St Populaton

520 views

Published on

Published in: Spiritual
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
520
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
4
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

St Populaton

 1. 1. |ÉEò±{É +ÊvÉEòÉ®úÒ, EòɪÉÉÇ±ÉªÉ ÊxɽþÉªÉ +ÉÊnù´ÉɺÉÒ ±ÉÉäEòºÉÆJªÉÉ ¤ÉɤÉiÉ ¨ÉÉʽþiÉÒ 2001 SÉä VÉxÉMÉhÉxÉäxÉÖºÉÉ®ú +. |ÉEò±{É ÊVɱ½þÉ iÉɱÉÖEòÉ BEÖòhÉ {ÉèEòÒ +ÉÊnù´ÉɺÉÒ +ÉÊnù´ÉɺÉÓSÉÒ Gò EòɪÉÉÇ±ÉªÉ ±ÉÉäEòºÉÆJªÉÉ ±ÉÉäEòºÉÆJªÉÉ ]õCEäò´ÉÉ®úÒ 1 b÷½þÉhÉÚ `öÉhÉä b÷½þÉhÉÚ 331829 215162 64.84 iɱÉɺɮúÒ 121217 107379 88.58 {ÉɱÉPÉ®ú 454635 140732 30.95 ´ÉºÉ<Ç 795863 81272 10.21 BEÚòhÉ b÷½þÉhÉÚ |ÉEò±{É 1703544 544545 31.97 2 VÉ´½þÉ®ú `öÉhÉä VÉ´½þÉ®ú 111039 99932 90.00 ´ÉÉb÷É 142753 75185 52.67 ¨ÉÉäJÉÉb÷É 67319 60964 90.56 Ê´ÉGò¨ÉMÉb÷ 114254 103223 90.35 BEÚòhÉ VÉ´½þÉ®ú |ÉEò±{É 435365 339304 77.94 3 ¶É½þÉ{ÉÚ®ú `öÉhÉä ¶É½þÉ{ÉÚ®ú 273304 89997 32.93 ¨ÉÖ®ú¤ÉÉb÷ 170267 38518 22.62 ʦɴÉÆb÷Ò 945582 73419 7.76 `öÉhÉä 2486941 48739 1.96 Eò±ªÉÉhÉ 1276614 34894 2.73 =±½þɺÉxÉMÉ®ú 473731 3533 0.75 +ƤɮúxÉÉlÉ 366501 26341 7.19 BEÚòhÉ ¶É½þÉ{ÉÖ®ú |ÉEò±{É 5992940 315441 5.26 4 {ÉähÉ ®úɪÉMÉb÷ {ÉähÉ 176681 27676 15.66 EòVÉÇiÉ 184424 40914 22.18 JÉɱÉÉ{ÉÖ®ú 183604 25437 13.85 {ÉxÉ´Éä±É 422522 36575 8.66 ºÉÖvÉÉMÉb÷ 62852 15582 24.79 ®úÉä½þÉ 161750 24964 15.43 +ʱɤÉÉMÉ 221661 34019 15.35 =®úhÉ 140351 8749 6.23 ¨ÉÉxÉMÉÉÆ´É 152270 10733 7.05 ¨É½þb÷ 186521 8067 4.32 {ÉÉä±Énù{ÉÚ®ú 54301 2298 4.23 ¨½þ¶ÉɳýÉ 61010 5009 8.21 ¸ÉÒ´ÉvÉÇxÉ 85071 10838 12.74 ¨ÉÖ¯ûb÷ 72046 13245 18.38 iÉɱÉÉ 42869 5018 11.71
 2. 2. |ÉEò±{É +ÊvÉEòÉ®úÒ, EòɪÉÉÇ±ÉªÉ ÊxɽþÉªÉ +ÉÊnù´ÉɺÉÒ ±ÉÉäEòºÉÆJªÉÉ ¤ÉɤÉiÉ ¨ÉÉʽþiÉÒ 2001 SÉä VÉxÉMÉhÉxÉäxÉÖºÉÉ®ú +. |ÉEò±{É ÊVɱ½þÉ iÉɱÉÖEòÉ BEÖòhÉ {ÉèEòÒ +ÉÊnù´ÉɺÉÒ +ÉÊnù´ÉɺÉÓSÉÒ Gò EòɪÉÉÇ±ÉªÉ ±ÉÉäEòºÉÆJªÉÉ ±ÉÉäEòºÉÆJªÉÉ ]õCEäò´ÉÉ®úÒ {ÉähÉ ®úixÉÉÊMÉ®úÒ ®úixÉÉÊMÉ®úÒ 302261 1087 0.36 MÉÖ½þÉPÉ®ú 142259 366 0.26 nùÉ{ÉÉäb÷Ò 193403 10652 5.51 ¨ÉÆb÷xÉMÉb÷ 70593 3170 4.49 JÉäb÷ 194515 2082 