นวตกรรมและเทคโนโลยในหองสมุดโรงเรยนนวัตกรรมและเทคโนโลยีในหองสมดโรงเรียนInnovation and Technology for School libraries   ...
ชวงเชา : นวัตกรรม-หองสมุดโรงเรียนหัวขอ/ปร ็นทีจะพูดถึงในวันนี้     ระเด็ จ ด ใ น         - นวัตกรรม คือ ....
นวัตกรรม-หองสมดโรงเรียน นวตกรรม หองสมุดโรงเรยน   กรรม-Innovation and Technology for School libraries
ไมมนวตกรรม ไ  ีชี ิ ชี  ไ  ี ั  ไมมชวตชวาInnovation and Technology for School libraries
???????????????????????????????? Innovation - Innovation - Innovation - Innovation - Innovation???????????????????????????...
???????????????????????????????? Innovation - Innovation - Innovation - Innovation - Innovation???????????????????????????...
???????????????????????????????? Innovation - Innovation - Innovation - Innovation - Innovation???????????????????????????...
สงใหม    สงใหม    สิ่งใหม    แนวคดใหม    แนวคดใหม    แนวคิดใหม    บริิการใหม      ารใหม   ...
หองสมุดเปลียนไปเยอะแคไหน...    ุ  ่Innovation and Technology for School libraries
กรณีศกษาการทํางานบรรณารักษครั้งแรกในชีวิต                  ึ             - การกลับมาทํางานใ...
การจัดทํา E-clipping                 นํ า ข า วที่ น า สนใจมาสแกนและจั ด เก็ บ ไว บ นเว็ บ ไซต ข อง  ...
Website หองสมุดInnovation and Technology for School libraries
กรณีศกษางานพัฒนาหองสมุดประชาชน     ึ -วีดีโอแนะนําโครงการฯ -มาทํางานที่นี่ไดอยางไร -งานพัฒนาระบบหองสมุดคือ.......
Innovation and Technology for School libraries
ทํางานหองสมดใหราบรื่น ดวย Library Work Flow  ทางานหองสมุดใหราบรน ดวย  การสรางรูปแบบการทํางานใหหนวยงานถือเปนสิ่งที...
PATHFINDER =???                     พารธไฟนเดอร (                        ...
กิจกรรมการวิจารณหนังสือ (Book Reviews)                 กิจกรรมการวิจารณหนังสือเปนสวนหนึ่งของแผนกระตุน...
ตัวอยางใบวิจารณหนังสือ (Book Reviews)             ชื่อผูวจารณหนังสือ : วิภาวดี โสมเกษตรรินณ       ...
กลองความรกนไดกลองความรู ินไดKnowledge Box Set กลองความรูกินไ  คืือ บริิการความรูแบบ One Stop          ได...
Kindai Corner - มมหนังสือภายใตรปแบบโครงการศูนยความรูกินได          มุมหนงสอภายใตรูปแบบโครงการศนยความร นได  ...
เครื่องนับจํานวนผูเขาใชบริการหองสมุด          ู          ุ การสืืบคนขอมูลในหองสมุด       ...
หองสมุดเคลื่อนที่ @ โรงพยาบาลกลาง    ุInnovation and Technology for School libraries
จิบกาแฟ..แลหนังสือ @ หองสมุดประชาชนอําเภอสทิงพระ               ุInnovation and Technology for School librar...
ปายหามนําอาหารเขามาทานในหองสมุด                  หอสมุดพระราชวังสนามจันทร ม.ศิลปากร        ...
ปายงดใชเสียง หอสมุดพระราชวังสนามจันทร ม.ศิลปากร                         ม.Innovation and Techno...
Cyber Lib i Cybrarian… C b + Librarian = C b i                     ความรูพื้นฐานสําหรับวิชาชีพบรรณารั...
Do it yourself … Creative Ideaความคิดสรางสรรคในการทํางาน...              งาน...              ...
แลกเปลยนเรยนรู นองคกร ศกษาจากความสาเรจ (Best Practice)  แลกเปลี่ยนเรียนรในองคกร : ศึกษาจากความสําเร็จ (B t P ti )   ...
LibcampUBON                         Lib  UBON LibcampUbon#1 – (3 กุมภาพันธ 2554) (การใชสอทองถน...
แผนทความคด แผนที่ความคิด (Mind Map) : เครื่องมือกระตนความคิดสรางสรรค               เครองมอกระตุ ความคดสร...
เทคโนโลย หองสมุดโรงเรยน เทคโนโลยี-หองสมดโรงเรียน บรรณารักษหลายคนมองงานไอทีวา เป น เรื่ อ งที่ ย ากและไม เ กี่ ย วข...
Technology Cyber Lib y   Library Ebooks                     Search    Social    Media   ...
บรรณารกษ ไ ใช โป      ั ไมใช โปรแกรมเมอร  แลวทําไมบรรณารักษตองรูไอทีี     ํไ    ั Innovation and ...
In Library                 y              ปจจุบันงานไอทีไดเขามามีบทบาทตอการทํางานใน   ...
ไอที      ไ ีสําหรับบรรณารักษ          ั    ั     (Know + Understand + Apply)    Know     ...
ความรูและทักษะในกลุมโปรแกรมสํานักงาน             ความรูและทกษะในกลุมโป                  ั ใ...
ความรูและทักษะในกลุมโปรแกรมสํานักงาน  - โปรแกรมจําพวก Word Processing  - โปรแกรมจําพวก Spreadsheets  - โปรแกรมจําพวก ...
ความรูและทักษะในกลุมโปรแกรมสําหรับสื่ออืื่นๆ       ั ใ    โป    ํ ั ื - ความรเกยวกบการใชโปรแกรมจดการรูปภาพ ...
ความรูและทักษะในกลุมโปรแกรมพื้นฐานเครืื่องคอมพิิวเตอร       ั ใ    โป    ื - ความรเกยวกบการจดการแฟมขอม...
ความรูและทักษะในกลุมการใชงานอินเทอรเน็ต       ั ใ     ใ    ิ    ็ - ความรเกยวกบการใชงานเวบไซต (W...
