SlideShare a Scribd company logo
1 of 21
Download to read offline
Zavod za školstvo
Odsjek za KPR
Unapređivanje sistema PRNŠ/V-a
Savjetovanje sa koordinatorima za PRNŠ/V
Podgorica, 29.10.2014.
Teme savjetovanja
Nacionalni koordinatori za PRNŠ/V
Izmjene u dinamici izrade plana za PRNŠ/V
Pravilnik o bližim uslovima, načinu i postupku izdavanja i
obnavljanja dozvole za rad nastavniku, direktoru i
pomoćniku direktora obrazovno-vaspitne ustanove
Profesionalni razvoj nastavnika i uspjeh na Pisa
istraživanju
Preporuke za unapređivanje sistema PRNŠ/V-a – SWOT
analiza
Nacionalni koordinatori za PRNŠ/V
Nacionalni
koordinator
Opština - osnovne škole Opština - predškolske
ustanove
Dušanka Popović Pljevlja, Podgorica i
Cetinje
Pljevlja, Podgorica i Cetinje
Snežana Grbović Nikšić, Plužine, Šavnik,
Žabljak i Danilovgrad
Nikšić i Danilovgrad
Ljiljana Subotić Herceg Novi, Kotor, Tivat,
Budva, Bar i Ulcinj
Herceg Novi, Kotor, Tivat,
Budva, Bar i Ulcinj
Nađa Luteršek Berane, Kolašin i
Podgorica
Berane i Kolašin
Željko Korać Andrijevica, Bijelo Polje,
Plav, Gusinje, Rožaje i
Mojkovac
Bijelo Polje, Plav, Rožaje i
Mojkovac
Dinamika izrade Plana za PRNŠ/V
za period 2014-2016
Škole/predškolske
ustanove
Plan za PRNŠ/V
2014-2016.
Izvještaj o
samoevaluaciji
PRNŠ/V-a
A, B i C škole oktobar 2014. septembar 2014.
(2012-2014.)
D i E škole novembar 2014. novembar 2014.
(2013)
Predškolske
ustanove
novembar 2014. novembar 2014.
(2013)
Ciljevi iz LPPR Decembar 2014
Pravilnik o bližim uslovima, načinu i postupku
izdavanja i obnavljanja dozvole za rad nastavniku,
direktoru i pomoćniku direktora obrazovno-vaspitne
ustanove
 “Službeni list CG“, br. 23/2014
 Trajanje stručnog usavršavanja (Član 6)
Stručno usavršavanje iz člana 5 ovog pravilnika traje 16 sati iz prioritetnih
oblasti i osam sati iz drugih programa stručnog usavršavanja nastavnika.
Izuzetno, od stava 1 ovog člana, nastavnik, direktor i pomoćnik direktora koji
tokom studija nije polagao ispite iz pedagoško-psihološke grupe predmeta za
obnavljanje licence potrebno je da se stručno usavršava i 16 sati iz tih oblasti.
Stručno usavršavanje iz st.1 i 2 ovog člana srazmjerno se raspoređuje na
period od pet godina u skladu sa katalogom stručnog usavršavanja realizacije
odobrenih programa stručnog usavršanja.
Prioritetne oblasti stručnog usavršavanja
 Crnogorski-spski, bosanski, hrvatski jezik i književnost
 Strani jezici
 Prirodne nauke (matematika, hemija, fizika, biologija)
 Društvene nauke i građansko vaspitanje
 Inkluzivno obrazovanje
 ICT u nastavi
 Preduzetničko učenje
Često postavljana pitanje vezano za
pohađanje seminara
• Ko prijavljuje učesnike?
• Kako sankcionisati škole koje prijave, a ne
pošalju učesnika?
• Kao planirati prijavljivanje na seminare?
Profesionalni razvoj nastavnika i
uspjeh na Pisa istraživanju
prema prezentaciji prof.dr Pola Rodersa
Nekoliko istorijskih činjenica
 Prije 2000. godine: započeo Bolonjski proces; uveden
Evropski kvalifikacioni okvir; EU promoviše pristup
cjeloživotnom učenju i kontinuiranom profesionalnom
razvoju;
 2000: Otkad je OECD započeo s Pisa istraživanjima,
kvaliteta nastave i učenja sve više dolazi u središte
pažnje;
 2005: izvještaj OECD-a “Nastavnici su bitni”;
 2006: Strateški dokument ATEE-a (Udruženje za
obrazovanje nastavnika u Europi) “Kvalitet rada
nastavnika”;
 2007: Savjet EU-a i njegove članice postižu
dogovor o strategiji za povećanje kvaliteta
obrazovanja nastavnika
 2009: strateški okvir EU-a Obrazovanje i
usavršavanje 2020.
 2010: Izvještaj EU/OCDE-a Profesionalni
razvoj nastavnika – Evropa u
međunarodnom poređenju
 2013: Izvještaj EU-a Podrška razvoju
nastavničkih kompetencija za bolje ishode
učenja
Glavni zaključci izvještaja EU-a “Podrška razvoju
nastavničkih kompetencija za bolje ishode učenja“:
Važnost profesionalnog razvoja nastavnika:
 instrument za unapređenje kvaliteta obrazovnih ishoda;
 instrument koji osigurava da obrazovanje i usavršavanje budu u
skladu s razvojem društva u cjelini.
Najefiaksnijii način za podsticanje profesionalnog razvoja:
 baviti se pojedinim školama;
 baviti se mrežama u kojima škole sarađuju;
 koristiti integrativne pristupe u kojima se učenje nastavnika spaja s
inovacijama u nastavnom planu i programu i podučavanju,
evaluacijom i povratnom informacijom o kvalitetu rada, razvojem
upravljanja školom i upravljanjem spoljašnjim kontaktima škole
 Tri zemlje članice u vrhu EU koje dosljedno
visoko kotiraju u PISA istraživanjima (2000 –
2012) u sva tri područja (pismenost,
matematika i nauka), uglavnom su među prvih
10 u svijetu:
 Finska
 Holandija
 Estonija
Rezultati Pisa istraživanja 2012:
Šta kvalitet obrazovanja u ove tri “iznadprosječne” zemlje 
članice čini višim od kvaliteta u ostalim “prosječnim” ili čak 
“ispodprosječnim” zemljama? 
Je li to…
 Status nastavnika?
 Nastavnička plata?
 Inicijalno obrazovanje
nastavnika?
 Kvalitet i uključivanje u
aktivnosti profesionalnog
razvija nastavnika?
 DA*
 U određenoj mjeri
 Definitivno DA