1.07 ÊSÉ{ɳÖýxÉ 281081 1815 0.65 ºÉÆMɨÉä·É®ú 214819 417 0.19 ±ÉÉÆVÉÉ 113153 213 0.19 ®úÉVÉÉ{ÉÖ®ú 184666 300 0.16 ˺ÉvÉÖnÖùMÉÇ EÖòb÷±É 152939 1431 0.94 ¨ÉɱɴÉhÉ 116682 186 0.16 nùäù´ÉMÉb÷ 125288 911 0.73 ´Éè¦É´É´ÉÉb÷Ò 48350 306 0.63 EòxÉEò´É±ÉÒ 138167 583 0.42 ºÉÉ´ÉÆiÉ´ÉÉb÷Ò 148980 893 0.60 ´ÉäMÉÖ±ÉÉÇ 88387 192 0.22 nùÉäb÷ɨÉÉMÉÉÇ 50032 450 0.90 BEÚòhÉ {ÉähÉ |ÉEò±{É 4773508 294178 6.16 5 PÉÉäbä÷MÉÉÆ´É {ÉÖhÉä VÉÖzÉ®ú 369806 70966 19.19 +ÉƤÉäMÉÉÆ´É 213842 42907 20.06 JÉäb÷ 342214 38272 11.18 ¨Éɴɳý 305083 21804 7.15 {ÉÖhÉä 2695911 26129 0.97 ½þ´Éä±ÉÒ 1353050 26447 1.95 ʶɯû®ú 310590 7857 2.53 nùÉéb÷ 341388 6773 1.98 <ÆnùÉ{ÉÖ®ú 348413 3500 1.00 ¤ÉÉ®úɨÉiÉÒ 372852 2475 0.66 {ÉÖ®Æúnù®ú 223428 4309 1.93 ¦ÉÉä®ú 171719 3341 1.95 ´Éä±½äþ 55874 1439 2.58 ¨ÉÖ³ý¶ÉÒ 127385 5503 4.32
 3. 3. |ÉEò±{É +ÊvÉEòÉ®úÒ, EòɪÉÉÇ±ÉªÉ ÊxɽþÉªÉ +ÉÊnù´ÉɺÉÒ ±ÉÉäEòºÉÆJªÉÉ ¤ÉɤÉiÉ ¨ÉÉʽþiÉÒ 2001 SÉä VÉxÉMÉhÉxÉäxÉÖºÉÉ®ú +. |ÉEò±{É ÊVɱ½þÉ iÉɱÉÖEòÉ BEÖòhÉ {ÉèEòÒ +ÉÊnù´ÉɺÉÒ +ÉÊnù´ÉɺÉÓSÉÒ Gò EòɪÉÉÇ±ÉªÉ ±ÉÉäEòºÉÆJªÉÉ ±ÉÉäEòºÉÆJªÉÉ ]õCEäò´ÉÉ®úÒ PÉÉäbä÷MÉÉÆ´É ºÉÉiÉÉ®úÉ ºÉÉiÉÉ®úÉ 451870 3699 0.82 ´ÉÉ<Ç 189336 3403 1.80 JÉÆb÷ɳýÉ 119819 1072 0.89 EòÉ®äúMÉÉÆ´É 253128 1510 0.60 ¡ò±É]õhÉ 313627 2508 0.80 ¨ÉÉhÉ 199598 343 0.17 JÉÉ]õ´É 260951 1334 0.51 Eò-½þÉb÷ 543424 2310 0.43 {ÉÉ]õhÉ 298095 1558 0.52 VÉɴɳýÒ 124600 1694 1.36 ¨É½þɤɳäý·É®ú 54546 2465 4.52 ºÉÉÆMɱÉÒ Ê¨É®úVÉ 756048 6013 0.80 iÉɺÉMÉÉÆ´É 213205 884 0.41 JÉÉxÉÉ{ÉÖ®ú 258231 560 0.22 +]õ{Éb÷Ò 125263 357 0.29 VÉiÉ 283950 5244 1.85 Eò´É`äö¨É½þÉEòɳý 144596 400 0.28 ´ÉɱɴÉÉ 427377 2434 0.57 ʶɮúɳýÉ 158298 161 0.10 {ɳýºÉ 216556 1802 0.83 ºÉÉä±ÉÉ{ÉÚ®ú ºÉÉä±ÉÉ{ÉÚ®ú 1171577 29772 2.54 ¤ÉɶÉÔ 340831 3921 1.15 +CEò±ÉEòÉä]õ 290037 9741 3.36 ¨ÉÉä½þÉä³ý 252526 3731 1.48 ¨ÉÆMɳý´ÉäføÉ 171261 2064 1.21 {ÉÆfø®ú{ÉÖ®ú 402707 9605 2.39 ºÉÉÆMÉÉä³äý 272077 1756 0.65 ¨ÉɳýʶɮúºÉ 422600 2967 0.70 Eò®úý¨ÉɳýÉ 233316 2996 1.28 ¨Éfø 292611 2434 0.83
