Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Sueña 1 - Cuaderno de Ejercicios

17,324 views

Published on

Published in: Education

Sueña 1 - Cuaderno de Ejercicios

  1. 1. Сиайегпо ёе Е)егс1сю8 8 Р а п <ГП Д е п д ц^а^ |3|х<га п 1егаА1СА1А АМАУЛч
  2. 2. С и а й е г а о йе Е^е^с^с^08 М|уе11п1с1а1 Соог(Ипа(1ога с1е1 N^Vе^ 1шс1а1 Л1/ Ап^е1е$ А1уаге% МаПгпех АШогаз Л1/ Ап^екз АЬагет, МаПгпег Апа Ыапсо Сапа1е5 Ьтш Обтех ЗасгШап Мипа Рёгех с1е 1а Сгш Соп 1а со1аЪогас16п (1е Мопиеггаг Нгс1а1^о Ко^гщиех Сагтеп Спас1о Негпапс1е% АМЛУЛ О
  3. 3. Еяи1ро <1е 1а ип|уег$1с1ас1 бе А1са1а •!гесс|6п: М.* Ап§е1е5 А1уаге2 Маг1:1пе2 Рго§гатас|6п у еБциетаз §гата1:1са1е5: М.^ Ап§е1е5 Акагег Маг11пе2 Апа В1апсо Сапа1е5 М.^ ^е5й5 Тоггеп5 Акагег Соогс11пас|6п с1е1 М|уе1 1п1С1а1: М.^ Ап§е1е5 Акагег Маг1:1пе2 Аи1;ога5: М.* Ап§е1е5 Акагег Маг1:1пе2 Апа В1апсо Сапа1е5 1и15а С о т е г Заспзсап Миг1а Рёгег с1е 1а Сгиг Соп 1а со1аЬогас|6п с1е Мошзеггас Н|с1а1§о Кос1г1§иег у С а г т е п Сг1ас1о Негпапс]е214. ге1трге516п: 20103. ебюбп: 2006© Ое1 К х ю : С и г з о 5 1п1:егпас10па1е5 5.1. (А1са1|п§иа 5. К. ^.), бе 1а ип1Уег81с1ас] с1е А1са1а, 2000© Ое 1о5 с1|Ьи)05 у §га^1со5: Сгиро Апауа, 5. А., 2000© Ое езга есЛс1бп: Сгиро Апауа, 5. А., 2000, ]иап 1§пас1о 1иса Тепа, 15 - 28027 Мас1пс]•ерозко 1е2а1: М-1.284-201015ВМ: 978-84-667-5506-1Рпшес^ 1п $ра1п1трпте: Ниепаз I. С , 5. А.Еяи1ро ес1!сопа1 ЕсЛс1бп: МЛа^гоз Вос )а5, 5оп1а с1е Рес1го 11и5Ггас16п: СапсНо СиЫегсазгТаПег ип1Уег5о: М. А. РасНесо,]. Зеггапо Маяиесас!6п: Ап^е! Сиеггего Соггесс16п: Мапие! Рёгег Ес1|С1бп §гаЯса: М. 15аЬе1 Сагс[а у Мипа Соп2а1е7СгаЬас1бп: Техю 0|гес1:оРою^гаКаз: АгсЫуо Апауа (Вое, О.; СИатего,].; 1е1Уа, А. с1е; Магчпег, С ; Мипог, ]. С ; Огге§а, Л.; Р.ес1опс]о, С ; 1< 1 Бгее!, М.;У|2ие1:е, Е.; 2иа2о,А. Н.) Вге1(еИ, С1аи5; Рошсеса 9 x 1 2 ; ЕРЕ; Рпзта; З ю с к РЬоюз^аз погтаз ог^о^гаЯсаз зе8и1с1аз еп езие МЬго зоп 1аз е51аЫес1с1а5 рог 1а К.еа1 Асас1ет1а Е5рапо1а еп зи й11;|та ес1е 1а Опо^га^ю, с1е1 апо 1999. 41- 1п5||1и1о Сегуап«е8 Е5(е Мё(о<1о 56 На геа1|2ас1о с1е асиегао соп е1 Р/ап Сигпси1аг с1е1 1п51|(и(о Сегуап(е5, еп чиЛиЛ ае1 Сопуепю зивсгКо е1 14 ае )ипю де ^а тагса |1е1 1п5Ши(о СегуапСез у ви 1оЕ;о11ро 50п ргор1е|1а1| ехс1и$|уа (1е1 1п$Ши1о Сегуап{е$.Резегуайоз (ойоз 1о5 йегесНоз. Е1 соп1еп1с1о с1е ез(а оЬга ез(а рго1ед1с)о рог 1а ^еу, дне езОЫесе репаз с1е рг151оп у/о ти11аз, ас1ета5 бе 1азсоггезропй1еп1ез 1пс1етп12ас10пез рог йапоз у рег)и1с1оз, рага ди1епез гергос)и]егеп, р1ад1агеп, с1151г1Ьиуегеп о согт1ип1сагеп рйЬИсатеШе, епЮйо о еп раПе, ипа оЬга Н1егаг1а, агКзИса о с1еп1|Цса, о зи 1гапзЬгтас1бп, 1п(егрге1ас16п о е]есис1бп агКзИса (|]ас1а еп сиа1ди1ег 1|ро бе зорог-1е о сотип1сас1а а (гауёз с1е сиа1ри1ег тебю, вп 1а ргесерНуа аи1ог1гас16п.