เหมืือนงาย แตหลายคนยังใชงานผิดประเภท             ัใ   รายการหนังสือทีสั่งจากสํานักพิมพเก็บในรูปแบบ Wo...
ความรูและทักษะการใชงานเว็บไซต 2.0  - Blog              - IM (Instant Messenger)  - Wikipedia      ...
เครองมอออนไลนทสามารถนามาใช เครื่องมือออนไลนที่สามารถนํามาใช         พฒนาใหหองสมุดมชวต         พัฒนาใหห...
วีดีโอแนะนํา Social MediaInnovation and Technology for School libraries
เว็บไซตหองสมุดอีกชองทางหนึ่งที่ใชประชาสัมพันธ....                     http://kpp.nfe.go.th/lib/I...
เว็บไซตหองสมุดอีกชองทางหนึ่งที่ใชประชาสัมพันธ....        http://www.nfekk.com/library/index.php        ...
บล็อก ‐ Bl   ็  Blog บล็อกหองสมุดทําอะไรไดบาง บล็อกเรื่องงายๆ ที่หลายๆ คนคิดไมถึง... บลอกไมไดไรสาระเหมอนทหลายๆ...
กรณีศกษาบล็อกหองสมุดแหงแรกของเมืองไทย      ึ - เริิ่มตนจากความไมรู           ไ  - เปาหมายที่ทาทาย...
http://www.libraryhub.in.th h //    lb   h b   h          กรณีศกษาการกลับมาของบล็อกหองสมุด Libraryhub  ...
การอบรมการสราง Blog ดวย wordpress.comInnovation and Technology for School libraries
ตวอยางเรองทโพสในบล็     ตวอยางเรองทโพสในบล็อกหองสมด     ตัวอยางเรื่องที่โพสในบลอกหองสมุด            ...
Facebook ตามกระแส Facebook กัับชุมชนหองสมุด จากเครอขายสงคมออนไลนสูความรวมมอในการพฒนาหองสมุด จากเครือขายสังคมออนไลนส...
บนหนา Facebook เพื่อนๆ สามารถโพสอะไรไดบาง     Facebook เพื   สามารถโพสอะไรได แนะนําหนังสือที่นาสนใจในหองสมุด ...
เชญเพอนๆ เขารวมกจกรรม และประชาสมพนธกจกรรมหองสมุด ชิ ื่     ิ     ป ช สั ั  ิ    ส   ใหบรการออนไลน    ...
http://www.facebook.com/thlibrary          กรณีศกษากลุมเครือขาสังคมออนไลนในวงการหองสมุด           ...
การดูแลสื่อสังคมออนไลนและเว็บไซตหองสมุด         คอยอัพเดทขาวสารและกิจกรรมของหองสมุดใหมให         ผู...
การดูแลสื่อสังคมออนไลนและเว็บไซตหองสมุด (ตอ)         ไมนําเรื่องราวพฤติกรรมทีแยๆ ของผูใชบริการมาลงใน    ...
Trend : Library in the Future  ทิศทางสําหรับหองสมุดในอนาคต                          1. Mobile ...
Social Network + Social Media  Library 101 ----????        ----????  ตัวอยางการสรางสื่อมัลติมีเดียจากเหลาบรรณา...
Innovation and Technology for School libraries
เรียนรูกิจกรรมหองสมุดจากเว็บไซตตางๆ                    ตดตามขาวสารและเรองราวในวงการหองสมุด  ติดตาม...
เรียนรูกิจกรรมหองสมุดจากเว็บไซตตางๆ                    วิธีในการคนหาขาวสารหองสมดที่ผมใชประจํา ...
ขอสงสย คาถาม     ขอสงสัย - คําถามและตามมันใหทน       ัInnovation and Technology for School libraries
แลกเปลยนเรยนรู อกรอบไดท แลกเปลี่ยนเรียนรนอกรอบไดที่   www.libraryhub.in.th   www libraryhub in th   www.kindaip...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Innovation and Technology for School libraries

3,301 views

Published on

Presentation Innovation and Technology for School libraries 19092011

Published in: Education
0 Comments
3 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
3,301
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2,049
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
3
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Innovation and Technology for School libraries

 1. 1. นวตกรรมและเทคโนโลยในหองสมุดโรงเรยนนวัตกรรมและเทคโนโลยีในหองสมดโรงเรียนInnovation and Technology for School libraries หองสมุด หองสมด นวตกรรม นวัตกรรม เทคโนโลย เทคโนโลยี วันที่ 19 กันยายน 2554 โรงเรยนคอวงวทยาคม อาเภอคอวง จงหวดยโสธร โ ี  ั ิ ํ  ั ั ั โสนายเมฆนทร ลิขิตบญฤทธิ นกพฒนาระบบหองสมุดนายเมฆินทร ลขตบุญฤทธ์ – นักพัฒนาระบบหองสมดโครงการศูนยความรูกินได สํานักงานบริหารและพัฒนาองคความรู (องคการมหาชน)เจาของบล็อก www.libraryhub.in.th