 4. 4. |ÉEò±{É +ÊvÉEòÉ®úÒ, EòɪÉÉÇ±ÉªÉ ÊxɽþÉªÉ +ÉÊnù´ÉɺÉÒ ±ÉÉäEòºÉÆJªÉÉ ¤ÉɤÉiÉ ¨ÉÉʽþiÉÒ 2001 SÉä VÉxÉMÉhÉxÉäxÉÖºÉÉ®ú +. |ÉEò±{É ÊVɱ½þÉ iÉɱÉÖEòÉ BEÖòhÉ {ÉèEòÒ +ÉÊnù´ÉɺÉÒ +ÉÊnù´ÉɺÉÓSÉÒ Gò EòɪÉÉÇ±ÉªÉ ±ÉÉäEòºÉÆJªÉÉ ±ÉÉäEòºÉÆJªÉÉ ]õCEäò´ÉÉ®úÒ PÉÉäbä÷MÉÉÆ´É EòÉä±½þÉ{ÉÚ®ú Eò®úÊ´É®ú 906866 3221 0.36 {Éx½þɳýÉ 238383 313 0.13 ½þiÉEÆòMɱÉä 709626 4194 0.59 ʶɮúÉä³ý 359179 8333 2.32 EòÉMÉ±É 248237 377 0.15 MÉb÷˽þMɱÉVÉ 216257 1413 0.65 SÉÉÆnùMÉb÷ 180781 1935 1.07 +XÉÉ 121430 286 0.24 ¦ÉÖnù®úMÉb÷ 144910 461 0.32 ®úÉvÉÉxÉMÉ®úÒ 188107 444 0.24 ¤ÉÉ´Éb÷É 32523 115 0.35 ¶ÉɽÖþ´ÉÉb÷Ò 176859 292 0.17 BEÚòhÉ PÉÉäbä÷MÉÉÆ´É |ÉEò±{É 19996774 391844 1.96 6 xÉÉʶÉEò xÉÉʶÉEò xÉÉʶÉEò 1317367 131132 9.95 {Éä`ö 96774 89926 92.92 Ënùb÷Éä®úÒ 264727 139033 52.52 <MÉiÉ{ÉÖ®úÒ 228208 86370 37.85 ʺÉzÉ®ú 292075 35456 12.14 jÉƤÉEäò·É®ú 136417 106315 77.93 ÊxÉ¡òÉb÷ 439842 79751 18.13 ªÉä´É±ÉÉ 235521 21378 9.08 BEÚòhÉ xÉÉʶÉEò |ÉEò±{É 3010931 689361 22.90 7 Eò³ý´ÉhÉ xÉÉʶÉEò Eò³ý´ÉhÉ 165609 108955 65.79 ºÉÖ®úMÉÉhÉÉ 145135 137602 94.81 ¤ÉÉMɱÉÉhÉ 311395 107288 34.45 SÉÉÆnù´Éb÷ 205189 36945 18.01 näù´É³ýÉ 129988 21354 16.43 ¨ÉɱÉäMÉÉÆ´É 789230 65769 8.33 xÉÉÆnùMÉÉÆ´É 236319 26997 11.42 BEÚòhÉ Eò³ý´ÉhÉ |ÉEò±{É 1982865 504910 25.46
 5. 5. |ÉEò±{É +ÊvÉEòÉ®úÒ, EòɪÉÉÇ±ÉªÉ ÊxɽþÉªÉ +ÉÊnù´ÉɺÉÒ ±ÉÉäEòºÉÆJªÉÉ ¤ÉɤÉiÉ ¨ÉÉʽþiÉÒ 2001 SÉä VÉxÉMÉhÉxÉäxÉÖºÉÉ®ú +. |ÉEò±{É ÊVɱ½þÉ iÉɱÉÖEòÉ BEÖòhÉ {ÉèEòÒ +ÉÊnù´ÉɺÉÒ +ÉÊnù´ÉɺÉÓSÉÒ Gò EòɪÉÉÇ±ÉªÉ ±ÉÉäEòºÉÆJªÉÉ ±ÉÉäEòºÉÆJªÉÉ ]õCEäò´ÉÉ®úÒ 8 ®úÉVÉÖ®ú +½þ¨ÉnùxÉMÉ®ú +½þ¨ÉnùxÉMÉ®ú 606690 10208 1.68 +EòÉä±Éä 266638 121566 45.59 ºÉÆMɨÉxÉä®ú 441439 41297 9.36 ®úɽÖþ®úÒ 294924 27913 9.46 ¸ÉÒ®úɨÉ{ÉÖ®ú 256458 14016 5.47 xÉä´ÉɺÉÉ 326698 15720 4.81 ¶ÉäMÉÉÆ´É 203676 3277 1.61 {ÉÉlÉb÷Ô 214872 2712 1.26 VÉɨÉJÉäb÷ 134216 1879 1.40 EòVÉÇiÉ 205674 2310 1.12 ¸ÉÒMÉÉånùÉ 277356 7401 2.67 {ÉÉ®úxÉä®ú 246552 12074 4.90 EòÉä{É®úMÉÉÆ´É 277170 27457 9.91 ®úɽþiÉÉ 288279 15425 5.35 BEÚòhÉ ®úÉVÉÖ®ú |ÉEò±{É 4040642 303255 7.51 9 ªÉÉ´É±É VɳýMÉÉÆ´É VɳýMÉÉÆ´É 553725 50304 9.08 SÉÉä{Éb÷É 271863 69893 