Nkbm reputation letno porocilo

1,943 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,943
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
78
Actions
Shares
0
Downloads
5
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Nkbm reputation letno porocilo

 1. 1. LETNO POROČILO 2010SKUPINE NOVE KBM IN NOVE KBM D.D. LETNO POROČILO 2010 SKUPINE NOVE KBM IN NOVE KBM D.D.
 2. 2. Zaobljubljeni v dobro življenjeV Novi KBM se zavedamo, da hiter vsakdanji tempo, obilica skrbi in obveznosti našemu zdravju in počutju ne prinašajo veliko dobrega. Tako smo se odločili sprejeti veliko dobrih zaobljub, ki jih vsak mesec uresničujemo skozi različne aktivnosti in jih vključujemo v naš delovnik, hkrati pa skušamo zaobljubljenost v dobro življenje prenašati tudi na vse, ki so nam blizu. LETNO POROČILO 2010 SKUPINE NOVE KBM IN NOVE KBM D.D.
 3. 3. Kazalo POSLOVNO POROČILO RAČUNOVODSKO POROČILO SKUPINE NOVE KBM RAČUNOVODSKO POROČILO NOVE KBM D.D.Vsebina POSLOVNO POROČILO 004 8.4 Predstavitev družb v Skupini 050 Uvod 005 8.5 Trženjska strategija in trženjske aktivnosti 0641 KLJUČNI PODATKI O POSLOVANJU 006 8.6 Poslovanje s pravnimi osebami 0661.1 Pomembnejši podatki in kazalniki poslovanja Skupine Nove KBM 006 8.7 Poslovanje s prebivalstvom in samostojnimi podjetniki 0671.2 Pomembnejši podatki in kazalniki poslovanja Nove KBM d.d. 007 8.8 Uporaba sodobnih prodajnih poti 0692 NAGOVOR UPRAVE NOVE KBM d.d. 009 8.9 Mednarodno poslovanje 0733 POROČILO NADZORNEGA SVETA NOVE KBM d.d. 012 8.10 Zakladništvo 0734 PREDSTAVITEV SKUPINE NOVE KBM IN NOVE KBM d.d. 016 8.11 Borzno posredništvo 0744.1 Kratka predstavitev 016 8.12 Upravljanje človeških virov 0744.2 Pomembnejši dogodki v letu 2010 in mejniki po letih 017 8.13 Notranji razvoj banke 0754.3 Upravljanje Skupine in banke 022 8.13.1 Sistem vodenja kakovosti 075 4.3.1 Organizacijska shema Skupine 022 8.13.2 Notranji razvoj banke 076 8.13.3 Investicije v opredmetena osnovna sredstva in neopredmetena sredstva 078 4.3.2 Organizacijska shema banke 023 4.3.3 Organi upravljanja banke 024 9 NAČRTI ZA LETO 2011 082 4.3.4 Center za notranjo revizijo 027 10 DRUŽBENA ODGOVORNOST 0835 INFORMACIJE ZA DELNIČARJE 030 Regulatorni del 0896 UPRAVLJANJE TVEGANJ 034 11 IZJAVA O UPRAVLJANJU 0906.1 Kreditno tveganje 035 12 IZJAVA O ODGOVORNOSTI UPRAVE NOVE KBM d.d. ZA SESTAVO6.2 Likvidnostno tveganje 035 LETNEGA POROČILA ZA LETO 2010 0996.3 Tržno tveganje 035 13 VRSTE STORITEV, ZA OPRAVLJANJE KATERIH IMA NOVA KBM d.d.6.4 Operativno tveganje 035 DOVOLJENJE BANKE SLOVENIJE 1016.5 Tveganje kapitala 036 14 POSLOVNA MREŽA BANKE 1026.6 Tveganje informacijske varnosti 0367 STRATEGIJA 038 RAČUNOVODSKO POROČILO SKUPINE NOVE KBM 1078 ANALIZA POSLOVANJA 0408.1 Makroekonomsko okolje 040 RAČUNOVODSKO POROČILO NOVE KBM d.d. 2188.2 Vplivi krize na poslovanje Skupine 0428.3 Poslovanje Skupine in banke 044 8.3.1 Skupina 044 8.3.2 Nova KBM d.d. 046 LETNO POROČILO 2010 003 SKUPINE NOVE KBM IN NOVE KBM D.D.
