใช้ ฟังเพลงคือ... โปรแกรมระบบปฏิบัตการิ .....................................นวัตกรรมและความคิดสร้ างสรรค์ สาหรั บห้ องสมุดโรงเรียน [Inno ‘play’ tion in library school] ํ
 48. 48. ความรู ละทักษะในกล่ โปรแกรมสานกงาน ความร้ และทกษะในกลุมโปรแกรมสํานักงาน ความรูู้และทักษะในกลุุ่มโปรแกรมสําหรั บสือ ความรู้และทักษะด้ านการใช้ งานระบบเครือข่ าย ความรู้และทักษะในกลุ่มพืนฐานคอมพิวเตอร์ ความรู้และทักษะทีเกียวกับอุปกรณ์ อืนๆไอทในหองสมุดไอทีในห้ องสมด ความรู้ และทักษะในกลุ่ มการใช้้ งานอินเทอร์์ เน็็ต ั ใ ใ ิไมยากอยางทคดไม่ ยากอย่ างทีคิด ความรู ละทกษะการใชงานเวบไซต 2.0 ความร้ และทักษะการใช้ งานเว็บไซต์ 2 0 ล ูส รั ลองดสิครบนวัตกรรมและความคิดสร้ างสรรค์ สาหรั บห้ องสมุดโรงเรียน [Inno ‘play’ tion in library school] ํ
 49. 49. ความรู้ และทกษะในกลุ่ มโป ั ใ โปรแกรมสานกงาน สํ ั - โปรแกรมจําพวก Word Processing - โปรแกรมจําพวก Spreadsheets - โปรแกรมจําพวก Database - โปรแกรมจําพวก Presentation - โปรแกรมจําพวก Publishing - โปรแกรมจําพวก Project managementนวัตกรรมและความคิดสร้ างสรรค์ สาหรั บห้ องสมุดโรงเรียน [Inno ‘play’ tion in library school] ํ
 50. 50. ความรู ละทักษะในกล่ โปรแกรมสาหรบสออนๆ ความร้ และทกษะในกลุมโปรแกรมสําหรั บสืออืนๆ - ความรู้ เกีียวกัับการใช้้ โป ใ ปรแกรมจัดการรู ปภาพ ั - ความรู้ เกยวกบการใชโปรแกรมจดการสอมลตมเดย ี ั ใช้ โป ั ื ั ิ ี ี ความรู ละทักษะด้ านการใช้ งานระบบเครื อข่ าย ความร้ และทกษะดานการใชงานระบบเครอขาย - ความร้ เกยวกบเครอขายคอมพวเตอรเบองตน ความรู กียวกับเครื อข่ ายคอมพิวเตอร์ เบืองต้ น - ความร้ เกยวกบการใชอุปกรณ์ สือสารไร้ สาย ความรู กียวกับการใช้ อปกรณสอสารไรสายนวัตกรรมและความคิดสร้ างสรรค์ สาหรั บห้ องสมุดโรงเรียน [Inno ‘play’ tion in library school] ํ
 51. 51. ความรู ละทักษะในกล่ โปรแกรมพนฐาน ความร้ และทกษะในกลุมโปรแกรมพืนฐาน - ความรู้ เกีียวกัับการจััดการแฟมข้้ อมูลในเครืื องคอมพิวเตอร์์ ฟ้ ใ ิ - ความรู้ เกีียวกัับการติดตังโป ิ ั โปรแกรมคอมพิวเตอร์์ ิ ความรูู้ และทักษะทีเกียวกับอุุปกรณ์ อืนๆ ๆ ความรูู้ เกียวกับการใช้ กล้ องดิจทล ิ ั ความรู้ เกียวกับอุปกรณ์ สาหรั บจัดเก็บข้ อมูลประเภทต่ างๆ ํ ความรู้ เกียวกับการสแกน (Digitization)นวัตกรรมและความคิดสร้ างสรรค์ สาหรั บห้ องสมุดโรงเรียน [Inno ‘play’ tion in library school] ํ