 2. 2. ชวงเชา : นวัตกรรม-หองสมุดโรงเรียนหัวขอ/ปร ็นทีจะพูดถึงในวันนี้ ระเด็ จ ด ใ น - นวัตกรรม คือ .... - กรณีศกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม ึ - กรณีีศึกษาศูนยความรูกินได หองสมุดประชาชนจังหวัดอุบลราชธานีี ไ  ป ั ั - นวัตกรรมกับงานหองสมุด - บรรณารัักษยุคใหม : ความคิิดสรางสรรค, ใ ่ ชวงบาย : เทคโนโลยี-หองสมุดโรงเรียน - ไ สาหรับบรรณารักษ ไอทีี ํ - เครื่องมือออนไลนที่สามารถนํามาใชพัฒนาใหหองสมุดมีชีวต ิ - การดูแลสืื่อสัังคมออนไลนและเว็บไซตหองสมุด ไ  ็ ไ  - ทิศทางสําหรับหองสมุดในอนาคตหInnovation and Technology for School libraries
 3. 3. นวัตกรรม-หองสมดโรงเรียน นวตกรรม หองสมุดโรงเรยน กรรม-Innovation and Technology for School libraries
 4. 4. ไมมนวตกรรม ไ  ีชี ิ ชี ไ  ี ั ไมมชวตชวาInnovation and Technology for School libraries
 5. 5. ???????????????????????????????? Innovation - Innovation - Innovation - Innovation - Innovation???????????????????????????????? นวัตกรรม หมายถึง ขบวนการเสนอสิ่งใหมอยางแทจริงสูสังคม (Radical Innovation) โดย การเปลี่ยนแปลงคานิยม (value), ความเชื่อ (belief) รูปแบบเดิมๆ ของสังคมอยางสิ้นเชิง ตัวอยางเชน อินเทอรเน็ท จัดวาเปนนวัตกรรมหนึ่ง ในยุคโลกขอมูลขาวสาร การนําเสนอ ระบบอนเตอรเนท ทาใหคานยมเดมทเชอวา โลกขอมูลขาวสารจากดอยู นวงเฉพาะทงใน ระบบอินเตอรเน็ท ทําใหคานิยมเดิมที่เชื่อวา โลกขอมลขาวสารจํากัดอยในวงเฉพาะทั้งใน ดานเวลาและสถานที่นั้นเปลี่ยนไป อินเทอรเน็ต เปดโอกาสใหความสามารถในการเขาถึง ขอมูลไรขดจากด ทงในดานของเวลา ขอมลไรขดจํากัด ทั้งในดานของเวลา และระยะทาง การเปลี่ยนแปลงในครังนี้ทําใหระบบ ี การเปลยนแปลงในครงนทาใหระบบ ้ คุณคาของขอมูลขาวสารเปลี่ยนแปลงไป บางคนเชื่อวา อินเทอรเน็ตจะเขามาแทนที่ระบบ การสงขอมูลขาวสารในระบบเดิิม อยางสิิ้นเชิิงใ ไ ชา อาทิิเชน ระบบไปรษณีย ใ ในไม ไป ี Nord Tucker, N d & T k 1987Innovation and Technology for School libraries
 6. 6. ???????????????????????????????? Innovation - Innovation - Innovation - Innovation - Innovation????????????????????????????????นวัตกรรม หมายถึง การนําวิธีการใหมๆ มา นวัตกรรม หมายถึง ความคิด การกระทํา หรือสิ่งที่บุคคลหรือคนกลุมหนึ่งยอมรับปฏิบติหลังจากไดผานการทดลองหรือไดรับ ั วาเปนสิงใหม โดยอาจเปนเรืองเล็กๆ ที่เกี่ยวของกับพฤติกรรมของมนุษย ไมวา ่ ่การพัฒนามาเปนขั้นๆ แลว โดยมีข้นตอน ั ความคิดนั้นจะเปนสิ่งใหมนับตั้งแตเริ่มใชหรือถูกคนพบครั้งแรกหรือไมก็ตามตามลาดบ คือ การคดคน การพฒนาตามลําดับ คอ การคิดคน การพัฒนา และ ขนอยู ับการที่บคคลรับร าเปนของใหมหรือไม โดยความเหนของบุคคลเองจะ ขึ้นอยกบการทบุคคลรบรูวาเปนของใหมหรอไม โดยความเห็นของบคคลเองจะนําไปปฏิบัติจริง ซึ่งมีความหมายแตกตาง เปนผูตัดสินการตอบสนองของบุคคลที่มีตอสิ่งนั้น ถาบุคคลเห็นวาความคิดนั้นจากการปฏิบัติเดิมที่เคยปฏิบัตมา ฏ ฏ ิ เปนสิ่งใหมสําหรับตน ความคิดนั้นก็เปนนวัตกรรม Hughes, 1971 Rogers, 1983นวตกรรม (Innovation) คอ การเรยนรู การผลต และการใชประโยชนจากความคดใหม เพอใหเกดผลดทางเศรษฐกจและสงคมนวัตกรรม (Inno ation) คือ การเรียนร การผลิต และการใชประโยชนจากความคิดใหม เพื่อใหเกิดผลดีทางเศรษฐกิจและสังคมรวมถึงการกําเนิดผลิตภัณฑ การบริการ กระบวนการใหม การปรับปรุงเทคโนโลยี การแพรกระจายเทคโนโลยี และการใชเทคโนโลยีใหเปนประโยชนและเกิดผลพวงทางเศรษฐกิจและสังคม อ.จรินทร อาสาทรงธรรม หัวหนาภาควิชาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยกรุงเทพInnovation and Technology for School libraries
 7. 7. ???????????????????????????????? Innovation - Innovation - Innovation - Innovation - Innovation???????????????????????????????? นวัตกรรม (innovation) คือ การผลิต การเรียนรู การจัดการความรู และการใชประโยชน จากความคดใหม เพอใหเกดผลดทางเศรษฐกจและสงคม รวมถงการกาเนดผลตภณฑ จากความคิดใหม เพื่อใหเกิดผลดีทางเศรษฐกิจและสังคม รวมถึงการกําเนิดผลิตภัณฑ การ บริการ กระบวนการผลิตใหม การปรับปรุงเทคโนโลยี การแพรกระจายเทคโนโลยี และการ ใชเทคโนโลยใหเปนประโยชนและเกดผลพวงทางเศรษฐกจและสงคม ใช โ โ ีใ  ป ป โ ช  ิ ศ ฐ ิ สั สํานัักงานนวัตกรรมแหงชาติ ัInnovation and Technology for School libraries