 Definitivno DA
*Estonija: dobro definiran razvoj karijere nastavnika; studenti s najvećim 
brojem bodova na maturi imaju direktan upis na učiteljske fakultete.
U zaključcima Europskog savjeta od 15.11.2007. godine o 
poboljšanju kvaliteta obrazovanja nastavnika, ministri 
odgovorni za vaspitanje i obrazovanje složili su se oko 
sljedećeg:
da je vaspitno‐obrazovnim radnicima potrebno 
osigurati koordinirano, koherentno, i kvalitetno 
inicijalno obrazovanje, ranu podršku u karijeri 
(pripravništvo) i daljnji profesionalni razvoj, uz 
odgovarajuće resurse;
poboljšati kvalitet inicijalnog obrazovanja i stručnog 
usavršavanja nastavnika; 
da zvanje nastavnika treba učiniti atraktivnijim.
Tačnije, dogovoreno je da bi nastavnici trebali:
da imaju pedagoške vještine, kao i specijalizovano
znanje svoga predmeta; 
da imaju pristup efikasnim programima podrške na 
početku svoje karijere; 
da imaju dovoljne podsticaje tokom karijere za 
preispitivanjem svojih potreba za učenjem i sticanjem 
novih kompetencija; 
da mogu podučavati temeljnim kompetencijama i 
funkcionalno poudučavati u heterogenim razredima; 
da učestvuju u refleksivnoj praksi i istraživanju; 
da su  autonomni učenici u procesu profesionalnog 
razvoja tokom svog radnog vijeka.
 uključen je u politiku i strategiju za poboljšanje obrazovnog 
sektora u cjelini;
 ima stabilan, transparentan i odgovoran sisitem finansiranja;
 orijentisan je na potražnju;
 koristi okvir kompetencija za nastavnike i direktore kao osnovu 
za inicijalno obrazovanje nastavnika i za procjenu potreba za 
profesionalnim razvojem;
 uključuje kontinuirani dijalog između Ministarstva, tijela 
odgovornog/ih za profesionalni razvoj nastavnika i fakulteta
odgovornih za inicijalno obrazovanje nastavnika.
Ako analiziramo “tri prakse u vrhu EU‐a”, koja su obilježja odabira 
programa stručnog usavršavanja (kao jednog od važnih elementa u 
njihovom funkcinalnom kontinuiranom profesionalnom razvoju)?
A. Na sistemsko‐institucionalnom nivou odabir programa 
stručnog usavršavanja
Sve tri zemlje EU‐a u vrhu PISA istraživanja imaju integrisanu 
strategiju za razvoj sistema inicijalnog obrazovanja i profesionalnog 
razvoja, s redovnim sastancima/konzultacijama (obično: dva puta 
godišnje) s jasno definisanim odgovornostima svih učesnika:
 Holandija: Inspektorati uvodi strateške mjere u škole i podržava njihovu 
primjenu; nastavnički fakulteti i slobodno tržište pružaoca stručnog 
usavršavanja moraju ponuditi usavršavanje u skladu s dogovorenim okvirom 
kompetencija; dva puta godišnje konsultanski sastanci;
 Finska: Nema inspektorata – strateške mjere se u školama provode 
elektronskim putem kroz “platforme za podršku školama”; nastavnički fakulteti i 
slobodno tržište pružaoca stručnog usavršavanja drže se dogovorenog okvira 
kompetencija; konsultacije jednom godišnje;
 Estonija: Inspektorat uvodi strateške mjere u škole i podržava njihovu primjenu;
nastavnički fakulteti i slobodno tržište pružaoca stručnog usavršavanja  drže se 
dogovorenog okvira kompetencija; konsultanski sastanci svakih 6 mjeseci
(Strategija Ministarstva o obrazovanju nastavnika 2009.‐2013.).
 .
Kontinuirani dijalog između Ministarstva, tijela odgovornog za 
profesionalni razvoj nastavnika i fakulteta odgovornih za inicijalno 
obrazovanje nastavnika
 koristi školske razvojne planove kao osnovu za procjenu potreba 
za profesionalnim razvojem na nivou škola i samih nastavnika;
 u aktivnostima profesionalnog razvoja primjenjuje savremenu 
tehnologiju;
 uključuje mješavinu  aktivnosti u školi i van nje za  izgradnju
kapaciteta; 
 uključuje sistem obezbjeđivanja kvalitete za aktivnosti 
profesionalnog razvoja;
 uključuje akreditovane programe stručnog usavršavanja.
Ako analiziramo “tri prakse u vrhu EU-a”, koja su obilježja odabira
programa strušnog usavršavanja (kao jednog od važnih elementa u
njihovom funkcinalnom kontinuiranom profesionalnom razvoju)?
B. Na nivou korisnika i autora programa stručnog usavršavanja
Kako sticanje različitih kompetencija može zahtijevati različite pristupe, tri 
zemlje EU u vrhu PISA istraživanja razvile su niz mogućnosti za 
profesiolani razvoj:
 “Licem u lice” programi stručnog usavršavanja za koje se nastavnici mogu 
pojedinačno prijaviti – glavne metode: individualni i grupni rad; posebno za 
nastavničke vještine;
 Programi e‐učenja na koje se nastavnici mogu pojedinačno prijaviti –
glavna metoda: individualni rad; posebno funkcionalno za nadogradnju 
specijalizovanog znanja;
 Zajednice/platforme e‐učenja pod stručnim vođstvom na koje se 
nastavnici mogu pretplatiti – glavne metode: individualne i grupne 
rasprave; posebno za vještine refleksije i istraživačke projekte;
 “Licem u lice” aktivnosti profesionalnog razvoja koje se održavaju u školi
– glavna metoda: grupni rad; posebno za vježbanje novih pristupa u učenju i 
poudčavanju i izgradnju tima u školama.
Kombinacija  aktivnosti u školi i van nje za izgradnju kapaciteta
SWOT analiza