 52. 52. ความรู้ และทกษะในกลุ่ มการใชงานอนเทอรเนต ั ใ ใช้ ิ ์ ็ - ความรู้ เกียวกับการใช้ งานเว็บไซต์ (Web Browers) ็ - ความรู้ เกีียวกัับการใช้้ E-mail ใ - ความรู้ เกีียวกัับการดาวน์์ โหลดไฟล์์ จากอินเทอร์์ เน็็ต ไฟ ิ - ความรู้ เกีียวกัับเว็บไ ์ การเรีี ยนการสอนออนไลน์์ ็ ไซต์ ไ - ความร้ เกยวกบการสบคน ความรู กียวกับการสืบค้ น - ความร้ เกยวกบความปลอดภยในการใชงานอนเทอรเนต ความรู กียวกับความปลอดภัยในการใช้ งานอินเทอร์ เน็ตนวัตกรรมและความคิดสร้ างสรรค์ สาหรั บห้ องสมุดโรงเรียน [Inno ‘play’ tion in library school] ํ
 53. 53. ความรู้ และทกษะการใชงานเวบไซต์ 2 0 ั ใช้ ็ ไซ 2.0 - Blog - IM (Instant Messenger) - Wikipedia - Flickr - Youtube - Twitter - Slid h Slideshare - Facebook & Hi5นวัตกรรมและความคิดสร้ างสรรค์ สาหรั บห้ องสมุดโรงเรียน [Inno ‘play’ tion in library school] ํ
 54. 54. เหมอนงาย แตหลายคนยงใชงานผดประเภท เหมือนง่ าย แต่ หลายคนยังใช้ งานผิดประเภท รายการหนังสือทีสังจากสํานักพิมพ์ เก็บในรูปแบบ Word รายงานสถิตการใช้ ห้องสมุดเก็บในรู ปแบบ Word ิ ไฟล์ ทใช้ ประชาสัมพันธ์ ห้องสมุดบนเว็บไซต์ จดเก็บในรูปแบบไฟล์ ภาพ ี ั การออกแบบเว็บไซต์ ด้วยการใช้ ไฟล์ HTMLนวัตกรรมและความคิดสร้ างสรรค์ สาหรั บห้ องสมุดโรงเรียน [Inno ‘play’ tion in library school] ํ
 55. 55. เรืืองไอทีไม่่ ยากเหมืือนทีคด ไ ี ี ินวัตกรรมและความคิดสร้ างสรรค์ สาหรั บห้ องสมุดโรงเรียน [Inno ‘play’ tion in library school] ํ
 56. 56. SM Revolutionสอสงคมออนไลนทหองสมุดตองร กและใช้ ให้ เป็ นสือสังคมออนไลน์ ทห้ องสมดต้ องร้ ู จกและใชใหเปน ี ันวัตกรรมและความคิดสร้ างสรรค์ สาหรั บห้ องสมุดโรงเรียน [Inno ‘play’ tion in library school] ํ
 57. 57. เครือข่ ายโลก - เครื อข่ ายสังคมออนไลน์เครอขายโลก เครอขายสงคมออนไลน วีดีโอแนะนํา Social Mediaนวัตกรรมและความคิดสร้ างสรรค์ สาหรั บห้ องสมุดโรงเรียน [Inno ‘play’ tion in library school] ํ
 58. 58. เครองมอออนไลนทสามารถนามาใช เครื องมือออนไลน์ ทสามารถนํามาใช้ ี พฒนาหองสมุดโรงเรยน พัฒนาห้ องสมดโรงเรี ยนนวัตกรรมและความคิดสร้ างสรรค์ สาหรั บห้ องสมุดโรงเรียน [Inno ‘play’ tion in library school] ํ
