Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
¿Ö²Ö¸üß †Öפü¾ÖÖÃÖß ×¾Ö¢Ö ¾Ö ׾֍úÖÃÖ ´ÖÆüÖ´ÖÓ›üôûÖ“Öß
                                  ...
µÖÖÓ“µÖÖ´ÖÖ±ÔúŸÖ éú×ÂÖ ˆ¯Ö•Ö, »Ö‘Öã ˆªÖêÖ, ¾ÖÖÆüŸÖæú, ¾ÖúßµÖ, †×³ÖµÖÖÓס֍úß ÃÖÖ¸üÖÖ ‡ŸÖ¸ü ¬ÖÓ¤üÖ / ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ, ¾µÖ...
6.     ´ÖÆüÖ¸üÖ™Òü ¸üÖ•µÖ ÃÖÆüúÖ¸üß †Öפü¾ÖÖÃÖß ×¾ÖúÖÃÖ ü´ÖÆüÖ´ÖÓ›üôû ´ÖµÖÖÔפüŸÖ, −ÖÖ׿֍ú µÖÖÓ“µÖ֍ú›êü †ÃÖ»Ö껵...
ÃÖד־Ö, ×¾Ö¬Öß ¾Ö −µÖÖµÖ ×¾Ö³Ö֐Ö, ´ÖÓ¡ÖÖ»ÖµÖ, ´ÖãÓ²Ö‡Ô.
ÃÖ¾ÖÔ ´ÖÓ¡ÖÖ»ÖµÖß−Ö ×¾Ö³Ö֐Ö.
×¾Ö¢Ö ×¾Ö³ÖÖÖ (ÃÖÖ‰ú/ (¾µÖµÖ-11),...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Shabari Sthapana

392 views

Published on

Published in: Business, Lifestyle
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Shabari Sthapana

 1. 1. ¿Ö²Ö¸üß †Öפü¾ÖÖÃÖß ×¾Ö¢Ö ¾Ö ׾֍úÖÃÖ ´ÖÆüÖ´ÖÓ›üôûÖ“Öß Ã£ÖÖ¯Ö−ÖÖ ú¸üµÖÖ²ÖÖ²ÖŸÖ. ´ÖÆüÖ¸üÖ™Òü ¿ÖÖÃÖ−Ö †Öפü¾ÖÖÃÖß ×¾ÖúÖÃÖ ×¾Ö³ÖÖÖ ¿ÖÖÃÖ−Ö ×−֝ÖÔµÖ, Îú´ÖÖӍú: †Ö×¾Ö´Ö-2396/45/¯ÖÏ.Îú.39/úÖ.3 ´ÖÓ¡ÖÖ»ÖµÖ, ´ÖãÓ²Ö‡Ô-400 032 פü−ÖÖӍú - 09 ×›üÃÖë²Ö¸ü,1998 ¿ÖÖÃÖ−Ö ×−֝ÖÔµÖ :- ¸üÖ•µÖÖŸÖᯙ †Öפü¾ÖÖÃÖà“Öß Ö֕֐Öß ¾µÖÖ¯ÖÖ¸üß ¾Ö ÃÖ־֍úÖ¸ü µÖÖÓ“µÖ֍ú›æü−Ö ×¯ÖœüµÖÖ−Ö ×¯ÖœüµÖÖ ÆüÖêŸÖ †ÃÖ»Öê»Öß ×¯Öôû¾ÖÖæ £ÖÖÓ²Ö¾Öæ−Ö ŸµÖÖÓ−ÖÖ †Ö٣֍ú ׾֍úÖÃÖ ‘Ö›ü¾Öæ−Ö †ÖÖµÖÖÃÖÖšüß "´ÖÆüÖ¸üÖ™Òü •Ö−Ö•ÖÖŸÖß“µÖÖ ¾µÖŒŸÖà“Öß †Ö٣֍ú Ûã֟Öß (ÃÖã¬ÖÖ¸üÖê) †×¬Ö×−ÖµÖ´Ö, 1976 " ÆüÖ úÖµÖ¤üÖ ¯ÖÖ׸üŸÖ ú¹ý−Ö †Ó´Ö»ÖÖŸÖ †ÖÖ»Öê»ÖÖ †ÖÆêü. µÖÖ †×¬Ö×−ÖµÖ´ÖÖŸÖᯙ ŸÖ¸üŸÖæ¤üß−ÖãÃÖÖ¸ü ÖÖ¾Ö™üß ú•ÖÔ µÖÖê•Ö−ÖÖ ¾Ö ‹úÖ׬֍úÖ¸ü Ö¸êü¤üß µÖÖê•Ö−ÖÖ µÖÖÓ“µÖÖ †Ó´Ö»Ö²Ö•Ö־֝ÖßÃÖÖšüß ´ÖÆüÖ¸üÖ™Òü ¸üÖ•µÖ ÃÖÆüúÖ¸üß †Öפü¾ÖÖÃÖß ×¾ÖúÖÃÖ ´ÖÆüÖ´ÖÓ›üôûÖ“Öß ÃÖ−Ö 1972 ´Ö¬µÖê ãÖÖ¯Ö−ÖÖ ú¹ý−Ö ÃÖ¤ü¸ü µÖÖê•Ö−ÖêÃÖÖšüß ´ÖÆüÖ´ÖÓ›üôûÖÃÖ "†×³ÖúŸÖÖÔ" ´ÆüÖæ−Ö ×−ÖµÖãŒŸÖ êú»Öê»Öê †ÖÆêü. ŸµÖÖ−ÖãÃÖÖ¸ü ´ÖÆüÖ¸üÖ™Òü ¸üÖ•µÖ ÃÖÆüúÖ¸üß †Öפü¾ÖÖÃÖß ×¾ÖúÖÃÖ ´ÖÆüÖ´ÖÓ›üôûÖ´ÖÖ±ÔúŸÖ †Öפü¾ÖÖÃÖß Öê¡ÖÖŸÖ ×−Ö¤ìü×¿ÖŸÖ éúÂÖß-ˆ¯Ö•Ö ˆ¯ÖÖÃÖ´ÖÖ¸ü £ÖÖÓ²Ö׾֝µÖÖÃÖÖšüß ÖÖ¾Ö™üß-ú•ÖÔ µÖÖê•Ö−Öê“Öß †Ó´Ö»Ö²Ö•Ö־֝Öß êú»Öß •ÖÖŸÖê. µÖÖ׿־ÖÖµÖ ´ÖÆüÖ´ÖÓ›üôûÖ´ÖÖ±ÔúŸÖ ¿ÖÖÃ֍úßµÖ †ÖÁÖ´Ö¿ÖÖôûÖ−ÖÖ †®Ö¬ÖÖ−µÖ ¾Ö ‡ŸÖ¸ü ²ÖÖ²Öß †Ö¾Ö¿µÖú ¾ÖßÖæÓ“ÖÖ ¯Öã¸ü¾ÖšüÖ, ×±ú¸üŸÖß ÖÏÖÆüú ³ÖÖÓ›üÖ¸ü “ÖÖ»Ö׾֝Öê, ¾¤üÖ¸ü Ó ×¾ÖŸÖ¸üÖ µÖÖê•Ö−ÖÖ, ¾Öß•Ö¯ÖÓ¯Ö / ŸÖê»Ö¯ÖÓ¯Ö µÖÖê•Ö−ÖÖ ¸üÖ²Ö×¾Ö»µÖÖ •ÖÖŸÖÖŸÖ. ÃÖ−Ö 1993-94 ¯ÖÖÃÖæ−Ö ¸üÖ™ÒüßµÖ †−ÖãÃÖæ×“ÖŸÖ •ÖÖŸÖß ¾Ö •Ö´ÖÖŸÖß ×¾Ö¢Ö ×¾ÖúÖÃÖ ´ÖÆüÖ´ÖÓ›üôû (‹−Ö.‹ÃÖ.‹±ú.›üß.ÃÖÖß.) −Ö¾Öß ×¤ü»»Ößü µÖÖÓ“Öê´ÖÖ±ÔúŸÖ ¸üÖ²Ö×¾Ö»µÖÖ •ÖÖŸÖÖŸÖ. ÃÖ−Ö 1994-95 ¯ÖÖÃÖæ−Ö ×´Ö−Öß-™Òüú, †Öò™üÖê-׸üÖÖ, —Öê¸üÖòŒÃÖ ´Ö¿Öß−Ö, Æêü¾Öß ™Òüú, ‡.¯Öύú»¯ÖÖÓ−ÖÖ ´ÖÓ•Öæ¸üß ¤êüµÖÖŸÖ µÖê‰ú−Ö úÖÆüß ¯ÖÏ´Ö֝ÖÖŸÖ †Öפü¾ÖÖÃÖß ²Öê¸üÖê•ÖÖÖ¸üÖ−ÖÖ Ã¾ÖµÖÓ¸üÖê•ÖÖÖ¸ü ×´Öôû¾Öæ−Ö ¤êüµÖÖ“µÖÖ ¥ü™üß−Öê ¯Öϵ֟−Ö ú¸üµÖÖŸÖ †Ö»Öê»Öê †ÖÆêüŸÖ. ŸÖ£ÖÖׯÖ, †Öפü¾ÖÖÃÖß ×¾ÖúÖÃÖ Ó ´ÖÆüÖ´ÖÓ›üôûÖ“µÖÖ ‡ŸÖ¸ü úÖ´ÖÖÓ“µÖÖ ´Ö㏵֟Ö: ‹úÖ׬֍úÖ¸ü Ö¸êü¤üß, ÖÖ¾Ö™üß ú•ÖÔ µÖÖê•Ö−ÖÖ, ‡. ´ÖÆüŸ¾ÖÖ“µÖÖ úÖ´ÖÖ“µÖÖ ¾µÖÖ¯ÖÖ´Öãôêû þֵÖÓ¸ü֕֐ÖÖ¸ü µÖÖê•Ö−ÖÖ ¸üÖ²Ö׾֝µÖÖ“µÖÖ ²ÖÖ²ÖŸÖßŸÖ ´ÖÆüÖ´ÖÓ›üôûÖ“µÖÖ úÖµÖԍúÖêŸÖ ´ÖµÖÖÔ¤üÖ ¯Ö›üŸÖÖŸÖ. ׿־ÖÖµÖ ×−Ö¬Öß“Öß ˆ¯Ö»Ö²¬ÖŸÖÖ, ê ŸÖ–Ö ú´ÖÔ“ÖÖ¸ü߾֐ÖÔ µÖÖÓÓ“µÖÖ †³ÖÖ¾Öß Ã¾ÖµÖÓ¸üÖê•ÖÖÖ¸üÖ“µÖÖ µÖÖê•Ö−ÖÖ ÃÖ¤ü¸ü ´ÖÆüÖ´ÖÓ›üôûÖ´ÖÖ±ÔúŸÖ ¸üÖ²Ö׾֝Öê ¿ÖŒµÖ ÆüÖêŸÖ −ÖÖÆüß. ¸üÖ•µÖÖŸÖᯙ ´Ö֐Ö־֐ÖáµÖ •Ö−ÖŸÖê“Öß †Ö٣֍ú ˆ®ÖŸÖß ‘Ö›ü¾Öæ−Ö †ÖÖµÖÖÃÖÖšüß " ´ÖÆüÖŸ´ÖÖ ±ãú»Öê ´Ö֐ÖÖÃ־֐ÖÔ ×¾ÖúÖÃÖ ´ÖÆüÖ´ÖÓ›üôûÖ“Öß" ìÖÐÖ¯Ö−ÖÖ ú¸üµÖÖŸÖ †Ö»Öß ÆüÖêŸÖß. ŸµÖÖ¾Öêôûß ´Ö֐ÖÖÃ־֐ÖÔ µÖÖ ÃÖ¤ü¸üÖŸÖ †−ÖãÃÖæ×“ÖŸÖ •ÖÖŸÖß, •Ö´ÖÖŸÖß ¾Ö ³Ö™üŒµÖÖ ×¾Ö´ÖãŒŸÖ •ÖÖŸÖß“µÖÖ ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸üÖÃÖÖšüß Ã¾ÖµÖÓ¸ü֕֐ÖÖ¸ü ˆ³ÖÖ ú¸üµÖÖ“µÖÖ ¥ü™üß−Öê úÖ´Ö ÃÖã¹ý ú¸üµÖÖŸÖ †Ö»Öê. ¯Ö¸ÓüŸÖã 1983 ´Ö¬µÖê Ó ê þ֟ÖÓ¡Ö †Öפü¾ÖÖÃÖß ×¾ÖúÖÃÖ ×¾Ö³ÖÖÖ †Ûß֟¾ÖÖŸÖ †Ö»µÖÖ−ÖÓŸÖ¸ü, ´ÖÆüÖŸ´ÖÖ ±úã»Öê ´Ö֐ÖÖÃ־֐ÖÔ ×¾ÖúÖÃÖ ´ÖÆüÖ´ÖÓ›üôûÖ“µÖÖ ¬ÖŸÖá¾Ö¸ü, †Öפü¾ÖÖÃÖß ÃÖã׿Ö×ÖŸÖ ²Öê¸üÖê•ÖÖÖ¸ü ¾µÖŒŸÖàÃÖÖšüß Ã¾ÖµÖÓ¸üÖê•ÖÖÖ¸üÖ“µÖÖ úÖÆüß µÖÖê•Ö−ÖÖ ÃÖã¹ý ú¸üµÖÖÃÖÖšüß †Öפü¾ÖÖÃÖà−ÖÖ †−Öã¤üÖ−Ö, ²Öß•Ö ³ÖÖÓ›ü¾Ö»Ö, ú•ÖÔ ‡. ×¾Ö×¾Ö¬Ö ¯ÖύúÖ¸êü ´Ö¤üŸÖ ú¸üµÖÖÃÖÖšüß ‹ú þ֟ÖÓ¡Ö ×¾Ö¢ÖßµÖ ´ÖÆüÖ´ÖÓ›üôû ãÖÖ¯Ö−Ö ú¸üµÖÖ“ÖÖ ¾Ö µÖÖ ´ÖÆüÖ´ÖÓ›ôûÖ´ÖÖ±ÔúŸÖ µÖÖ µÖÖê•Ö−ÖÖÓ“µÖÖ †Ó´Ö»Ö²Ö•Ö־֝Öß“ÖÖ úÖµÖԍÎú´Ö ¸üÖ²Ö׾֝µÖÖ“ÖÖ ¯ÖÏßÖÖ¾Ö ¿ÖÖÃÖ−ÖÖ“µÖÖ ×¾Ö“ÖÖ¸üÖ׬Ö−Ö ÆüÖêŸÖÖ. ŸµÖÖ−ÖãÃÖÖ¸ü ¿ÖÖÃÖ−Ö †ÖŸÖÖ ¸üÖ•µÖÖŸÖᯙ †−ÖãÃÖæ×“ÖŸÖ •Ö´ÖÖŸÖß“µÖÖ ¾ÖÖÙÂ֍ú ˆ®ÖŸÖßÃÖÖšüß "¿Ö²Ö¸üß †Öפü¾ÖÖÃÖß ×¾Ö¢Ö ¾Ö ׾֍úÖÃÖ ´ÖÆüÖ´ÖÓ›üôû" ãÖÖ¯Ö−Ö ú¸üµÖÖÃÖ ´ÖÓ•Öæ¸üß ¤êüŸÖ †ÖÆêü. Æêü ´ÖÆüÖ´ÖÓ›üôû ¿ÖÖÃÖ−ÖÖ“ÖÖ ˆ¯ÖÎú´Ö ´ÆüÖæ−Ö Óú¯Ö−Öß úÖµÖ¤üÖ, 1956 †−¾ÖµÖê −ÖÖë¤üÖߍéúŸÖ ú¸üµÖÖŸÖ µÖê‡Ô»Ö. µÖÖ ´ÖÆüÖ´ÖÓ›üôûÖÃÖ“Öß šüôûú ˆ×§ü™êü ÖÖ»Ö߻֯ÖÏ´Ö֝Öê †ÃÖŸÖᯙ :- (1) ´ÖÆüÖ´ÖÓ›üôûÖ“Öß šüôûú ˆ×§ü™êü :- (†) †−ÖãÃÖæ×“ÖŸÖ •Ö´ÖÖŸÖß“µÖÖ ¾µÖŒŸÖß“µÖÖ †Ö٣֍ú ׾֍úÖÃÖÖÃÖÖšüß ¾Ö ú»µÖ֝ÖÖÃÖÖšüß Ã¾ÖŸÖ:“µÖÖ •Ö²ÖÖ²Ö¤üÖ¸üß¾Ö¸ü ؍ú¾ÖÖ ÃÖ¸üúÖ¸ü, ÃÖÖÓ×¾Ö׬֍ú ÃÖÓãÖÖ, Óú¯Ö−µÖÖ, ³ÖÖא֤üÖ¸üß ÃÖÓãÖÖ, ¾µÖŒŸÖß ÃÖÆüµÖÖêÖÖ−Öê ؍ú¾ÖÖ †¿ÖÖ ÃÖÓ‘Ö™ü−ÖÖ, †×³Öú¸üÖê