 4. 4. POSLOVNO POROČILO LETNO POROČILO 2010 SKUPINE NOVE KBM IN NOVE KBM D.D.
 5. 5. Uvod LETNO POROČILO 2010 SKUPINE NOVE KBM IN NOVE KBM D.D.
 6. 6. Kazalo POSLOVNO POROČILO RAČUNOVODSKO POROČILO SKUPINE NOVE KBM RAČUNOVODSKO POROČILO NOVE KBM D.D. 1 VSEBINA 2010 2009 2008 Indeks 1 2 3 4 5=2/3 Izkaz finančnega položaja (v tisoč EUR) 31.12. 31.12. 31.12. Bilančna vsota 5.866.657 5.785.637 5.489.947 101 Skupni znesek vlog nebančnega sektorja 3.712.652 3.507.626 3.185.216 106 Skupni znesek kreditov nebančnemu sektorju 4.034.927 3.844.138 3.799.091 105 Celotni kapital 438.989 431.274 394.344 102 Oslabitve finančnih sredstev, merjenih po odplačni vrednosti, KLJUČNI in rezervacije 363.416 304.863 260.429 119 Obseg zunajbilančnega poslovanja 960.167 884.656 864.795 109 Izkaz poslovnega izida (v tisoč EUR) 1.1.–31.12. 1.1.–31.12. 1.1.–31.12. PODATKI O Čiste obresti 147.302 136.489 134.962 108 Čisti neobrestni prihodki 82.591 71.301 53.934 116 Stroški dela, splošni in administrativni stroški 113.418 99.296 100.958 114 POSLOVANJU Amortizacija 15.252 14.079 13.967 108 Oslabitve in rezervacije 83.222 76.811 52.194 108 Poslovni izid pred obdavčitvijo iz rednega in ustavljenega poslovanja 18.001 17.604 21.777 102 Davek iz dohodka pravnih oseb iz rednega in ustavljenega poslovanja 6.588 4.718 4.359 140 31.12. 31.12. 31.12. Število zaposlenih 3.025 2.725 2.776 111 Delnice1.1 Število delničarjev 100.295 102.514 102.531 98Pomembnejši podatki in kazalniki poslovanja Število delnic (v tisočih) 26.082 26.082 26.082 100Skupine Nove KBM1 Pripadajoči znesek kosovne delnice v osnovnem kapitalu (vrednost v evrih) 1,04 1,04 1,04 100 Knjigovodska vrednost delnice (vrednost v evrih) 15,22 15,04 13,72 101 Kazalniki v odstotkih a) Kapital - kapitalska ustreznost 10,89 11,72 11,69 b) Profitabilnost - obrestna marža 2,53 2,42 2,55 - marža finančnega posredništva 3,95 3,69 3,57 - donos na aktivo pred obdavčitvijo 0,31 0,31 0,41 - donos na kapital pred obdavčitvijo 4,14 4,26 5,69 - donos na kapital po obdavčitvi 2,62 3,12 4,56 c) Stroški poslovanja - operativni stroški / povprečna aktiva 2,21 2,01 2,17 - stroški / prihodki 55,97 54,56 60,84 d) Neto krediti / depoziti strank, ki niso banke 108,68 109,59 119,271 Naziv Skupina Nove KBM se v letnem poročilu uporablja tudi kot Skupina. 1 KLJUČNI PODATKI O POSLOVANJU LETNO POROČILO 2010 006 SKUPINE NOVE KBM IN NOVE KBM D.D.