More Related Content

Viewers also liked (15)

Luonnonyrttien voima
Luonnonyrttien voimaLuonnonyrttien voima
Luonnonyrttien voima
 
Fotoboek
FotoboekFotoboek
Fotoboek
 
Trabalho Inglês Técnico.
Trabalho Inglês Técnico.Trabalho Inglês Técnico.
Trabalho Inglês Técnico.
 
Los animales...MicroMundo
Los animales...MicroMundoLos animales...MicroMundo
Los animales...MicroMundo
 
Lección 9
Lección 9Lección 9
Lección 9
 
Clase de informatica
Clase de informaticaClase de informatica
Clase de informatica
 
China a ponte jj isama
China  a ponte jj isamaChina  a ponte jj isama
China a ponte jj isama
 
Manual de Gestion de Conflictos
Manual de Gestion de ConflictosManual de Gestion de Conflictos
Manual de Gestion de Conflictos
 
I. planteamiento del problema
I. planteamiento del problemaI. planteamiento del problema
I. planteamiento del problema
 
Contrôle de système d’exploitation
Contrôle de système d’exploitation Contrôle de système d’exploitation
Contrôle de système d’exploitation
 
Elementos de diseño interno semana 10
Elementos de diseño interno semana 10Elementos de diseño interno semana 10
Elementos de diseño interno semana 10
 
Lección 10
Lección 10Lección 10
Lección 10
 
Taller de ciclo siv
Taller de ciclo sivTaller de ciclo siv
Taller de ciclo siv
 
Puddles vocabulary
Puddles vocabularyPuddles vocabulary
Puddles vocabulary
 
Pokemon3
Pokemon3Pokemon3
Pokemon3
 

Similar to Savjetovanje 29.10.2014. podgorica

Preporuke i aktivnosti u cilju poboljšanja postignuća učenika na PISA testira...
Preporuke i aktivnosti u cilju poboljšanja postignuća učenika na PISA testira...Preporuke i aktivnosti u cilju poboljšanja postignuća učenika na PISA testira...
Preporuke i aktivnosti u cilju poboljšanja postignuća učenika na PISA testira...unicefmne
 
