Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Sector secundari

2,822 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Sector secundari

 1. 1. BLOC II LES ACTIVITATS ECONÒMIQUES GEOGRAFIA 2n BATXILLERAT IES PERE VIVES I VICH
 2. 2. ELEMENTS BÀSICS DE LA INDÚSTRIA MATÈRIES PRIMERES FONTS D’ENERGIA CAPITAL MÀ D’OBRA TECNOLOGIA
 3. 3. EVOLUCIÓ HISTÓRICA DE L’ACTIVITAT INDUSTRIAL <ul><li>1ª Revolució Industrial </li></ul><ul><ul><li>1764 – 1830 al Regne Unit (després s’esten per altres països al llarg del XIX) </li></ul></ul><ul><ul><li>Carbó i màquina de vapor </li></ul></ul><ul><li>2ª Revolució Industrial </li></ul><ul><ul><li>Europa, Estats Units i Japó; finals del XIX fins 1945 </li></ul></ul><ul><ul><li>Petroli i electricitat </li></ul></ul><ul><ul><li>Autòmobil, aviació, telèfon i ràdio </li></ul></ul>
 4. 4. TERCERA FASE INDUSTRIAL 1940 - XXI petroli nous sectors noves fonts d’energia revolució informàtica robòtica microelectrònica telecomunicacions Permet: · millorar els transports · extendre les comunicacions · nou paradigma productiu
 5. 5. Transformacions industrials <ul><li>Revolució Tecnológica: ∆ producció, ↓ costos </li></ul><ul><li>Liberalització i desregulatització dels mercats, augment dels intercanvis comercials per la millora de les comunicacions. </li></ul><ul><li>Dinamisme industrial dels països en vies de desenvolupament, especialment a Àsia, competència amb els antics països industrialitzats. </li></ul><ul><li>Globalització econòmica mundial: divisió internacional del treball i creació d’organismes polítics i econòmics supraestatals. Pèrdua de la sobirania nacional. </li></ul>
 6. 6. LOCALITZACIÓ DE LA INDÚSTRIA EN EL MÓN Factors de localització industrial Factors territorials ·disponibilitat de recursos naturals · disponibilitat de mà d’obra · proximitat i accessibilitat del mercat Factors socioeconòmics i polítics ·legislació mediambiental i laboral ·disposició i preu del sòl ·situació política ·comunicacions i infraestructures · política fiscal i ajuts estatals
 7. 7. ÀREES INDUSTRIALS DEL MÓN PAÏSOS CENTRALS ·centres de control i decisió <ul><li>G-8 </li></ul><ul><li> productivitat </li></ul><ul><li>Control producció </li></ul><ul><li>Capital i tecnologia </li></ul><ul><li>Seus multinacionals </li></ul><ul><li>Importància R+D, especialitazió i centralització </li></ul><ul><li>Control de la informació i dels intercanvis </li></ul>NPI ·perifèria del sistema <ul><li>Principals zones: </li></ul><ul><li>Amèrica Llatina </li></ul><ul><li>Sud-est Asiàtic </li></ul><ul><li>Europa de l’Est </li></ul>Característiques · productes manufacturats amb baix valor afegit · especialització productiva fruit de globalització, dependència ·escasa participació en la producció mundial total ·sense capacitat de prendre decisions ni controlar la informació · desregulació laboral i exencions fiscals
 8. 9. DESLOCALITZACIÓ · Trasllat de les activitats industrials a països amb condicions productives més avantatjoses: mà d’obra barata i poc conflictiva, legislació medioambiental i laboral permisiva, avantages fiscals… · Causes ∆ facilitat i rapidesa, de les comunicacions Millores en el sistema de transport · Conseqüències Països Centrals Crisis sectors tradicionals Pèrdua de llocs de treball NPI Dependència, exportació de capitals, deute extern
 9. 11. CRÍTIQUES A LA GLOBALITZACIÓ
 10. 12. TIPUS D’INDÚSTRIES I SECTORS INDUSTRIALS Al MÓN <ul><li>PESANT (de base) </li></ul><ul><li>Transformen les matèries primeres en productes semielaborats. </li></ul><ul><li>Proveeix a la lleugera. </li></ul><ul><li>Grans Inversions </li></ul><ul><li>Tipus: </li></ul><ul><ul><li>Siderúrgica: ferro i acer. </li></ul></ul><ul><ul><li>Química: electroquímica i petroquímica </li></ul></ul><ul><li>LLEUGERA (de consum) </li></ul><ul><li>Elaboren productes pel consum, partint de matèries primeres o productes semielaborats. </li></ul><ul><li>No necessiten gran inversions </li></ul><ul><li>Beneficis ràpids si el producte es competitiu. </li></ul><ul><li>Bens de consum: electrodomèstics, teixit, agroalimentària... </li></ul>