 7. 7. Kazalo POSLOVNO POROČILO RAČUNOVODSKO POROČILO SKUPINE NOVE KBM RAČUNOVODSKO POROČILO NOVE KBM D.D.1.2 VSEBINA 2010 2009 2008 IndeksPomembnejši podatki in kazalniki poslovanja 1 2 3 4 5=2/3Nove KBM d.d.2, 3 Izkaz finančnega položaja (v tisoč EUR) 31.12. 31.12. 31.12. Bilančna vsota 4.806.511 4.789.377 4.564.756 100 Skupni znesek vlog nebančnega sektorja 3.024.912 2.946.371 2.663.107 103 a) Pravnih in drugih oseb 1.050.810 1.015.381 787.914 103 b) Prebivalstva 1.974.102 1.930.990 1.875.193 102 Skupni znesek kreditov nebančnemu sektorju 3.505.866 3.335.635 3.281.744 105 a) Pravnim in drugim osebam 2.568.022 2.513.509 2.510.983 102 b) Prebivalstvu 937.844 822.126 770.761 114 Celotni kapital 375.256 367.886 333.846 102 Oslabitve finančnih sredstev, merjenih po odplačni vrednosti, in rezervacije 259.167 224.979 183.290 113 Obseg zunajbilančnega poslovanja 866.209 811.180 775.417 107 Izkaz poslovnega izida (v tisoč EUR) 1.1.-31.12. 1.1.-31.12 1.1.-31.12. Čiste obresti 110.105 106.012 109.313 104 Čisti neobrestni prihodki 59.774 50.886 33.076 108 Stroški dela, splošni in administrativni stroški 78.203 75.247 76.364 104 Amortizacija 12.128 10.813 10.947 112 Oslabitve in rezervacije 68.183 55.689 35.694 115 Poslovni izid pred obdavčitvijo iz rednega in ustavljenega poslovanja 11.365 15.149 19.384 75 Davek iz dohodka pravnih oseb iz rednega in ustavljenega poslovanja 1.993 3.002 3.134 66 31.12. 31.12. 31.12. Število zaposlenih 1.393 1.456 1.505 96 Delnice Število delničarjev 100.295 102.514 102.531 98 Število delnic (v tisočih) 26.082 26.082 26.082 100 Pripadajoči znesek kosovne delnice v osnovnem kapitalu (vrednost v evrih) 1,04 1,04 1,04 100 Knjigovodska vrednost delnice (vrednost v evrih) 14,39 14,10 12,80 102 Kazalniki v odstotkih a) Kapital - kapitalska ustreznost 10,05 10,59 11,26 b) Kvaliteta aktive - oslabitve finančnih sredstev, merjenih po odplačni vrednosti, in rezervacije za prevzete obveznosti / razvrščene aktivne bilančne in razvrščene zunajbilančne postavke 5,77 5,27 4,40 - premija za tveganje 1,83 1,63 0,78 - delež nedonosnih terjatev v bruto kreditnem portfelju 9,18 5,89 2,22 - pokritost nedonosnih terjatev s celotnimi oslabitvami 62,81 89,46 198,37 c) Profitabilnost - obrestna marža 2,27 2,23 2,49 - marža finančnega posredništva 3,51 3,29 3,24 - donos na aktivo pred obdavčitvijo 0,23 0,32 0,442 Naziv Nova KBM d.d. se v letnem poročilu uporablja tudi kot Nova - donos na kapital pred obdavčitvijo 3,01 4,31 6,27 KBM ali banka. - donos na kapital po obdavčitvi 2,48 3,45 5,253 Po metodologiji Banke Slovenije. 1 KLJUČNI PODATKI O POSLOVANJU LETNO POROČILO 2010 007 SKUPINE NOVE KBM IN NOVE KBM D.D.
 8. 8. Kazalo POSLOVNO POROČILO RAČUNOVODSKO POROČILO SKUPINE NOVE KBM RAČUNOVODSKO POROČILO NOVE KBM D.D. VSEBINA 2010 2009 2008 Indeks 1 2 3 4 5=2/3 d) Stroški poslovanja - operativni stroški / povprečna aktiva 1,87 1,81 1,99 - stroški / prihodki 53,17 54,85 61,32 e) Neto krediti / depoziti strank, ki niso banke 115,90 113,21 123,23 f) Likvidnost 4 - likvidna sredstva / kratkoročne vloge do nebančnega sektorja 37,65 35,75 4,19 - likvidna sredstva / povprečna aktiva 14,51 16,36 2,18 4 Zaradi nove metodologije (Ur. l. 21/2009) kazalnika 2010 in 2009 nista primerljiva z letom 2008. 1 KLJUČNI PODATKI O POSLOVANJU LETNO POROČILO 2010 008 SKUPINE NOVE KBM IN NOVE KBM D.D.
