How to design library website

1,541 views

Published on

Trainning How to Design Library Website at Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi 5 April 2011 09.00 - 16.00

Published in: Education
0 Comments
2 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
1,541
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
18
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
2
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

How to design library website

 1. 1. ปนเวบไซตหองสมุดยงไงใหถกใจผ ชบรการปั นเว็บไซต์ ห้องสมดยังไงให้ ถกใจผ้ ูใช้ บริการ ูHow to Design Library Website วันที 5 เมษายน 2554 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสวรรณภมิ มหาวทยาลยเทคโนโลยราชมงคลสุวรรณภูมนายเมฆนทร ลิขตบญฤทธินายเมฆินทร์ ลขตบุญฤทธ (วาย) – นักพัฒนาระบบห้ องสมด,, เจ้ าของบล็อก Libraryhub.in.th ิ นกพฒนาระบบหองสมุด เจาของบลอกE-mail : dcy_4430323@hotmail.com Twitter : @ylibraryhub Facebook : facebook.com/projectlib
 2. 2. Topic ปั นเว็บไซต์ ห้องสมุดยังไงให้ ถูกใจผู้ใช้ บริการ ความรู้เบืืองต้ นเกีียวกับเว็บไ ไซต์Today ออกแบบเวบหองสมุดแบบนผมรบไมได ออกแบบเว็บห้ องสมดแบบนีผมรับไม่ได้การทําเว็บไซต์ ออกแบบเว็บห้ องสมุดแบบนีสิสดยอด ุ ี ไมใชเรองดๆ ไ ่ ใช่ ืย า ก แ ต่ ก า ร กรณีศกษา : เว็บห้ องสมุดทีฉันชอบมากทีสุด ึทาใหคนรู จทํ า ให้ คนร้ จั ก สือสังคมออนไลน์์กบเว็บไ ์ห้องสมุด ื ั ไ ั ็ ไซต์และเข้ ามาใช้เ ว็ บ ไ ซ ต์ ดี ๆ ว ตด แนวโนมทกาลงจะมาแรงในป แนวโน้ มทีกําลังจะมาแรงในปี 2011 และไอทีทีน่าสนใจ และไอททนาสนใจเป็ นเรื องยาก เกียวกับเว็บไซต์ห้องสมุด(แตกตองทา)(แต่ กต้องทํา) ็ กรณีศกษา : เว็บห้ องสมุดทีฉันกําลังทํา ึHow to Design Library Website - ปั นเว็บไซต์ ห้องสมุดยังไงให้ ถกใจผู้ใช้ บริการ ู
 3. 3. Introductionความร บืองต้ นเกียวกับเว็บไซต์ความร้ ู เบองตนเกยวกบเวบไซตHow to Design Library Website - ปั นเว็บไซต์ ห้องสมุดยังไงให้ ถกใจผู้ใช้ บริการ ู
 4. 4. Webpage  Homepage Webpage – Homepage ‐ WebsiteWebpage คือ หน้ าเอกสารของบริ การ wwwทีอยู่ในรูปแบบ HTML ภายในประกอบด้ วยข้ อความ ภาพ ลิงค์ Web page แต่ละหน้ าจะเชือมโยงกัน เพือให้ เราเรี ยกดูเอกสารหน้ าอืนๆ ทีเกียวข้ องได้ อย่างสะดวก ไม่ต้องระบุURL เองทุกครังHomepage คือ Web page หน้ าแรกทีผ้ ใช้ คอ หนาแรกทผู ชเห็นเมือเข้ ามายัง Web site มักถูกออกแบบให้ โดดเด่น น่าสนใจ และมีลิงค์เชือมโยงไปเว็บเพจหน้ าอืนๆ ภาพโครงสร้ างเบืองต้ นของเว็บไซต์Website คือ Web page หลายๆ หน้ าทีมี คอ หนาทมเนือหาเกียวข้ องกัน ประกอบเข้ าด้ วยกันHow to Design Library Website - ปั นเว็บไซต์ ห้องสมุดยังไงให้ ถกใจผู้ใช้ บริการ ู
 5. 5. จาก HTML ส่ ูระบบ CMS สการออกแบบพัฒนาเว็บไซต์ ในปั จจุบันได้ ก้าวไปอีกขัน จากเดิมทีทีผู้พัฒนาจะต้ องศึกษาภาษา HTML หรื อเว็บโปรแกรมมิงเช่น PHP ASP แต่ด้วยพัฒนาการของเทคโนโลยีเว็บในด้ านเครื องมือออกแบบเว็บไซต์สําเร็ จรูู ป ทีเรี ยกว่า ซอฟต์แวร์ บริ หารจัดการเนือหาเว็บไซต์ (Content Management System: CMS) ทําให้ การออกแบบพฒนาเวบไซตเปนเรองงายพัฒนาเว็บไซต์เป็ นเรื องง่าย สะดวก และรวดเรว และรวดเร็ว (โดยอาจารยบุญเลิศ) (โดยอาจารย์ บญเลศ) การแสดงผลบนเวบไซต การแสดงผลบนเว็บไซต์ ภาษา HTMLHow to Design Library Website - ปั นเว็บไซต์ ห้องสมุดยังไงให้ ถกใจผู้ใช้ บริการ ู
