Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Publicidade consciente

347 views

Published on

Iphone

Published in: Economy & Finance
  • Login to see the comments

  • Be the first to like this

Publicidade consciente

  1. 1. Xeografía 3º ESO Itziar Ferreira Rodríguez Nº15 Laura Pazos Rodríguez Nº23 ACTIVIDADE DE POSITIVO PUBLICIDADE CONSCIENTE- IPHONE
  2. 2. Apple é unhA dAs mArcAs máis populAres e influentes do mundo tecnolóxico polos seus produtos, entre os que destAcA o fAmoso móbil que todos coñecemos, o iphone. cAndo steve Jobs pensou nos seus plAns de futuro, está clAro que non imAxinAbA o imperio no que derivAríA. nestes últimos Anos, estA grAnde empresA recibiu moitAs críticAs por pArte dos defensores de dereitos lAborAis e polos orgAnismos AdicAdos ó coidAdo do medio que denunciAn entre outros Aspectos, A fAltA de condicións e medidAs preventivAs nA xornAdA lAborAl dos seus trAbAllAdores e A forte repercusión que ten A produción destes Artigos nos ecosistemAs. como é hAbituAl, estA multinAcionAl ten numerosAs sucursAis en outros estAdos nos que A mAn de obrA é máis bArAtA e hAi menos impostos. podemos dicir que se concentrA en tres puntos xeográficos: -tAiwán -tAiyuán (chinA) -chengdú (chinA) pAíses en víAs de desenvolvemento, que resultAn un foco importAnte nA industriAlizAción e conformAn os destinos máis buscAdos nA deslocAlizAción dAlgunhAs AsociAcións empresAriAis europeAs e estAdounidenses, principAlmente. foxconn está constituídA por un elevAdo número de fábricAs e propiedAdes en AsiA, principAlmente e é o verdAdeiro motor deste negocio. segundo fontes contrAstAdAs, nestes estAblecementos prodúcese unhA violAción dos dereitos dAs persoAs contrAtAdAs que en ocAsións, nin sequerA teñen unhA AutorizAción legAl pArA exercer o seu oficio. Así denunciAn que explotAn A fAmiliAs e incluso nenos sen recursos, que reAlizAn unhAs sesentA horAs semAnAis e dise que nAs hAbitAcións de foxconn hAi un mAntemento precArio (ruído, plástico, suciedAde...) por este motivo Apple enviou controlAdores externos A estAs fábricAs de chinA. o flA(AsociAción de xustizA lAborAl) desvelou que dende 2010 máis
  3. 3. de 800.000 empregados se suicidaron. -produción:  provedores: Tódolos conTinenTes menos oceanía , especialmenTe, china(349), Xapón(139), esTados unidos (60), Taiwán(42)...  1,5 millóns de Traballadores con iniciaTiva de formación 280.000 recibindo auTomellora.  prodúcense aproXimadamenTe 340.000 iphones ó día. -cusTo de produción: en ee.uu os compoñenTes dun iphone 6, por eXemplo, cusTan 227$ e apple véndeo a 699$ (case o Triplo). en españa, chega a mulTiplicarse por caTro o prezo. sen embargo, o reclamo por parTe dos consumidores é Tal que no primeiro fin de semana despois de que se sacara ó mercado, o 6s vendeu máis de dez millóns de unidades. -facTores de produción: · capiTal: levan o lema de deseñado en california e producido en china. micron , samsung , Toshiba , ashai glass proporcionan parTe dos compoñenTes. · Traballo: empregados inTernos no norTe de américa e persoal conTraTado en asia. · recursos naTurais: vidro da panTalla , plásTico para a carcasa e silicio para o chipseT.
  4. 4. Steve JobS -bibliografía: www.JuanmanuelgarcíacampoS-lavanguardia www.ticbeat.commobile www.m.appleSfera.comiphonewall-Street-Journal www.SopitaS.comykeliSto www.apple.comviromentanSwerS www.lavozdehouSton(apyme.lavoztx.com)

×