 9. 9. Kazalo POSLOVNO POROČILO RAČUNOVODSKO POROČILO SKUPINE NOVE KBM RAČUNOVODSKO POROČILO NOVE KBM D.D. 2 NAGOVOR UPRAVE NOVE KBM d.d. Spoštovani delničarji in poslovni partnerji! Rezultati Skupine Nove KBM nakazujejo, da smo sposobni kljub najhujši krizi v zadnjih 50. letih poslovati z dobičkom Svetovno gospodarstvo je v letu 2010 zaznamoval posto- in ustvarjati dodano vrednost za naše delničarje. Skupina pen izhod iz krize. Signali okrevanja so se pokazali v dr- Nove KBM je poslovala pozitivno ter leto 2010 zaključila žavah v razvoju (Azije in Latinske Amerike), razvite države s čistim dobičkom v višini 11,4 milijona evrov. Čisti do- pa so beležile postopno okrevanje gospodarstva, kar je biček je nižji za 11,4 odstotka v primerjavi z letom 2009. bilo opazno tudi v Sloveniji. Negativno gospodarsko rast Negativen vpliv na dobiček so imele predvsem oblikovane slovenskega gospodarstva v prvem četrtletju je v drugem oslabitve in rezervacije v višini 83,2 milijona evrov. Ob tem četrtletju zamenjala pozitivna, ki se je nadaljevala sko- smo v letu 2010 v Skupino Nove KBM uspešno vključili zi celotno leto 2010. Pričetek okrevanja v Sloveniji je bil Credy banko iz Kragujevca, ki je v fazi celovite reorganiza- skladen z evropskim in predvsem z nemškim okrevanjem, cije, kar je še dodatno vplivalo na stroškovno komponen- saj je Nemčija največji trgovinski in izvozni partner Slo- to. V letu 2010 smo povečali bilančno vsoto za 81 milijonov venije. Posledice krize za slovensko gospodarstvo in po- evrov ali 1,4 odstotka na 5,9 milijarde evrov. Kapitalska sledično bančni sistem so precejšnje, vendar je bilo dno ustreznost Skupine Nove KBM na celotni kapital znaša doseženo in upadanje BDP ustavljeno. V Novi KBM že v 10,89 odstotka in na temeljni kapital 7,93 odstotka. Nova letu 2011 pričakujemo upad deleža oslabitev in rezervacij KBM d.d. je leto 2010 zaključila s čistim dobičkom v višini v bančnem sektorju, kar se bo odrazilo v povečanju do- 9,4 milijona evrov ali 0,36 evra na delnico. bičkonosnosti in stabilnosti bančnega sistema v Slovenji. Stroški poslovanja na povprečno aktivo so v letu 2010 zna- šali 2,21 odstotka in so se povišali z 2,01 odstotka v letu 2009. Večji del povečanja stroškov poslovanja je povezan z aktivnostmi optimizacije števila zaposlenih v Credy banki. V letu 2010 smo v Credy banki znižali število zaposlenih s 719 na 390. Število zaposlenih v Skupini Nove KBM se je zaradi vključitve Credy banke povišalo z 2.725 na dan 31.12.2009 na 3.025 konec leta 2010. V Novi KBM se je število zaposlenih znižalo s 1.456 na dan 31.12.2009 na 1.393 zaposlenih 31.12.2010. Matjaž Kovačič Predsednik uprave 2 NAGOVOR UPRAVE NOVE KBM d.d LETNO POROČILO 2010 009 SKUPINE NOVE KBM IN NOVE KBM D.D.
