Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Decreto ilegal[1]

715 views

Published on

Presentación de Alba Nogueira sobre a ilegalidade do decreto de plurilingüismo

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Decreto ilegal[1]

 1. 1. Como a Xunta promove a Insubmisión á Constitución e á Lei de normalización Decreto da lingua i legal
 2. 2. as normas inferiores non poden ir contra as superiores xerarquía normativa
 3. 3. Estes nenos teñen uns dereitos universalmente recoñecidos
 4. 4. Pola Constitución, en España hai liberdade de culto
 5. 5. e un decreto non o pode invalidar
 6. 6. é ilegal
 7. 7. Feijoo goberna e pode decret a r
 8. 8. Pero debe cumprir unha condici ó n
 9. 9. Ten que facelo segundo a legalidade vix e nte
 10. 10. e o decreto da lingua de 2010 é ilegal <ul><li>Carta Europea das Linguas </li></ul><ul><li>Lei orgánica de educación </li></ul><ul><li>Lei de normalización lingüística </li></ul>Por contradicir a
 11. 11. a Carta Europea De linguas rexionais e minoritarias Ao non prever un modelo de inmersión lingüístico Viola Prevé o ensino nas linguas rexionais ou minoritarias correspondentes para preescolar, ensino primario, secundario e profesional art. 8.1 da Carta
 12. 12. a Lei orgánica de educación Ao permitir que o alumnado non utilice a lingua vehicular establecida para as materias Viola <ul><li>Establece a comunicación nas linguas oficiais, non só a comprensión, como un dos fins esenciais do sistema educativo </li></ul><ul><ul><li>“… a comprensión lectora , a expresión oral e escrita , traballaranse en todas as áreas”. </li></ul></ul>arts. 9. 2 26 .2 35 .2 da LOE
 13. 13. o disposto na Lei de normalización lingüística Por non respectar o ensino na lingua materna Viola Os nenos teñen dereito a recibir o primeiro ensino na súa lingua materna . O Goberno Galego arbitrará as medidas necesarias para facer efectivo este dereito. art. 13 da LNL
 14. 14. o disposto na Lei de normalización lingüística Por diminuír, por 1ª vez, a porcentaxe de materias en galego Viola As Autoridades educativas da Comunidade Autónoma arbitrarán as medidas encamiñadas a promover o uso progresivo do galego no ensino art. 13. 2 da LNL
 15. 15. Segundo o art. 52 do Estatuto Básico do Empregado Público o profesorado ten que cumprir a Constitución e o resto do ordenamento xurídico e a Carta europea a Lei de orgánica de educación a Lei de normalización non poden ser violadas
 16. 16. Obrigar o profesorado a cumprir o Decreto 2010 é un acto de insubmisión pois promove o incumprimento dos tratados internacionais e das leis establecidas
 17. 17. Autores da presentación: Alba Nogueira e Manuel Bermúdez

×