 6. 6. CMS – Content Management SystemCMS เป็ นซอฟต์แวร์ ทีออกแบบมาเพือช่วยอํานวยความสะดวกในการบริ หารจัดการเอกสาร และเนือหารูปแบบต่างๆ โดยเฉพาะสือดิจิทลของเว็บไซต์ โดยมาก CMS จะ ัเป็ นซอฟต์แวร์ ทีทํางานผ่านระบบเครื อข่าย พัฒนาด้ วยภาษาคอมพิวเตอร์ สําหรับเว็บ(Web Programming) เช่น PHP, ASP ผสานกับระบบจัดการฐานข้ อมูล ปั จจุบน CMS ัทชวยในการออกแบบเวบไซตมหลากหลาย เช่น Joomla, Mambo PHPNukeทีช่วยในการออกแบบเว็บไซต์มีหลากหลาย เชน Joomla Mambo, PHPNuke,PostNuke, DrupalHow to Design Library Website - ปั นเว็บไซต์ ห้องสมุดยังไงให้ ถกใจผู้ใช้ บริการ ู
 7. 7. CMS ตัวไหนกําลังมาแรง ตวไหนกาลงมาแรง http://www.google.com/trends Google Trend เปรี ยบเทียบ Joomla wordpress และ drupal เปรยบเทยบ ซึงผลสรุ ป wordpress มาแรงทีสุดและกําลังเป็ นทีนิยมมากขึน รองลงมาคอ รองลงมาคือ jjoomla และ d l l drupal หมายเหตุุ วัดจากความนิยมของผู้ใช้ นะครับ แต่ความสามารถแต่ละตัวก็มีข้อดีตางกัน ู ่How to Design Library Website - ปั นเว็บไซต์ ห้องสมุดยังไงให้ ถกใจผู้ใช้ บริการ ู
 8. 8. WEB 1 0 – WEB 2 0 1.0 2.0How to Design Library Website - ปั นเว็บไซต์ ห้องสมุดยังไงให้ ถกใจผู้ใช้ บริการ ู
 9. 9. จากบทความของ Web 1.0 Web 2.0 Tim O’Reilly DoubleClick --> Google AdSense Ofoto --> Flickr เรืือง Akamai --> BitTorrent Web 2 0 คืออะไร 2.0 คออะไร mp3.com --> Napster Britannica Online --> Wikipedia personal websites --> blogging event --> upcoming.org and EVDB domain name speculation --> search engine optimization page views --> cost per click screen scraping --> web services publishing --> participation content management systems --> wikis directories (taxonomy) --> tagging ("folksonomy") stickiness --> syndicationHow to Design Library Website - ปั นเว็บไซต์ ห้องสมุดยังไงให้ ถกใจผู้ใช้ บริการ ู
 10. 10. ยุคใหมของการพฒนาเวบไซต ยคใหม่ของการพัฒนาเว็บไซต์ รู ปแบบการพัฒนาเว็บไซต์ ทีให้ ความสําคัญกับ “ผู้ ใช้ เว็บ” มากกว่า “ผู้ พัฒนา” หรื อ“เจาของเวบไซต”“เจ้ าของเว็บไซต์” แนวคิดการพัฒนาเว็บที ให้ ความสําคัญกับการปฏิ สัมพันธ์ การทํ างานร่ วมกัน การผสานความร่่วมมืือทังโ ั โครงสร้้ างพืืนฐาน ระบบ ซอฟต์์แวร์์ และเนืือหาเว็บ ฟ ็ การปรับเว็บไซต์จากการให้ ข้อมูลเพียงทางเดียว เป็ นการให้ บริ การและข้ อมูลที “ผู้ ใช้ ”เข้ าถึงได้ งายและร่วมสร้ าง แก้ ไข ่How to Design Library Website - ปั นเว็บไซต์ ห้องสมุดยังไงให้ ถกใจผู้ใช้ บริการ ู
 11. 11. WTF Design WTF Designออกแบบเวบหองสมุดแบบนผมรบไมไดออกแบบเว็บห้ องสมดแบบนีผมรั บไม่ ได้How to Design Library Website - ปั นเว็บไซต์ ห้องสมุดยังไงให้ ถกใจผู้ใช้ บริการ ู
 12. 12. การจดอนดบเวบไซตของโลกและในประเทศไทยการจัดอันดับเว็บไซต์ ของโลกและในประเทศไทย Alexa TruehitsHow to Design Library Website - ปั นเว็บไซต์ ห้องสมุดยังไงให้ ถกใจผู้ใช้ บริการ ู
 13. 13. USAUKThailandHow to Design Library Website - ปั นเว็บไซต์ ห้องสมุดยังไงให้ ถกใจผู้ใช้ บริการ ู
