Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Karaniya Meththa Suthraya

37,632 views

Published on

Meaning of the Karaniya Meththa Suthraya

 • Hi there! I just wanted to share a list of sites that helped me a lot during my studies: .................................................................................................................................... www.EssayWrite.best - Write an essay .................................................................................................................................... www.LitReview.xyz - Summary of books .................................................................................................................................... www.Coursework.best - Online coursework .................................................................................................................................... www.Dissertations.me - proquest dissertations .................................................................................................................................... www.ReMovie.club - Movies reviews .................................................................................................................................... www.WebSlides.vip - Best powerpoint presentations .................................................................................................................................... www.WritePaper.info - Write a research paper .................................................................................................................................... www.EddyHelp.com - Homework help online .................................................................................................................................... www.MyResumeHelp.net - Professional resume writing service .................................................................................................................................. www.HelpWriting.net - Help with writing any papers ......................................................................................................................................... Save so as not to lose
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • You can ask here for a help. They helped me a lot an i`m highly satisfied with quality of work done. I can promise you 100% un-plagiarized text and good experts there. Use with pleasure! ⇒ www.HelpWriting.net ⇐
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Did you try ⇒ www.HelpWriting.net ⇐?. They know how to do an amazing essay, research papers or dissertations.
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here

Karaniya Meththa Suthraya

 1. 1. lrKSh fu;a; iQ;%h (iQ;% msglh, Lqoaol ksldh, iq;a; ksmd;h, Wr. j.a.h) lrKSh u;a: l=if,ak2 ta Ydka; moh jk —wud ksjk˜ g meñK jdih lsÍug hx ;x ika;x mox wNsifuÉp1 leu;s wfhl= úiska1 ta i|yd we;s lr .; hq;= l=i,;d2¦ ilaflda ^l=á iEoSu isjqre ueiSu m~q fmùu md;a;r ilia lsÍu wdoS&ish¿ lghq;= j, oCIfhla úh hq;=hs WcQ p iDcq ^wjxl& flfkla úh hq;=hs iQcQ p b;d wjxl flfkla úh hq;=hs iqjfpda piai lSlre flfkla úh hq;=hs uqÿ uDÿ ys;e;af;la úh hq;=hs wk;sudkS wêl udk ke;af;la úh hq;=hs ika;=iaiflda p ,o fohska i;=gq jk flfkla úh hq;=hs iqNfrda p myiqfjka fmdaIKh l< yelaflla úh hq;=hs wmamlsÉfpda p wvqfjka jev lghq;= we;af;la úh hq;=hs i,a,yqljq;a;S ieye,a¨ mej;=ï we;af;la úh hq;=hs ika;skaøsfhda p oukh l<" ikaiqka b÷rka we;af;la úh hq;=hs ksmflda p ;ekg iqÿiq kqjK we;af;la úh hq;=hs wmam.ífNda yeäoeä wixjr.;s ke;af;la úh hq;=hs l=f,aiq wkkq.soafOda ys;ñ;% l=,mjq,a j, fkdwef,kafkla úh hq;=hs k p Lqoaox iudpf¾ ls[aÑ fhak kqjKe;a;ka kskaod lrk b;d iq¿ jrola j;a fkdlrk ú[aü mf¾ WmjfohHqx wfhla úh hq;=hs ^ffu;%sh jvk wdldrh& iqÅfkda jd fÄñfkda fydka;= ish¿ i;ajfhda iqjm;a fj;ajd Nh ke;af;da fj;ajd iem iífí i;a;d Njka;= iqÅ;;a;d we;s is;a we;af;da fj;ajd fha flaÑ mdKN+;;aÓ3 ;id jd1 flf,ia iys; jQ1 o" flf,ia rys; jQ o2" hï i;aj :djrd jd2 wkjfiaid4 msßila weoao3 ta ish¿u fokd o4 oS>d jd fha uyka;d jd os. i;a;= o uy; YÍr we;s i;a;= o uʯud riaildKql:Q,d uOHu m%udKfha i;a;= o ñá i;a;= o b;d ishqï i;a;= o ia:q, i;a;= o osÜGd jd fhaj woaosÜGd weig fmfkk i;ajfhda o weig fkdfmfkk i;ajfhda o fha p ¥f¾ jika;s wú¥f¾ ÿr jdih lrk i;ajfhda o <Õ jdih lrk i;ajfhda o N+;d jd iïNfõiSjd bmoS isák i;ajfhda o bmfoñka isák i;ajfhda o
 2. 2. iífí i;a;d Njka;= iqÅ;;a;d ish¿ i;ajfhda iqjm;a fj;ajd! k mfrda mrx ksl=ífí: lsisfjla lsisfjl=g ^/jàï wdosfhka& ysxid fkdflf¾jd! kd;su[af[a: l;a:Ñ kx l[aÖ lsis ;eklos lsisfjla lsisfjl=g wjuka fkdlr;ajd! nHdfrdaikd má>i[a[d kqreiakd l%shdfjka fyda kmqre is;=ú,af,ka yd jpkfhka" kd[a[u[a[iai ÿlaLñÉfPhsh Tjqfkdjqkag ÿlla leu;s fkdfj;ajd! ud;d h:d kshx mq;a;x ;u Ôú;h fuka mq;= iqrlsk wdhqid talmq;a;ukqrlafÄ tlu mqf;l= we;s uõ ú,iska tajïms iínN+f;aiQ ish¿ i;a;ajhka flfrys udkix Ndjfha wmßudKx wm%udK jQ fu;a is; me;sr úh hq;=h fu;a;x p iín f,daliañx7 Wv o1 hg o2 yryg o3 iSudjla ke;sj4 ffjr is;a udkix Ndjfha wmßudKx8 ke;sj5 i;=re ndOd ke;sj6 ish¿ f,dalh flfrys7 WoaOx1 wfOda p2 ;sßh[ap3 wm%udK jQ8 fu;a is; me;sßh hq;=h¡ wiïndOx4 wfõrx5 wim;a;x6 ;sÜGx prx ksiskafkda jd isgf.k isák úg weúosk úg fyda ys|f.k isák úg o ihdfkda jd hdj;iai ú.;ñoafOda ksod.ekSug .sh úg yd kskao hk ;=re o ta;x i;sx wosÜfGhH fï ffu;%S iy.; is; wêIaGdkfhka isys l< hq;=h n%yaufï;x úydrx bOudyQ tfia úiSu n%yauúyrKh hs lshkq ,efí osÜÀx p wkqm.ïu iS,jd ^fufia lrk ;eke;a;d& lsisÿ ñ:Hd oDIaÀhka ys fkdwe<S is,a .=K O¾u oshqKq lrf.k oiaifkak iïmkafkda fid;dmKaK ud¾.h olskd kqjKska hq;=ù ldfïiq úfkhH f.aOx lduhka g we;s we,au ÿre fldg kys cd;= .íNfihHx mqkf¾;S ;s¡ kej; uõ l=il nei.ekSug lsis oskl fkdmeñfKa ^msßKsjkamdkq ,efí&

×