Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Presentació Projecte Consensus

650 views

Published on

Published in: Education, Travel, Business
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Presentació Projecte Consensus

 1. 1. Consensus, una eina per facilitar la participació a través d’Internet
 2. 2. <ul><li>El Projecte Consensus </li></ul><ul><ul><li>Què és? </li></ul></ul><ul><ul><li>Com utilitzar-lo? </li></ul></ul><ul><ul><li>Funcionalitats </li></ul></ul><ul><ul><li>Estructura </li></ul></ul>
 3. 3. 1. Què és?
 4. 4. 1. Què és Consensus? És una eina tecnològica de participació ciutadana a través d’Internet , que pretén facilitar i promoure la transmissió de coneixement cap al responsables de la presa de decisions, estimular la realització d’experiències de participació i consulta ciutadana i millorar la comunicació entre ajuntaments i ciutadans. Píndola de coneixement
 5. 5. Els socis Fundació Jaume Bofill . Fundació cultural privada creada el 1969. Algunes de les preocupacions fundacionals són estimular els valors de la democràcia i la participació entre els ciutadans i promoure models socials i polítics que afavoreixen la igualtat social. Localret . Consorci local format per més de 800 ajuntaments de Catalunya, que agrupen el 98% de la població. Pretén promoure el desenvolupament de les noves tecnologies entre les administracions locals. 1. Què és Consensus?
 6. 6. 1. Què és Consensus? Els membres del projecte Actualment 42 ajuntaments catalans utilitzen de forma activa la plataforma Consensus
 7. 7. L’evolució 1. Què és Consensus? CONSENSUS II <ul><li>Inici del projecte. Finals del 2000 </li></ul><ul><ul><li>Amb el suport econòmic del MCYT, dels ajuntaments participants, del Dep.de Governació i de l’AOC </li></ul></ul><ul><ul><li>ICT, FJB, Localret i12 ajuntaments de Catalunya (Badalona, Barberà del Vallès, Cardedeu, Granollers, Manresa, Mataró, Rubí, Sabadell, Sant Cugat del Vallès, Sant Feliu de Llobregat, Terrassa i Vic) </li></ul></ul>CONSENSUS I CONSENSUS III CONSENSUS IV Revisió de l’eina amb les millores proposades per els 12 ajuntaments finançadors i pilots del projecte. Socialització del projecte a la resta d’Ajuntaments de Catalunya Canvi de plataforma. Pas al gestor de continguts Joomla. Gratuïtat del projecte per a tots els ajuntaments de Catalunya. Canvi de l’administració del portal per una lògica centralitzada i més intuitiva. Incorporació de funcionalitats 2.0; Blocs, Debats i Multimèdia. 2001 2003 2007 2010
 8. 8. La comunicació del projecte 1. Què és Consensus? WEB INSTITUCIONAL COMUNITAT
 9. 9. Beneficis <ul><li>Participació deliberativa. Participació quantitativa. Millora el procés de presa de decisions (+ informació, + experts i + ciutadans). </li></ul><ul><li>Participació individualitzada </li></ul><ul><li>Millora l’accés dels ciutadans a la informació i als canals de participació. </li></ul><ul><li>Augmenta el nombre i la freqüència d’experiències de debat, participació i consulta ciutadana. </li></ul><ul><li>Augment de la implicació i la corresponsabilització dels sectors socials en les polítiques locals. </li></ul><ul><li>Major transparència i nivell de compromís dels ajuntaments amb el ciutadans. </li></ul><ul><li>Eina de gestió eficaç. </li></ul><ul><li>Flexible i adaptable a la voluntat de cada administració. Diferents nivells de participació. </li></ul><ul><li>Transversalitat </li></ul><ul><li>Inclusió de col·lectius específics </li></ul><ul><li>Participació responsable. Registre. Codi ètic i Reglament de participació </li></ul><ul><li>Ajuntaments petits </li></ul>1. Què és Consensus?