 14. 14. ตัวอย่างเว็บไซต์หองสมุดในประเทศไทย ้ ุ ให้ขอมูลเกียวกับห้องสมุดอย่างเดียว ้ ไม่มีระบบสืบค้นหนังสือ คนขอมูลผาน google ไ ้ ้ ้ ่ l ได ชอเวบไซตเชอมโยงกบตนสงกด ชือเว็บไซต์เชือมโยงกับต้นสังกัด ระบบจัดการเว็บไซต์อย่างงาน นานๆ ทีจะอัพเดทสักทีHow to Design Library Website - ปั นเว็บไซต์ ห้องสมุดยังไงให้ ถกใจผู้ใช้ บริการ ู
 15. 15. ตัวอย่างเว็บไซต์หองสมุดในประเทศไทย ้ ุ ให้ขอมูลเกียวกับห้องสมุดอย่างเดียว ้ ไม่มีระบบสืบค้นหนังสือ ค้นข้อมูลผ่าน google ได้ เวบไซตเขยนดวย html เว็บไซต์เขียนด้วย ht l ธรรมดา มแหลงเชอมโยงขาวสาร มีแหล่งเชือมโยงข่าวสารHow to Design Library Website - ปั นเว็บไซต์ ห้องสมุดยังไงให้ ถกใจผู้ใช้ บริการ ู
 16. 16. ตัวอย่างเว็บไซต์หองสมุดในประเทศไทย ้ ุ ให้ขอมูลเกียวกับห้องสมุดอย่างเดียว ้ ไม่มีระบบสืบค้นหนังสือ ค้นข้อมูลผ่าน google ได้ เวบไซตเขยนดวย html เว็บไซต์เขียนด้วย ht l ธรรมดา มแหลงเชอมโยงขาวสาร มีแหล่งเชือมโยงข่าวสารHow to Design Library Website - ปั นเว็บไซต์ ห้องสมุดยังไงให้ ถกใจผู้ใช้ บริการ ู
 17. 17. ตัวอย่างเว็บไซต์หองสมุดในประเทศไทย ้ ุ หน้าหลักของเว็บไซต์ หน้าเนื อหา สถตคนเขา สถิตคนเข้า ิ หน้าสืบค้น เว็บHow to Design Library Website - ปั นเว็บไซต์ ห้องสมุดยังไงให้ ถกใจผู้ใช้ บริการ ู
 18. 18. ตัวอย่างเว็บไซต์หองสมุดในประเทศไทย ้ ุHow to Design Library Website - ปั นเว็บไซต์ ห้องสมุดยังไงให้ ถกใจผู้ใช้ บริการ ู
 19. 19. การออกแบบเว็บไซต์หองสมุดนอกจากรููปลักษณ์แล้วการตังชือก็ตองดูู ้ ุ ้คําถาม : URL ต่อไปนี เป็ นของห้องสมุดทีใด library2807.blogspot.com/ library1813.blogspot.com/ y gp / library1800.blogspot.com/ lb bl / How to Design Library Website - ปั นเว็บไซต์ ห้องสมุดยังไงให้ ถกใจผู้ใช้ บริการ ู
 20. 20. การออกแบบเว็บไซต์หองสมุดนอกจากรููปลักษณ์แล้วการตังชือก็ตองดูู ้ ุ ้เฉลย : URL ต่อไปนี เป็ นของห้องสมุดทีใดการนํ ารหัสของห้องสมดมาใช้แทนชือ...มันเข้าใจยากเกินไป ุทําไมไม่เอาชือห้องสมุดหรืออักษรย่อมาใช้แทน..... How to Design Library Website - ปั นเว็บไซต์ ห้องสมุดยังไงให้ ถกใจผู้ใช้ บริการ ู
 21. 21. เวบไซตไมอพเดทเลย ชอเวบไซตจายากจง เว็บไซต์ ไม่ อัพเดทเลย ชือเว็บไซต์ จายากจัง ํคนอะไรกไมไดค้ นอะไรก็ไม่ ได้ มแตขอมูลแนะนาหองสมุด มีแต่ ข้อมลแนะนําห้ องสมดเปดขาวสารบนเวบไซตแตดนใหดาวนโหลดไฟลไปอานเปิ ดข่ าวสารบนเว็บไซต์ แต่ ดันให้ ดาวน์ โหลดไฟล์ ไปอ่ าน ไมมจุดเชอมโยงไปยงแหลงความร ื ไม่ มีจดเชือมโยงไปยังแหล่ งความร้ ู อนๆ เว็บห้ องสมุุดหลายๆ ทีเลยนะทีมี ๆ ลักษณะแบบนีแล้ วจะทํายังไงกันดี How to Design Library Website - ปั นเว็บไซต์ ห้องสมุดยังไงให้ ถกใจผู้ใช้ บริการ ู
 22. 22. Good Design Good Designออกแบบเวบหองสมุดแบบนสสุดยอดออกแบบเว็บห้ องสมดแบบนีสิสดยอดHow to Design Library Website - ปั นเว็บไซต์ ห้องสมุดยังไงให้ ถกใจผู้ใช้ บริการ ู
 23. 23. How to Design Library Web Sites to Maximize Usabilityhttp://www.elsevier.com/framework_librarians/LibraryConnect/lcpamphlet5.pdf ความสอดคล้ อง (Consistency) การกําหนดทิศทาง (Orientation and Navigation) การเชืือมโยง (Hypertext and Linking) โ การวางโครงหน้ า (Page layout) ภาพกราฟิ ก (Aesthetics and Graphics) ความยืืดหยุน (Flexibility and Efficiency of use) ่ ความเหมาะสมต่อการใช้ งาน (Matching thesystem and user activities) การเข้้ าถึง (Accessibility) ึ การทดสอบการใช้ งาน (usability testing)How to Design Library Website - ปั นเว็บไซต์ ห้องสมุดยังไงให้ ถกใจผู้ใช้ บริการ ู