25.71 ªÉÉ´É±É 248596 51059 20.54 ®úÉ´Éä®ú 285236 44704 15.67 Bnù±ÉɤÉÉnù 137753 20186 14.65 ¦ÉÖºÉɴɳý 325527 16035 4.93 VÉɨÉxÉä®ú 288804 27337 9.47 {ÉÉSÉÉä®úÉ 251907 18442 7.32 SÉɳýÒºÉMÉÉÆ´É 356808 29274 8.20 ¦Éb÷MÉÉÆ´É 142168 14906 10.48 {ÉÉ®úÉä³ýÉ 169919 18133 10.67 B®Æúb÷Éä±É 148114 17314 11.69 +ƨɳýxÉä®ú 262522 30715 11.70 vÉ®úhÉMÉÉÆ´É 160622 23130 14.40 ¤ÉÉänù÷´Éb÷ 79126 4519 5.71 BEÚòhÉ ªÉÉ´É±É |ÉEò±{É 3682690 435951 11.84
 6. 6. |ÉEò±{É +ÊvÉEòÉ®úÒ, EòɪÉÉÇ±ÉªÉ ÊxɽþÉªÉ +ÉÊnù´ÉɺÉÒ ±ÉÉäEòºÉÆJªÉÉ ¤ÉɤÉiÉ ¨ÉÉʽþiÉÒ 2001 SÉä VÉxÉMÉhÉxÉäxÉÖºÉÉ®ú +. |ÉEò±{É ÊVɱ½þÉ iÉɱÉÖEòÉ BEÖòhÉ {ÉèEòÒ +ÉÊnù´ÉɺÉÒ +ÉÊnù´ÉɺÉÓSÉÒ Gò EòɪÉÉÇ±ÉªÉ ±ÉÉäEòºÉÆJªÉÉ ±ÉÉäEòºÉÆJªÉÉ ]õCEäò´ÉÉ®úÒ 10 iɳýÉänùÉ xÉÆnÚù®ú¤ÉÉ®ú iɳýÉänùÉ 128531 92918 72.29 136504 129621 94.96 +GòÉhÉÒ/ vÉb÷MÉÉÆ´É +CEò±ÉEÖò´ÉÉ 177737 150654 84.76 ¶É½þÉnùÉ 335346 163041 48.62 BEÚòhÉ iɳýÉänùÉ |ÉEò±{É 778118 536234 68.91 11 xÉÆnÚù®ú¤ÉÉ®ú xÉÆnÚù®ú¤ÉÉ®ú xÉÆnÚù®ú¤ÉÉ®ú 294084 120048 40.82 xÉ´ÉÉ{ÉÖ®ú 239507 203292 84.88 vÉÖ³äý vÉÖ³äý 719785 81151 11.27 ºÉÉGòÒ 363092 175238 48.26 ʶɮú{ÉÖ®ú 337553 136886 40.55 ʶÉÆnùJÉäb÷É 287517 50289 17.49 BEÚòhÉ xÉÆnÚù®ú¤ÉÉ®ú |ÉEò±{É 2241538 766904 34.21 12 ÊEòxÉ´É]õ xÉÉÆnäùb÷ xÉÉÆnùäb÷ 598969 11329 1.89 ½þnùMÉÉÆ´É 224354 24986 11.14 ÊEòxÉ´É]õ 210630 58527 27.79 ¦ÉÉäEò®ú 119229 22120 18.55 ʤɱÉÉä±ÉÒ 155318 19532 12.58 näùMɱÉÚ®ú 200627 17685 8.81 ¨ÉÖJÉäb÷ 243030 18614 7.66 EÆòvÉÉ®ú 211347 7367 3.49 ¨ÉÖnùJÉäb÷ 97286 4266 4.39 ʽþ¨ÉɪÉiÉxÉMÉ®ú 88924 13819 15.54 ¨ÉɽÚþ®ú 86782 13455 15.50 vɨÉÉǤÉÉnù 86362 14769 17.10 =ƤɮúÒ 86206 9074 10.53 ±ÉÉä½þÉ 207306 3791 1.83 +vÉǨÉ{ÉÚ®ú 98755 3399 3.44 xÉɪÉMÉÉÆ´É 161134 10863 6.74 ˽þMÉÉä±ÉÒ Ë½þMÉÉä±ÉÒ 211254 12073 5.71 Eò³ý¨ÉxÉÚ®úÒ 197392 34544 17.50 ¤ÉºÉ¨ÉiÉ 257089 9356 3.64 +ÉèføÉxÉÉMÉxÉÉlÉ 152178 21464 14.10
 7. 7. |ÉEò±{É +ÊvÉEòÉ®úÒ, EòɪÉÉÇ±ÉªÉ ÊxɽþÉªÉ +ÉÊnù´ÉɺÉÒ ±ÉÉäEòºÉÆJªÉÉ ¤ÉɤÉiÉ ¨ÉÉʽþiÉÒ 2001 SÉä VÉxÉMÉhÉxÉäxÉÖºÉÉ®ú +. |ÉEò±{É ÊVɱ½þÉ iÉɱÉÖEòÉ BEÖòhÉ {ÉèEòÒ +ÉÊnù´ÉɺÉÒ +ÉÊnù´ÉɺÉÓSÉÒ Gò EòɪÉÉÇ±ÉªÉ ±ÉÉäEòºÉÆJªÉÉ ±ÉÉäEòºÉÆJªÉÉ ]õCEäò´ÉÉ®úÒ ºÉäxÉMÉÉÆ´É 169247 9461 5.59