 10. 10. Kazalo POSLOVNO POROČILO RAČUNOVODSKO POROČILO SKUPINE NOVE KBM RAČUNOVODSKO POROČILO NOVE KBM D.D. Konec leta 2010 je Nova KBM imela 100.295 delničarjev, V decembru leta 2010 je nadzorni svet Nove KBM potrdil kar je največ v Sloveniji. Delnica je v letu 2010 izgubila predlog uprave o povišanju kapitala do višine 50 odstotkov 10,8 odstotka vrednosti, in sicer se je znižala z 11,44 evra in dodatni kotaciji delnic Nove KBM na varšavski borzi. na dan 31.12.2009 na 10,20 evra na dan 31.12.2010. Pa- Varšavska borza je po naši oceni ena izmed zanimivejših danje vrednosti delnice Nove KBM je močno povezano s za vzporedno kotiranje delnic Nove KBM. Po tržni kapi- pomanjkanjem likvidnosti in posledičnim manjšim zani- talizaciji je največja v regiji srednje in vzhodne Evrope. manjem večjih investitorjev. Glavne prednosti kotacije v Varšavi so večja dostopnost do novega kapitala, dostop do poljskih institucionalnih inve- Novosti v letu 2010 stitorjev, visoka likvidnost trga in delnic ter promocijski in Nova KBM je v letu 2010 kljub krizi uvedla mnogo novo- marketinški učinki na trgih srednje Evrope. Glede na sto- sti. Pri uresničevanju in izvajanju Strategije Skupine Nove pnjo likvidnosti lahko delnice Nove KBM že pred predvi- KBM na področju širitve na nove trge je v letu 2010 nare- deno kotacijo na varšavski borzi uvrščamo med tri najbolj dila pomemben korak v smeri internacionalizacije Skupi- likvidne v Sloveniji. S predvidenim povečanjem temeljne- ne Nove KBM s kapitalskim vstopom v srbsko Credy ban- ga kapitala bomo omogočili izvajanje zastavljene strate- ko. Nova KBM raziskuje tudi druga potencialna tržišča za gije in dodatno izboljšali kvaliteto kapitala, ki jo zahtevajo širitev delovanja in preučuje banke, s katerimi bi lahko nova pravila Basel III. poglobili sodelovanje po poslovni plati ali s kapitalskim vstopom. V letu 2010 je na redni letni skupščini prišlo do sprememb Nova KBM je najela sindicirano posojilo v višini 165.000 v zasedbi nadzornega sveta. Sodelovanje med upravo in tisoč evrov in tako zagotovila likvidna sredstva za nemo- nadzornim svetom je potekalo nemoteno in na visoki rav- teno delovanje banke. Izpostaviti je potrebno, da je to prvo ni. Delničarji so podprli predlog uprave, da banka z raz- sindicirano posojilo, ki ga je slovenska banka po nasto- poreditvijo dobička v druge rezerve zasleduje cilj krepitve pu finančne krize najela v tujini, pri katerem je odplačilo kapitala. S tem so se upoštevale predvidene spremembe glavnice v enkratnem znesku ob zapadlosti kredita. na področju finančne regulative, ki dajejo bistveno večji poudarek kvalitetnejšim sestavinam kapitala oziroma za- Mnogo novosti je bilo uvedenih tudi na področju sodob- držanim dobičkom, in hkrati se je okrepila vrednost banke. nih prodajnih poti. Nova KBM je predstavila prenovljeno spletno stran banke, spletno stran za mlade ter vsebinsko in oblikovno prenovljeno spletno banko – Bank@Net nove generacije. Vse omenjene novosti omogočajo boljše in so- dobnejše storitve, ki jih nudimo našim komitentom.Manja SkernišakČlanica uprave 2 NAGOVOR UPRAVE NOVE KBM d.d LETNO POROČILO 2010 010 SKUPINE NOVE KBM IN NOVE KBM D.D.