 2. 2. µÖÖÓ“µÖÖ´ÖÖ±ÔúŸÖ éú×ÂÖ ˆ¯Ö•Ö, »Ö‘Öã ˆªÖêÖ, ¾ÖÖÆüŸÖæú, ¾ÖúßµÖ, †×³ÖµÖÖÓס֍úß ÃÖÖ¸üÖÖ ‡ŸÖ¸ü ¬ÖÓ¤üÖ / ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ, ¾µÖÖ¯ÖÖ¸ü ×ӍÓú¾ÖÖ úÖµÖÖÔ»ÖµÖ µÖÖÓ“µÖÖ ´ÖÖ¬µÖ´ÖÖŸÖæ−Ö µÖÖê•Ö−ÖÖ †ÖÖÖê, ¯ÖÏ“Ö×»ÖŸÖ ú¸üÖê, ´Ö¤üŸÖ ú¸üÖê,ÃÖ»»ÖÖ ¤êüÖê, ÃÖÆüÖµµÖ ú¸üÖê, ×¾Ö¢ÖßµÖ ÃÖÆüÖµµÖ ¤êüÖê, ÃÖÓ¸üÖÖ ¤êüÖê †Ö×Ö ×¾Ö×¾Ö¬Ö ˆ¯ÖÎú´Ö ÆüÖŸÖß ‘ÖêÖê. (²Ö) †Ö٣֍ú Ûã֟Öß / ¯Ö¬¤üŸÖß †Ö×Ö ˆŸ¯ÖÖ¤ü−Ö ×−ÖÙ´ÖŸÖß, ¾µÖ¾ÖãÖÖ¯Ö−Ö †Ö×Ö ×¾Ö¯ÖÖ−Ö µÖÖÓ“µÖÖ ŸÖÓ¡ÖÖ“ÖÖ ×¾ÖúÖÃÖ ú¸üµÖÖÃÖÖšüß †Ö×Ö ŸµÖÖŸÖ ÃÖã¬ÖÖ¸üÖÖ ú¸üµÖÖÃÖ †−ÖãÃÖæ×“ÖŸÖ •Ö´ÖÖŸÖß“µÖÖ ¾µÖŒŸÖßÃÖ ÃÖ´Ö£ÖÔ ²Ö−Ö׾֝µÖÖÃÖÖšüß úÖ´Ö¬ÖÓ¤üÖ, ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ, ¾µÖÖ¯ÖÖ¸ü ؍ú¾ÖÖ úÖµÖÔ “ÖÖ»Öæ ú¸üµÖÖÃÖÖšüß ³ÖÖÓ›ü¾Ö»Ö ú•ÖÔ ×´Öôû׾֝µÖÖ“Öß ÃÖÖ¬Ö−Öê, ÃÖÖ´ÖãÖÏß †Ö×Ö ŸÖÖÓס֍ú ¾µÖ¾ÖãÖ֯֍úßµÖ ÃÖÆüÖµµÖ ¤êüµÖÖ“Öß ŸÖ¸üŸÖæ¤ü ú¸üÖê. (ú) ¾Ö׸ü»Ö ¾µÖןÖ׸üŒŸÖ †Öפü¾ÖÖÃÖà“µÖÖ †Ö٣֍ú ˆ®ÖŸÖßÃÖÖšüß µÖÖêµÖ ŸÖê †Ö¾Ö¿µÖú ¾ÖÖ™üÖÖ¸êü ¾Ö ‡ŸÖ¸ü úÖµÖÔ ú¸üÖê. (2) ´ÖÆüÖ´ÖÓ›üôûÖ“Öß ¯ÖÏßÖÖ×¾ÖŸÖ ˆ×§ü™êü µÖÖ ´ÖÆüÖ´ÖÓ›üôûÖ“µÖÖ ´Öê´ÖÖê¸ü−›ü´Ö †Öò±ú †ÃÖÖê×ÃÖ‹¿Ö−Ö ¯ÖÏ´Ö֝Öê ¸üÖÆüŸÖß»Ö. 2. ÃÖ¤ü¸ü ´ÖÆüÖ´ÖÓ›üôûÖ“Öê ÃÖã¹ý¾ÖÖŸÖß“Öê ³Ö֐Ö-³ÖÖÓ›ü¾Ö»Ö ¹ý.100 úÖê™üß ‡ŸÖêú †ÃÖê»Ö. ŸµÖÖŸÖᯙ 51 ™üŒêú ×ÆüÃÃÖÖ ¸üÖ•µÖ ¿ÖÖÃÖ−ÖÖŸÖ±ìú ¤êüµÖÖŸÖ µÖê‡Ô»Ö ¾Ö 49 ™üŒêú ×ÆüÃÃÖÖ ëú¦ü ¿ÖÖÃÖ−Ö֍ú›æü−Ö ¯ÖÏÖ¯ŸÖ ú¹ý−Ö ‘ÖꝵÖÖŸÖ µÖê‡Ô»Ö. ÃÖã¹ý¾ÖÖŸÖßÃÖ ¸üÖ•µÖ ¿ÖÖÃÖ−ÖÖ´ÖÖ±ÔúŸÖ ¹ý.7úÖê™üß ‡ŸÖúÖ ×−Ö¬Öß ³ÖÖÖ ³ÖÖÓ›ü¾Ö»Ö ´ÆüÖæ−Ö ˆ¯Ö»Ö²¬Ö ú¹ý−Ö ¤êüµÖÖŸÖ µÖê‡Ô»Ö. ¤ü¸ü¾ÖÂÖá µÖÖ ´ÖÆüÖ´ÖÓ›ôûÖÃÖ ³ÖÖÖ ³ÖÖÓ›ü¾Ö»ÖÖ¯ÖÖê™üß ¹ý.5 úÖê™üß ×−Ö¬Öß ˆ¯Ö»Ö²¬Ö ú¹ý−Ö ¤êüµÖÖŸÖ µÖê‡Ô»Ö. ´ÖÆüÖ´ÖÓ›üôûÖ“ÖÖ úÖµÖÖÔ»ÖµÖß−Ö ¾Ö ‡ŸÖ¸ü Ö“ÖÔ ³Ö֐Ö׾֝µÖÖÃÖÖšüß ¾µÖ¾ÖãÖ֯֍úßµÖ †−Öã¤üÖ−Ö ¿ÖÖÃÖ−Ö֍ú›æü−Ö ´ÖÆüÖ´ÖÓ›üôû †ÖŸ´Ö×−Ö³ÖÔ¸ü ÆüÖê‡Ô¯ÖµÖÕŸÖ ¤êüµÖÖŸÖ µÖê‡Ô»Ö. 3. ´ÖÆüÖ´ÖÓ›üôûÖ“Öê −ÖÖê¤üÖߍéúŸÖ úÖµÖÖÔ»ÖµÖ −ÖÖ׿֍ú µÖê£Öê ¸üÖÆüᯙ ¾Ö −ÖÖê¤üÖߍéúŸÖ úÖµÖÖÔ»ÖµÖÖ“ÖÖ ¯Ö¢ÖÖ ¯Öãœüᯙ ¯ÖÏ´Ö֝Öê ¸üÖÆüᯙ :- ¿Ö²Ö¸üß †Öפü¾ÖÖÃÖß ×¾Ö¢Ö ¾Ö ׾֍úÖÃÖ ´ÖÆüÖ´ÖÓ›üôû ´ÖµÖÖÔפüŸÖ. †Öפü¾ÖÖÃÖߤü ׾֍úÖÃÖ ³Ö¾Ö−Ö, ¤ãüÃÖ¸üÖ ´Ö•Ö»ÖÖ, −Ö¾Öß−Ö ¯ÖÏ¿ÖÖÃ֍úßµÖ ‡´ÖÖ¸üŸÖ, ¸ü´ÖÖ²ÖÖ‡Ô †ÖÓ²Öê›üú¸ü ÆüÖµÖÍæú»Ö ¿Öê•ÖÖ¸üß Ö›üú¸üß “ÖÖîú −ÖÖ׿֍ú - 422 002 (ÃÖ¬µÖÖ ¤æü¸ü¬¾Ö−Öß Îú.576860 ¾Ö 575893) 4. ´ÖÆüÖ´ÖÓ›üôûÖ“µÖÖ ÃÖÓ“Öֻ֍ú ´ÖÓ›üôûÖ“Öß ¸ü“Ö−ÖÖ ÖÖ»Ö߻֯ÖÏ´Ö֝Öê ¸üÖÆüᯙ :- (1) ´ÖÖ.´ÖÓ¡Öß (†Öפü¾ÖÖÃÖß ×¾ÖúÖÃÖ) : ´ÖÆüÖ´ÖÓ›üôûÖ“Öê ¯Ö¤ü×ÃÖ¬¤ü †¬µÖÖ (2) ¿ÖÖÃÖ−Ö ×−ÖµÖãŒŸÖ ÃÖ¤üÃµÖ : ´ÖÆüÃÖ´ÖÓœüôûÖ−Öê ˆ¯ÖÖ¬µÖÖ (3) ÃÖ×“Ö¾Ö (†Öפü¾ÖÖÃÖß ×¾ÖúÖÃÖ ×¾Ö³Ö֐Ö) : ¯Ö¤ü×ÃÖ¬¤ü ÃÖÓ“Öֻ֍ú (4) ÁÖß ÖÖê¸üÖ ´Öê‘Ö, ¾µÖ¾ÖãÖ֯֍úßµÖ ÃÖÓ“Öֻ֍ú, : ÃÖÓ“Öֻ֍ú ´Ö.¸üÖ.ÃÖÆü.†Ö.×¾Ö.´ÖÆüÖ´ÖÓ›üôû ´ÖµÖÖÔ,.−ÖÖ׿֍ú (5) ÁÖß ×¾Ö.¸üÖ.²Ö“Öê¸êü, ˆ¯Ö ÃÖ×“Ö¾Ö (†Ö.×¾Ö.×¾Ö.) : ÃÖÓ“Öֻ֍ú (6) †ÖµÖ㌟Ö, †Öפü¾ÖÖÃÖß ×¾ÖúÖÃÖ, −ÖÖ׿֍ú : ÃÖÓ“Öֻ֍ú 5. ÁÖß ÖÖê¸üÖ ´Öê‘Ö (³ÖÖ.¯ÖÏ.ÃÖê.) ¾µÖ¾ÖãÖ֯֍úßµÖ ÃÖÓ“Öֻ֍ú, ´ÖÆüÖ¸üÖ™Òü ¸üÖ•µÖ ÃÖÆüúÖ¸üß †Öפü¾ÖÖÃÖß ×¾ÖúÖÃÖ ´ÖÆüÖ´ÖÓ›üôû ´ÖµÖÖÔפüŸÖ, −ÖÖ׿֍ú µÖÖÓ−Öß ¯Öãœüᯙ ¾µÖ¾ÖãÖÖ ÆüÖê‡Ô¯ÖµÖÕŸÖ ´ÖÆüÖ´ÖÓ›üôûÖ“Öê ¾µÖ¾ÖãÖ֯֍úßµÖ ÃÖÓ“Öֻ֍ú ´ÆüÖæ−Ö †×ŸÖ׸üŒŸÖ úÖµÖÔ³ÖÖ¸ü ÃÖÖÓ³ÖÖôûÖ¾ÖÖ. ÁÖß ´Öê‘Ö µÖÖÓ−ÖÖ ´ÖÆüÖ¸üÖ™Òü ¸üÖ•µÖ ÃÖÆüúÖ¸üß †Öפü¾ÖÖÃÖß ×¾ÖúÖÃÖ ´ÖÆüÖ´ÖÓ›üôû֍ú›üᯙ ú´ÖÔ“ÖÖ¸üß / †×¬ÖúÖ¸üß µÖÖÓ−ÖÖ ¿Ö²Ö¸üß †Öפü¾ÖÖÃÖß ×¾Ö¢Ö ¾Ö ׾֍úÖÃÖ ´ÖÆüÖ´ÖÓ›üôû֍ú›ê ¯Ö¸üÃÖê¾Öê¾Ö¸ü ‘ÖꝵÖÖ“ÖÖ †×¬ÖúÖ¸ü ¤êüµÖÖŸÖ µÖêŸÖ †ÖÆêü.