 8. 8. |ÉEò±{É +ÊvÉEòÉ®úÒ, EòɪÉÉÇ±ÉªÉ ÊxɽþÉªÉ +ÉÊnù´ÉɺÉÒ ±ÉÉäEòºÉÆJªÉÉ ¤ÉɤÉiÉ ¨ÉÉʽþiÉÒ 2001 SÉä VÉxÉMÉhÉxÉäxÉÖºÉÉ®ú +. |ÉEò±{É ÊVɱ½þÉ iÉɱÉÖEòÉ BEÖòhÉ {ÉèEòÒ +ÉÊnù´ÉɺÉÒ +ÉÊnù´ÉɺÉÓSÉÒ Gò EòɪÉÉÇ±ÉªÉ ±ÉÉäEòºÉÆJªÉÉ ±ÉÉäEòºÉÆJªÉÉ ]õCEäò´ÉÉ®úÒ ÊEòxÉ´É]õ {É®ú¦ÉhÉÒ {É®ú¦ÉhÉÒ 460778 6738 1.46 ËVÉiÉÚ®ú 234405 12088 5.16 MÉÆMÉÉJÉäb÷ 164080 4987 3.04 {ÉÉlÉ®úÒ 110218 1889 1.71 ºÉä±ÉÚ 139352 1547 1.11 {ÉÉ±É¨É 92804 3178 3.42 {ÉÖhÉÉÇ 162306 2939 1.81 ¨ÉÉxÉ´ÉiÉ 97024 1097 1.13 ºÉÉäxÉ{Éä`ö 66748 747 1.12 BEÚòhÉ ÊEòxÉ´É]õ |ÉEò±{É 5391134 375704 6.97 13 vÉÉ®úhÉÒ +¨É®úÉ´ÉiÉÒ +¨É®úÉ´ÉiÉÒ 678192 24755 3.65 ¨ÉÉä¶ÉÒ 170891 17983 10.52 ´É¯ûb÷ 211113 31463 14.90 ÊiɴɺÉÉ 98071 3928 4.01 SÉÉÆnùÚ®ú®äú±´Éä 90645 4581 5.05 xÉÉÆnùMÉÉÆ´É JÉÆbä÷·É®ú 124604 5426 4.35 ¦ÉÉiÉÖEò±ÉÒ 108623 14090 12.97 nùªÉÉÇ{ÉÖ®ú 162230 14716 9.07 +ÆVÉxÉMÉÉƴɺÉÖVÉÔ 150384 4812 3.20 vÉÉ®úhÉÒ 147086 111161 75.58 ÊSÉJɱÉnù®úÉ 95561 72074 75.42 +SɱÉ{ÉÖ®ú 252513 25233 9.99 SÉÉÆnÚù®ú¤ÉÉVÉÉ®ú 190179 15659 8.23 vÉɨÉhÉMÉÉÆ´É®äú±´Éä 127068 10652 8.38 BEÚòhÉ vÉÉ®úhÉÒ |ÉEò±{É 2607160 356533 13.68 14 +EòÉä±ÉÉ +EòÉä±ÉÉ +EòÉä±ÉÉ 656746 29324 4.47 +EòÉä]õ 232493 24524 10.55 ¨ÉÖiÉÔVÉÉ{ÉÚ®ú 161661 7331 4.53 ¤ÉɶÉÔ]õÉEò³ýÒ 132720 10822 8.15 {ÉÉiÉÚ®ú 120684 13345 11.06 ¤ÉɳýÉ{ÉÖ®ú 169159 5366 3.17 iÉä±½þÉ®úÉ 156776 9376 5.98
 9. 9. |ÉEò±{É +ÊvÉEòÉ®úÒ, EòɪÉÉÇ±ÉªÉ ÊxɽþÉªÉ +ÉÊnù´ÉɺÉÒ ±ÉÉäEòºÉÆJªÉÉ ¤ÉɤÉiÉ ¨ÉÉʽþiÉÒ 2001 SÉä VÉxÉMÉhÉxÉäxÉÖºÉÉ®ú +. |ÉEò±{É ÊVɱ½þÉ iÉɱÉÖEòÉ BEÖòhÉ {ÉèEòÒ +ÉÊnù´ÉɺÉÒ +ÉÊnù´ÉɺÉÓSÉÒ Gò EòɪÉÉÇ±ÉªÉ ±ÉÉäEòºÉÆJªÉÉ ±ÉÉäEòºÉÆJªÉÉ ]õCEäò´ÉÉ®úÒ +EòÉä±ÉÉ ´ÉÉÊ¶É¨É ´ÉÉÊ¶É¨É 212644 5929 2.79 Ê®úºÉÉäb÷ 177123 7939 4.48 ¨ÉɳäýMÉÉÆ´É 156922 21247 13.54 ¨ÉxÉÉä®úÉ 135132 21738 16.09 ¨ÉÆMɳÚý®ú{ÉÒ®ú 149855 8239 5.50 EòÉ®ÆúVÉÉ 188540 5895 3.13 ¤ÉÖ±ÉføÉhÉÉ ¤ÉÖ±ÉføÉhÉÉ 247054 11856 4.80 ¨ÉÉäiÉɳýÉ 143743 11696 8.14 ¨É±ÉEòÉ{ÉÖ®ú 158186 8325 5.26 xÉÉÆnÚù®úÉ 149270 7521 5.04 