Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

L'empresa i el seu entorn

3,450 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

L'empresa i el seu entorn

 1. 1. CFGM GESTIÓ ADMINISTRATIVA CURS 10/11 Gestió Administrativa de RRHH
 2. 2. Unitat Formativa 1: Selecció i Formació
 3. 3. Nucli Formatiu 1: Àrea de Recursos Humans <ul><li>Índex: </li></ul><ul><li>1.1 Evolució del departament de recursos humans. </li></ul><ul><li>1.2 Concepte i organització. </li></ul><ul><li>1.3 Funcions del departament de recursos humans. </li></ul>
 4. 4. <ul><li>Podem definir una empresa de la següent manera: </li></ul><ul><li>Una empresa és una unitat econòmica que, a partir de la combinació de diversos factors de producció, posa a disposició del públic béns i serveis. </li></ul>1.1 Evolució del departament de Recursos Humans Combinats en Es produeixen i venen A canvi de la venda es generen uns Ingressos. Amb els recursos obtinguts es remunera els propietaris dels factors, com els empresaris o els treballadors . Factors Productius recursos naturals, treball de les persones, màquines, eines... L’empresa mitjançant les activitats dirigides i coordinades per l’empresari Béns i serveis aliments, llibres, cotxes, electrodomèstics...
 5. 5. <ul><li>Un dels factors de producció de l’empresa són les persones que hi treballen. </li></ul><ul><li>Però no totes les persones que treballen en una empresa realitzen les mateixes activitats. És per aquest motiu que els treballadors són agrupats en departaments en funció de l’activitat que desenvolupen, sobretot quan les empreses assoleixen una dimensió considerable. </li></ul>1.1 Evolució del departament de Recursos Humans
 6. 6. <ul><li>L’origen del departament de recursos humans és en determinades tasques de naturalesa administrativa que es duen a terme a les empreses, com ara els tràmits de selecció, la realització de contractes, nòmines i assegurances socials, etc. </li></ul>1.1 Evolució del departament de Recursos Human s
 7. 7. <ul><li>En tota organització existeix una àrea destinada al personal que pot ser coneguda com departament de personal o de recursos humans . </li></ul><ul><li>En aquest departament s’organitzen les activitats dels treballadors d’una empresa, les dirigeixen, les coordinen, les retribueixen i les estudien . </li></ul><ul><li>La manera d’organitzar el personal i gestionar-lo està determinada per la cultura empresarial , que és: </li></ul><ul><ul><li>el conjunt de valors compartits, maneres de pensar i normes que determinen el comportament de les persones que presten els seus serveis a l’empresa. </li></ul></ul>1. 2 Concepte i Organització
 8. 8. <ul><li>Les maneres més freqüents d’organitzar el departament de recursos humans són: </li></ul><ul><ul><li>Organització formal i informal. </li></ul></ul><ul><ul><li>Organització jeràrquica </li></ul></ul><ul><ul><li>Direcció per objectius </li></ul></ul>1. 2 Concepte i Organització
 9. 9. <ul><li>Organització formal i informal </li></ul><ul><li>L’organització formal defineix els nivells de jerarquia i les connexions entre els components de l’empresa, i també estableix canals i procediments de comunicació entre les diferents àrees de l’empresa. És a dir, tothom coneix la posició que ocupa a l’empresa. </li></ul><ul><li>L’organització informal és la que sorgeix de manera espontània i a causa de les relacions personals, els canals de comunicació, els líders, etc. </li></ul><ul><li>Per tal que una empresa funcioni correctament s’ha de tenir en compte l’organització informal a l’hora d’establir l’organització formal. </li></ul>1. 2 Concepte i Organització
 10. 10. 1. 2 Concepte i Organització Organització formal Organització informal L’estableix la direcció. Les relacions les marca la posició jeràrquica. Les activitats les marca la direcció. Persegueix finalitats empresarials. La comunicació segueix camins jeràrquics. Els grups de treball es formen per departaments. L’autoritat l’exerceixen els directius. Sorgeix espontàniament. Les relacions s’estableixen per amistat, afinitat, enemistat, etc. Les activitats es porten a terme voluntàriament. No necessàriament persegueix les finalitats de l’empresa. La comunicació s’estableix per conversacions espontànies, rumors, contactes en els descansos, etc. Els grups es formen per amistat, afinitat, etc. L’autoritat poden exercir-la les persones a les quals els seus companys consideren “líders”.