 24. 24. How to Design Library Web Sites to Maximize Usabilityhttp://www.elsevier.com/framework_librarians/LibraryConnect/lcpamphlet5.pdf ควรมีเมนูชวยเหลือ – เมนูหลักของห้ องสมุดในทุกๆ หน้ าทีออกแบบ ่ Link ของห้ องสมุดควรอยูทีหน้ าหลักขององค์กรหลักด้ วย ่ ตัวอักษรทีีเป็ น link ควรใช้้ สีทีแตกต่างจากตัวอักษรปกติิ ั ั ใ ่ ั ั ป การวางโครงสร้ างต้ องดูความยืดหยุนของหน้ าด้ วยในเวลาทีหน้ าจอย่อและขยาย ่ ใช้ ภาพกราฟิ กและสีน้อยๆ เพิิมและจัดการข้้ อมูลเพืือใ ้ เข้้ าถึงได้้ งาย (จัดเก็็บทังแบบตามหมวดหมูและเรีี ยงตามอักษร) ั ให้ ึ ไ ่ ั ั ่ ั สังเกตพฤติกรรมของผู้ใช้ งานเว็บแล้ วคอยเปลียนให้ ตรงกับความต้ องการอยูเ่ สมอๆ ใช้ คําศัพท์ด้านบรรณารักษศาสตร์ ให้ น้อยทีสุด ช่องค้้ นหาต้้ องสังเกตเห็นง่าย ่ ั ็ ่How to Design Library Website - ปั นเว็บไซต์ ห้องสมุดยังไงให้ ถกใจผู้ใช้ บริการ ู
 25. 25. ห้ องสมด 2.0 – ห้ องสมด 2.x หองสมุด หองสมุด x การผนวกปรั ชญาการบริหารห้ องสมุดเข้ ากับการจัดการเทคโนโลยี web 2.0How to Design Library Website - ปั นเว็บไซต์ ห้องสมุดยังไงให้ ถกใจผู้ใช้ บริการ ู
 26. 26. ห้ องสมด 2.0 – ห้ องสมด 2.x หองสมุด หองสมุด การผนวกปรั ชญาการบริหารห้ องสมุุดเข้ ากับการจัดการเทคโนโลยี web 2.0 ญ 5 Suggestions for Upgrading to Library 2.0  (or Some Easy Steps to Get Started…Really) By Michael Stephens 1. Start a library blog 2. Create an Emerging Technology Committee 2 Create an Emerging Technology Committee 3. Train staff to use an RSS aggregator 4. Experiment and use 2.0 Tools 5. Implement IM reference ทีมา http://tametheweb.com/2005/11/5_suggestions_for_upgrading_to.htmlHow to Design Library Website - ปั นเว็บไซต์ ห้องสมุดยังไงให้ ถกใจผู้ใช้ บริการ ู
 27. 27. เวบหองสมุดควรมอะไร เว็บห้ องสมดควรมีอะไรHow to Design Library Website - ปั นเว็บไซต์ ห้องสมุดยังไงให้ ถกใจผู้ใช้ บริการ ู
 28. 28. Good way forGood way forเทคนคดๆ สาหรบเวบหองสมุดในยุคปจจุบเทคนิคดีๆ สําหรับเว็บห้ องสมดในยคปั จจบันHow to Design Library Website - ปั นเว็บไซต์ ห้องสมุดยังไงให้ ถกใจผู้ใช้ บริการ ู
 29. 29. คอยอัพเดทข่่าวสารและกิจกรรมของห้องสมุดใ ่ให้้ ั ้ ใหม่ ผ้ใช้บริการอย่างสมําเสมอ อยากปล่อยให้ข่าวไม่อพเดท ู ั เกิน 1 เดือน หากผูใช้บริการขอความช่วยเหลือผ่านเว็บไซต์หองสมุด ้ ้ หรือสือสังคมออนไลน์ เช่น ขอต่ออายุการยืมหนังสือ หองสมุดไมควรปฏเสธ เวนแตเปนเรองทไมสมควร ห้องสมดไม่ควรปฏิเสธ เว้นแต่เป็ นเรืองทีไม่สมควร พยายามติดตามข่าวสารและสังเกตเว็บไซต์ของห้องสมุด แหงอนๆ เพอนามาปรบปรุงเวบไซตหองสมุดของตวเอง ่ ื ื ํ ป ั ป ็ ไซ ์ ้ ส ัHow to Design Library Website - ปั นเว็บไซต์ ห้องสมุดยังไงให้ ถกใจผู้ใช้ บริการ ู
 30. 30. ใส่่ ั ใ ใจกับความคิดเห็็นหรืือคําถามของผูใช้บริการด้วย ํ ้ ้ ้ อย่าเงียบหายหรือละเลย พยายามตอบและให้บริการ ด้วยความเร็ว ไมนาเรองราวพฤตกรรมทแยๆ ของผ้ ชบรการมาลงใน ไม่นาเรืองราวพฤติกรรมทีแย่ๆ ของผูใช้บริการมาลงใน ํ เว็บไซต์หรือสือสังคมออนไลน์ของห้องสมุด พยายามพูดคุยหรือถามความคิดเห็นจากผูใช้บริการใน ้ หองสมุดเกยวกบสอสงคมออนไลนบาง ้ ส ี ั สื สั ไ ์ ้How to Design Library Website - ปั นเว็บไซต์ ห้องสมุดยังไงให้ ถกใจผู้ใช้ บริการ ู