 11. 11. Kazalo POSLOVNO POROČILO RAČUNOVODSKO POROČILO SKUPINE NOVE KBM RAČUNOVODSKO POROČILO NOVE KBM D.D. Leto 2011 Zaključek Skupina Nove KBM je težavno poslovno leto 2010 za- Kljub težavnim ekonomskim razmeram Skupina Nove ključila z dobičkom predvsem zaradi konzervativne kre- KBM posluje dobičkonosno in je odlično pripravljena na ditne politike, jasne strategije razvoja z osredotočanjem izzive in priložnosti v prihodnosti. Nadaljevali bomo z iz- na temeljno dejavnost in dobrega poslovnega modela, ki polnjevanjem naše strategije, ki se osredotoča na disci- temelji na odličnem sodelovanju s komitenti banke in pa plino pri upravljanju s tveganji, razpršitev virov prihodkov vsekakor tudi zaradi neprestanega vzpodbujanja dobrega in ustvarjanjem ustrezne vrednosti za vas – naše delni- delovnega okolja oz. vzdušja med zaposlenimi. Napove- čarje. Zagotavljamo vam, da bomo ščitili vaše interese in di institucij, ki analizirajo makroekonomske razmere, se naredili vse, da povečamo dodano vrednost. med seboj razlikujejo, so pa enotne, da ponovnega zdrsa v krizo ne bo. Globalna ekonomska rast naj bi se gibala okoli 4 odstotkov. Pričakovanja so pozitivna in kazalniki Uprava Nove KBM d.d. nakazujejo vzpon gospodarske aktivnosti tudi v razvitih državah, kar se odraža na borznih tečajih, ki so že vključi- li pričakovano rast gospodarstva v cene delnic. Povečanje likvidnosti zaradi zgodovinsko nizkih obrestnih mer vzbu- ja strah pred povišanjem inflacijskih pritiskov, predvsem pri hrani in surovinah. Najverjetneje se bodo nadaljevala mag. Andrej Plos, Manja Skernišak, Matjaž Kovačič, tudi velika valutna nihanja zaradi različnih pristopov glede član članica predsednik vodenja ekonomskih politik, manipulacij valutnih tečajev in ščitenja izvoznikov v največjih globalnih gospodarstvih. V Skupini Nove KBM si prizadevamo, da bomo sledili začr- tani strategiji razvoja in preskočili vse morebitne prepre- ke, ki bi nas lahko ovirale na poti. Banka razpolaga z vsem potrebnim za nadaljnjo rast in razvoj. Planiranje poslov- ne politike in finančnega načrta za leto 2011 je potekalo na podlagi izhodišč, ki temeljijo na jesenskih napovedih Urada za makroekonomske analize in razvoj. Načrtova- na bilančna vsota Skupine Nove KBM za leto 2011 znaša 5.959,2 milijona evrov in bo v primerjavi z bilančno vsoto Skupine Nove KBM po stanju na dan 31.12.2010 na pri- bližno enakem nivoju. Skupina Nove KBM načrtuje v letu 2011 dobiček iz rednega poslovanja v višini 33,9 milijona evrov in čisti dobiček v višini 27,8 milijona evrov.mag. Andrej PlosČlan uprave 2 NAGOVOR UPRAVE NOVE KBM d.d LETNO POROČILO 2010 011 SKUPINE NOVE KBM IN NOVE KBM D.D.
 12. 12. Kazalo POSLOVNO POROČILO RAČUNOVODSKO POROČILO SKUPINE NOVE KBM RAČUNOVODSKO POROČILO NOVE KBM D.D. 3 POROČILO NADZORNEGA SVETA NOVE KBM d.d. Uvod razložitev, da je lahko med letom odgovorno spremljal Nadzorni svet banke je v letu 2010 deloval v dveh različ- poslovanje banke in delo notranje revizije, aktivno so- nih sestavah. V prvi polovici leta je nadzorni svet deloval deloval pri oblikovanju Politike upravljanja ter nadziral v sestavi: mag. Danilo Toplek, predsednik, mag. Franc vodenje banke. Škufca, namestnik predsednika, in člani Andrej Svetina, Člani nadzornega sveta so izvajali vse previdnostne ukre- Anton Guzej, Ivan Vizjak, mag. Alenka Bratušek, dr. Dušan pe, da bi se izognili nasprotju interesov, ki bi lahko vplivali Jovanovič ter mag. Janez Košak. na njihovo presojo. V primeru obstoja nasprotja interesov Skupščina banke je dne 22. 6. 2010 namesto razrešenega so člani nadzornega sveta ravnali v skladu z zakonom in člana nadzornega sveta Marka Jazbeca, ki je 4. 