 8. 8. สงใหม สงใหม สิ่งใหม แนวคดใหม แนวคดใหม แนวคิดใหม บริิการใหม ารใหม ในํามาใชไดจริงสงผลดีกับหนวยงานนามาใชไดจรงสงผลดกบหนวยงานนามาใชไดจรงสงผลดกบหนวยงานInnovation and Technology for School libraries
 9. 9. หองสมุดเปลียนไปเยอะแคไหน... ุ ่Innovation and Technology for School libraries
 10. 10. กรณีศกษาการทํางานบรรณารักษครั้งแรกในชีวิต ึ - การกลับมาทํางานในสายที่เรียน การกลบมาทางานในสายทเรยน - ภาระงานหลักที่ทําไมตรงกับความเปนจริง - การกอตัั้งหองสมุดไ งายอยางทีี่คิด  ไม - เงินนอยแตมความสุขดี ี - เขารวมเครือขายสังคมของนักวิชาการครังแรก ้ - โจทยสุดหินกับการนําเด็กเขาหองสมุุด - การกําเนิดบล็อก Projectlib.wordpress.comInnovation and Technology for School libraries
 11. 11. การจัดทํา E-clipping นํ า ข า วที่ น า สนใจมาสแกนและจั ด เก็ บ ไว บ นเว็ บ ไซต ข อง หองสมุด หรอนามาใหบรการในหองสมุด หองสมด หรือนํามาใหบริการในหองสมดInnovation and Technology for School libraries
 12. 12. Website หองสมุดInnovation and Technology for School libraries
 13. 13. กรณีศกษางานพัฒนาหองสมุดประชาชน ึ -วีดีโอแนะนําโครงการฯ -มาทํางานที่นี่ไดอยางไร -งานพัฒนาระบบหองสมุดคือ.... -ภาพรวมของการทํางานในหองสมด ภาพรวมของการทางานในหองสมุด -งานเทคโนโลยีสารสนเทศในหองสมุด -กจกรรมของหองสมุด กิจกรรมของหองสมด -ความคิดสรางสรรคและนวัตกรรมหองสมุด -ประมวลภาพหองสมุดของเดิม-ปรับปรุงใ ใหม -ทิศทางในอนาคตของหองสมุดแหงนี้Innovation and Technology for School libraries
 14. 14. Innovation and Technology for School libraries
 15. 15. ทํางานหองสมดใหราบรื่น ดวย Library Work Flow ทางานหองสมุดใหราบรน ดวย การสรางรูปแบบการทํางานใหหนวยงานถือเปนสิ่งที่สําคัญ เพราะอยางนอยก็ใชเปนแมแบบในการดําเนินงานในหองสมุด งานจัดหาสื่อสารสนเทศ งานบันทึกขอมูล งานวิเคราะหสอสารสนเทศ ื่ งานจัดทํารปเลม งานจดทารูปเลม งานบริิการInnovation and Technology for School libraries
 16. 16. PATHFINDER =??? พารธไฟนเดอร ( ไฟ  (PATHFinder)) หมายถึง หลักการ แนวทาง และ เครองมอทใชการจดหา จัดซื้อ เครื่องมือทีใชการจัดหา จดซอ และ ่ รวบรวมสื่อสารสนเทศในแตละหัวเรื่อง ของหองสมุดซงจะชวยใหผู ฏบตงาน ของหองสมดซึงจะชวยใหผปฏิบัติงาน ่ เขาใจเนือหาของสื่อสารสนเทศทีมใน ้ ่ ี หองสมุด นอกจากนยงชวยใหผู ชบรการ หองสมด นอกจากนี้ยังชวยใหผใชบริการ คนหาขอมูลและเขาถึงสื่อสารสนเทศ เฉพาะเรองไดรวดเรวยงขน เฉพาะเรื่องไดรวดเร็วยิ่งขึน ้Innovation and Technology for School libraries
 17. 17. กิจกรรมการวิจารณหนังสือ (Book Reviews) กิจกรรมการวิจารณหนังสือเปนสวนหนึ่งของแผนกระตุนการ อานหนังสือในหองสมุดประชาชนจังหวัดอุบลราชธานี ทุกๆ การยืมหนังสือ 1 เลมผูยืมจะไดรับใบวิจารณหนังสือ 1 ใบ ผููยืมสามารถเขียนวิจารณหนังสือและสงไดที่เคานเตอร บริการยืมคืน ผูที่วิจารณหนังสือไดมากที่สุด 3 อันดับแรกจะ ไดรางวัลสุดยอดนักวิจารณหนังสือประจําหองสมุด โดยแจก ั ั้ รางวลครงแรกในงานวนรกการอาน 2 เมษายน 2554 ใ ั ั  สรุปผลการจัดงาน ผูเขารวมกิจกรรม จํานวน 34 คน ใบวิจารณหนังสือ 145 ใบ (ตั้งแตเดือนมกราคม – เดือนมีนาคม 2554) ผูที่ไดรับรางวัลสุดยอดนักวิจารณหนังสือประจําหองสมุดฯ 1. ด็กหญิงสิริภา รตนล 1 เดกหญงสรภา รั นิล 2. นางสาวสุภนิตย คําใสย 3. นายวิชัย จันทรสอนInnovation and Technology for School libraries
 18. 18. ตัวอยางใบวิจารณหนังสือ (Book Reviews) ชื่อผูวจารณหนังสือ : วิภาวดี โสมเกษตรรินณ ิ ชืื่อหนัังสืือ : Motiration ชุด work life ( (แรงจูงใ ใจ+.......) ) คาวจารณหนงสอ คําวิจารณหนังสือ - เปน 1 ใน ชุด work life เลมเล็กแตเชื่อมโยงเนื้อหาไดดีมาก -ในลักษณะของงานที่ทําอยูตองดแลคนจํานวนเ ม ๆ หลายรอยและ ในล ณ น แล น นวนเยอะมากๆ ล ร แล ู หลายระดับบางครั้งคําพูดบางอยางไมควรพูดแตก็พูดไปแลวทําลาย ความรูสึกผูฟงแตหนังสือนี้ชวยชี้ประเด็นวาจะพูดอะไรที่รกษาน้ําใจแต ั ชวยใหทีมเดิินหนาได ใ ไ - เหมาะกับการพกพา ํ ไปใ  ปประธรรม ปป ิธีชีวิตการทางานไดเลย - นาไปใชไดในรูปป ปป.วิ ํ ไ  - ทันสมัยในโลกแหงการ ปป.ทุกอยางตองติดตอประสานงานกับคน - มีแบบประเมินตนเอง(รเรา และชวยใหรเขา) มแบบประเมนตนเอง(รู รา-และชวยใหรู - มีรปประกอบมี Tip ูInnovation and Technology for School libraries
