Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

2IPT_Impak_G2Wed09

1,520 views

Published on

Published in: Education, Spiritual
 • Be the first to comment

2IPT_Impak_G2Wed09

 1. 1. PEMBENTANG NOOR HAYATI BINTI NORHADIMAH BINTI HAJI HAJI GANI ABDUL HALIM 06B0277 06B0243
 2. 2. DAYANG AZIMAH MOHD SHAFIEE EVA WINA BINTI AWANG BIN ZAINIDI BINTI JABING TUSIN 06B0269 06B0230 06B0358
 3. 3. PENDAHULUAN “Pembinaan bangsa hendaklah menitikberatkan kepada pendidikan dan pembelajaran. Jika elok dan berjaya pendidikan dan pembelajaran itu maka berjayalah bangsa…” Titah KDYMM Sultan.
 4. 4. TAKRIF Dari kamus Bahasa Melayu Nusantara: -Penubuhan: Pembinaan, Pembangunan -Institusi : Badan atau organisasi yang ditubuhkan untuk sesuatu tujuan tertentu, bangunan tempat menjalankan sesuatu badan, organisasi atau perkumpulan. -Impak : Kesan atau pengaruh yang kuat.
 5. 5. -Positif : Pasti, tegas, tentu, tetap, yakin, memperlihatkan sesuatu yang baik. -Negatif : Pernyataan tidak atau bukan, bersifat penyangkal, tidak pasti, tidak tentu, tidak setuju, ingkar, tidak membawa kesan yang baik.
 6. 6. PENGENALAN INSTITUSI PENGAJIAN TINGGI KUPUSB UNISSA ( Kolej Universiti Perguruan ( Universiti Islam Sultan Ugama Seri Begawan ) Sharif Ali ) Pandangan Masyarakat Cadangan
 7. 7. LATAR BELAKANG  Kebawah Duli Yang Maha Mulia Sultan mengumumkan penubuhan Universiti Islam Sultan Sharif Ali pada 11 Zulhijjah 1427 bersamaan dengan 1 Januari 2007.  Mengambil sempena nama Sultan Sharif Ali, Sultan Brunei yang ke-3.  Kedudukan sementara UNISSA bertempat di institut Pengajian Islam Sultan Haji Omar Ali Saifuddin ( IPISHOAS ) Universiti Brunei Darussalam. Pg. Dato Seri Setia Dr. Hj Mohammad bin Pg. Hj Abd. Rahman Rektor UNISSA
 8. 8. “Dan bertakwalah kepada Allah, Allah mengajarmu” (Surah Al-Baqarah, ayat 287)
 9. 9. VISI Di hasratkan akan menjadi sebuah universiti Islam yang tulen bertaraf antarabangsa yang progresif dan dinamik dengan berteraskan Al-Quran dan As sunnah. MISI Untuk menjadi sebuah universiti yang bertaraf antarabangsa akan menyediakan program pengajian, penyelidikan dan pembinaan insan melalui kaedah-kaedah holistic, berteknologi terkini selaras dengan perkembangan dunia untuk melahirkan graduan yang soleh, berwibawa dan berharga serta turut menyumbangkan kepada pembangunan masyarakat dan negara.
 10. 10. PROGRAM YANG TERDAPAT DALAM UNIVERSITI ISLAM SULTAN SHARIF ALI (UNISSA) DIPLOMA -Diploma in Islamic and practice. UNDER GRADUATE -Sarjana Muda Usuluddin -Sarjana Muda Syariah ( Fiqah dan Usul ) -Sarjana Muda Syariah ( major- fiqah dan usul ) - Sarjana Muda Syariah ( Fiqah dan Kehakiman ) -Sarjana Muda Bahasa Arab -Bachelor of history of Islam and Civilization
 11. 11. APA MATLAMAT UNIVERSITI INI? • Sebagai pusat kecemerlangan ilmu untuk memenuhi dan mendukung negara yang mendaulatkan Islam. • Meningkatkan kemahiran pengajaran dan keberkesanan pembelajaran, tarbiah, penyelidikan dan penerbitan dengan menggunakan teknologi terkini.