 11. 11. <ul><li>Organització jeràrquica </li></ul><ul><li>És un sistema basat en l’autoritat del cap, al qual l’alta direcció li indica els objectius perquè se’n responsabilitzi. </li></ul><ul><li>En aquests sistemes la comunicació és descendent , és a dir, des de la direcció fins als quadres intermedis, i des d’aquests fins als subordinats, que són mers executors de les ordres que reben de la direcció. </li></ul><ul><li>L’organització jeràrquica estableix diferents nivells, de major a menor categoria. Com que cada comandament només pot dirigir un nombre limitat de treballadors, el creixement de l’empresa requereix la creació de diversos departaments gestionats per comandaments intermedis. </li></ul><ul><li>La divisió de l’empresa en departaments diferents és l’estructura departamental . </li></ul>1. 2 Concepte i Organització
 12. 12. <ul><li>Direcció per objectius </li></ul><ul><li>Consisteix a subdividir els objectius generals d’una empresa, en un període determinat, en objectius parcials que s’assignen a cada departament o àrea de l’empresa. </li></ul><ul><li>Per tal que els objectius marcats motivin, s’han d’establir incentius associats a la seva consecució. </li></ul><ul><li>Els objectius s’han de poder assolir, ja que si es tracta de metes impossibles, les persones perdran l’interès perquè se sentiran vençudes d’antuvi. </li></ul>1. 2 Concepte i Organització
 13. 13. 1. 2 Concepte i Organització Direcció General Dep. RRHH Dep. Compres Dep. Producció Dep. Comercial Dep. Financer Dep. Admin .
 14. 14. 1. 2 Concepte i Organització <ul><li>Activitats del </li></ul><ul><li>Departament </li></ul><ul><li>de </li></ul><ul><li>Compres </li></ul><ul><li>Necessitats de materials. </li></ul><ul><li>Contactes amb proveïdors. </li></ul><ul><li>Recepció dels materials. </li></ul><ul><li>Emmagatzematge i gestió de magatzem. </li></ul><ul><li>Subministrament i distribució dels materials. </li></ul>Direcció General Dep. Compres
 15. 15. 1. 2 Concepte i Organització <ul><li>Activitats del </li></ul><ul><li>Departament </li></ul><ul><li>de </li></ul><ul><li>Producció </li></ul><ul><li>Productivitat. </li></ul><ul><li>Qualitat. </li></ul><ul><li>Fiabilitat. </li></ul><ul><li>Adaptabilitat. </li></ul>Direcció General Dep. Compres Dep. Producció
 16. 16. 1. 2 Concepte i Organització <ul><li>Activitats del </li></ul><ul><li>Departament </li></ul><ul><li>de Vendes o </li></ul><ul><li>Comercial </li></ul><ul><li>Estudis de mercat. </li></ul><ul><li>Disseny de nous productes. </li></ul><ul><li>Formulació del preu adequat. </li></ul><ul><li>Promoció del producte. </li></ul><ul><li>Sistema de retribució. </li></ul>Direcció General Dep. Compres Dep. Producció Dep. Comercial
 17. 17. 1. 2 Concepte i Organització <ul><li>Activitats del </li></ul><ul><li>Departament </li></ul><ul><li>Financer </li></ul><ul><li>Determinar les inversions més convenients. </li></ul><ul><li>Calcular les necessitats de diner. </li></ul><ul><li>Buscar fonts on obtenir diners. </li></ul><ul><li>Determinar els costos financers (interès). </li></ul><ul><li>Saber en quin moment són necessaris els diners. </li></ul>Direcció General Dep. Compres Dep. Producció Dep. Comercial Dep. Financer
 18. 18. 1. 2 Concepte i Organització <ul><li>Activitats del </li></ul><ul><li>Departament </li></ul><ul><li>Administratiu </li></ul><ul><li>Relació amb els socis. </li></ul><ul><li>Correu i missatgeria. </li></ul><ul><li>Arxiu. </li></ul><ul><li>Atenció al públic. </li></ul>Direcció General Dep. Compres Dep. Producció Dep. Comercial Dep. Financer Dep. Admin.
 19. 19. 1. 3 Funcions del departament de Recursos Humans <ul><li>Funcions del </li></ul><ul><li>Departament </li></ul><ul><li>de </li></ul><ul><li>RRHH </li></ul><ul><li>Funció d’ocupació. </li></ul><ul><li>Funció d’administració de personal. </li></ul><ul><li>Funció de retribució. </li></ul><ul><li>Funció de desenvolupament dels RRHH. </li></ul><ul><li>Funció de relacions laborals. </li></ul><ul><li>Funció de serveis socials. </li></ul>Direcció General Dep. RRHH Dep. Compres Dep. Producció Dep. Comercial Dep. Financer Dep. Admin.