Godišnji plan i program rada škole 2023-2024.pdf
Godišnji plan i program rada škole 2023-2024.pdfGodišnji plan i program rada škole 2023-2024.pdf
Godišnji plan i program rada škole 2023-2024.pdfTijanaKnezevic4
 
Erasmus + Povećajmo UM OŠ Nikole Tesle Portugal Metode a aktivno učenje i pov...
Erasmus + Povećajmo UM OŠ Nikole Tesle Portugal Metode a aktivno učenje i pov...Erasmus + Povećajmo UM OŠ Nikole Tesle Portugal Metode a aktivno učenje i pov...
Erasmus + Povećajmo UM OŠ Nikole Tesle Portugal Metode a aktivno učenje i pov...mesictihana
 
Kako pretočiti ideje za comenius partnerstva
Kako pretočiti ideje za comenius partnerstvaKako pretočiti ideje za comenius partnerstva
Kako pretočiti ideje za comenius partnerstvaIvana Vladilo
 
Različitost nas obogaćuje
Različitost nas obogaćujeRazličitost nas obogaćuje
Različitost nas obogaćujeBoris Aračić
 
OŠPučišća i OŠ Marjan, Comenius multilateral partnership 2011 – 2013
OŠPučišća i OŠ Marjan, Comenius multilateral partnership 2011 – 2013OŠPučišća i OŠ Marjan, Comenius multilateral partnership 2011 – 2013
OŠPučišća i OŠ Marjan, Comenius multilateral partnership 2011 – 2013Boris Aračić
 
Pripremni posjet školi u Ankari
Pripremni posjet školi u AnkariPripremni posjet školi u Ankari
Pripremni posjet školi u AnkariPogled kroz prozor
 
„UTICAJ RAZVOJA NASTAVNOG KADRA NA KVALITET OBRAZOVANJA U OSNOVNIM ŠKOLAMA“
„UTICAJ RAZVOJA NASTAVNOG KADRA NA KVALITET OBRAZOVANJA U OSNOVNIM ŠKOLAMA“ „UTICAJ RAZVOJA NASTAVNOG KADRA NA KVALITET OBRAZOVANJA U OSNOVNIM ŠKOLAMA“
„UTICAJ RAZVOJA NASTAVNOG KADRA NA KVALITET OBRAZOVANJA U OSNOVNIM ŠKOLAMA“ Mr Vladimir Stankovic
 
Povijest (prezentacija kurikuluma za osnovne skole)
Povijest (prezentacija kurikuluma za osnovne skole)Povijest (prezentacija kurikuluma za osnovne skole)
Povijest (prezentacija kurikuluma za osnovne skole)Miljenko Hajdarović
 
CARNet - ODS presentation in Ministry of public administration 2013 - Croatian
CARNet - ODS presentation in Ministry of public administration 2013 - CroatianCARNet - ODS presentation in Ministry of public administration 2013 - Croatian
CARNet - ODS presentation in Ministry of public administration 2013 - Croatianopendiscoveryspace
 
Uloga Ispitnog centra u praćenju kvaliteta obrazovanja - Željko Jaćimović, di...
Uloga Ispitnog centra u praćenju kvaliteta obrazovanja - Željko Jaćimović, di...Uloga Ispitnog centra u praćenju kvaliteta obrazovanja - Željko Jaćimović, di...
Uloga Ispitnog centra u praćenju kvaliteta obrazovanja - Željko Jaćimović, di...unicefmne
 
Projekt sigurnost djece na internetu
Projekt sigurnost djece na internetuProjekt sigurnost djece na internetu
Projekt sigurnost djece na internetupetzanet.HR Kurikulum
 
Izvjesce tzk vu os
Izvjesce tzk vu osIzvjesce tzk vu os
Izvjesce tzk vu osSkolazazivot
 
Informativni dani i radionice
Informativni dani i radionice Informativni dani i radionice
Informativni dani i radionice Pogled kroz prozor
 

Similar to Savjetovanje 29.10.2014. podgorica (20)

Preporuke i aktivnosti u cilju poboljšanja postignuća učenika na PISA testira...
Preporuke i aktivnosti u cilju poboljšanja postignuća učenika na PISA testira...Preporuke i aktivnosti u cilju poboljšanja postignuća učenika na PISA testira...
Preporuke i aktivnosti u cilju poboljšanja postignuća učenika na PISA testira...
 