 19. 19. กลองความรกนไดกลองความรู ินไดKnowledge Box Set กลองความรูกินไ  คืือ บริิการความรูแบบ One Stop ได Service ที่หองสมุดประชาชนจังหวัดอุบลราชธานีจัดไว ใหบรการประชาชน โดยการคดสรรสอความรูประเภท ใ  ิ ป โ ั ส สื่ ตางๆ ทั้งที่เปนหนังสือ รูปภาพ สื่อมัลติมีเดีย ตัวอยาง และแหลงคนควาอางองอนๆ ทสอดคลองกบโจทยดาน และแหลงคนควาอางอิงอื่นๆ ที่สอดคลองกับโจทยดาน การประกอบอาชีพ และการนําความรูไปใชเพื่อการทํา มาหากนของประชาชนในจงหวดหวขอตางๆ มาจด มาหากิ น ของประชาชนในจั ง หวั ด หั ว ข อ ต า งๆ มาจั ด รวบรวมไวในกลองเพื่ออํานวยความสะดวกใหแกผูใช และเปนแนวทางใหผู นใจไดเริ่มตนศึกษาหาความร และเปนแนวทางใหผสนใจไดเรมตนศกษาหาความรูที่ เกี่ยวของไดงายๆInnovation and Technology for School libraries
 20. 20. Kindai Corner - มมหนังสือภายใตรปแบบโครงการศูนยความรูกินได มุมหนงสอภายใตรูปแบบโครงการศนยความร นได มุมศูนยความรูกินได (Kindai Corner) มุมหนังสือภายใตรูปแบบโครงการศููนยความรูู ุ กินได คือ การเผยแพรแนวคิดของการจัดการ หองสมุดในรูปแบบใหมตามแนวคดของ หองสมดในรปแบบใหมตามแนวคิดของ โครงการศูนยความรูกินได ซึ่งนําเสนอแนวคิด ผานการจดทาชนหนงสอทใหบรการสอความรู ผานการจัดทําชั้นหนังสือที่ใหบริการสื่อความร ที่เหมาะสมกับความตองการของพื้นที่ โดย วิิเคราะหจากศักยภาพทางเศรษฐกิิจและความ ั กลองความรู นได กลองความรกินได กลองความรู นได กลองความรกินได ถนัดของคนในพื้นที่นั้นๆ โดยในเบื้องตนชั้น หนังสือนี้จะประกอบดวยหนังสือที่ตรงกับ ความตองการของคนในพื้นทีจํานวน 100 ชื่อ เรื่อง และกลองความรูกินได 2 กลองInnovation and Technology for School libraries
 21. 21. เครื่องนับจํานวนผูเขาใชบริการหองสมุด ู ุ การสืืบคนขอมูลในหองสมุด   ใ Innovation and Technology for School libraries
 22. 22. หองสมุดเคลื่อนที่ @ โรงพยาบาลกลาง ุInnovation and Technology for School libraries
 23. 23. จิบกาแฟ..แลหนังสือ @ หองสมุดประชาชนอําเภอสทิงพระ ุInnovation and Technology for School libraries
 24. 24. ปายหามนําอาหารเขามาทานในหองสมุด หอสมุดพระราชวังสนามจันทร ม.ศิลปากร ม.Innovation and Technology for School libraries
 25. 25. ปายงดใชเสียง หอสมุดพระราชวังสนามจันทร ม.ศิลปากร ม.Innovation and Technology for School libraries
 26. 26. Cyber Lib i Cybrarian… C b + Librarian = C b i ความรูพื้นฐานสําหรับวิชาชีพบรรณารักษ  งานจััดหา งานวิเคราะห งานบริการ งานบริหาร ความรูดานเทคโนโลยีสารสนเทศ  ความคิดสรางสรรคในการทํางาน สื่อสังคมสมัยใหม (Social Media) Media) การสรางเครือขายสังคมออนไลนInnovation and Technology for School libraries
 27. 27. Do it yourself … Creative Ideaความคิดสรางสรรคในการทํางาน... งาน... Copy and Develop NOT Copy and Paste py มองเรื่องทั่วไปใหเปนเรื่องงาน การแกปญหาอะไรสักอยาง ดูมาก ฟงมาก อานมาก ชวยได ู หลายหัวดีกวาหัวเดียว ชวยกันคิดเยอะๆ....ฯลฯInnovation and Technology for School libraries
 28. 28. แลกเปลยนเรยนรู นองคกร ศกษาจากความสาเรจ (Best Practice) แลกเปลี่ยนเรียนรในองคกร : ศึกษาจากความสําเร็จ (B t P ti ) แลกเปลี่ยนความรูภายในองคกร แลกเปลียนความรูโดยเชิญคนนอกมาพูดคุย ่ แลกเปลีี่ยนความรูบนโลกออนไลน ป โ ไ Workshop ระหวางผูใชบริการและผูใหบริิการ ิ ขอควรระวังในการดําเนินการ : ไมควรนําอุปสรรคหรือขอจํากัดมาคุย เนื่องจากจะทําใหการประชุมเต็ม ไปดวยความเครียด ดังนั้นในการประชุมควรใหแตละฝายนําเสนอความสําเร็จ นอกจากจะทําใหเกิด ความภูมิใจแลวยังสามารถนําความสําเร็จนั้นไปใชงานไดจริงๆ อีกดวยInnovation and Technology for School libraries
 29. 29. LibcampUBON Lib UBON LibcampUbon#1 – (3 กุมภาพันธ 2554) (การใชสอทองถนและสอออนไลนในงานหองสมุด) (การใชสื่อทองถิ่นและสื่อออนไลนในงานหองสมด) LibcampUbon#2 - (26 พฤษภาคม 2554) (สารสนเทศทองถนกบหองสมุด) (สารสนเทศทองถิ่นกับหองสมด)Innovation and Technology for School libraries