 20. 20. <ul><li>A. Funcions d’ocupació </li></ul><ul><li>Comprèn les activitats relacionades amb la planificació dels treballadors i la selecció i formació del personal, com per exemple: </li></ul><ul><ul><li>Planificació de la plantilla. </li></ul></ul><ul><ul><li>Descripció dels llocs de treball. </li></ul></ul><ul><ul><li>Perfil professional dels candidats a un lloc de treball. </li></ul></ul><ul><ul><li>Selecció del personal. </li></ul></ul><ul><ul><li>Formació del personal. </li></ul></ul><ul><ul><li>Acollida i inserció del personal nou. </li></ul></ul><ul><ul><li>Tramitació de suspensions de feina. </li></ul></ul><ul><ul><li>Tramitació d’acomiadaments. </li></ul></ul>1. 3 Funcions del departament de Recursos Humans
 21. 21. <ul><li>B. Funció d’administració de personal </li></ul><ul><li>La gestió del personal d’una empresa requereix una sèrie de tasques administratives, com per exemple: </li></ul><ul><ul><li>Elecció i formalització de contractes. </li></ul></ul><ul><ul><li>Gestió de nòmines i assegurances socials. </li></ul></ul><ul><ul><li>Gestió de permisos, vacances, hores extraordinàries, baixes per malaltia, mobilitat de la plantilla. </li></ul></ul><ul><ul><li>Control de l’absentisme. </li></ul></ul><ul><ul><li>Règim disciplinari. </li></ul></ul>1. 3 Funcions del departament de Recursos Humans
 22. 22. <ul><li>C. Funció de retribució </li></ul><ul><li>Es tracta de dissenyar el sistema de retribució del personal i d’avaluar-ne els resultats. </li></ul><ul><li>La finalitat de la funció de retribució consisteix a: </li></ul><ul><ul><li>Estudiar els fórmules salarials </li></ul></ul><ul><ul><li>Estructura dels salaris, components fixos i variables, retribucions en espècie, dietes, desplaçaments i locomoció, etc. </li></ul></ul><ul><ul><li>Estudiar la política d’incentius. </li></ul></ul><ul><ul><li>Estudiar l’establiment de nivells salarials de les diferents categories professionals. </li></ul></ul>1. 3 Funcions del departament de Recursos Humans
 23. 23. <ul><li>D. Funció de desenvolupament dels RRHH </li></ul><ul><li>El desenvolupament dels recursos humans comprèn les activitats següents: </li></ul><ul><ul><li>Crear plans de formació i dur-los a terme. </li></ul></ul><ul><ul><li>Estudiar el potencial del personal. </li></ul></ul><ul><ul><li>Avaluar-ne la motivació. </li></ul></ul><ul><ul><li>Controlar el desenvolupament de les tasques. </li></ul></ul><ul><ul><li>Incentivar la participació. </li></ul></ul><ul><ul><li>Estudiar l’absentisme i les seves causes. </li></ul></ul>1. 3 Funcions del departament de Recursos Humans
 24. 24. <ul><li>E. Funció de relacions laborals </li></ul><ul><li>La funció de relacions laborals s’ocupa fonamentalment de: </li></ul><ul><ul><li>La resolució dels problemes laborals. </li></ul></ul><ul><ul><li>La prevenció de riscos laborals. </li></ul></ul><ul><ul><li>Adoptar les mesures per equilibrar les desigualtats entre els treballadors d’una mateixa empresa i tractar d’assolir un equilibri i un clima de treball agradable. </li></ul></ul>1. 3 Funcions del departament de Recursos Humans
 25. 25. <ul><li>F. Funció de serveis socials </li></ul><ul><li>Aquesta funció gestiona determinats serveis creats per l’empresa o bé els contracta perquè els faci una altra empresa. </li></ul><ul><li>Té com a objectiu beneficiar els treballadors i millorar el clima laboral. </li></ul><ul><li>Aquests serveis socials poden ser: </li></ul><ul><ul><li>Economats. </li></ul></ul><ul><ul><li>Guarderies. </li></ul></ul><ul><ul><li>Residències de vacances. </li></ul></ul><ul><ul><li>Beques i ajuts per estudis. </li></ul></ul><ul><ul><li>Serveis mèdics d’empresa. </li></ul></ul><ul><ul><li>Assegurances col.lectives de vida. </li></ul></ul><ul><ul><li>Assegurances complementàries de jubilació i malaltia. </li></ul></ul><ul><ul><li>Clubs esportius i centres recreatius... </li></ul></ul>1. 3 Funcions del departament de Recursos Humans
 26. 27. <ul><li>Les empreses han d’establir un sistema de comunicació que li permeti captar informació, tant interna com externa, i canalitzar-la per aconseguir els objectius marcats. </li></ul><ul><li>El departament de recursos humans és l’encarregat de dissenyar el sistema de comunicació interna; aquest sistema haurà de tenir en compte l’organització formal i també la informal, ja que moltes vegades és més efectiva i ràpida que la formal. </li></ul><ul><li>Al departament de recursos humans es desenvoluparan les normes que permetin la difusió de la informació i estableixin qui són els emissors i els receptors de les comunicacions. </li></ul>1. 4 Les comunicacions en l’àrea de personal