  4. 4. РКЕ§ЕЫТАС1бЫ Езге тёгос^о е$ ргос1ис(:о бе 1а 1аЬог с1е ип е9и1ро с1е 1т§й15(а5 у рго(е$оге$ с1е Езра­по! с о т о 1еп§иа Ех1;гап)ега с!е 1а ип|уег51с1ас1 бе А1са!а, е!аЬогас!о у р и е з ю еп ргасисас^игапге апоз соп пиезигоз а!итпоз. Е! Сиас1егпо с!е Е)егс1с1оз с!е БУЕМА !, ^ие соггезропс1е а! р п т е г П1Уе1 с1е! тё1:ос1о, зеНа сопсеЫс1о с о т о ип е!етеп(;о 1тргезс1псЛЬ!е рага !а с1азе, уа ^ие о^гесе а1 рго^езог у а!езсисИате е)егс1с1о5 у асйу1с!ас1ез 9ие риес!еп с1езагго!!агзе еп е! аи!а о с о т о игеа рагасаза. Е! тё1;ос1о 5иЕМА езга (пзспю еп !аз с11гес1:г1сез 2епега!ез с1е! !пзти1;о Сегуашез, у роге!1о о Ь ш у о е! гесопос1т1еп1:о с1е езга 1п5111:ис16п еп зи т о т е п ю . 51п етЬаг^о, с1езриёз зериЬ!1с6 е! Магсо сотйп еигорео бе ге(егепаа рага 1а еп$епапга1аргепб12а}е бе 1еп§иа5 (1^СЕЯ),у !аз с!1гес1:г1се5 еигореаз !1ап сатЫас1о. О е !оз 4 п1уе1е5 1п1с1а!е5 зе [лап разас!о а 6 п1уе!езЬаз1соз ( А ! , А 2 , В 1 , В2, С ! у С2). Рог е!1о, !о5 п1уе!ез с1е БыЕМА зе Нап ас1арсадо а !оз езса-Ыес1с1оз рог е! Магсо. Езге Сиааегпо с!е Е)егс1с1оз ез1а с!1у|сЛс!о еп !0 !есс1опез еп !аз яие зе 1:гаЬа|ап 1оз т13-т о з сопгепИоз с!е! ИЬго с!е! А1итпо, Ыеп с о т о гетиегго с1е !о аргепсЛс^о еп с !азе, Ыепс о т о атр11ас16п с1е а12ипаз с1е 1аз сиезг1опез Ггагас!аз. 1о5 е)егс1сюз у ас1|у1с1ас!ез с1е! Сиас!егпо с1е Е)егс1с1оз езгап [псе^гас^оз, те<Лапсе ип1сопо, еп е1 ИЬго с!е! Л ! и т п о . О е ези тапега зе 1пс!|са а 1оз езГисИапгез циё е)егс1С103с!е1 Сиас!егпо 1:гаЬа)ап езрес(Г1сатепге !оз т 1 з т о з соп1;еп1с!оз с1е !а ас1:1у|с!ас1 -с1е! ИЬго с1е!А 1 и т п о - еп 1а яие зе епсиешга е! 1сопо. Еп е! ИЬго бег зе гесот1епс]а еп циёт о т е п г о риес1еп геа!12агзе еп с!азе о сопз1:1Ги1Г гагеа рага саза. Е1 Сиас1егпо с)е Е)егс1с1оз р!ап1еа с!1уегзаз ас1;|у1с1ас1ез у е|егс1с103, )ие§оз у раза1:1ет-роз, соп !оз яие зе риес]е аргепс!ег у ргасйсаг е! езрапо! с1е ( о г т а а т е п а у с!1уег1:1с!а. Е!!1Ьго зе с1егга соп !аз зо!ис1опе5. С о т о та1ег1а! с!е ароуо, зе о^есе ип С О гибю соп 1а5 аиеЛсюпез бе !оз е)егс1с1оз. Епе! сиас1егпо у1епеп 1пс11сас]оз соп ип 1сопо е! т о т е п ю еп 9ие с!еЬе езсис11агзе у !а р1з1асоггезропсЛеше.
  5. 5. Сиг8о сотркш де ехрапо! еп 4 П1уе1е5: шепа I (Ы1уе11п!с1а1) Е81е п1уе1 8е сотропе де: киепа 2 (N^уе1 Мед1о) ЫЬго де! А!итпо соп СВ аийю киепа 3 (К1уе! Дуапгадо) Сиадегпо де ^^^;^•с^с^и8 соп СО аидко 8иепа 4 (N^уе1 8ирег1ог) ЫЬго де! Рго!е80г соп СО аидхо АМЛчУА жшт.апауае1е.е5 Мё1ос1о соптогше а1 Р/ал Сигпси1аг 1П8111и1о Аео Сегуап(е5 Сегуап ( е 5

×