11. 2009 Kodeksom upravljanja javnih delniških družb. Natančnej- na podlagi odstopne izjave prenehal opravljati funkcijo, še kriterije za presojo obstoja nasprotja interesov ter po- izvolila novega člana dr. Aleša Krisperja. stopke ravnanja so člani nadzornega sveta opredelili tudi v Poslovniku o delu nadzornega sveta. Nadzorni svet banke v obeh sestavah je opravljal svojo funkcijo zagotavljanja učinkovitega nadzora nad vode- Primeri obstoja nasprotja interesov so bili pri posameznih njem banke in Skupine ter dolžnost skrbnega in vestnega članih nadzornega sveta zgolj začasne narave in niso po- ravnanja na podlagi pristojnosti, ki so določene v zakonu menili razloga za prenehanje njihovega mandata. ter drugih predpisih in v aktih Nove KBM d.d. Pri svojem Vsi člani nadzornega sveta so v skladu s Kodeksom upra- delu je nadzorni svet upošteval tudi določila veljavnega vljanja javnih delniških družb podpisali izjavo, na podlagi Kodeksa upravljanja javnih delniških družb. katere so se opredelili, da izpolnjujejo kriterije neodvi- Iz pregleda delovanja nadzornega sveta ocenjujemo, da je snosti, da so strokovno usposobljeni za delo v nadzornem nadzorni svet v skladu s svojimi pristojnostmi na ustrezen svetu in da imajo za tako delo dovolj izkušenj ter znanja. način zagotavljal nadzorovanje dela uprave in poslovanja Nadzorni svet je pred presojo potencialnega kandidata banke ter Skupine. za novega člana nadzornega sveta upošteval priporočila Način in obseg nadzora vodenja banke in Skupine Nove komisije za imenovanja in nominacijskega odbora ter na KBM podlagi tega ocenil strokovno znanje in izkušnje, ki so po- Delo nadzornega sveta je bilo ustrezno organizirano in je trebne za kvalitetno opravljanje funkcije člana nadzorne- potekalo v skladu s Poslovnikom o delu nadzornega sveta. ga sveta. Oceno o izpolnjevanju pogojev je nadzorni svet Člani nadzornega sveta so prejemali strokovno pripravlje- razkril tudi v predlogu za skupščino banke. na gradiva, kar je omogočalo, da so bili člani nadzornega Predsednik nadzornega sveta je svojo nalogo opravljal sveta informirani o zadevi, o kateri so odločali. v skladu s pooblastili in Poslovnikom o delu nadzorne- Ocenjujemo, da je imel nadzorni svet dovolj poročil in ga sveta ter je z upravo banke sodeloval tudi med seja-mag. Danilo Toplek informacij ter po potrebi tudi dodatnih pojasnil in ob- mi nadzornega sveta. Predsednik je člane nadzornegaPredsednik nadzornega sveta 3 POROČILO NADZORNEGA SVETA NOVE KBM d.d LETNO POROČILO 2010 012 SKUPINE NOVE KBM IN NOVE KBM D.D.
 13. 13. Kazalo POSLOVNO POROČILO RAČUNOVODSKO POROČILO SKUPINE NOVE KBM RAČUNOVODSKO POROČILO NOVE KBM D.D.sveta spodbujal k učinkovitemu in aktivnemu opravljanju nega sveta. Komuniciranje in sodelovanje med upravo in naval še druga pomembna vprašanja.funkcije. Seje je vodil na način, ki je zagotavljal odgovorno nadzornim svetom je bilo ustrezno ter korektno. Nadzorni svet je v letu 2010 obravnaval naslednje ključnesprejemanje odločitev nadzornega sveta. Komuniciranje Iz opravljene samoocenitve dela nadzornega sveta in nje- teme oziroma vprašanja:nadzornega sveta z javnostjo je potekalo preko predse- govih komisij v letu 2010 izhaja, da so člani nadzornegadnika nadzornega sveta. • Nadzorni svet je v začetku leta obravnaval nerevidirano sveta glede na pripravo, udeležbo in aktivnost na sejah poročilo o poslovanju banke in Skupine za leto 2009.Sestava nadzornega sveta zagotavlja odgovoren nadzor in ter prispevek k oblikovanju posameznih odločitev nadzor- • V okviru spremljave poslovanja banke je redno obrav-sprejemanje