 11. 13. FUNCIONAMENT DE L’ACTIVITAT INDUSTRIAL Indústries pesants Obtenen l’energia, la transformen i la trasmenten per ser emprades per altres indústries Indústries lleugeres  productes acabats
 12. 14. SECTORS INDUSTRIALS conjunt d’empreses amb activitats comuns Maquinària i material elèctric, siderúrgic, tèxtil, químic, agroalimentari, farmacèutic, automoció... <ul><li>països desenvolupats </li></ul><ul><li>metal·lúrgia </li></ul><ul><li>qlimentària </li></ul><ul><li>química (farmàcia) </li></ul><ul><li>països subdesenvolupats </li></ul><ul><li>electrònica i informàtica </li></ul><ul><li>tèxtil, calçat, esports... </li></ul><ul><li>automobilística </li></ul>
 13. 15. ELS PAISATGES INDUSTRIALS <ul><li>Polígons industrials </li></ul><ul><li>Intent d’ordenar territorialment la producció industrial. </li></ul><ul><li>Perifèria urbana </li></ul><ul><li>Relacionat amb la xarxa viària i l’us de l’automòbil </li></ul><ul><li>Parc tecnològic </li></ul><ul><li>- més recents </li></ul><ul><li>Empreses de caire tecnològic i capdavanteres </li></ul><ul><li>Bones comunicacions </li></ul><ul><li>Prop de les universitats </li></ul><ul><li>Tecnòpolis </li></ul><ul><li>Model de parc tecnològic a tota la ciutat. </li></ul><ul><li>Innovacio tec. Centres públics o privats destinats a la investigació, al desenvolupament tecnològic, l’ensenyament superiori les empreseses capdavanteres </li></ul>
 14. 16. CONSEQÜÈNCIES AMBIENTALS DE LA PRODUCCIÓ INDUSTRIAL · Contaminació de l’aigua · Contaminació del sòl <ul><li>· Contaminació de l’aire: </li></ul><ul><li>Òxids de nitrogen i sofre </li></ul><ul><li>CO </li></ul><ul><li>Gasos CFE </li></ul>· Sobreexplotació del sòl ·Accidents industrials
 15. 18. Aquesta tendència només pot invertir-se mitjançant: 1. El replatejament de les estratègies de producció industrial 2. L’enduriment de la legislació mediambiental 3. Signatura de nous tractats internacionals, per regular la producció de substancies i el tractament i eliminació dels residus. 4. Canvi dels hàbits dels consumidors 5. Incentivar països pobres per protegir el medi ambient 6. Reciclatge i reutilització dels productes
 16. 19. UNA INDÚSTRIA SOSTENIBLE  Sustitució progresiva de les activitats més perjudicials: cloroflurocarburs  Ús de les energies renovables, podràn mantenir el creixement constant?  Producció sense emissions  Recerca de productes que no contenguin metalls o altres materials contaminants, i si els contenen que permetin la recuperació total.  Ajudes públiques per a la reconversió de les indústries tradicionals en sostenibles.  Creació de tecnòpolis
 17. 20. L’ACTIVITAT INDUSTRIAL A ESPANYA EL PROCÉS D’INDUSTRIALITZACIÓ A ESPANYA · Segle XIX Catalunya: tèxtil Euskadi: siderúrgia Ferrocarril i finances Espanya: país agrari Escassa burgesia Industrialitzacio: feble i regional · 1900 – 1959 Desenvolupament industrial espanyol Adopció messures proteccionistes = ∆ demanda interior Creixement població I GM = Neutralitat d’Espanya permet un ∆ de l’exportació, però en acabar crisis Creixement industrial durant la II Rep., frenada per derrota i política autàrquica · 1959 – 1975 Plà d’estabilització = modernització i liberalització. Creixement de les exportacions Cicle creixement econòmic mundial. Migracions externes i internes = mà d’obra abundant Multinacionals s’instalen a Espanya, legislació laboral vigent.