 3. 3. 6. ´ÖÆüÖ¸üÖ™Òü ¸üÖ•µÖ ÃÖÆüúÖ¸üß †Öפü¾ÖÖÃÖß ×¾ÖúÖÃÖ ü´ÖÆüÖ´ÖÓ›üôû ´ÖµÖÖÔפüŸÖ, −ÖÖ׿֍ú µÖÖÓ“µÖ֍ú›êü †ÃÖ»Ö껵ÖÖ ¸üÖ™ÒüßµÖ †−ÖãÃÖæ×“ÖŸÖ •ÖÖŸÖß ¾Ö •Ö´ÖÖŸÖß ×¾Ö¢Ö ×¾ÖúÖÃÖ ´ÖÆüÖ´ÖÓ›üôû (‹−Ö.‹ÃÖ.‹±ú.›üß.ÃÖß.), −Ö¾Öß ×¤ü»»Öß µÖÖÓ“µÖÖ ÃÖ¾ÖÔ µÖÖê•Ö−ÖÖ ´ÖÖ»Ö´Ö¢ÖÖ ¾Ö ¤êüÖêÃÖÆü (†ÃÖê™üÃÖË †Ö×Ö »ÖÖµÖײֻÖß™üß) ¿Ö²Ö¸üß †Öפü¾ÖÖÃÖß ×¾Ö¢Ö ¾Ö ׾֍úÖÃÖ ´ÖÆüÖ´ÖÓ›üôû֍ú›êü ¾ÖÖÔ ú¸üµÖÖŸÖ µÖêŸÖ †ÖÆêüŸÖ. 7. ´ÖÆüÖü´ÖÓ›üôûÖ“µÖÖ ¾Ö¸üᯙ ÃÖÓ“Öֻ֍ú ´ÖÓ›üôûÖÃÖ ÖÖ»Ö߻֯ÖÏ´Ö֝Öê †×¬ÖúÖ¸ü ¤êüµÖÖŸÖ µÖêŸÖ †ÖÆêüŸÖ :- (†) ´ÖÆüÖ´ÖÓ›üôû ãÖÐÖ¯Ö−Ö ú¹ý−Ö úÖµÖÖÔÛ−¾ÖŸÖ ú¸üµÖÖÃÖÖšüß †Ö¾Ö¿µÖú †ÃÖ»Öê»Öß ÃÖ¾ÖÔ úÖµÖÔ¾ÖÖÆüß ú¸üÖê. (²Ö) ´ÖÆüÖ´ÖÓ›üôûÖ“Öê ´Öê´ÖÖê¸ü−›ü´Ö †Öò±ú †ÃÖÖê×ÃÖ‹¿Ö−Ö ¾Ö †ÖÙ™üú»ÃÖ †Öò±ú †ÃÖÖê×ÃÖ‹¿Ö−Ö ŸÖµÖÖ¸ü ú¹ý−Ö ¿ÖÖÃÖ−ÖÖ“Öß ´ÖÖ−µÖŸÖÖ ‘ÖêÖê ¾Ö −ÖÖë¤üÖßÃÖÖšüß ¸üוÖÙÒüÖ¸ü : †Öò±ú Óú¯Ö−Öß•Ö ¾Ö ú−™ÒüÖê»Ö¸ü †Öò±ú òúׯ֙ü»Ö ‡¿µÖã•Ö µÖÖÓ“µÖ֍ú›êü †•ÖÔ ú¸üÖê. (ú) ¸üÖ•µÖ ¿ÖÖÃÖ−Ö֍ú›æü−Ö ¾Ö ëú¦ü ¿ÖÖÃÖ−Ö֍ú›æü−Ö ˆ¯Ö»Ö²¬Ö ú¹ý−Ö ×¤ü»Öê •Ö֝ÖÖ¸êü ³ÖÖÖ ³ÖÖÓ›ü¾Ö»Ö ¯ÖÏÖ¯ŸÖ ú¸üÖê. (›ü) ¾Ö¸ü ˆ»»Öê׏ֻÖ껵ÖÖ (†) ¾Ö (²Ö) ´Ö¬Öᯙ ˆ×§ü™êü ÃÖÖ¬µÖ ú¸üµÖÖÃÖÖšüß †Ö¾Ö¿µÖú ŸÖÖê Ö“ÖÔ ú¸üÖê. (‡) ¸üÖ™Òüߵ֍éúŸÖ ²ÖэêúŸÖ ´ÖÆüÖ´ÖÓ›üôûÖ“µÖÖ −ÖÖ¾ÖÓê ÖÖŸÖê ˆ‘Ö›æü−Ö ŸµÖÖ ÖÖŸµÖÖ¾Ö¸ü ÃÖã¹ý¾ÖÖŸÖßÃÖ ³ÖÖÖ ³ÖÖÓ›ü¾Ö»ÖÖ¯ÖÖê™üß ¯ÖÏÖ¯ŸÖ ÆüÖêÖÖ¸üß ¸üŒú´Ö •Ö´ÖÖ ú¸üÖê. ¾Ö¸ü (‡) ´Ö¬µÖê −Ö´Öæ¤ü êú»Öê»Öê ÖÖŸÖê ¾µÖ¾ÖãÖ֯֍úßµÖ ÃÖÓ“Öֻ֍ú ¾Ö ´ÖÆüÖ¾µÖ¾ÖãÖ֯֍ú (×¾Ö¢Ö), ´ÖÆüÖ¸üÖ™Òü ¸üÖ•µÖ ÃÖÆüúÖ¸üß †Öפü¾ÖÖÃÖß ×¾ÖúÖÃÖ ´ÖÆüÖ´ÖÓ›üôû ´ÖµÖÖÔפüŸÖ, −ÖÖ׿֍ú µÖÖÓ“µÖÖ ÃÖÓµÖãŒŸÖ −ÖÖ¾ÖÖÓ−Öê ¾ÖÖ¯Ö¸üµÖÖÃÖ †×¬ÖúÖ¸ü ¤êüµÖÖŸÖ µÖêŸÖ †ÖÆêü. ÃÖÓ“Öֻ֍ú ´ÖÓ›üôûÖÃÖ †Ö¾Ö¿µÖú ŸÖê¾Öœüß ŸÖÖÓס֍ú ¾Ö †ŸÖÖÓס֍ú ú´ÖÔ“ÖÖ¸üß¾ÖéÓ¤üÖ“Öß ¯Ö¤êü ¿ÖÖÃÖ−ÖÖ“µÖÖ †−Öã´ÖŸÖß−Öê ×−Ö´ÖÖÔÖ ú¸üµÖÖ“Öê ¾Ö †¿Öß ¯Ö¤êü ×−ÖµÖ´ÖÖ−ÖãÃÖÖ¸ü ³Ö¸üµÖÖ“Öê, ú´ÖÔ“ÖÖ¸üß ¾Ö †×¬ÖúÖ¸üß ¯Ö¸üÃÖê¾Öê¾Ö¸ü ‘ÖꝵÖÖ“Öê †×¬ÖúÖ¸ü ¤êüµÖÖŸÖ µÖêŸÖ †ÖÆêüŸÖ. 8. ´ÖÆüÖ´ÖÓ›üôûÖ“Öß †Öî¯Ö“ÖÖ׸üú׸üŸµÖÖ −ÖÖë¤üÖß —ÖÖ»µÖÖ−ÖÓŸÖ¸ü ¾Ö ŸµÖÖ“Öê úִ֍úÖ•ÖÖÃÖ ÃÖã¹ý¾ÖÖŸÖ —ÖÖ»µÖÖ−ÖÓŸÖ¸ü ¿ÖÖÃÖ−ÖÖ´ÖÖ±ÔúŸÖ †Ö¾Ö¿µÖú ¾ÖÖ™êü»Ö ŸÖê¾ÆüÖ −Ö¾Öß−Ö ÃÖÓ“Öֻ֍ú ´ÖÓ›üôûÖ“Öß Ã£ÖÖ¯Ö−ÖÖ ú¸üµÖÖŸÖ µÖê‡Ô»Ö. 9. ÆüÖ ¿ÖÖÃÖ−Ö ×−֝ÖÔµÖ ×¾Ö¢Ö ×¾Ö³Ö֐ÖÖ“µÖÖ ÃÖÆü´ÖŸÖß−Öê ¾Ö ŸµÖÖ ×¾Ö³Ö֐ÖÖ“µÖÖ †−ÖÖî¯Ö“ÖÖ׸üú ÃÖÓ¤ü³ÖÔ Îú´ÖÖӍú 749/98/ÃÖÖ‰ú, פü−ÖÖӍú 8.12.1998 †−¾ÖµÖê ×−֐ÖÔ×´ÖŸÖ ú¸üµÖÖŸÖ µÖêŸÖ †ÖÆêü. ´ÖÆüÖ¸üÖ™ÒüÖ“Öê ¸üÖ•µÖ¯ÖÖ»Ö µÖÖÓ“µÖÖ †Ö¤êü¿ÖÖ−ÖãÃÖÖ¸ü ¾Ö −ÖÖ¾ÖÖÓ−Öê, ( ×¾Ö.¸üÖ. ²Ö“Öê¸êü ) ˆ¯Ö ÃÖד־Ö, ´ÖÆüÖ¸üÖ™Òü ¿ÖÖÃÖ−Ö †Öפü¾ÖÖÃÖß ×¾ÖúÖÃÖ ×¾Ö³ÖÖÖ ¯ÖÏŸÖ : ´ÖÖ.¸üÖ•µÖ¯ÖÖ»Ö µÖÖÓ“Öê ÃÖד־Ö, ´ÖÖ.´Ö㏵ִÖÓ¡Öß µÖÖÓ“Öê †¯Ö¸ü ´ÖãµÖ ÃÖד־Ö. ´ÖÖ. ˆ¯Ö ´Ö㏵ִÖÓ¡Öß µÖÖÓ“Öê ÃÖד־Ö. ´ÖÖ.´ÖÓ¡Öß (†Öפü¾ÖÖÃÖß ×¾ÖúÖÃÖ) µÖÖÓ“Öê Ö֕֐Öß ÃÖד־Ö. ÃÖ¾ÖÔ ´ÖÓ¡Öß / ¸üÖ•µÖ´ÖÓ¡Öß µÖÖÓ“Öê Ö֕֐Öß ÃÖ×“Ö¾Ö ´ÖÖ.¸üÖ•µÖ´ÖÓ¡Öß (†Ö.×¾Ö.) µÖÖÓ“Öê Ö֕֐Öß ÃÖד־Ö. ´ÖãµÖ ÃÖד־Ö, ´ÖÆüÖ¸üÖ™Òü ¿ÖÖÃÖ−Ö ÃÖד־Ö, ÃÖÖ´ÖÖ−µÖ ¯ÖÏ¿ÖÖÃÖ−Ö ×¾Ö³Ö֐Ö, ´ÖÓ¡ÖÖ»ÖµÖ, ´ÖãÓã²Ö‡Ô.