 30. 30. แผนทความคด แผนที่ความคิด (Mind Map) : เครื่องมือกระตนความคิดสรางสรรค เครองมอกระตุ ความคดสรางสรรค ใชแสดงการเชื่อมโยงขอมูลเกี่ยวกับเรื่องใดเรื่องหนึ่งระหวางความคิดหลัก ความคิดรอง และความคิดยอยทีเ่ กี่ยวของสัมพันธกัน ลักษณะการเขียนผังความคิด เทคนิคการคิด คือ นําประเด็นใหญ ๆ มาเปนหลัก แลวตอดวยประเด็นรองในชั้นถัดไป *** แนะนําโปรแกรม X-mind (โปรแกรม OSS)Innovation and Technology for School libraries
 31. 31. เทคโนโลย หองสมุดโรงเรยน เทคโนโลยี-หองสมดโรงเรียน บรรณารักษหลายคนมองงานไอทีวา เป น เรื่ อ งที่ ย ากและไม เ กี่ ย วข อ งกั บ ตัวเอง เราลองมาเปลียนความคิดกันใหมดูนะ ่Innovation and Technology for School libraries
 32. 32. Technology Cyber Lib y Library Ebooks Search Social Media SEO Tw r witter Online O li FacebookInnovation and Technology for School libraries
 33. 33. บรรณารกษ ไ ใช โป ั ไมใช โปรแกรมเมอร แลวทําไมบรรณารักษตองรูไอทีี ํไ ั Innovation and Technology for School libraries
 34. 34. In Library y ปจจุบันงานไอทีไดเขามามีบทบาทตอการทํางานใน หลายๆ ด า นของห อ งสมด ไม ว า จะเป น งานด า น ดานของหองสมุ ด ไมวาจะเปนงานดาน บริ ห าร ด า นปฏิ บั ติ ก าร และการให บ ริ ก ารใน หองสมุด หองสมด....... งานบรหารหองสมุด งานบริหารหองสมด งานจดซอจดหา ั ซื้ ั งานวเคราะหทรพยากรสารสนเทศ งานวิเคราะหทรัพยากรสารสนเทศ งานบรการตางๆ ระบบหองสมุด งานบริการตางๆ ระบบหองสมด เวบไซตหองสมุด อนเทอรเนต เว็บไซตหองสมด อินเทอรเน็ตInnovation and Technology for School libraries
 35. 35. ไอที ไ ีสําหรับบรรณารักษ ั ั (Know + Understand + Apply) Know Understand Apply รูจัก เขาใจ นําไปใชโปรแกรมที่ใชพิมพงานคือ... โปรแกรมฟรีแวร ใสเลขหนาในเอกสาร...โปรแกรมที่ใชดูเว็บไซตคือ... โปรแกรมแชรแวร บันทึกรูปจากเว็บไซต....โปรแกรมที่ใชดูวีดีโอคือ... โปรแกรมลิขสิทธ การจัดแผนพับโบรชัวรโปรแกรมที่ใชดูรูปคือ... โปรแกรมโอเพนซอรส การใสสูตรคํานวณผลรวมโปรแกรมที่ใชฟงเพลงคือ...  โปรแกรมระบบปฏิิบัติการ โ .....................................Innovation and Technology for School libraries
 36. 36. ความรูและทักษะในกลุมโปรแกรมสํานักงาน ความรูและทกษะในกลุมโป  ั ใ  โปรแกรมสาหรบสอ ํ ั ื่ ความรู ละทักษะดานการใชงานระบบเครือขาย ความรและทกษะดานการใชงานระบบเครอขาย ความรูและทักษะในกลุมพื้นฐานคอมพิวเตอร ู ุ ฐ ความรูและทักษะที่เกี่ยวกับอุปกรณอ่นๆ ืไอทีในหองสมุด ความรูและทักษะในกลุมการใชงานอินเทอรเน็ตไมไ ยากอยางที่คิด ี ความรูและทักษะการใชงานระบบหองสมุดฯ ลองดูสิครบ ส ั ความรูและทักษะการใชงานเว็บไซต 2.0 ั ใ  ็ ไInnovation and Technology for School libraries
 37. 37. ความรูและทักษะในกลุมโปรแกรมสํานักงาน - โปรแกรมจําพวก Word Processing - โปรแกรมจําพวก Spreadsheets - โปรแกรมจําพวก Database - โปรแกรมจําพวก Presentation - โปรแกรมจําพวก Publishing - โปรแกรมจําพวก Project managementInnovation and Technology for School libraries
 38. 38. ความรูและทักษะในกลุมโปรแกรมสําหรับสื่ออืื่นๆ ั ใ โป ํ ั ื - ความรเกยวกบการใชโปรแกรมจดการรูปภาพ ความรู กี่ยวกับการใชโปรแกรมจัดการรปภาพ - ความรเกยวกบการใชโปรแกรมจดการสอมลตมเดย ความรู กี่ยวกับการใชโปรแกรมจัดการสื่อมัลติมีเดีย ความรู ละทกษะดานการใชงานระบบเครอขาย ความรและทักษะดานการใชงานระบบเครือขาย - ความรูเกี่ยวกับเครือขายคอมพิวเตอรเบื้องตน - ความรูเกี่ยวกับการใชอุปกรณสื่อสารไรสาย ูInnovation and Technology for School libraries
 39. 39. ความรูและทักษะในกลุมโปรแกรมพื้นฐานเครืื่องคอมพิิวเตอร ั ใ โป ื - ความรเกยวกบการจดการแฟมขอมูลในเครองคอมพวเตอร ความรู กี่ยวกับการจัดการแฟมขอมลในเครื่องคอมพิวเตอร - ความรเกยวกบการตดตงโปรแกรมคอมพวเตอร ความรู กี่ยวกับการติดตั้งโปรแกรมคอมพิวเตอร ความรูและทักษะที่เกีี่ยวกัับอุปกรณอื่นๆ ั ี ความรูเกี่ียวกัับการใชกลองดิจิทัล ใ  ิ ความรูเกยวกบอุปกรณสาหรบจดเกบขอมูลป ี่ ั สํ ั ั ็  ประเภทตางๆ  ความรเกยวกบการสแกน (Di iti ti ) ความรู กี่ยวกับการสแกน (Digitization)Innovation and Technology for School libraries