 31. 31. การจัดกิจกรรมในห้องสมุดทุกครังควรนํามาลงใน ั ใ ้ ั ํ ใ เว็บไซต์หองสมดและสือสังคมออนไลน์ เพือให้ ้ ุ ผูใช้บริการติดตามข่าวสารของห้องสมุด ้ อยานาเครองมอสอสงคมออนไลนของหองสมุดไปใชใน อย่านําเครืองมือสือสังคมออนไลน์ของห้องสมดไปใช้ใน จุดประสงค์อืนๆ นอกเหนือจากงานห้องสมุด พยายามเชือมโยงการใช้งานเว็บไซต์กบสือสังคม ั ออนไลนตวอนๆ ดวย เชน ffacebook T i ไ ์ ั ื ้ ช่ b k TwitterHow to Design Library Website - ปั นเว็บไซต์ ห้องสมุดยังไงให้ ถกใจผู้ใช้ บริการ ู
 32. 32. I like ThisI like Thisเวบหองสมุดทฉนชอบ คือเว็บห้ องสมดทีฉันชอบ คอ ...How to Design Library Website - ปั นเว็บไซต์ ห้องสมุดยังไงให้ ถกใจผู้ใช้ บริการ ู
 33. 33. http://tanee.oas.psu.ac.th/เว็บไซต์ หอสมุดจอห์ น เอฟ เคนเนดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์How to Design Library Website - ปั นเว็บไซต์ ห้องสมุดยังไงให้ ถกใจผู้ใช้ บริการ ู
 34. 34. เว็บไซต์ ห้องสมดในทัศนคติของผมเป็ นแบบนี ุเว็บไซต์ หอสมุดจอห์ น เอฟ เคนเนดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เว็บห้ องสมุดไม่ ใช่ เว็บทีใช้ หาหนังสือเพียงอย่ างเดียว เว็บห้ องสมุดคือแหล่ งรวบรวมความรู้ เวบหองสมุดคอจุดเชอมโยงไปศูนยแหลงความรู เว็บห้ องสมดคือจดเชือมโยงไปศนย์ แหล่ งความร้ อืนๆ เว็บห้ องสมุดเป็ นห้ องสมุดชนิดหนึงทีอยู่บนโลกออนไลน์ เว็บห้ องสมุดสําหรับทุกคนไม่ ใช่ แค่ เพียงสมาชิกห้ องสมุด ็ ไ เวบหองสมุดกสามารถจดกจกรรมไดเหมอนหองสมุดสภาพปกต เว็บห้ องสมดก็สามารถจัดกิจกรรมได้ เหมือนห้ องสมดสภาพปกติ ฯลฯHow to Design Library Website - ปั นเว็บไซต์ ห้องสมุดยังไงให้ ถกใจผู้ใช้ บริการ ู
 35. 35. Social Media &Social Media &สอสงคมออนไลนกบเวบไซตหองสมุดสือสังคมออนไลน์ กับเว็บไซต์ ห้องสมดHow to Design Library Website - ปั นเว็บไซต์ ห้องสมุดยังไงให้ ถกใจผู้ใช้ บริการ ู
 36. 36. การใชเครองมอสอสงคมออนไลน การใช้ เครืองมือสือสังคมออนไลน์ ของฟรีมีมากมายบนอินเทอร์ เน็ต ขอแค่ เลือกและใช้ อย่ างมีเปาหมาย ความสําเร็จก็อยู่ไม่ ไกล ้How to Design Library Website - ปั นเว็บไซต์ ห้องสมุดยังไงให้ ถกใจผู้ใช้ บริการ ู
 37. 37. บล็็อกห้้ องสมุดทําอะไรได้้ บ้ าง ํ ไไ บลอกเรองงายๆ ทหลายๆ คนคดไมถง... บล็อกเรื องง่ ายๆ ทีหลายๆ คนคดไมถง... คนคิดไม่ ถง ึ บล็อกไม่ ได้ ไร้ สาระเหมือนทีหลายๆ คนกําลังคิด.... มีีบล็อกได้้ ง่ายๆ ฟรีี ... ไ ่ ต้ องเสีียเงิน ็ ไ ฟ ไม่ ิ บลอกกไมใชของคนรุ ใหมอยางเดยว บล็อกก็ไม่ ใช่ ของคนร่ นใหม่ อย่ างเดียว ไม่ ต้องมีความรูู้ ด้านการเขียนโปรแกรม ก็มีบล็อกได้ องค์์ กร ข่่ าวสาร เครืือข่่ าย ความรู้How to Design Library Website - ปั นเว็บไซต์ ห้องสมุดยังไงให้ ถกใจผู้ใช้ บริการ ู
 38. 38. ตามกระแส Facebook ในวงการห้ องสมุด ว่าแต่ห้ องสมุดทํําอะไรได้้ บ้ างใน Facebook ่ ่ ไไ ใHow to Design Library Website - ปั นเว็บไซต์ ห้องสมุดยังไงให้ ถกใจผู้ใช้ บริการ ู