 4. 4. ÃÖד־Ö, ×¾Ö¬Öß ¾Ö −µÖÖµÖ ×¾Ö³Ö֐Ö, ´ÖÓ¡ÖÖ»ÖµÖ, ´ÖãÓ²Ö‡Ô. ÃÖ¾ÖÔ ´ÖÓ¡ÖÖ»ÖµÖß−Ö ×¾Ö³Ö֐Ö. ×¾Ö¢Ö ×¾Ö³ÖÖÖ (ÃÖÖ‰ú/ (¾µÖµÖ-11), ´ÖÓ¡ÖÖ»ÖµÖ, ´ÖãÓ²Ö‡Ô ´ÖÆüÖ»ÖêÖÖ¯ÖÖ»Ö (»ÖêÖÖ¯Ö׸üÖÖ) / (»ÖêÖÖ ¾Ö †−Öã–ÖêµÖŸÖÖ) ´ÖÆüÖ¸üÖ™Òü-1/2, ´ÖãÓ²Ö‡Ô/−Ö֐֯Öæ¸ü. †×¬Ö¤üÖ−Ö ¾Ö »ÖêÖÖ †×¬ÖúÖ¸üß, ´ÖãÓ²Ö‡Ôü. וֻÆüÖ úÖêÂÖ֐ÖÖ¸ü †×¬ÖúÖ¸üß, −ÖÖ׿֍ú †ÖµÖ㌟Ö, †Öפü¾ÖÖÃÖß ×¾ÖúÖÃÖ, ´ÖÆüÖ¸üÖ™Òü ¸üÖ•µÖ, −ÖÖ׿֍ú. ÃÖ¾ÖÔ ×¾Ö³Ö֐ÖßµÖ †ÖµÖ㌟Ö. ÃÖ¾ÖÔ ×•Ö»ÆüÖ׬֍úÖ¸üß. ¾µÖ¾ÖãÖ֯֍úßµÖ ÃÖÓ“Öֻ֍ú, ´ÖÆüÖ¸üÖ™Òü ¸üÖ•µÖ,ÃÖÆüúÖ¸üß †Öפü¾ÖÖÃÖß ×¾ÖúÖÃÖ ´ÖÆüÖ´ÖÓ›üôû ´ÖµÖÖÔ.,−ÖÖ׿֍ú. ÃÖÓ“Öֻ֍ú, †Öפü¾ÖÖÃÖß ÃÖÓ¿ÖÖê¬Ö−Ö ¾Ö ¯ÖÏ×¿ÖÖÖ ÃÖÓãÖÖ. ¯ÖãÖê. †¯Ö¸ü †ÖµÖ㌟Ö, †Öפü¾ÖÖÃÖß ×¾ÖúÖÃÖ, −ÖÖ׿֍ú/ šü֝Öê/−Ö֐֯Öæ¸ü/†´Ö¸üÖ¾ÖŸÖß. ÃÖ¾ÖÔ ¯Öύú»¯Ö †×¬ÖúÖ¸üß. ‹úÖÛŸ´Öú †Öפü¾ÖÖÃÖß ×¾ÖúÖÃÖ ¯Öύú»¯Ö. ÃÖד־Ö, ³ÖÖ¸üŸÖ ÃÖ¸üúÖ¸ü, ÃÖÖ´ÖÖו֍ú −µÖÖµÖ ¾Ö †×¬ÖúÖ׸üŸÖÖ ´ÖÓ¡ÖÖ»ÖµÖ, −Ö¾Öß ×¤ü»»Öß. †¬µÖÖ ŸÖ£ÖÖ ¾µÖ¾ÖãÖ֯֍úßµÖ ÃÖÓ“Öֻ֍ú, ‹−Ö.‹ÃÖ.‹±ú.›üß.ÃÖß. −Ö¾Öß ×¤ü»»Öß. †Öפü¾ÖÖÃÖß ×¾ÖúÖÃÖ ×¾Ö³Ö֐ÖÖŸÖᯙ ÃÖ¾ÖÔ †×¬ÖúÖ¸üß/úÖµÖÖÔÃÖ−Öê ×−Ö¾Ö›ü −ÖßÖß (úÖ.3), †Öפü¾ÖÖÃÖß ×¾ÖúÖÃÖ ×¾Ö³Ö֐Ö.

×