 59. 59. บล็อก ‐ Blog บลอก บล็็อกห้้ องสมุดทําอะไรได้้ บ้ าง ไไ บลอกเรองงายๆ ทหลายๆ คนคดไมถง... ็ ื ่ ี ิ ไ ่ ึ บลอกไมไดไรสาระเหมอนทหลายๆ คนกาลงคด.... บล็อกไม่ ได้ ไร้ สาระเหมือนทีหลายๆ คนกําลังคิด มีบล็อกได้ ง่ายๆ ฟรี ... ไม่ ต้องเสียเงิน บล็อกก็ไม่ ใช่ ของคนรุ่ นใหม่ อย่ างเดียว ไม่ ต้องมีความรู้ ด้านการเขียนโปรแกรม ก็มีบล็อกได้ องค์ กร ข่ าวสาร เครือข่ าย ความรู้นวัตกรรมและความคิดสร้ างสรรค์ สาหรั บห้ องสมุดโรงเรียน [Inno ‘play’ tion in library school] ํ
 60. 60. กรณีศกษาบล็อกห้ องสมุดแห่ งแรกของเมืองไทย ึ - เริิ มต้้ นจากความไม่ร้ ู ไ ่ - เปาหมายทีท้ าทาย 365 days in library ้ - ไม่คิดทีจะหารายได้ - บล็อกทําให้ ผมเป็ นทีรูู้จก ั - เริ มต้ นจากสิงเล็กๆ คนดูไม่ถง 10 คนต่อวันจนกลายเป็ นพันคน ึ - การเปลียนแปลงครังยิงใหญ่ของ projectlib การเปลยนแปลงครงยงใหญของ http://projectlib.wordpress.com http://projectlib wordpress comนวัตกรรมและความคิดสร้ างสรรค์ สาหรั บห้ องสมุดโรงเรียน [Inno ‘play’ tion in library school] ํ
 61. 61. http://www.libraryhub.in.th h // lb h b h กรณีศกษาการกลับมาของบล็อกห้ องสมุด Libraryhub ึ - Rebranding จาก projectlib สูู่ Libraryhub g p j y - บทเรี ยนจากบล็อกเก่าทําให้ บล็อกใหม่แข็งแรง - กิจกรรมนอกบล็อกครังแรก กับงาน unconference libcamp กจกรรมนอกบลอกครงแรก กบงาน - การเปลียนกลยุทธ์ด้านสือสังคมออนไลน์นวัตกรรมและความคิดสร้ างสรรค์ สาหรั บห้ องสมุดโรงเรียน [Inno ‘play’ tion in library school] ํ
 62. 62. ตวอยางเรองทโพสในบล็ ตวอยางเรองทโพสในบล็อกห้ องสมด ตัวอย่ างเรื องทีโพสในบลอกหองสมุด โพสในบลอกหองสมุ รายชอหนงสอยอดนยมในหองสมุด ประจําเดือน รายชือหนังสือยอดนิยมในห้ องสมด ประจาเดอน.... กิจกรรมในห้ องสมด ประจําเดือน.... ุ ประมวลภาพกิจกรรมวันเด็ก ณ ห้ องสมุุด แนวทางในการคัดเลือกหนังสือเข้ าห้ องสมุุด เด็กๆ ชอบการเล่ านิทานในห้ องสมุด ขอคําแนะนํา เรืองหนังสือนิทานในห้ องสมุดหลายเล่ มถูกเด็กฉีก ู รวมภาพผลงานของเด็กๆ ทีเข้ ามาวาดภาพ ระบายสีในห้ องสมุุดนวัตกรรมและความคิดสร้ างสรรค์ สาหรั บห้ องสมุดโรงเรียน [Inno ‘play’ tion in library school] ํ
 63. 63. นวัตกรรมและความคิดสร้ างสรรค์ สาหรั บห้ องสมุดโรงเรียน [Inno ‘play’ tion in library school] ํ
 64. 64. Facebook ตามกระแส Facebook กัับชุมชนห้้ องสมุด จากเครอขายสงคมออนไลนสู่ ความรวมมอในการพฒนาหองสมุด จากเครื อข่ ายสังคมออนไลน์ ส วามร่ วมมือในการพัฒนาห้ องสมดนวัตกรรมและความคิดสร้ างสรรค์ สาหรั บห้ องสมุดโรงเรียน [Inno ‘play’ tion in library school] ํ