 12. 12. Positif Satu pembaharuan berlaku dalam pengajian tinggi di Brunei. Bukan sahaja untuk orang muslim, bahkan orang bukan Islam juga boleh mengikuti pengajian di institut tersebut. • Menyediakan program tinggi Islam peringkat ijazah pertama dan lanjutan secara teratur dan berkesan. • Berupaya melahirkan para ulama, sumber tenaga manusia dan cendiakawan Islam. • Pelajar mempunyai banyak pilihan untuk meneruskan pengajian mereka, di samping mengimbangi pendidikan di luar negara. • Banyak pilihan untuk memasuki universiti.
 13. 13. Negatif Sistem pentadbiran yang kucar kacir..  Kekurangan tenaga pengajar .  Peluang untuk memasuki UNISSA sangat tipis. Ruang sempit, penggambilan terpaksa di hadkan. ( bilik kuliah hanya disediakan di tingkat bawah-ground floor) sementara tingkat satu dan dua khusus untuk bilik pensyarah .(click)
 14. 14. Bagi penuntut yang tidak mempunyai kenderaan atau jarak tempat tinggal jauh dari UNISSA terpaksa berkongsi asrama dengan mahasiswa/i Universiti Brunei Darussalam (UBD).  Tempat letak kereta sangat terhad. Terpaksa berkongsi dengan tempat letak kereta mahasiswa/i UBD. (parking)  Peluang perkerjaan terbatas.
 15. 15. TINGKAT BAWAH UNIVERSITI ISLAM SULTAN SHARIF ALI RUANG BILIK KULIAH YANG TERHAD RUANG LEGAR UNISSA
 16. 16. TINGKAT SATU (first floor) UNIVERSITI ISLAM SULTAN SHARIF ALI (UNISSA)
 17. 17. TINGKAT DUA (Second Floor) UNIVERSITI ISLAM SULTAN SHARIF ALI
 18. 18. BILIK PENSYARAH (STAFF ROOM) kembali
 19. 19. kembali
 20. 20. LATAR BELAKANG KUPUSB – kesinambungan daripada MPUSB. 1. 2. MPUSB secara rasminya dibuka pada 5hb Julai 1975 bersamaan dengan 25hb Jamadilakhir 1395. 3. Kemudian dinaikkan taraf kepada Kolej Universiti Perguruan Ugama Seri Begawan ( KUPUSB ) pada 19hb Januari 2007. 4. Pengajian kolej berorientasikan perguruan ugama – ilmu-ilmu ugama dalam cabang syariah dan usuluddin akan diolah dan diadunkan semesra-mesranya dengan ilmu pendidikan.
 21. 21. Dr. Hjh Masnun binti Hj Ibrahim Ra’es KUPUSB Dr. Hj Abdullah bin Hj Awg Lampoh Pegawai Timbalan Ra’es KUPUSB
 22. 22. “Di a ( Allah ) mengajar manusia apa yang tidak diketahui” Surah Al-Alaaq,ayat 5 Untuk menjadi pusat pengajian tinggi yang terbilang dengan kecemerlangan ilmu perguruan ugama serta kemuliaan akhlak. Memartabatkan pengajian perguruan ugama melalui pengintegrasian ilmu, latihan, kajian, perkhidmatan, keterampilan, teknologi dan jati diri berasaskan ajaran-ajaran Islam dan falsafah pendidikan negara MIB.
 23. 23. KURSUS YANG TERDAPAT DI KUPUSB Kursus Diploma Perguruan Ugama pengkhususan 1. Usuluddin dan Syariah. 2. Kursus Diploma Tertinggi Perguruan Ugama pengkhususan Usuluddin dan Syariah. 3. Kursus Diploma Perguruan Ugama lepasan ijazah. 4. Kursus Sarjana Muda Perguruan Ugama pengkhususan Usuluddin dan Syariah.
 24. 24. POSITIF Kelayakan untuk memasuki KUPU SB terbuka untuk lepasan tingkatan 6 di sekolah-sekolah di negara ini.  Boleh mengeluarkan para pendidik yang berpengetahuan dan mempunyai pendidikan kerohanian. Membuka ruang yang luas kepada pelajar-pelajar dan lepasan guru-guru agama di maktab tersebut untuk meningkatkan lagi mutu pembelajaran dan pengajaran dalam bidang agama. Mengkhususkan kepada ilmu keguruan dan keagamaan peringkat diploma dan ijazah.