VɳýMÉÉÆ´ÉVÉɨÉÉänù 136776 17031 12.45 ºÉÆOÉɨÉ{ÉÚ®ú 120645 18200 15.09 ¶ÉäMÉÉÆ´É 150699 6309 4.19 JÉɨÉMÉÉÆ´É 266675 9867 3.70 ÊSÉJɱÉÒ 247101 7036 2.85 ¨Éä½äþEò®ú 229626 10765 4.69 ±ÉÉähÉÉ®ú 126710 4890 3.86 ˶ÉnùJÉäb÷®úÉVÉÉ 149869 1164 0.78 näù>ð³ýMÉÉÆ´É®úÉVÉÉ 106126 596 0.56 BEÚòhÉ +EòÉä±ÉÉ |ÉEò±{É 4882935 286331 5.86 15 {ÉÉÆfø®úEò´Éb÷É ªÉ´ÉiɨÉɳý ªÉ´ÉiɨÉɳý 335967 63070 18.77 ¤ÉɦÉÖ³ýMÉÉÆ´É 89153 17025 19.10 Eò³Æý¤É 95830 30747 32.08 ®úɳäýMÉÉÆ´É 104832 31245 29.80 ¨ÉÉ®äúMÉÉÆ´É 74879 25768 34.41 ´ÉhÉÒ 193713 26576 13.72 Eäò³ýÉ{ÉÚ®ú 140907 51971 36.88 PÉÉ]ÆõVÉÒ 125214 38259 30.55 =¨É®úJÉäb÷ 222818 29992 13.46 ¨É½þÉMÉÉÆ´É 158230 22520 14.23 {ÉÖºÉnù 285458 40003 14.01 nùÉ®ú´½þÉ 173480 15268 8.80 xÉä®ú 110762 7968 7.19 ÊnùOÉºÉ 134928 17846 13.23
 10. 10. |ÉEò±{É +ÊvÉEòÉ®úÒ, EòɪÉÉÇ±ÉªÉ ÊxɽþÉªÉ +ÉÊnù´ÉɺÉÒ ±ÉÉäEòºÉÆJªÉÉ ¤ÉɤÉiÉ ¨ÉÉʽþiÉÒ 2001 SÉä VÉxÉMÉhÉxÉäxÉÖºÉÉ®ú +. |ÉEò±{É ÊVɱ½þÉ iÉɱÉÖEòÉ BEÖòhÉ {ÉèEòÒ +ÉÊnù´ÉɺÉÒ +ÉÊnù´ÉɺÉÓSÉÒ Gò EòɪÉÉÇ±ÉªÉ ±ÉÉäEòºÉÆJªÉÉ ±ÉÉäEòºÉÆJªÉÉ ]õCEäò´ÉÉ®úÒ {ÉÉÆfø®úEò´Éb÷É ªÉ´ÉiɨÉɳý +hÉÔ 139861 25729 18.40 ZÉ®úÒVÉɨÉhÉÒ 72239 29383 40.67 BEÚòhÉ {ÉÉÆfø®úEò´Éb÷É |ÉEò±{É 2458271 473370 19.26 16 +Éè®ÆúMÉɤÉÉnù +Éè®ÆúMÉɤÉÉnù +Éè®ÆúMÉɤÉÉnù 1165567 15133 1.30 JÉÖ±ÉiÉɤÉÉnù 101500 4618 4.55 EòzÉb÷ 291267 17220 5.91 ºÉÉäªÉMÉÉÆ´É 90142 10456 11.60 ʺɱ±ÉÉäb÷ 291056 23761 8.16 {Éè`öhÉ 287356 5714 1.99 MÉÆMÉÉ{ÉÚ®ú 279197 10110 3.62 ´ÉèVÉÉ{ÉÖ®ú 259601 11068 4.26 ¡Öò±É=ƤɮúÒ 131327 2276 1.73 +Éè®ÆúMÉɤÉÉnù ¤ÉÒb÷ ¤ÉÒb÷ 393282 3385 0.86 nùäù´É®úÉ<Ç 262540 2736 1.04 ¨ÉÉVɱÉMÉÉÆ´É 214997 2343 1.09 +ÉƤÉäVÉÉäMÉÉ<Ç 235670 2060 0.87 EäòVÉ 226612 2651 1.17 {ÉÉ]õÉänùÉ 95738 641 0.67 +ɹ]õÒ 206666 3682 1.78 ʶɯûb÷EòɺÉÉ®ú 103698 885 0.85 ´Éb÷Ò´ÉhÉÒ 124829 1422 1.14 vÉɯû®ú 62231 1726 2.77 {É®ú³ýÒ 234987 2662 1.13 +Éè®ÆúMÉɤÉÉnù VÉɱÉxÉÉ VÉɱÉxÉÉ 432129 6619 1.53 ¦ÉÉäEò®únùxÉ 256191 9817 3.83 VÉÉ¡ò®úɤÉÉnù 137345 2269 1.65 {ÉÉiÉÚ®ú 145495 1991 1.37 +ÉƤÉb÷ 207142 3922 1.89 ¤ÉnùxÉÉ{ÉÚ®ú 131362 1597 1.22 vÉxɺÉɴɱÉÒ 173082 3223 1.86 ¨ÉÆ`öÉ 130234 2665 2.05