 65. 65. บนหน้ า Facebook เพือนๆ สามารถโพสอะไรได้ บ้าง Facebook เพื สามารถโพสอะไรได้ แนะนําหนังสือทีน่ าสนใจในห้ องสมุด ตอบคําถามและรั บฟั งความคิดเห็น ทกทายพูดคุยแบบเปนกนเองกบผู ช้ บริการออนไลน์ ทักทายพดคยแบบเป็ นกันเองกับผ้ ใชบรการออนไลน โปรโมทบลอกหรอเวบไซตของหองสมุด โปรโมทบล็อกหรื อเว็บไซต์ ของห้ องสมดนวัตกรรมและความคิดสร้ างสรรค์ สาหรั บห้ องสมุดโรงเรียน [Inno ‘play’ tion in library school] ํ
 66. 66. เชญเพอนๆ เขารวมกจกรรม และประชาสมพนธกจกรรมหองสมุด ชิ ื ้ ่ ิ ป ช สั ั ์ ิ ้ ส ใหบรการออนไลน์ ใ ้ ิ ไ โพสรู ปกิจกรรมต่ างๆ ในห้ องสมุดนวัตกรรมและความคิดสร้ างสรรค์ สาหรั บห้ องสมุดโรงเรียน [Inno ‘play’ tion in library school] ํ
 67. 67. http://www.facebook.com/thlibrary กรณีศกษากลุ่มเครือข่ าสังคมออนไลน์ ในวงการห้ องสมุด ึ - ก่อนจะมาเป็ น Facebook Fanpage pg - อะไรทีกําลังเป็ นกระแสต้ องรี บสร้ าง - เครื อข่ายอย่กนอยางไรในโลกออนไลน เครอขายอยู นอย่างไรในโลกออนไลน์ ั - ความสําเร็จและสิงทีต้ องไปต่อนวัตกรรมและความคิดสร้ างสรรค์ สาหรั บห้ องสมุดโรงเรียน [Inno ‘play’ tion in library school] ํ
 68. 68. กลยุทธในการใชเครองมอออนไลน กลยทธ์ ในการใช้ เครื องมือออนไลน์ มีเครื องมือแล้ วแต่ ไม่ มีแผนในการใช้ งาน ผลออกมาคือการใช้ งานทีไม่ เต็มประสิทธิภาพ แผนรายวน แผนรายวัน แผนรายสัปดาห์ แผนรายเดือน แผนรายปี แผนในการใช้ งานสามารถปรั บเปลียนได้ ขึนอยู่กับกิจกรรมทีห้ องสมุดต้ องการจัด ซึงนอกจาก ิ กจกรรมทางออนไลนแลวเรายงสามารถจดกจกรรมในหองสมุดไ ้ ี ไ ์ ้ ัส ั ิ ใ ้ ส ไดอกหลายๆ แบบ เชน จด ช่ ั สอนการใช้ งานเครืองมือต่ างๆ ให้ ผ้ ูใช้ บริการ ฯลฯนวัตกรรมและความคิดสร้ างสรรค์ สาหรั บห้ องสมุดโรงเรียน [Inno ‘play’ tion in library school] ํ
 69. 69. ตวอยางการใชเครองมอออนไลน ตัวอย่ างการใช้ เครื องมือออนไลน์ แผนในการดําเนินการด้ านสือออนไลน์ ของห้ องสมุด ก.. ก แผนรายวัน แผนรายสัปดาห์ แผนรายเดือน - ตอบคําถามผ่ านอีเมล์ MSN Skype โดย - เขียนบล็อกสัปดาห์ ละ 3 – 4 เรื อง / - เขียนบล็อกสรุ ปผลสินเดือน / สรุ ปข้ อมูล จะมีระบบแจ้ งเตือนคําถามใหม่ อัตโนมัติ สัปดาห์ ต่ างๆ ในห้ องสมุด อยู ลว อย่ แล้ ว - อั พ เดทเรื องที เขี ย นจากบล็ อ กลงใน อพเดทเรองทเขยนจากบลอกลงใน - ทําสไลด์ แนะนํ าหนั งสื อลงใน slideshare ทาสไลดแนะนาหนงสอลงใน - ทัก ทายและแนะนํ าบริ ก ารด้ ว ย twitter Facebook และนํามาลงในบล็อก อย่ างน้ อย 5 ช่ วง เช้ า สาย เทียง บ่ าย - อั พ เดทเรื องที เขี