Godišnji plan i program rada škole 2023-2024.pdf
Godišnji plan i program rada škole 2023-2024.pdfGodišnji plan i program rada škole 2023-2024.pdf
Godišnji plan i program rada škole 2023-2024.pdf
 
Vh mentorstvo pripravniku osijek, 7.1.2014
Vh mentorstvo pripravniku  osijek, 7.1.2014Vh mentorstvo pripravniku  osijek, 7.1.2014
Vh mentorstvo pripravniku osijek, 7.1.2014
 
Erasmus + Povećajmo UM OŠ Nikole Tesle Portugal Metode a aktivno učenje i pov...
Erasmus + Povećajmo UM OŠ Nikole Tesle Portugal Metode a aktivno učenje i pov...Erasmus + Povećajmo UM OŠ Nikole Tesle Portugal Metode a aktivno učenje i pov...
Erasmus + Povećajmo UM OŠ Nikole Tesle Portugal Metode a aktivno učenje i pov...
 
Kako pretočiti ideje za comenius partnerstva
Kako pretočiti ideje za comenius partnerstvaKako pretočiti ideje za comenius partnerstva
Kako pretočiti ideje za comenius partnerstva
 
Različitost nas obogaćuje
Različitost nas obogaćujeRazličitost nas obogaćuje
Različitost nas obogaćuje
 
OŠPučišća i OŠ Marjan, Comenius multilateral partnership 2011 – 2013
OŠPučišća i OŠ Marjan, Comenius multilateral partnership 2011 – 2013OŠPučišća i OŠ Marjan, Comenius multilateral partnership 2011 – 2013
OŠPučišća i OŠ Marjan, Comenius multilateral partnership 2011 – 2013
 
Pripremni posjet školi u Ankari
Pripremni posjet školi u AnkariPripremni posjet školi u Ankari
Pripremni posjet školi u Ankari
 
„UTICAJ RAZVOJA NASTAVNOG KADRA NA KVALITET OBRAZOVANJA U OSNOVNIM ŠKOLAMA“
„UTICAJ RAZVOJA NASTAVNOG KADRA NA KVALITET OBRAZOVANJA U OSNOVNIM ŠKOLAMA“ „UTICAJ RAZVOJA NASTAVNOG KADRA NA KVALITET OBRAZOVANJA U OSNOVNIM ŠKOLAMA“
„UTICAJ RAZVOJA NASTAVNOG KADRA NA KVALITET OBRAZOVANJA U OSNOVNIM ŠKOLAMA“
 
Mokro ciljevi
Mokro ciljeviMokro ciljevi
Mokro ciljevi
 
Usavrsavanje ppt
Usavrsavanje pptUsavrsavanje ppt
Usavrsavanje ppt
 
Povijest (prezentacija kurikuluma za osnovne skole)
Povijest (prezentacija kurikuluma za osnovne skole)Povijest (prezentacija kurikuluma za osnovne skole)
Povijest (prezentacija kurikuluma za osnovne skole)
 
CARNet - ODS presentation in Ministry of public administration 2013 - Croatian
CARNet - ODS presentation in Ministry of public administration 2013 - CroatianCARNet - ODS presentation in Ministry of public administration 2013 - Croatian
CARNet - ODS presentation in Ministry of public administration 2013 - Croatian
 
Uloga Ispitnog centra u praćenju kvaliteta obrazovanja - Željko Jaćimović, di...
Uloga Ispitnog centra u praćenju kvaliteta obrazovanja - Željko Jaćimović, di...Uloga Ispitnog centra u praćenju kvaliteta obrazovanja - Željko Jaćimović, di...
Uloga Ispitnog centra u praćenju kvaliteta obrazovanja - Željko Jaćimović, di...
 
Projekt sigurnost djece na internetu
Projekt sigurnost djece na internetuProjekt sigurnost djece na internetu
Projekt sigurnost djece na internetu
 
Izvjesce tzk vu os
Izvjesce tzk vu osIzvjesce tzk vu os
Izvjesce tzk vu os
 
Informativni dani i radionice
Informativni dani i radionice Informativni dani i radionice
Informativni dani i radionice
 
Roditelji-partneri škole
Roditelji-partneri školeRoditelji-partneri škole
Roditelji-partneri škole
 
Engleski jezik
Engleski jezikEngleski jezik
Engleski jezik
 
STO 2015 - Split
STO 2015 - SplitSTO 2015 - Split
STO 2015 - Split
 

More from prnsosmilanvukotic

Zeleni paket prirucnik za nastavnike
Zeleni paket prirucnik za nastavnikeZeleni paket prirucnik za nastavnike
Zeleni paket prirucnik za nastavnikeprnsosmilanvukotic
 
Aktivnosti za program obrazovanjem protiv predrasuda
Aktivnosti za program obrazovanjem protiv predrasudaAktivnosti za program obrazovanjem protiv predrasuda
Aktivnosti za program obrazovanjem protiv predrasudaprnsosmilanvukotic
 