 10. 10. <ul><li>Una eina testada i provada pels ajuntaments. Adaptada a la dinàmica municipal i a les particularitats del governs locals. Dissenyada de forma conjunta amb els tècnics municipals. </li></ul><ul><li>Una eina desenvolupada amb programari lliure (Joomla). </li></ul><ul><li>Una eina adaptable a la voluntat i a la necessitat de cada ajuntament. Cada ajuntament pot escollir quines opcions i funcionalitats activa o proposa als seus ciutadans i ciutadanes. </li></ul><ul><li>Garantia de millores continues i manteniment. </li></ul><ul><li>Formació tècnica i metodològica. </li></ul><ul><li>Documentació de suport: </li></ul><ul><ul><ul><ul><li>Manual d’administració </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Guia d’estratègies de participació ciutadana </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Vídeos Formatius </li></ul></ul></ul></ul><ul><li>Suport telefònic on-line. </li></ul>Què oferim als ajuntaments? 1. Què és Consensus?
 11. 11. Què demanem als ajuntaments? <ul><li>Adhesió a un conveni signat entre les tres institucions impulsores </li></ul><ul><li>Realitzar la formació (tècnica i metodològica) </li></ul><ul><li>Participació a la Comunitat Consensus </li></ul>1. Què és Consensus?
 12. 12. Algunes dades d’ús 1. Què és Consensus? <ul><li>Ajuntaments amb activitat: </li></ul><ul><ul><li>Consensus I: 12 </li></ul></ul><ul><ul><li>Consensus II: 25 </li></ul></ul><ul><ul><li>Consensus III: 40 </li></ul></ul><ul><ul><li>Consensus IV: 42 </li></ul></ul><ul><ul><li>Estadístiques d’accés (anuals / Google Analytics) </li></ul></ul><ul><ul><li>60.000 Visites </li></ul></ul><ul><ul><li>360.000 Pàgines vistes </li></ul></ul><ul><ul><li>6,13 Pàgines/visita </li></ul></ul><ul><ul><li>00:03:44 Promig de temps al lloc </li></ul></ul><ul><ul><li>Estadístiques d’ús i continguts (octubre 2009 Joomla Stats) </li></ul></ul><ul><ul><li>Usuaris registrats: 5.265 </li></ul></ul><ul><ul><li>Espais de participació: 351 </li></ul></ul><ul><ul><li>Grups de treball: 204 </li></ul></ul><ul><ul><li>Qüestionaris: 79 </li></ul></ul><ul><ul><li>Cartes enviades: 3.090 </li></ul></ul><ul><ul><li>Cartes acceptades: 2.098 </li></ul></ul><ul><ul><li>Percentatge de cartes contestades: 90% </li></ul></ul>
 13. 13. 2. Com utilitzar Consensus?
 14. 14. 2. Com utilitzar Consensus? <ul><li>Màxim consens polític, tècnic i social </li></ul><ul><li>Aprofitar experiències desenvolupades amb èxit a altres llocs, sent conscients del context propi </li></ul><ul><li>Quins objectius tenim? Quins recursos tenim? Qui participa? Què volem obtenir del procés? </li></ul><ul><li>Confiança: establir i respectar unes regles de joc clares, conegudes i acceptades per tothom </li></ul><ul><li>Temes rellevants i centrals del municipi </li></ul><ul><li>Comunicar i difondre les iniciatives de participació </li></ul><ul><li>Retorn a la ciutadania, </li></ul><ul><li>Disposar de recursos econòmics i estratègies específiques per enfortir les xarxes associatives i els processos participatius </li></ul><ul><li>Internet no pot substituir la participació presencial (fractura, relació personal, acte social,…) </li></ul><ul><li>Punts d’accés públic i acompanyament </li></ul><ul><li>Les TIC són útils per algunes coses i per altres no </li></ul><ul><li>Col·lectius que tradcionalment no participen (joves, individuals, allunyats) </li></ul>
 15. 15. 3. Funcionalitats