 39. 39. 10 Great Things to Include on Your Library’s Facebook Fan Page อ้ างอิงจากบทความ http://socialnetworkinglibrarian.com/2009/08/25/10‐great‐ things‐to‐include‐on‐your‐librarys‐facebook‐fan‐page/ http://www.libraryhub.in.th/2009/08/27/promote‐your‐ http://www libraryhub in th/2009/08/27/promote your library‐to‐facebook/ 1. photos of your library. 1. photos of your library. 2. a library video tour or other promotional videos. 3. a calendar of library events. 4. a rss feed of your library blog. f d f lb bl 5. information about how to contact your library. 6. library hours 6. library hours 7. lib guides widget 8. a survey for your patrons to answer about your library. 9. information about new book arrivals f b b k l 10. links to popular library databases.How to Design Library Website - ปั นเว็บไซต์ ห้องสมุดยังไงให้ ถกใจผู้ใช้ บริการ ู
 40. 40. แลกเปลีียนเรีี ยนรู้ กับกลุ่มบรรณารัั กษ์์ ไทยใน Facebook ป ใ เวทีในการแลกเปลียนเรียนรู้ด้านห้ องสมุดและบรรณารั กษ์ เวทีพบปะเพือนๆ ร่ วมวงการห้ องสมุดและบรรณารั กษ์ เวทีในการประชาสัมพันธ์ ข่าวสารด้ านห้ องสมุดและบรรณารักษ์How to Design Library Website - ปั นเว็บไซต์ ห้องสมุดยังไงให้ ถกใจผู้ใช้ บริการ ู
 41. 41. ตามกระแส Twitter ใ ในวงการห้้ องสมุดHow to Design Library Website - ปั นเว็บไซต์ ห้องสมุดยังไงให้ ถกใจผู้ใช้ บริการ ู
 42. 42. Twitter + Librarian = Twitterian เมือบรรณารักษ์ มาเล่น Twitter จึงบังเกิดศัพท์ใหม่ twitterian คําแนะนําในการเล่ น Twitter follow ใครบ้ างใน twitter Dont use Twitter to spam me about visiting. 1. ผู้ใช้ บริการทัวไปของห้ องสมุด หรื อ สมาชิกของห้ องสมุด Its okay if you start by just following. 2. หน่วยงานทีตังอยูในพืนทีใกล้ ๆ คุณ ่ Once you decide to tweet, make it interesting. หรอจงหวดเดยวกน หรื อจังหวัดเดียวกัน Tell me something I cant find on your homepage. 3. ห้ องสมุดอืนๆ Tell me who you are. are 4. บรรณารักษ์ คนอืนๆ ๆ 5. ผู้แต่งหนังสือ, สํานักพิมพ์, Respond to people. หนังสือพิมพ์ Give me content worthy of your institution. 6. @YlibraryhubHow to Design Library Website - ปั นเว็บไซต์ ห้องสมุดยังไงให้ ถกใจผู้ใช้ บริการ ู
 43. 43. Six Things Libraries Should Tweet gLibrary events Links to articles, videos, etc. – Feed Solicit feedback New additions to your collection Marketing Answer questionsHow to Design Library Website - ปั นเว็บไซต์ ห้องสมุดยังไงให้ ถกใจผู้ใช้ บริการ ู
 44. 44. กิจกรรมการแนะนําหนังสือผ่ าน Twitter (#bookrc) หลักการง่ ายๆ ครับ 1. พิมพ์ข้อความแนะนําแบบสันๆ 2. พิมพ์ชือหนังสือ 3. พิมพ์ราคา (แล้ วแต่นะครับ) 4. ถายรูปหนงสอ (อนนกแลวแตนะครบ) 4 ถ่ายรปหนังสือ (อันนีก็แล้ วแต่นะครับ) 5. อันนีห้ ามลืมครับ #bookrcHow to Design Library Website - ปั นเว็บไซต์ ห้องสมุดยังไงให้ ถกใจผู้ใช้ บริการ ู
 45. 45. กลยุทธในการใชเครองมอออนไลน กลยทธ์ ในการใช้ เครื องมือออนไลน์ มีเครื องมือแล้ วแต่ ไม่ มีแผนในการใช้ งาน ผลออกมาคือการใช้ งานทีไม่ เต็มประสิทธิภาพ แผนรายวน แผนรายวัน แผนรายสัปดาห์ แผนรายเดือน แผนรายปีแผนในการใช้ งานสามารถปรั บเปลียนได้ ขึนอยู่กับกิจกรรมทีห้ องสมุดต้ องการจัด ซึงนอกจาก ิกจกรรมทางออนไลนแลวเรายงสามารถจดกจกรรมในหองสมุดไ ้ ี ไ ์ ้ ัส ั ิ ใ ้ ส ไดอกหลายๆ แบบ เชน จด ช่ ัสอนการใช้ งานเครืองมือต่ างๆ ให้ ผ้ ูใช้ บริการ ฯลฯHow to Design Library Website - ปั นเว็บไซต์ ห้องสมุดยังไงให้ ถกใจผู้ใช้ บริการ ู