Kreativno rješavanje konflikta u učionici materijali
Kreativno rješavanje konflikta u učionici materijaliKreativno rješavanje konflikta u učionici materijali
Kreativno rješavanje konflikta u učionici materijaliprnsosmilanvukotic
 
Inkluzivno obrazovanje vrtic po mjeri djeteta-radni zadatak
Inkluzivno obrazovanje vrtic po mjeri djeteta-radni zadatakInkluzivno obrazovanje vrtic po mjeri djeteta-radni zadatak
Inkluzivno obrazovanje vrtic po mjeri djeteta-radni zadatakprnsosmilanvukotic
 

More from prnsosmilanvukotic (10)

Zeleni paket prirucnik za nastavnike
Zeleni paket prirucnik za nastavnikeZeleni paket prirucnik za nastavnike
Zeleni paket prirucnik za nastavnike
 
Pu podgorica
Pu podgoricaPu podgorica
Pu podgorica
 
Ibse
IbseIbse
Ibse
 
5 e lesson plan format
5 e lesson plan format5 e lesson plan format
5 e lesson plan format
 
Rjesenje konflikta
Rjesenje konfliktaRjesenje konflikta
Rjesenje konflikta
 
Aktivnosti za program obrazovanjem protiv predrasuda
Aktivnosti za program obrazovanjem protiv predrasudaAktivnosti za program obrazovanjem protiv predrasuda
Aktivnosti za program obrazovanjem protiv predrasuda
 
Kreativno rješavanje konflikta u učionici materijali
Kreativno rješavanje konflikta u učionici materijaliKreativno rješavanje konflikta u učionici materijali
Kreativno rješavanje konflikta u učionici materijali
 
Preduzetnicko ucenje
Preduzetnicko ucenjePreduzetnicko ucenje
Preduzetnicko ucenje
 
Razvojne smetnje za učesnike
Razvojne smetnje  za učesnikeRazvojne smetnje  za učesnike
Razvojne smetnje za učesnike
 
Inkluzivno obrazovanje vrtic po mjeri djeteta-radni zadatak
Inkluzivno obrazovanje vrtic po mjeri djeteta-radni zadatakInkluzivno obrazovanje vrtic po mjeri djeteta-radni zadatak
Inkluzivno obrazovanje vrtic po mjeri djeteta-radni zadatak
 