 11. 11. |ÉEò±{É +ÊvÉEòÉ®úÒ, EòɪÉÉÇ±ÉªÉ ÊxɽþÉªÉ +ÉÊnù´ÉɺÉÒ ±ÉÉäEòºÉÆJªÉÉ ¤ÉɤÉiÉ ¨ÉÉʽþiÉÒ 2001 SÉä VÉxÉMÉhÉxÉäxÉÖºÉÉ®ú +. |ÉEò±{É ÊVɱ½þÉ iÉɱÉÖEòÉ BEÖòhÉ {ÉèEòÒ +ÉÊnù´ÉɺÉÒ +ÉÊnù´ÉɺÉÓSÉÒ Gò EòɪÉÉÇ±ÉªÉ ±ÉÉäEòºÉÆJªÉÉ ±ÉÉäEòºÉÆJªÉÉ ]õCEäò´ÉÉ®úÒ +Éè®ÆúMÉɤÉÉnù =º¨ÉÉxÉɤÉÉnù =º¨ÉÉxÉɤÉÉnù 359234 10305 2.87 Eò³Æý¤É 188237 3854 2.05 =¨É®úMÉÉ 241339 4976 2.06 iÉÖ³ýVÉÉ{ÉÖ®ú 250149 2688 1.07 {É®úÉÆb÷É 125136 1011 0.81 ¦ÉÖ¨É 116894 1311 1.12 ±ÉÉä½þÉ®úÉ 110163 1286 1.17 ´ÉɶÉÒ 95434 2426 2.54 +Éè®ÆúMÉɤÉÉnù ±ÉÉiÉÚ®ú ±ÉÉiÉÚ®ú 542414 9016 1.66 +½þ¨Énù{ÉÚ®ú 199053 4819 2.42 =nùÊMÉ®ú 261521 6203 2.37 ÊxɱÉÆMÉÉ 286089 10403 3.64 +ÉèºÉÉ 280240 3507 1.25 SÉÉEÖò®ú 157135 3918 2.49 näù´ÉxÉÒ 88362 3435 3.89 ʶɯû®ú+xÉÆiÉù{Éɳý 74081 2825 3.81 VɳýEòÉä]õ 69198 1601 2.31 ®äúxÉÉ{ÉÖ®ú 122192 2109 1.73 BEÚòhÉ +ÉèÒ®ÆúMÉɤÉÉnù |ÉEò±{É 10238114 232345 2.27 17 xÉÉMÉ{ÉÖ®ú xÉÉMÉ{ÉÖ®ú xÉÉMÉ{ÉÚ®ú 2251467 203725 9.05 EòÉ]õÉä±É 155668 26712 17.16 ®úɨÉ]äõEò 151626 49856 32.88 =¨É®úäúb÷ 146843 25424 17.31 ºÉÉ´ÉxÉä®ú 223165 26188 11.73 xÉÉ®úJÉäb÷ 143512 19343 13.48 {ÉÉ®ú¶ÉÒ´ÉhÉÒ 141731 16274 11.48 ¨ÉÉènùÉ 135627 12339 9.10 EòɨÉ`öÒ 209003 8845 4.23 EòÉä½þÒ 126316 5175 4.10 ʦɴÉÉ{ÉÖ®ú 83164 13473 16.20 ˽þMÉhÉÉ 185115 25362 13.70 Eò³ý¨Éä·É®ú 114400 11725 10.25
 12. 12. |ÉEò±{É +ÊvÉEòÉ®úÒ, EòɪÉÉÇ±ÉªÉ ÊxɽþÉªÉ +ÉÊnù´ÉɺÉÒ ±ÉÉäEòºÉÆJªÉÉ ¤ÉɤÉiÉ ¨ÉÉʽþiÉÒ 2001 SÉä VÉxÉMÉhÉxÉäxÉÖºÉÉ®ú +. |ÉEò±{É ÊVɱ½þÉ iÉɱÉÖEòÉ BEÖòhÉ {ÉèEòÒ +ÉÊnù´ÉɺÉÒ +ÉÊnù´ÉɺÉÓSÉÒ Gò EòɪÉÉÇ±ÉªÉ ±ÉÉäEòºÉÆJªÉÉ ±ÉÉäEòºÉÆJªÉÉ ]õCEäò´ÉÉ®úÒ ´ÉvÉÉÇ ¶Éä±ÉÚ 133078 22187 16.67 +É´ÉÔ 143498 22523 15.70 EòÉ®ÆúVÉÉ 88720 13454 15.16 ºÉ¨ÉÖpù{ÉÚ®ú 115617 19124 16.54 ´ÉvÉÉÇ 314537 28006 8.90 ˽þMÉhÉPÉÉ]õ 212478 21607 10.17 näù´É³ýɱÉÒ 155214 18181 11.71 +ɹ]õÒ 73594 9333 12.68 xÉÉMÉ{ÉÖ®ú |ÉEò±{É BEÖòhÉ 5304373 598856 11.29 18 näù´É®úÒ ¦ÉÆb÷É®úÉ ¦ÉÆb÷É®úÉ 261645 18932 7.24 ¨ÉÉä½þÉb÷Ò 144621 12089 8.36 iÉ֨ɺɮú 213843 24666 11.53 ±ÉÉJÉÉÆnÚù®ú 113335 