 40. 40. ความรูและทักษะในกลุมการใชงานอินเทอรเน็ต ั ใ ใ ิ  ็ - ความรเกยวกบการใชงานเวบไซต (W b Browers) ความรู กี่ยวกับการใชงานเว็บไซต (Web B ) - ความรเกยวกบการใช E mail ความรู กี่ยวกับการใช E-mail - ความรเกยวกบการดาวนโหลดไฟลจากอนเทอรเนต ความรู กี่ยวกับการดาวนโหลดไฟลจากอินเทอรเน็ต - ความรเกยวกบเวบไซตการเรยนการสอนออนไลน ความรู กี่ยวกับเว็บไซตการเรียนการสอนออนไลน - ความรเกยวกบการสบคน ความรู กี่ยวกับการสืบคน - ความรเกยวกบความปลอดภยในการใชงานอนเทอรเนต ความรู กี่ยวกับความปลอดภัยในการใชงานอินเทอรเน็ตInnovation and Technology for School libraries
 41. 41. เหมืือนงาย แตหลายคนยังใชงานผิดประเภท ัใ รายการหนังสือทีสั่งจากสํานักพิมพเก็บในรูปแบบ Word ่ รายงานสถิติการใชหองสมุดเก็บในรูปแบบ Word  ไฟลที่ใชประชาสัมพันธหองสมุดบนเว็บไซตจัดเก็บในรูปแบบไฟลภาพ การออกแบบเว็บไซตดวยการใชไฟล HTML Innovation and Technology for School libraries
 42. 42. ความรูและทักษะการใชงานเว็บไซต 2.0 - Blog - IM (Instant Messenger) - Wikipedia - Flickr - Youtube - Twitter - Slid h Slideshare - Facebook & Hi5Innovation and Technology for School libraries
 43. 43. เครองมอออนไลนทสามารถนามาใช เครื่องมือออนไลนที่สามารถนํามาใช พฒนาใหหองสมุดมชวต พัฒนาใหหองสมดมีชีวิตInnovation and Technology for School libraries
 44. 44. วีดีโอแนะนํา Social MediaInnovation and Technology for School libraries
 45. 45. เว็บไซตหองสมุดอีกชองทางหนึ่งที่ใชประชาสัมพันธ.... http://kpp.nfe.go.th/lib/Innovation and Technology for School libraries
 46. 46. เว็บไซตหองสมุดอีกชองทางหนึ่งที่ใชประชาสัมพันธ.... http://www.nfekk.com/library/index.php htt // f kk /lib /i d hInnovation and Technology for School libraries
 47. 47. บล็อก ‐ Bl ็ Blog บล็อกหองสมุดทําอะไรไดบาง บล็อกเรื่องงายๆ ที่หลายๆ คนคิดไมถึง... บลอกไมไดไรสาระเหมอนทหลายๆ คนกาลงคด.... บล็อกไมไดไรสาระเหมือนที่หลายๆ คนกําลังคิด มีบล็อกไดงายๆ ฟรี... ไมตองเสียเงิน บล็อกก็ไมใชของคนรุนใหมอยางเดียว ไมตองมีความรูดานการเขียนโปรแกรม ก็มบล็อกได  ี องคกร ขาวสาร เครือขาย ความรูInnovation and Technology for School libraries
 48. 48. กรณีศกษาบล็อกหองสมุดแหงแรกของเมืองไทย ึ - เริิ่มตนจากความไมรู ไ  - เปาหมายที่ทาทาย 365 days in library  - ไมคิดที่จะหารายได - บล็อกทําใหผมเปนที่รูจัก - เริ่มตนจากสิ่งเล็กๆ คนดูไมถง 10 คนตอวันจนกลายเปนพันคน ึ - การเปลี่ยนแปลงครังยิ่งใหญของ projectlib การเปลยนแปลงครงยงใหญของ้ http://projectlib.wordpress.com http://projectlib wordpress comInnovation and Technology for School libraries
 49. 49. http://www.libraryhub.in.th h // lb h b h กรณีศกษาการกลับมาของบล็อกหองสมุด Libraryhub ึ - Rebranding จาก projectlib สูู Libraryhub g p j y - บทเรียนจากบล็อกเกาทําใหบล็อกใหมแข็งแรง - กิจกรรมนอกบล็อกครั้งแรก กับงาน unconference libcamp กจกรรมนอกบลอกครงแรก กบงาน - การเปลี่ยนกลยุทธดานสื่อสังคมออนไลนInnovation and Technology for School libraries
 50. 50. การอบรมการสราง Blog ดวย wordpress.comInnovation and Technology for School libraries
 51. 51. ตวอยางเรองทโพสในบล็ ตวอยางเรองทโพสในบล็อกหองสมด ตัวอยางเรื่องที่โพสในบลอกหองสมุด โพสในบลอกหองสมุ รายชอหนงสอยอดนยมในหองสมุด ประจาเดอน.... รายชื่อหนังสือยอดนิยมในหองสมด ประจาเดอน.... ประจําเดือน กิจกรรมในหองสมด ประจําเดือน.... ุ น.... ประมวลภาพกิจกรรมวันเด็ก ณ หองสมุด ุ แนวทางในการคัดเลือกหนังสือเขาหองสมุด ุ เด็กๆ ชอบการเลานิทานในหองสมุด ขอคําแนะนํา เรื่องหนังสือนิทานในหองสมุดหลายเลมถูกเด็กฉีก รวมภาพผลงานของเด็กๆ ที่เขามาวาดภาพ ระบายสีในหองสมุุดInnovation and Technology for School libraries
 52. 52. Facebook ตามกระแส Facebook กัับชุมชนหองสมุด จากเครอขายสงคมออนไลนสูความรวมมอในการพฒนาหองสมุด จากเครือขายสังคมออนไลนส วามรวมมือในการพัฒนาหองสมดInnovation and Technology for School libraries
 53. 53. บนหนา Facebook เพื่อนๆ สามารถโพสอะไรไดบาง Facebook เพื สามารถโพสอะไรได แนะนําหนังสือที่นาสนใจในหองสมุด  ตอบคําถามและรับฟงความคิดเห็น ทกทายพูดคุยแบบเปนกนเองกบผู ชบริการออนไลน ทักทายพดคยแบบเปนกันเองกับผใชบรการออนไลน โปรโมทบลอกหรอเวบไซตของหองสมุด โปรโมทบล็อกหรือเว็บไซตของหองสมดInnovation and Technology for School libraries