ย นจากบล็ อ กลงใน - อั พ เดทรู ป ห้ อ งสมุ ด ประจํ า เดื อ นลงใน เยน เย็น Twitter Flickr - ทั ก ท า ย แ ล ะ แ น ะ นํ า บ ริ ก า ร ด้ ว ย - ทํ า วี ดี โ อแนะนํ า หนั ง สื อ ยอดนิ ย มใน Facebook อย่ างน้ อย 5 ช่ วง เช้ า สาย Youtube เทียง บ่ าย เย็น -- จัดกิจกรรมออนไลน์ เดือนละ 1 ครั ง แผนรายปี - เขียนบล็อกสรุ ปผลสินปี / สรุ ปข้ อมูลต่ างๆ ในห้ องสมุด พร้ อมทังอัพเดทลงใน Facebook และ Twitter - วางแผนกิจกรรมออนไลน์ ตลอดทังปี อัพเดทข้ อมูลต่ างๆ ลงในสือออนไลน์ - วีดโอแนะนําบริการ ปี ละ 4 ตอน (3 เดือนครั ง) ีนวัตกรรมและความคิดสร้ างสรรค์ สาหรั บห้ องสมุดโรงเรียน [Inno ‘play’ tion in library school] ํ
 70. 70. ตวอยางการใชเครองมอออนไลน ตัวอย่ างการใช้ เครื องมือออนไลน์ แผนในการดําเนินการด้ านสือออนไลน์ ของห้ องสมุด ข.. ขนวัตกรรมและความคิดสร้ างสรรค์ สาหรั บห้ องสมุดโรงเรียน [Inno ‘play’ tion in library school] ํ
 71. 71. การดูแลสือสังคมออนไลน์ และเว็บไซต์ ห้องสมุด คอยอัพเดทข่าวสารและกิจกรรมของห้องสมุดใหม่ให้ ผูใช้บริิการอย่างสมําเสมอ อยากปล่อยให้ข่าวไม่่อพเดท ้ ้ ่ ํ ป ่ ใ ้ ไ ั เกิน 1 เดือน หากผู ชบรการขอความชวยเหลอผานเวบไซตหองสมุด หากผ้ใช้บริการขอความช่วยเหลือผ่านเว็บไซต์หองสมด ้ หรือสือสังคมออนไลน์ เช่น ขอต่ออายุการยืมหนังสือ ห้องสมุดไ ควรปฏิเสธ ไม่ ใส่ใจกับความคิดเห็นหรือคําถามของผูใช้บริการด้วย ้ อย่าเงีียบหายหรือละเลย พยายามตอบและให้บริิการ ่ ื ใ ้ ด้วยความเร็วนวัตกรรมและความคิดสร้ างสรรค์ สาหรั บห้ องสมุดโรงเรียน [Inno ‘play’ tion in library school] ํ
 72. 72. การดูแลสือสังคมออนไลน์ และเว็บไซต์ ห้องสมุด (ต่ อ) ไม่นาเรืองราวพฤติกรรมทีแย่ๆ ของผูใช้บริการมาลงใน ํ ้ เว็บไซต์หรือสือสังคมออนไลน์ของห้องสมุด พยายามพูดคุยหรือถามความคิดเห็็นจากผูใช้บริการใน ้ ใ หองสมุดเกยวกบสอสงคมออนไลนบาง ห้องสมดเกียวกับสือสังคมออนไลน์บาง ้ การจัดกิจกรรมในห้องสมุดทุกครังควรนํามาลงใน เว็็บไ หองสมุดและสืือสังคมออนไลน์์ เพืือใ ้ ไซต์์ ้ ั ไ ให้ ผูใช้บริการติดตามข่าวสารของห้องสมุุด ู้นวัตกรรมและความคิดสร้ างสรรค์ สาหรั บห้ องสมุดโรงเรียน [Inno ‘play’ tion in library school] ํ
 73. 73. Trend Tech Lib Trend Tech Lib จบตาดูเรองเทคโนโลยทนาสนใจสาหรบหองสมุด จับตาดเรืองเทคโนโลยีทน่ าสนใจสําหรั บห้ องสมด ีนวัตกรรมและความคิดสร้ างสรรค์ สาหรั บห้ องสมุดโรงเรียน [Inno ‘play’ tion in library school] ํ