 27. 28. <ul><li>Comunicació Descendent </li></ul><ul><li>Es transmet des de les jerarquies superiors als subordinats i el seu objectiu és que s’acompleixin un seguit de normes o ordres. </li></ul><ul><li>Mitjançant la comunicació descendent, la direcció de l’empresa informa als nivells intermedis i inferiors d’aspectes com: </li></ul><ul><ul><li>La cultura de l’empresa. </li></ul></ul><ul><ul><li>Els objectius de l’empresa. </li></ul></ul><ul><ul><li>Ordres que s’han de complir. </li></ul></ul><ul><ul><li>Imatge que han d’oferir els treballadors de l’empresa. </li></ul></ul><ul><ul><li>Característiques dels llocs de treball i tasques que s’hi han de desenvolupar. </li></ul></ul><ul><ul><li>Maneres de realitzar la feina. </li></ul></ul><ul><ul><li>Plans de producció, mitjans de control, etc. </li></ul></ul><ul><ul><li>Mesures per a la gestió de personal. </li></ul></ul><ul><ul><li>Informació de procediments formatius. </li></ul></ul>A. Classes de comunicació
 28. 29. <ul><li>La comunicació descendent es canalitza a través de la línea jeràrquica mitjançant les reunions de la direcció amb els comandaments intermedis, als quals es transmeten informacions i ordres. </li></ul><ul><li>Els comandaments intermedis han d’adoptar, dins de cada departament, les mesures oportunes per posar en pràctica les instruccions rebudes. </li></ul><ul><li>Per tal que el missatge emès inicialment no es distorsioni, és recomanable notificar per escrit els objectius i les instruccions bàsiques. </li></ul>A. Classes de comunicació
 29. 30. <ul><li>Comunicació Ascendent </li></ul><ul><li>Es produeix des dels nivells jeràrquics inferiors de l’empresa cap als superiors. Acostumen a ser opinions, reclamacions, suggeriments i queixes. </li></ul><ul><li>Aquesta comunicació permet a la direcció de l’empresa conèixer les inquietuds, aspiracions i dificultats del personal subordinat i, fins i tot, detectar situacions d’abús dels comandaments intermedis. </li></ul><ul><li>La comunicació ascendent té dos tipus de barrera: </li></ul><ul><ul><li>La reserva dels subordinats davant els superiors. </li></ul></ul><ul><ul><li>Els entrebancs que puguin posar els comandaments intermedis a la transmissió de la informació. </li></ul></ul><ul><li>Per superar les dificultats de transmissió de la informació ascendent s’utilitzen les enquestes, les entrevistes personals, els sondeigs, els contactes amb els representants del personal, l’accés directe amb mètodes informàtics i les bústies de queixes i suggeriments. </li></ul>A. Classes de comunicació
 30. 31. <ul><li>Comunicació Horitzontal o Lateral </li></ul><ul><li>És la comunicació que es produeix entre els departaments i persones del mateix nivell. </li></ul><ul><li>Consisteix en tasques conjuntes, posades en comú, resolució d’assumptes laborals, etc. </li></ul><ul><li>Les barreres principals a què s’enfronta la comunicació lateral són: </li></ul><ul><ul><li>Les rivalitats personals. </li></ul></ul><ul><ul><li>L’absència d’esperit d’equip. </li></ul></ul><ul><ul><li>La sensació de no tenir temps per a la comunicació. </li></ul></ul><ul><li>Per superar aquestes barreres, la direcció pot actuar amb tècniques com: </li></ul><ul><ul><li>Convocar reunions informatives conjuntes. </li></ul></ul><ul><ul><li>Organitzar posades en comú entre els equips del mateix nivell. </li></ul></ul><ul><ul><li>Fer rotar el personal per departaments diferents. </li></ul></ul>A. Classes de comunicació
 31. 32. <ul><li>Circulars interiors </li></ul><ul><li>S’utilitza quan s’han de comunicar instruccions a molts treballadors. S’acostuma a personalitzar amb les dades de la persona a qui es dirigeixen, i que es firmin d’una en una o bé que s’hi estampi el segell de l’empresa. </li></ul><ul><li> Avisos </li></ul><ul><li>Són comunicacions que contenen instruccions, aclariments i notícies d’interès general, amb les quals es pretén advertir, aconsellar o donar a conèixer a tot el personal de l’empresa els acords adoptats per la direcció. </li></ul><ul><li>No es personalitzen, i es col.loquen al taulell d’anuncis. </li></ul><ul><li>Va signada per la direcció o el responsable del departament. </li></ul>B. Comunicacions Escrites