 46. 46. ตวอยางการใชเครองมอออนไลน ตัวอย่ างการใช้ เครื องมือออนไลน์ แผนในการดําเนินการด้ านสือออนไลน์ ของห้ องสมุด ก.. ก แผนรายวัน แผนรายสัปดาห์ แผนรายเดือน - ตอบคําถามผ่ านอีเมล์ MSN Skype โดย - เขียนบล็อกสัปดาห์ ละ 3 – 4 เรื อง / - เขียนบล็อกสรุ ปผลสินเดือน / สรุ ปข้ อมูล จะมีระบบแจ้ งเตือนคําถามใหม่ อัตโนมัติ สัปดาห์ ต่ างๆ ในห้ องสมุด อยู ลว อย่ แล้ ว - อั พ เดทเรื องที เขี ย นจากบล็ อ กลงใน อพเดทเรองทเขยนจากบลอกลงใน - ทําสไลด์ แนะนํ าหนั งสื อลงใน slideshare ทาสไลดแนะนาหนงสอลงใน - ทัก ทายและแนะนํ าบริ ก ารด้ ว ย twitter Facebook และนํามาลงในบล็อก อย่ างน้ อย 5 ช่ วง เช้ า สาย เทียง บ่ าย - อั พ เดทเรื องที เขี ย นจากบล็ อ กลงใน - อั พ เดทรู ป ห้ อ งสมุ ด ประจํ า เดื อ นลงใน เยน เย็น Twitter Flickr - ทั ก ท า ย แ ล ะ แ น ะ นํ า บ ริ ก า ร ด้ ว ย - ทํ า วี ดี โ อแนะนํ า หนั ง สื อ ยอดนิ ย มใน Facebook อย่ างน้ อย 5 ช่ วง เช้ า สาย Youtube เทียง บ่ าย เย็น -- จัดกิจกรรมออนไลน์ เดือนละ 1 ครั ง แผนรายปี - เขียนบล็อกสรุ ปผลสินปี / สรุ ปข้ อมูลต่ างๆ ในห้ องสมุด พร้ อมทังอัพเดทลงใน Facebook และ Twitter - วางแผนกิจกรรมออนไลน์ ตลอดทังปี อัพเดทข้ อมูลต่ างๆ ลงในสือออนไลน์ - วีดโอแนะนําบริการ ปี ละ 4 ตอน (3 เดือนครั ง) ีHow to Design Library Website - ปั นเว็บไซต์ ห้องสมุดยังไงให้ ถกใจผู้ใช้ บริการ ู
 47. 47. ตวอยางการใชเครองมอออนไลน ตัวอย่ างการใช้ เครื องมือออนไลน์ แผนในการดําเนินการด้ านสือออนไลน์ ของห้ องสมุด ข.. ขHow to Design Library Website - ปั นเว็บไซต์ ห้องสมุดยังไงให้ ถกใจผู้ใช้ บริการ ู
 48. 48. Trend & IdeasTrend & Ideasแนวโนมทกาลงจะมาแรงในป 2011 และไอทแนวโน้ มทีกําลังจะมาแรงในปี 2011 และไอทีทนาสนใจเกยวกบเวบไซตหองสมุดทีน่ าสนใจเกียวกับเว็บไซต์ ห้องสมดHow to Design Library Website - ปั นเว็บไซต์ ห้องสมุดยังไงให้ ถกใจผู้ใช้ บริการ ู
 49. 49. Trend : Library in the Future ทิศทางสําหรับห้ องสมุดในอนาคต 1. Mobile applications. 1. Mobile applications. 2. E‐book readers. 3. Niche social networking. 4. Google Applications. 5. Google Books. 6. Library socialized. 7. Open source software. 8. Podcasting and ItunesU. 8 P d ti d It U 9. Social networking classes for patrons. 10. Library Marketing. 10 Library Marketing ภาพประกอบจาก http://www.anywheremagazine.com/?p=195How to Design Library Website - ปั นเว็บไซต์ ห้องสมุดยังไงให้ ถกใจผู้ใช้ บริการ ู
 50. 50. ไอเดยเวบไซตตางๆ กบการประยุกตในงานบรการหองสมุดไอเดียเว็บไซต์ ต่างๆ กับการประยกต์ ในงานบริการห้ องสมด (1) Amazon Ebook Not use only Kindle ButHow to Design Library Website - ปั นเว็บไซต์ ห้องสมุดยังไงให้ ถกใจผู้ใช้ บริการ ู
 51. 51. ไอเดียเว็บไซต์ ต่างๆ กับการประยุกต์ ในงานบริการห้ องสมุด (2) Google ebookstore Many Devices is GoodHow to Design Library Website - ปั นเว็บไซต์ ห้องสมุดยังไงให้ ถกใจผู้ใช้ บริการ ู
 52. 52. ไอเดียเว็บไซต์ ต่างๆ กับการประยุกต์ ในงานบริการห้ องสมุด (3) QR Code On Library WebsiteHow to Design Library Website - ปั นเว็บไซต์ ห้องสมุดยังไงให้ ถกใจผู้ใช้ บริการ ู
 53. 53. ไอเดียเว็บไซต์ ต่างๆ กับการประยุกต์ ในงานบริการห้ องสมุด (4) Social Network in Library Website Social networkHow to Design Library Website - ปั นเว็บไซต์ ห้องสมุดยังไงให้ ถกใจผู้ใช้ บริการ ู
