Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

представяне на информацията в компютрите на междинно ниво част 2

413 views

Published on

представяне на информацията в компютрите на междинно ниво част 2

  • Login to see the comments

  • Be the first to like this

представяне на информацията в компютрите на междинно ниво част 2

  1. 1. 3. Представяне на информацията на междинно нивоНа междинно ниво, информацията се записва върху специално записващоустройство, представляващо част от архитектурата на компютъра.Запаметяващото устройство използва набор от една или повече дискови плочиоколо обща ос в т.нар. дисков пакет. Традиционно плочите са изработвани оталуминий, но с нарастване на плътността на запис се правят от стъкло. Всякаплоча е покрита с магнитен слой, върху който информацията се записва и четеот магнитна глава.Данните се записват върху концентрични окръжности, които се наричат пътечки(писти). Пистите се номерират за всяка плоча поотделно, като се започва отнулева (най-външната работна) до последната (с най-голям номер).Секторът е най-малката организационна единица за съхранение на данни, скоято хард диска работи, сектора има обем от 512 байта половин килобайт. За дасе постигне баланс между скорост и разхищение на излишно място, секторите сегрупират в клъстери. Клъстерите са най -малката логическа единица с която ОСработи. Клъстерите биват заети (allocated) ако в тях има записан файл или парчеот файл, и то може да се достъпи и ползва от потребителя и системата, или неможе да бъде достъпен, заради повреден запис във файловата таблица илилипсваща такава, но там има файл или парче от файла което е било достъпно засистемата и потребителя преди появата на грешката, или празни(Unallocated) аков тях няма нищо записано, или от тях току що е изтрит файла. Съвкупността отпътечки, които се избират с едновременното преместване на главите образуватцилиндър. Затова се казва, че се извършва позициониране на съответенцилиндър. Всички пътечки в един цилиндър преминават едновременно подсъответните им глави. Това позволява да се четат или записват данни от всякапътечка само с превключване на съответната глава т.е. чрез електроннопревключване, което е много по-бързо от преместването на главите.По-голям клъстер означава повече сектори, по-висока скорост, и по-голямазагуба на място и обратно, по-малки клъстери значи по-малко сектори в клъстер,по-малко разхищение на място и по-ниска скорост. Оптималната настройка е4кб клъстери (8 сектора). Колко място ще бъде загубено зависи от големината нафайла, колко килобайта от клъстера остават незаписани, ако файла се събира ведин клъстер, или ако файла се събира в няколко клъстера, колко килобайтаостават неизползвани в последния клъстер.Ако има два или повече файла в един клъстер, се счита за логическа грешкапреплетени файлове. Възможно е при голям файл последният клъстер да сезапълни частично. Реално при ежедневната работа, когато се създаватмножество временни файлове, други програми създават и трият временнифайлове. При запис, хард диска търси първите свободни клъстери и записва там,ако те не са достатъчни, като ги запълни търси следващата най-близка групаклъстери и продължава записа, и така докато целия файл бъде записан. Това епричината файловете да се записват на парчета из диска, а не в поредниклъстери. Това се нарича фрагментиране. Това забавя работата на харддиска,защото диска трябва да търси отделните парчета, да ги чете едно по едно.След като файл или парче от файла бъде записано някъде, информацията зафайла или парчето бива записана във файлова таблица, така операционната
  2. 2. система и хард диска винаги знаят къде е файла или парчето то файла. Фрагментирането на файла може да е пречка, за възстановяващите програми, защото методите за възстановяване на данни работят най-добре на подредени дискове и изпитват много сериозни затруднения и забавяне когато файловете са фрагментирани. Понякога, може да се възстанови файл, който съдържа парчета от няколко фрагментирани файла, защото по някаква причина възстановяващата програма не е открила информацията за тези парчета към кои файлове принадлежат. В такива случаи се прибягва ако файловата таблица е силно повредена или изтрита, пример: форматиран диск, неуспешно конвертиране или преоразмеряване на дяловете и др. Целият дисков пакет се върти с постоянна ъглова скорост около оста си, задвижван от електродвигател. При старите и големи устройства той е дори мощен трифазен електродвигател, свързан чрез ремъчна предавка с шпиндел, на който е фиксиран дисковия пакет. В съвременните устройства двигателят за пакета е най-често миниатюрен и плосък, куплиран директно към шпиндела, и управляван от специализиран контролер, стабилизиращ скоростта му на въртене. За двете работни повърхности на всяка плоча има отделна глава (универсална, или по-често блок от четяща, изтриваща и записваща). Блокът магнитни глави се задвижва чрез рамо, извършвайки операцията позициониране на главите чрез радиално преместване. В устройствата със сменяеми дискови пакети главите типично позиционират по права линия (радиално; към центъра на шпиндела на пакета), задвижвани от линеен двигател. В повечето от съвременните запаметяващи устройства с твърд магнитен диск рамото се върти около ос, разположена извън пакета и успоредна на оста му, при което върхът на рамото и главите, закрепени на него, извършват движение по дъга от окръжност, ориентирана приблизително по радиуса на дисковия пакет.Записът става чрез промяна на ориентацията на отделните магнитни домени. До края на 20век, записът се извършва надлъжно - ориентацията на домените е по протежение на пътечките,срещу или по посоката на въртене. Нуждата от повишаване на плътността на запис довежда донапречен запис - с ориентация на домените наляво или надясно, напречно на дължината напистата, както и до

×