 32. 33. <ul><li>Memoràndums </li></ul><ul><li>És una comunicació breu que s’utilitza per transmetre informació entre diferents departaments de la mateixa empresa i acompanya documents i informes. </li></ul><ul><li> Informes de personal </li></ul><ul><li>Han de parlar de l’experiència, el caràcter, la responsabilitat, la dedicació, la preparació tècnica, la puntualitat, l’absentisme i qualsevol altre aspecte sobre l’activitat d’un treballador a l’empresa. </li></ul><ul><li>El seu contingut ha de ser just i imparcial i, a més, s’ha de redactar amb discreció i equanimitat. </li></ul><ul><li>Butlletins </li></ul><ul><li>Algunes empreses tenen diaris i revistes que editen amb certa periodicitat per notificar al personal qüestions econòmiques, sindicals, culturals i socials, a més de les activitats dels clubs esportius i associacions culturals de l’empresa. </li></ul><ul><li>Serveixen per millorar les relacions entre el personal, propagar la informació de tipus general i crear un bon ambient laboral. </li></ul><ul><li>. </li></ul>B. Comunicacions Escrites
 33. 34. <ul><li>El control del personal de l’empresa es pot enfocar des d’un doble aspecte: </li></ul><ul><li>A. Control dels objectius </li></ul><ul><li>En tota empresa en què s’han marcat uns objectius, s’ha d’establir un sistema de control capaç de mesurar els resultats assolits i de contrastar-los amb els objectius marcats inicialment. </li></ul><ul><li>Partint de les dades obtingudes, la direcció de l’empresa ha d’estudiar el funcionament dels departaments o de les persones responsables de la no consecució dels objectius, i adoptar les mesures necessàries per corregir les desviacions produïdes. </li></ul><ul><li>L’eficàcia del sistema de control dependrà, en gran mesura, del sistema establert per captar la informació. </li></ul>1. 5 El control del personal
 34. 35. <ul><li>Els sistemes de captació de la informació més utilitzats són: </li></ul><ul><ul><ul><li>Enquestes. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Informes de comandaments intermedis. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Queixes, reclamacions, peticions de trasllat. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Anàlisi de l’assistència. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Auditories internes. </li></ul></ul></ul>1. 5 El control del personal
 35. 36. <ul><li>B . Control disciplinari </li></ul><ul><li>A totes les empreses existeix un sistema que serveix per a la inspecció i el control del personal, que depèn del departament de recursos humans. </li></ul><ul><li>Aquest control és especialment rellevant quan es tracta d’absentisme laboral, és a dir, el nombre d’hores o jornades laborals perdudes en un determinat període de temps. </li></ul>1. 5 El control del personal
 36. 37. <ul><li>És un conjunt de documents, ordenats cronològicament, que reflecteix l’historial laboral de cada treballador de l’empresa: formació, treballs realitzats, funcions, altes i baixes, tipus de contractes laborals que ha tingut, etc. </li></ul><ul><li>Els expedients s’ordenen alfabèticament per departaments; dins de cada departament, per categories professionals, i, dins de cada categoria, alfabèticament pels cognoms i noms dels treballadors. </li></ul><ul><li>Fi Tema 1 </li></ul>1. 6 L’expedient personal
 37. 38. Comunicació Descendent Direcció General Cap de Compres Cap de Comercial Cap de Producció Delegat Zona Nord Delegat Zona Sud
 38. 39. Comunicació Ascendent Direcció General Cap de Compres Cap de Comercial Cap de Producció Delegat Zona Nord Delegat Zona Sud
 39. 40. Comunicació Horitzontal o Lateral Direcció General Cap de Compres Cap de Comercial Cap de Producció Delegat Zona Nord Delegat Zona Sud
 40. 41. <ul><li>Perfil Professional </li></ul><ul><li>Capacitats i competències que es requereixen per desenvolupar funcions i tasques d’una professió. </li></ul><ul><li>Categoria Professional </li></ul><ul><li>Grups de valoració salarial, en què es classifica el personal d’una empresa d’acord amb les dificultats i responsabilitats que té la feina que fan. </li></ul>

×