Savjetovanje 29.10.2014. podgorica

 • 1. Zavod za školstvo Odsjek za KPR Unapređivanje sistema PRNŠ/V-a Savjetovanje sa koordinatorima za PRNŠ/V Podgorica, 29.10.2014.
 • 2. Teme savjetovanja Nacionalni koordinatori za PRNŠ/V Izmjene u dinamici izrade plana za PRNŠ/V Pravilnik o bližim uslovima, načinu i postupku izdavanja i obnavljanja dozvole za rad nastavniku, direktoru i pomoćniku direktora obrazovno-vaspitne ustanove Profesionalni razvoj nastavnika i uspjeh na Pisa istraživanju Preporuke za unapređivanje sistema PRNŠ/V-a – SWOT analiza
 • 3. Nacionalni koordinatori za PRNŠ/V Nacionalni koordinator Opština - osnovne škole Opština - predškolske ustanove Dušanka Popović Pljevlja, Podgorica i Cetinje Pljevlja, Podgorica i Cetinje Snežana Grbović Nikšić, Plužine, Šavnik, Žabljak i Danilovgrad Nikšić i Danilovgrad Ljiljana Subotić Herceg Novi, Kotor, Tivat, Budva, Bar i Ulcinj Herceg Novi, Kotor, Tivat, Budva, Bar i Ulcinj Nađa Luteršek Berane, Kolašin i Podgorica Berane i Kolašin Željko Korać Andrijevica, Bijelo Polje, Plav, Gusinje, Rožaje i Mojkovac Bijelo Polje, Plav, Rožaje i Mojkovac
 • 4. Dinamika izrade Plana za PRNŠ/V za period 2014-2016 Škole/predškolske ustanove Plan za PRNŠ/V 2014-2016. Izvještaj o samoevaluaciji PRNŠ/V-a A, B i C škole oktobar 2014. septembar 2014. (2012-2014.) D i E škole novembar 2014. novembar 2014. (2013) Predškolske ustanove novembar 2014. novembar 2014. (2013) Ciljevi iz LPPR Decembar 2014
 • 5. Pravilnik o bližim uslovima, načinu i postupku izdavanja i obnavljanja dozvole za rad nastavniku, direktoru i pomoćniku direktora obrazovno-vaspitne ustanove  “Službeni list CG“, br. 23/2014  Trajanje stručnog usavršavanja (Član 6) Stručno usavršavanje iz člana 5 ovog pravilnika traje 16 sati iz prioritetnih oblasti i osam sati iz drugih programa stručnog usavršavanja nastavnika. Izuzetno, od stava 1 ovog člana, nastavnik, direktor i pomoćnik direktora koji tokom studija nije polagao ispite iz pedagoško-psihološke grupe predmeta za obnavljanje licence potrebno je da se stručno usavršava i 16 sati iz tih oblasti. Stručno usavršavanje iz st.1 i 2 ovog člana srazmjerno se raspoređuje na period od pet godina u skladu sa katalogom stručnog usavršavanja realizacije odobrenih programa stručnog usavršanja.
 • 6. Prioritetne oblasti stručnog usavršavanja  Crnogorski-spski, bosanski, hrvatski jezik i književnost  Strani jezici  Prirodne nauke (matematika, hemija, fizika, biologija)  Društvene nauke i građansko vaspitanje  Inkluzivno obrazovanje  ICT u nastavi  Preduzetničko učenje
 • 7. Često postavljana pitanje vezano za pohađanje seminara • Ko prijavljuje učesnike? • Kako sankcionisati škole koje prijave, a ne pošalju učesnika? • Kao planirati prijavljivanje na seminare?
 • 8. Profesionalni razvoj nastavnika i uspjeh na Pisa istraživanju prema prezentaciji prof.dr Pola Rodersa
 • 9. Nekoliko istorijskih činjenica  Prije 2000. godine: započeo Bolonjski proces; uveden Evropski kvalifikacioni okvir; EU promoviše pristup cjeloživotnom učenju i kontinuiranom profesionalnom razvoju;  2000: Otkad je OECD započeo s Pisa istraživanjima, kvaliteta nastave i učenja sve više dolazi u središte pažnje;  2005: izvještaj OECD-a “Nastavnici su bitni”;  2006: Strateški dokument ATEE-a (Udruženje za obrazovanje nastavnika u Europi) “Kvalitet rada nastavnika”;
 • 10.  2007: Savjet EU-a i njegove članice postižu dogovor o strategiji za povećanje kvaliteta obrazovanja nastavnika  2009: strateški okvir EU-a Obrazovanje i usavršavanje 2020.  2010: Izvještaj EU/OCDE-a Profesionalni razvoj nastavnika – Evropa u međunarodnom poređenju  2013: Izvještaj EU-a Podrška razvoju nastavničkih kompetencija za bolje ishode učenja
 • 11. Glavni zaključci izvještaja EU-a “Podrška razvoju nastavničkih kompetencija za bolje ishode učenja“: Važnost profesionalnog razvoja nastavnika:  instrument za unapređenje kvaliteta obrazovnih ishoda;  instrument koji osigurava da obrazovanje i usavršavanje budu u skladu s razvojem društva u cjelini. Najefiaksnijii način za podsticanje profesionalnog razvoja:  baviti se pojedinim školama;  baviti se mrežama u kojima škole sarađuju;  koristiti integrativne pristupe u kojima se učenje nastavnika spaja s inovacijama u nastavnom planu i programu i podučavanju, evaluacijom i povratnom informacijom o kvalitetu rada, razvojem upravljanja školom i upravljanjem spoljašnjim kontaktima škole
 • 12.  Tri zemlje članice u vrhu EU koje dosljedno visoko kotiraju u PISA istraživanjima (2000 – 2012) u sva tri područja (pismenost, matematika i nauka), uglavnom su među prvih 10 u svijetu:  Finska  Holandija  Estonija
 • 14. Je li to…  Status nastavnika?  Nastavnička plata?  Inicijalno obrazovanje nastavnika?  Kvalitet i uključivanje u aktivnosti profesionalnog razvija nastavnika?  DA*  U određenoj mjeri  Definitivno DA  Definitivno DA *Estonija: dobro definiran razvoj karijere nastavnika; studenti s najvećim  brojem bodova na maturi imaju direktan upis na učiteljske fakultete.