 25. 25. POSITIF  Guru agama yang memegang diploma bertaraf HND boleh melanjutkan pelajaran di peringkat ijazah.  Pemegang ijazah pertama ada potensi untuk melanjutkan ke peringkat sarjana dan seterusnya kepada doctorate.  Menaikkan taraf dan martabat profesion seorang guru yang hanya dulu dianggap sebagai “kelas kedua”.  Bukan saja berperanan melahirkan guru-guru yang bijak pandai dalam bidang keagamaan ,bahkan dapat menyumbangkan bakti dan hasil kepandaian mereka kepada masyarakat.
 26. 26. NEGATIF Masalah ruang bilik kuliah dan kawasan parking. (click)  Bilangan pelajar yang memasuki ke KUPU SB semakin berkurangan. ( video )
 27. 27. BILIK KULIAH TEMPAT LETAK KERETA YANG SEMPIT
 28. 28. UNISSA dan KUPU SB  Menjadi mercu tanda kecemerlangan dan kegemilangan hidup beragama di negara ini sesuai dengan konsep dan falsafah MIB.  Mencerminkan kedudukan negara kita dalam menanai kehidupan beragama dengan lebih berkesan.  Dihasratkan akan menjadi Pusat Pengembangan Dakwah Islam di Asia Pasifik.  Mengurangkan peruntukan perbelanjaan kerajaan.
 29. 29.  Membuktikan bahawa negara kita juga berpotensi untuk mendirikan sebuah kolej universiti perguruan agama dan juga UNISSA.  Satu kurniaan baru kepada rakyat Brunei dan perkembangan dari segi pendidikan agama di negara ini.
 30. 30. KELEBihAN dAN KELEMAhAN KEduA-duA iNsTiTusi jiKA di GABuNGKAN “ Ia tidak wajar dicampuradukkan dengan yang lain-lain, kerana sebarang percampuran mungkin sahaja akan mencairkan matlamat asal perguruan.” Titah Kebawah Duli sewaktu baginda mengumumkan penubuhan Kolej Perguruan Ugama Seri Begawan ini sempena Awal Muharam 1428.
 31. 31. KELEBIHAN KEDUA-DUA INSTITUSI KUPUSB DAN KENAPA TIDAK UNISSA DIGABUNGKAN?  Boleh menggunakan khidmat tenaga pensyarah tempatan yang berkelulusan mengikut bidang-bidang mereka disamping boleh mengurangkan pengambilan pakar-pakar yang banyak dari luar negara. KELEMAHAN Penggunaan bahasa – Bahasa penghantaran UNISSA adalah dalam bahasa arab. Manakala KUPUSB menggunakan Bahasa Melayu.  Kedua-duanya adalah sangat berbeza.  Jika kedu-dua institusi ini digabungkan, ianya memerlukan bangunan yang lebih besar.  Dari segi pembangunan – mengembangkan dan memperbanyakkan lagi institut pengajian tinggi di Brunei.
 32. 32. Penubuhan 2 institusi ini banyak membawa kepada kebaikan atau kesan yang positif. Seperti pendapat Pg. Dr. Abu Bakar:  Walaupun adanya impak negatif tersebut, namun impak negatif tersebut dapat dikalahkan oleh impak positif daripada penubuhan 2 institusi tersebut.  Miskipun pada mulanya kerajaan atau mahasiswa/I menghadapi pelbagai rintangan dan masalah, namun apalah ertinya jika dibandingkan dengan manfaat yang negara ini perolehi.  Tertubuhnya institusi pengajian baru secara tidak langsung melahirkan para cendiakawan atau ulama-ulama terbilang yang berpegang dengan pengajaran islam.  Dengan adanya aset atau belia yang berilmu ini, negara akan mempunyai generasi penerus yang intelektual. Selain itu, dapat melaksanakan wawasan 2035 seiring dengan rancangan kerajaan.

×