6579 5.80 {É´ÉxÉÒ 151487 11445 7.56 ±ÉÉJÉhÉÒ 121740 8237 6.77 ºÉÉEòÉä±ÉÒ 129475 15767 12.18 MÉÉåÊnùªÉÉ MÉÉäåÊnùªÉÉ 371746 30612 8.23 ÊiÉ®úÉä®úÉ 165516 13984 8.45 +ɨÉMÉÉÆ´É 122504 9759 7.97 MÉÉä®äúMÉÉÆ´É 116685 16823 14.42 ºÉɱÉäEòºÉÉ 77690 21357 27.49 näù´É®úÒ 102093 49647 48.63 +VÉÖÇxÉÒ-¨ÉÉä®ú 136980 32562 23.77 ºÉb÷Eò+VÉÖÇxÉÒ 107493 21711 20.20 näù´É®úÒ |ÉEò±{É BEÖòhÉ 2336853 294170 12.59 19 +½äþ®úÒ MÉb÷ÊSÉ®úÉä±ÉÒ +½äþ®úÒ 103759 49250 47.47 ʺɮúÉåSÉÉ 69773 16523 23.68 ¨ÉÖ±ÉSÉä®úÉ 39611 12252 30.93 +½äþ®úÒ |ÉEò±{É BEÖòhÉ 213143 78025 36.61 20 ¦ÉɨɮúÉMÉb÷ MÉb÷ÊSÉ®úÉä±ÉÒ B]õÉ{ɱ±ÉÒ 70627 57006 80.71 ¦ÉɨɮúÉMÉb÷ 31679 25473 80.41 ¦ÉɨɮúÉMÉb÷ |ÉEò±{É BEÖòhÉ 102306 82479 80.62
 13. 13. |ÉEò±{É +ÊvÉEòÉ®úÒ, EòɪÉÉÇ±ÉªÉ ÊxɽþÉªÉ +ÉÊnù´ÉɺÉÒ ±ÉÉäEòºÉÆJªÉÉ ¤ÉɤÉiÉ ¨ÉÉʽþiÉÒ 2001 SÉä VÉxÉMÉhÉxÉäxÉÖºÉÉ®ú +. |ÉEò±{É ÊVɱ½þÉ iÉɱÉÖEòÉ BEÖòhÉ {ÉèEòÒ +ÉÊnù´ÉɺÉÒ +ÉÊnù´ÉɺÉÓSÉÒ Gò EòɪÉÉÇ±ÉªÉ ±ÉÉäEòºÉÆJªÉÉ ±ÉÉäEòºÉÆJªÉÉ ]õCEäò´ÉÉ®úÒ 21 MÉb÷ÊSÉ®úÉä±ÉÒ MÉb÷ÊSÉ®úÉä±ÉÒ MÉb÷ÊSÉ®úÉä±ÉÒ 126313 24198 19.16 ´Éb÷ºÉÉ 76154 7440 9.77 +É®ú¨ÉÉä®úÒ 90846 22146 24.38 EÖò®úJÉäb÷É 77936 41987 53.87 vÉÉxÉÉä®úÉ 77346 54425 70.37 SÉɨÉÉä¶ÉÔ 165514 30825 18.62 EòÉä®úSÉÒ 40736 30171 74.06 MÉb÷ÊSÉ®úÉä±ÉÒ |ÉEò±{É BEÖòhÉ 654845 211192 32.25 22 SÉÆpù{ÉÖ®ú SÉÆpù{ÉÖ®ú SÉÆpù{ÉÖ®ú 440897 47303 10.73 ®úÉVÉÚ®úÉ 152216 34304 22.54 EòÉä®ú{ÉxÉÉ 143210 36573 25.54 ¨ÉÖ±É 110109 17257 15.67 ºÉɴɱÉÒ 104686 16212 15.49 ʺÉÆnäù´ÉɽþÒ 106275 30543 28.74 MÉÉåb÷{ÉÓ{É®úÒ 74559 14069 18.87 ¤É±±ÉÉ®ú{ÉÖ®ú 133722 16346 12.22 {ÉÉƦÉÚhÉÉÇ 47906 13482 28.14 SÉÆpù{ÉÖ®ú |ÉEò±{É BEÖòhÉ 1313580 226089 17.21 23 ÊSɨÉÚ®ú SÉÆpù{ÉÖ®ú ÊSɨÉÚ®ú 156772 50919 32.48 ´É®úÉä®úÉ 165843 34486 20.79 ¦ÉpùÉ´ÉiÉÒ 156995 27362 17.43 xÉÉMÉʦÉb÷ 124425 23374 18.79 ¥É¨½þ{ÉÖ®úÒ 153486 13026 8.49 ÊSɨÉÚ®ú |ÉEò±{É BEÖòhÉ 757521 149167 19.69 24 ¨ÉÖƤÉ<Ç ¨ÉÖƤÉ<Ç ¨ÉÖƤÉ<Ç 3338031 20666 0.62 ={ÉxÉMÉ®ú 8640419 70454 0.82 ¨ÉÖƤÉ<Ç |ÉEò±{É BEÖòhÉ 11978450 91120 0.76 ®úÉVªÉ BEÖòhÉ 96878627 8577276 8.85

×