 16. 16. 3. Funcionalitats <ul><li>La funcionalitat principal de Consensus són els Espais de Participació . Aquests són un “recipient o contenidor” en el qual es poden integrar una o diverses funcionalitats participatives que la plataforma ofereix. Es tracta doncs d’una eina extremament flexible i adaptable a les necessitats de cada municipi. Les funcionalitats que es poden associar a un Espai de participació són: </li></ul><ul><li>  </li></ul><ul><li>Descripció bàsica: Funcionalitat obligatòria en qualsevol Espai de participació de Consensus. Conté un títol una descripció i una imatge per a descriure l’espai. </li></ul><ul><li>Qüestionaris: Aquesta eina permet a una ciutat plantejar enquestes o formularis amb preguntes i respostes de diversos tipus, així com mostrar els resultats o guardar-los per un ús intern. </li></ul><ul><li>Espai de debat: Es tracta d’un espai de debat on els ciutadans poden participar obrint temes i fent comentaris sobre aquests. (2010) </li></ul><ul><li>Bloc: Bloc de format clàssic amb posts i possibilitat de fer comentaris per part dels ciutadans. (2010) </li></ul><ul><li>Llista de distribució: Es podrà afegir una llista de distribució per a que els ciutadans apuntats a un espai es puguin relacionar entre ells a través del correu electrònic sense necessitat d’haver </li></ul><ul><li>Documents i multimèdia: espai per a guardar i classificar qualsevol tipus d’arxiu (documents, vídeos, enllaços, imatges,...). </li></ul><ul><li>Espais relacionats: qualsevol espai de participació es pot relacionar amb un o més espais que ja estiguin creats a Consensus. L’objectiu d’aquesta funcionalitat és la de relacionar espais que per la seva naturalesa hagin d’estar vinculats. </li></ul><ul><li>Formulari de contacte: Formulari des d’on els ciutadans poden contactar amb el responsable d’un espai de participació concret. </li></ul>Espais de participació
 17. 17. 3. Funcionalitats Espais de participació ESPAI DE PARTICIPACIÓ Espais relacionats Descripció Qüestionaris Debat Bloc Llista de distr. Documents Contacte L’Espai de Participació és un “recipient o contenidor” en el qual es poden integrar una o diverses funcionalitats participatives que la plataforma ofereix.
 18. 18. <ul><li>La plataforma Consensus compta amb d’altres funcionalitats que funcionen de forma independent i que poden ser activades i desactivades per l’ajuntament en funció de les necessitats que aquest tingui. </li></ul><ul><li>  </li></ul><ul><li>Cartes als regidors: Aquesta eina permet als ciutadans enviar cartes personalitzades als regidors que considerin més adients, esperar resposta dels mateixos i llegir cartes que han enviat altres persones i les respostes que han rebut. </li></ul><ul><li>Agenda: Eina emprada per donar d’alta esdeveniments al calendari associat a cada ciutat, on tant l’ajuntament com els ciutadans (prèvia validació) poden afegir esdeveniments. </li></ul><ul><li>Agenda de Plens: L’Agenda de Plens permet oferir informació sobre els plens que se celebren al municipi, anunciar-ne les dates i informar sobre els punts de l’ordre del dia i les actes dels plens que ja hagin tingut lloc. </li></ul><ul><li>Notícies: Espai des d’on l’ajuntament pot publicar notícies rellevants del municipi. </li></ul><ul><li>Butlletí: Aquesta eina permet enviar butlletins a tots els usuaris registrats que que ho tinguin activat en el seu perfil. Els butlletins queden publicats i accessibles per a tothom. </li></ul><ul><li>Destacats: La plataforma compta amb una eina que permet destacar a través d’una imatge i un link alguna web externa o algun espai concret dins del mateix web de Consensus. </li></ul><ul><li>Formulari de contacte: Formulari des d’on els visitants poden contactar amb el responsable de la web de Consensus de l’ajuntament. </li></ul>Altres Funcionalitats 3. Funcionalitats
 19. 19. 4. Estructura
 20. 20. 4. Estructura L’estructura de funcionament del projecte es basa en tres entorns diferenciats que permeten la producció de millores, el seu testeig i per últim la seva aplicació real. Estructura i workflow Entorn de DESENVOLUPAMENT Entorn de TEST Entorns en PRODUCCIÓ Testeig de les millores aplicades i incidències resoltes Desenvolupament de millores i resolució d’incidències Deploy de les millores en les webs de Consensus de tots ajuntaments

×