 74. 74. นวัตกรรมและความคิดสร้ างสรรค์ สาหรั บห้ องสมุดโรงเรียน [Inno ‘play’ tion in library school] ํ
 75. 75. นวัตกรรมและความคิดสร้ างสรรค์ สาหรั บห้ องสมุดโรงเรียน [Inno ‘play’ tion in library school] ํ
 76. 76. Google Product… gนวัตกรรมและความคิดสร้ างสรรค์ สาหรั บห้ องสมุดโรงเรียน [Inno ‘play’ tion in library school] ํ
 77. 77. Open Platform pนวัตกรรมและความคิดสร้ างสรรค์ สาหรั บห้ องสมุดโรงเรียน [Inno ‘play’ tion in library school] ํ
 78. 78. นวัตกรรมและความคิดสร้ างสรรค์ สาหรั บห้ องสมุดโรงเรียน [Inno ‘play’ tion in library school] ํ
 79. 79. Library Marketing y gนวัตกรรมและความคิดสร้ างสรรค์ สาหรั บห้ องสมุดโรงเรียน [Inno ‘play’ tion in library school] ํ
 80. 80. นวัตกรรมและความคิดสร้ างสรรค์ สาหรั บห้ องสมุดโรงเรียน [Inno ‘play’ tion in library school] ํ
 81. 81. นวัตกรรมและความคิดสร้ างสรรค์ สาหรั บห้ องสมุดโรงเรียน [Inno ‘play’ tion in library school] ํ
 82. 82. ติดตามข่ าวสารและเรื องราวในวงการห้ องสมุดตัวอย่ างเว็บไซต์ และบล็อกทีน่ าสนใจในวงการห้ องสมุดและบรรณารั กษ์ www.tla.or.th www.libraryhub.in.th www.librarianmagazine.com www.thailibrary.in.th www.thaipul.org www.stks.or.th/blog www.lisnews.org li www.liswire.com li i llonewolflibrarian.wordpress.com lflib i d www.tametheweb.com www.librarianinblack.net ramblinglibrarian.blogspot.com MORE Link …..นวัตกรรมและความคิดสร้ างสรรค์ สาหรั บห้ องสมุดโรงเรียน [Inno ‘play’ tion in library school] ํ
 83. 83. วิธีในการค้ นหาข่ าวสารห้ องสมุดทีผมใช้ ประจําแนะนําวิธีการค้ นหาเว็บไซต์ และบล็อกทีน่ าสนใจในวงการห้ องสมุดและบรรณารักษ์ http://blogsearch.google.co.th/ ห้ องสมุด บรรณารั กษ์ หนังสือนวัตกรรมและความคิดสร้ างสรรค์ สาหรั บห้ องสมุดโรงเรียน [Inno ‘play’ tion in library school] ํ
 84. 84. ถาม‐ตอบ ANSWERนวัตกรรมและความคิดสร้ างสรรค์ สาหรั บห้ องสมุดโรงเรียน [Inno ‘play’ tion in library school] ํ
 85. 85. แลกเปลยนเรยนร อกรอบไดท แลกเปลียนเรี ยนร้ ู นอกรอบได้ ที www.libraryhub.in.th www libraryhub in th www.kindaiproject.net www kindaiproject net www.facebook.com/thlibrary y หรื อ ส่ งอีเมลมาที dcy_4430323@hotmail.comนวัตกรรมและความคิดสร้ างสรรค์ สาหรั บห้ องสมุดโรงเรียน [Inno ‘play’ tion in library school] ํ

×