 18. 21. L’ACTIVITAT INDUSTRIAL A ESPANYA Crisis 1974 – 1984 Espanya afectada per la crisis del petroli, encariment de les matèries primeres, conflictivitat social, fi de la dictadura, instauració democràcia, legalització de partits i sindicats…. 1984 – Anys 90 Llei de reconversió i reindustrialització Ingrès al Mercat Comú Europeu va suposar la remodelació industrial i l’adaptació als models europeus Principals messures : · Reconversió dels sectos menys productius, especialment la siderúrgia, les drasanes i la fabricació d’automòbils · Eliminació de les empresas amb demanda insuficient: electrodomèstics, tèxtils, calçat… que es deslocalitzen als NPI · Establiment de ZUR a Galícia, Euskadi, Catalunya, Madrid i Andalusia · Creació de zones franques a Madrid i Barcelona
 19. 22. Reconversió: La reconversió industrial fou un procés iniciat a Espanya el 1984 que pretenia sanejar financerament a les empreses que entraren en crisi des de 1975 per l'augment dels costos energètics, modernitzar les fàbriques més antigues, adoptant noves tecnologies i fent-les més productives eliminant l'excés de producció amb dràstics ajustos d'ocupació i reducció de la plantilla laboral. Estes mesures van provocar grans moviments sindicals i socials en contra seu. (font vikipèdia)
 20. 23. Característiques de la Indústria Espanyola en l’actualitat · Millora dels processos de fabricació, però productivat ↓ UE · Activitats industrials concentrades als polígons industrials, tendència creació de polígons mixtos que agrupin empreses diverses i ofereixin activitats i serveis associats. · Els sectors que han experimentat un creixement més gran en els darrers anys han estat relacionats amb les noves tecnologies: informàtica, areonàutica, biotecnologia… · Creixement de la inversió indsutrial amb la creació de parcs teconològics, centres claus per a la R+D, encara que la mitjana està per sota de la UE · Canvis en la contractació laboral. Especialització i inversió tecnològica. Mà d’obra qualificada. Model de contractació extensiu desplaçat cap als NPI · Liberalització dels mercats, eliminació d’aranzels i taxes impositives, inserció d’Espanya al mercat-món (globalització econòmica) · Privatització d’empreses públiques, com Telefónica, Repsol, Endesa o Aceralia, antics monopolis estatals. Aquesta privatització ha beneficiat a sectors afins als governs de torn i no han generat una lliure competència. · Predominen les PIMES, s’adapten millor a les demandes del mercat però tenen més dificultats per renovar-se tecnologicament. Extensió de la subcontratació. · Diversificació i dinamització de la industria. Predomina la transformadora i la construcció.