 • 15. U zaključcima Europskog savjeta od 15.11.2007. godine o  poboljšanju kvaliteta obrazovanja nastavnika, ministri  odgovorni za vaspitanje i obrazovanje složili su se oko  sljedećeg: da je vaspitno‐obrazovnim radnicima potrebno  osigurati koordinirano, koherentno, i kvalitetno  inicijalno obrazovanje, ranu podršku u karijeri  (pripravništvo) i daljnji profesionalni razvoj, uz  odgovarajuće resurse; poboljšati kvalitet inicijalnog obrazovanja i stručnog  usavršavanja nastavnika;  da zvanje nastavnika treba učiniti atraktivnijim.
 • 16. Tačnije, dogovoreno je da bi nastavnici trebali: da imaju pedagoške vještine, kao i specijalizovano znanje svoga predmeta;  da imaju pristup efikasnim programima podrške na  početku svoje karijere;  da imaju dovoljne podsticaje tokom karijere za  preispitivanjem svojih potreba za učenjem i sticanjem  novih kompetencija;  da mogu podučavati temeljnim kompetencijama i  funkcionalno poudučavati u heterogenim razredima;  da učestvuju u refleksivnoj praksi i istraživanju;  da su  autonomni učenici u procesu profesionalnog  razvoja tokom svog radnog vijeka.
 • 17.  uključen je u politiku i strategiju za poboljšanje obrazovnog  sektora u cjelini;  ima stabilan, transparentan i odgovoran sisitem finansiranja;  orijentisan je na potražnju;  koristi okvir kompetencija za nastavnike i direktore kao osnovu  za inicijalno obrazovanje nastavnika i za procjenu potreba za  profesionalnim razvojem;  uključuje kontinuirani dijalog između Ministarstva, tijela  odgovornog/ih za profesionalni razvoj nastavnika i fakulteta odgovornih za inicijalno obrazovanje nastavnika. Ako analiziramo “tri prakse u vrhu EU‐a”, koja su obilježja odabira  programa stručnog usavršavanja (kao jednog od važnih elementa u  njihovom funkcinalnom kontinuiranom profesionalnom razvoju)? A. Na sistemsko‐institucionalnom nivou odabir programa  stručnog usavršavanja
 • 18. Sve tri zemlje EU‐a u vrhu PISA istraživanja imaju integrisanu  strategiju za razvoj sistema inicijalnog obrazovanja i profesionalnog  razvoja, s redovnim sastancima/konzultacijama (obično: dva puta  godišnje) s jasno definisanim odgovornostima svih učesnika:  Holandija: Inspektorati uvodi strateške mjere u škole i podržava njihovu  primjenu; nastavnički fakulteti i slobodno tržište pružaoca stručnog  usavršavanja moraju ponuditi usavršavanje u skladu s dogovorenim okvirom  kompetencija; dva puta godišnje konsultanski sastanci;  Finska: Nema inspektorata – strateške mjere se u školama provode  elektronskim putem kroz “platforme za podršku školama”; nastavnički fakulteti i  slobodno tržište pružaoca stručnog usavršavanja drže se dogovorenog okvira  kompetencija; konsultacije jednom godišnje;  Estonija: Inspektorat uvodi strateške mjere u škole i podržava njihovu primjenu; nastavnički fakulteti i slobodno tržište pružaoca stručnog usavršavanja  drže se  dogovorenog okvira kompetencija; konsultanski sastanci svakih 6 mjeseci (Strategija Ministarstva o obrazovanju nastavnika 2009.‐2013.).  . Kontinuirani dijalog između Ministarstva, tijela odgovornog za  profesionalni razvoj nastavnika i fakulteta odgovornih za inicijalno  obrazovanje nastavnika
 • 19.  koristi školske razvojne planove kao osnovu za procjenu potreba  za profesionalnim razvojem na nivou škola i samih nastavnika;  u aktivnostima profesionalnog razvoja primjenjuje savremenu  tehnologiju;  uključuje mješavinu  aktivnosti u školi i van nje za  izgradnju kapaciteta;   uključuje sistem obezbjeđivanja kvalitete za aktivnosti  profesionalnog razvoja;  uključuje akreditovane programe stručnog usavršavanja. Ako analiziramo “tri prakse u vrhu EU-a”, koja su obilježja odabira programa strušnog usavršavanja (kao jednog od važnih elementa u njihovom funkcinalnom kontinuiranom profesionalnom razvoju)? B. Na nivou korisnika i autora programa stručnog usavršavanja
 • 20. Kako sticanje različitih kompetencija može zahtijevati različite pristupe, tri  zemlje EU u vrhu PISA istraživanja razvile su niz mogućnosti za  profesiolani razvoj:  “Licem u lice” programi stručnog usavršavanja za koje se nastavnici mogu  pojedinačno prijaviti – glavne metode: individualni i grupni rad; posebno za  nastavničke vještine;  Programi e‐učenja na koje se nastavnici mogu pojedinačno prijaviti – glavna metoda: individualni rad; posebno funkcionalno za nadogradnju  specijalizovanog znanja;  Zajednice/platforme e‐učenja pod stručnim vođstvom na koje se  nastavnici mogu pretplatiti – glavne metode: individualne i grupne  rasprave; posebno za vještine refleksije i istraživačke projekte;  “Licem u lice” aktivnosti profesionalnog razvoja koje se održavaju u školi – glavna metoda: grupni rad; posebno za vježbanje novih pristupa u učenju i  poudčavanju i izgradnju tima u školama. Kombinacija  aktivnosti u školi i van nje za izgradnju kapaciteta