 54. 54. My work aboutMy work aboutเวบหองสมุดทฉนกาลงทา คอเว็บห้ องสมดทีฉันกําลังทํา คือ ...กรณศกษา Kindaiproject.netกรณีศกษา Kindaiproject net และ Libraryhub in th ึ Libraryhub.in.thHow to Design Library Website - ปั นเว็บไซต์ ห้องสมุดยังไงให้ ถกใจผู้ใช้ บริการ ู
 55. 55. www.kindaiproject.netเว็บไซต์ ศูนย์ ความรู้กนได้ ณ ห้ องสมุดประชาชนจังหวัดอุบลราชธานี ิเว็บไซต์ทีออกแบบมาเพือการบริ หารจัดการข้ อมูล ฐานข้ อมูลห้ องสมุดรวมถึงการบริ การเพือให้ เกิดการเข้ าถึงข้ อมูลต่างๆ ของศูนย์ความรูู้กินได้ และเกิดประสิทธิภาพสูงสุดแก่ ห้ องสมุด สมาชิก ชุมชน ู ๆ ู ู ุ ุ ุและผู้ใช้ อินเทอร์ เน็ต ในเว็บไซต์ Kindaiproject.net แบ่งเป็ นระบบย่อย 5 ระบบ ดังนี ระบบจัดการข้ อมูลสมาชิก ระบบจัดการสือมัลติมีเดียและการแบ่งปั นความรู้ ระบบจัดการข้ อมูลองค์ความรู้ออนไลน์ ระบบจัดการรายการทรัพยากรสารสนเทศห้ องสมุด ระบบจัดการระบบดูแลเว็บไซต์How to Design Library Website - ปั นเว็บไซต์ ห้องสมุดยังไงให้ ถกใจผู้ใช้ บริการ ู
 56. 56. www.kindaiproject.netเว็บไซต์ ศูนย์ ความรู้กนได้ ณ ห้ องสมุดประชาชนจังหวัดอุบลราชธานี ิ Content Kindaiproject.net Library  CMS resources automation MemberHow to Design Library Website - ปั นเว็บไซต์ ห้องสมุดยังไงให้ ถกใจผู้ใช้ บริการ ู
 57. 57. www.kindaiproject.netเว็บไซต์ ศูนย์ ความรู้กนได้ ณ ห้ องสมุดประชาชนจังหวัดอุบลราชธานี ิHow to Design Library Website - ปั นเว็บไซต์ ห้องสมุดยังไงให้ ถกใจผู้ใช้ บริการ ู
 58. 58. Homepage : หน้ าแรกของเว็บไซต์เมนูด้านบนทีแสดงทุกหน้ าภายในเว็บทําให้ ผ้ ใช้ สามารถเข้ าถึงได้ อย่างสะดวก ูLogin เข้ ่L i ้ าสูระบบได้้ จากทุกหน้้ า ไระบบค้ นหาข้ อมูล single searchระบบแนะนําคําสืบค้ น / กระแสคําค้ นยอดฮิตHow to Design Library Website - ปั นเว็บไซต์ ห้องสมุดยังไงให้ ถกใจผู้ใช้ บริการ ู
 59. 59. Homepage : หน้ าแรกของเว็บไซต์How to Design Library Website - ปั นเว็บไซต์ ห้องสมุดยังไงให้ ถกใจผู้ใช้ บริการ ู
 60. 60. Function : แสดงข้ อมูลทัวไปขององค์ กรและห้ องสมุดHow to Design Library Website - ปั นเว็บไซต์ ห้องสมุดยังไงให้ ถกใจผู้ใช้ บริการ ู
 61. 61. Function : แสดงข้ อมูลหนังสือHow to Design Library Website - ปั นเว็บไซต์ ห้องสมุดยังไงให้ ถกใจผู้ใช้ บริการ ู
 62. 62. Function : รวมบล็อกHow to Design Library Website - ปั นเว็บไซต์ ห้องสมุดยังไงให้ ถกใจผู้ใช้ บริการ ู
 63. 63. Before ENDB f ENDเปาหมายเดียวกััน ป้ ีความพึงพอใจของผ้ ูใช้้ บริการ ึ ใชัยชนะไม่ ได้ มาจากคนๆ เดียว แต่ มาจากความมีส่วนร่ วมของทุกคนHow to Design Library Website - ปั นเว็บไซต์ ห้องสมุดยังไงให้ ถกใจผู้ใช้ บริการ ู
 64. 64. Question & AnswerQ i &AHow to Design Library Website - ปั นเว็บไซต์ ห้องสมุดยังไงให้ ถกใจผู้ใช้ บริการ ู
 65. 65. แลกเปลยนเรยนร อกรอบไดทแลกเปลียนเรี ยนร้ ู นอกรอบได้ ที www.libraryhub.in.th www libraryhub in th www.kindaiproject.net www kindaiproject net หรื อ ส่ งอีเมลมาที dcy_4430323@hotmail.com dcy 4430323@hotmail comHow to Design Library Website - ปั นเว็บไซต์ ห้องสมุดยังไงให้ ถกใจผู้ใช้ บริการ ู
 66. 66. Download Slidehttp://www.slideshare.net/projectlib/How‐to‐Design‐Library‐WebsiteHow to Design Library Website - ปั นเว็บไซต์ ห้องสมุดยังไงให้ ถกใจผู้ใช้ บริการ ู

×