 21. 24. SECTORS INDUSTIALS MÉS IMPORTANTS A ESPANYA · Alimentació: transforma els productes agrícoles i pesquers. Productes destinats tant a l’exportació com al mercat nacional. Important penetració de capitals estrangers. Importància del subsector agroalimentari: càrnic, làctic, panificadores, vinícola, coserves vegetals… Destaca a Catalunya, Extremadura i les dues Castelles · Químic : Competitivitat i productivitat elevades. Multinacionals. Destaquen les empreses farmacèutiques i d’higiene personal. També la petroquímica, els plàstics, les pintures o la fabricació de paper. Destinat a l’exportació. Localitzat a Catalunya, País Valencià i Comunitat de Madrid · Metal·lurgia: representa més d’un terç de la producció industrial espanyola i és qui dona més ocupació. Sector dinàmic. Inclou les indústries de bens de consum. Predominen els capitals alemanys i japonès. Amenaçat per la deslocalització. Radica a Euskadi i Catalunya · Material de transport : repartit a diversos centres, especialment l’eix mediterrani i de l’Ebre · Activitats de R+D: TIC, biotecnologia, automatització… Molta dependència del capital estranger i està localitzat a Euskadi, Catalunya i Madrid · Altres sectors: Maquinària i equipament elèctric/electronic (Cat. I Eusk.); siderúrgia, obtenció de mettals fèrrics (Asturies i Eusk.); productes minerals no metàl·lics; tèxtils, malgrat que en clara reculada a totes les cc.aa.
 22. 27. LA CONSTRUCCIÓ Important tan pel PIB com per l’ocupació, en 2007 ocupava a vora 3.000.000 de persones Depen de les cojuntures econòmiques, molta importància de les PIMES; grans empreses es dediquen a l’obra pública . 1997 – 2007 Creixement · Expectatives irreals de pujada contínua dels preus · Beneficis de l’especulació inmobiliària · Ajuts destinats a la compra d’habitatges · Facilitats d’accès als crèdits 2008 CRISIS ESCLAT DE LA BOMBOLLA INMOBILIÀRIA Preus elevats habitatges Crisis financera mundial
 23. 32. L’ACTIVITAT INDUSTRIAL A CATALUNYA · Catalunya es la primera regió industrial espanyola, malgrat la inexistència de recursos propis i les limitacions territorials Característiques · Concentració indústrial L’area metropolitana de Barcelona reuneix el 70% de les empreses · ∆ inversió en R+D i empreses d’alta tecnologia <ul><li>· Àrees específiques </li></ul><ul><li>ZAL de la ZF de Barcelona. Gestió i racionalització dels estocs. </li></ul><ul><li>Parc Tecnològic de Cerdanyola del Vallès, sectors capdavanters. </li></ul><ul><li>ZUR, s’intenta afavorir la localització de centres industrials mitjaçant la creació d’infraestructures </li></ul>
 24. 33. SECTORS INDUSTRIALS MÉS IMPORTANTS A CATALUNYA · ALIMENTACIÓ · QÚIMIC · METAL·LÚRGIC · MATERIAL DE TRANSPORT · CONSTRUCCIÓ · ACTIVITATS R+D · TÈXTIL malgrat la seua deslocalització als NPI encara representa un 15% de l’ocupació industrial. ÀREES INDUSTRIALS estan relacionades amb els grans nuclis de població, els principals eixos viaris i de transport, i els eixos fluvials · Comarques del AMB, diversificació · Corredor AP-7 Tarragona – Alt Penedès · Eixos fluvials Ter i Llobregat, tèxtil · Baix Camp i Tarragonès, química · L’àrea urbana de Lleida i el Segrià, principal zona industrial de la Cat. interior, agroalimentaria i maquinària agrícola. · Comarques del AMB · Petits nuclis: Cervera-Tàrrega, Litoral Maresme…
 25. 34. SISTEMES DE PRODUCCIÓ LOCAL A Catalunya les empreses d’un mateix sector tendeixen a concentrar-se en un mateix espai geogràfic, creant vincles de cooperació i competència. Afavoreix un millor accés asl factors de producció i al personal especialitzat, facilitant la presència de proveïdors, l’accés a la tecnologia i estimulen la creació de infraestructures especialitzades 1) Barcelonès i comarques veïnes 2) Anoia 3) Curs del riu Llobregat 4) Osona 5) Gironès 6) Tarragonès i comarques veïnes 7) Urgell i Pla d' Urgell 8) Noguera 9) Segrià 10) Ribera d' Ebre

×