 54. 54. เชญเพอนๆ เขารวมกจกรรม และประชาสมพนธกจกรรมหองสมุด ชิ ื่   ิ ป ช สั ั  ิ  ส ใหบรการออนไลน ใ  ิ ไ โพสรูปกิจกรรมตางๆ ในหองสมุดInnovation and Technology for School libraries
 55. 55. http://www.facebook.com/thlibrary กรณีศกษากลุมเครือขาสังคมออนไลนในวงการหองสมุด ึ - กอนจะมาเปน Facebook Fanpage pg - อะไรทีกําลังเปนกระแสตองรีบสราง ่ - เครือขายอยกนอยางไรในโลกออนไลน เครอขายอยู ันอยางไรในโลกออนไลน - ความสําเร็จและสิ่งที่ตองไปตอInnovation and Technology for School libraries
 56. 56. การดูแลสื่อสังคมออนไลนและเว็บไซตหองสมุด คอยอัพเดทขาวสารและกิจกรรมของหองสมุดใหมให ผูใชบริิการอยางสมํ่ําเสมอ อยากปลอยใหขาวไมอัพเดท  ป ใ  ไ เกิน 1 เดือน หากผู ชบรการขอความชวยเหลอผานเวบไซตหองสมุด หากผใชบริการขอความชวยเหลือผานเว็บไซตหองสมด หรือสื่อสังคมออนไลน เชน ขอตออายุการยืมหนังสือ หองสมุดไ ควรปฏิเสธ ไม ใสใจกับความคิดเห็นหรือคําถามของผูใชบริการดวย  อยาเงียบหายหรือละเลย พยายามตอบและใหบริิการ ี ื ใ  ดวยความเร็วInnovation and Technology for School libraries
 57. 57. การดูแลสื่อสังคมออนไลนและเว็บไซตหองสมุด (ตอ) ไมนําเรื่องราวพฤติกรรมทีแยๆ ของผูใชบริการมาลงใน ่  เว็บไซตหรือสื่อสังคมออนไลนของหองสมุด พยายามพูดคุยหรือถามความคิดเห็็นจากผูใชบริการใน  ใ หองสมุดเกยวกบสอสงคมออนไลนบาง หองสมดเกียวกับสื่อสังคมออนไลนบาง ่ การจัดกิจกรรมในหองสมุดทุกครั้งควรนํามาลงใน เว็็บไซตหองสมุดและสืื่อสัังคมออนไลน เพืื่อใ  ไ  ไ ให ผูใชบริการติดตามขาวสารของหองสมุุด ูInnovation and Technology for School libraries
 58. 58. Trend : Library in the Future ทิศทางสําหรับหองสมุดในอนาคต 1. Mobile applications. 2. 2 E-book readers readers. 3. Niche social networking. 4. Google Applications. Goog e pp cat o s 5. Google Books. 6. Library socialized. 7. Open source software. 8. Podcasting and ItunesU. 9. Social networking classes for patrons. 10. Library Marketing. ภาพประกอบจาก http://www.anywheremagazine.com/?p=195Innovation and Technology for School libraries
 59. 59. Social Network + Social Media Library 101 ----???? ----???? ตัวอยางการสรางสื่อมัลติมีเดียจากเหลาบรรณารักษหลายๆ ที่เพื่อกระตุนใหวงการบรรณารักษเห็นความสําคัญ จนตอง เปลีี่ยนมาใชส่ือสังคมสมัยใ  หรืือที่ีเรีียกวา (Social Media) นั่นเอง นอกจากวีีดีโอทีี่บรรณารักษชวยกันสรางแลว ใน ป ใ ใหม ใ เว็บไซตนี้ยังไดรวบรวม Essay จากบุคคลสําคัญตางๆ ที่กลาวถึงหองสมุดดวย ตัวอยางเชน Barack ObamaInnovation and Technology for School libraries
 60. 60. Innovation and Technology for School libraries
 61. 61. เรียนรูกิจกรรมหองสมุดจากเว็บไซตตางๆ  ตดตามขาวสารและเรองราวในวงการหองสมุด ติดตามขาวสารและเรื่องราวในวงการหองสมด ตัวอยางเว็บไซตและบล็อกที่นาสนใจในวงการหองสมุดและบรรณารักษ ุ www.tla.or.th www.libraryhub.in.th www.librarianmagazine.com www.thailibrary.in.th www.thaipul.org www.stks.or.th/blog www.lisnews.org www.liswire.com lonewolflibrarian.wordpress.com www.tametheweb.com www.librarianinblack.net ramblinglibrarian.blogspot.com ramblinglibrarian blogspot com MORE Link …..Innovation and Technology for School libraries
 62. 62. เรียนรูกิจกรรมหองสมุดจากเว็บไซตตางๆ  วิธีในการคนหาขาวสารหองสมดที่ผมใชประจํา วธในการคนหาขาวสารหองสมุดทผมใชประจา แนะนําวิธีการคนหาเว็บไซตและบล็อกที่นาสนใจในวงการหองสมุดและบรรณารักษ ุ http://blogsearch.google.co.th/ หองสมุด บรรณารักษ หนังสือInnovation and Technology for School libraries
 63. 63. ขอสงสย คาถาม ขอสงสัย - คําถามและตามมันใหทน ัInnovation and Technology for School libraries
 64. 64. แลกเปลยนเรยนรู อกรอบไดท แลกเปลี่ยนเรียนรนอกรอบไดที่ www.libraryhub.in.th www libraryhub in th www.kindaiproject.net www kindaiproject net หรือ สงอีเมลมาที่ dcy_4430323@hotmail.com dcy 4430323@hotmail comInnovation and Technology for School libraries

×