odločitev v korist banke, saj člani nadzornega nega sveta učinkovito, aktivno in uspešno opravljali nad- naval in se seznanjal s trimesečnimi poročili o poslo-sveta razpolagajo z ustreznim strokovnim znanjem, izku- zorno funkcijo v letu 2010, kar je prispevalo k uspešnemu vanju banke in poslovanju Skupine ter trimesečnimišnjami in veščinami, ki se med posameznimi člani nad- sistemu korporativnega upravljanja banke in Skupine, poročili o notranjem revidiranju v banki.zornega sveta med seboj dopolnjujejo, in je pri njih zago- zaščiti interesov delničarjev in upnikov banke ter v celoti • Obravnaval in potrdil je Letno poročilo Nove KBM d.d. tovljena ustrezna osebna integriteta in poslovna etičnost. izpolnilo pričakovanja, zahteve in priporočila nadzornih in Skupine Nove KBM za leto 2009.Številčnost članov nadzornega sveta zagotavlja in omogo- institucij. • Obravnaval je gradiva za 19. skupščino banke in jih pre-ča učinkovito razpravo in sprejem kvalitetnih odločitev na Preverjanje poslovanja banke in obravnava najpomemb- dlagal skupščini v sprejem, in sicer uporabo bilančne-podlagi raznovrstnih izkušenj in veščin njegovih članov. nejših vprašanj s področja poslovanja banke ga dobička, podelitev razrešnice upravi in nadzornemuČlani nadzornega sveta so se redno udeleževali sej nad- Nadzorni svet se je v letu 2010 (skupaj v obeh sestavah) svetu, informacijo o prejemkih članov organov vodenjazornega sveta in so se nanje tudi ustrezno pripravili. Seje sestal na 11 rednih in 3 korespondenčnih sejah. Najpo- in nadzora v poslovnem letu 2009, imenovanje revizor-nadzornega sveta so potekale ob visoki stopnji udelež- membnejše teme sej nadzornega sveta v letu 2010 so ja, spremembe statuta banke in izvolitev nadomestne-be članov. Člani nadzornega sveta so se na obravnava- bile povezane s spremljanjem tekočega poslovanja ban- ga člana nadzornega sveta. V zvezi s spremembamine teme pripravili, podajali konstruktivne predloge in na ke, prilagojenim spremenjenim razmeram na trgu zaradi statuta je skupščina obravnavala predvsem prilagodi-podlagi strokovno pripravljenih in celovitih informacij, posledic finančne in gospodarske krize, ter z obravnavo tev določil statuta noveli Zakona o gospodarskih druž-ki so jih prejeli od uprave banke, sprejemali odločitve v in dajanjem soglasja v zvezi s Strategijo Nove KBM d.d. bah (ZGD-1C).skladu s poslovnikom ter pooblastili. Poslovnik delovanja in Skupine Nove KBM za obdobje 2010–2013. Nadzorni • Potrdil je Izhodišča uprave banke za pripravo Poslovne nadzornega sveta je usklajen s Kodeksom upravljanja svet je spremljal realizacijo Poslovne politike in finanč- politike in finančnega načrta Nove KBM d.d. in Skupinejavnih delniških družb. Na vse seje nadzornega sveta je nega načrta Nove KBM d.d. in Skupine Nove KBM za leto Nove KBM za leto 2011.bila vabljena tudi uprava banke. 2010. Seznanjal se je tudi s poročili uprave banke o izpo- • Podal je soglasje upravi banke k določitvi sistema no- stavljenosti banke do komitentov s finančnimi težavami tranjih kontrol banke. Redno je tudi spremljal in oce-Nadzorni svet ocenjuje, da so njegovi člani svojo funkcijo in poročili o gibanju kvalitete portfelja lizinških družb in njeval ustreznost strategij in politik prevzemanja tve-opravljali odgovorno in dovolj angažirano. V letu 2010 so bank v Skupini Nove KBM ter ukrepi in aktivnostmi uprave ganj ter upravljanja s tveganji.se nekateri člani izobraževali v programu usposabljanja banke za zmanjšanje izpostavljenosti banke. V letu 2010 • Oblikoval je predlog za skupščino banke za imenovanje članov nadzornega sveta, za kar so prejeli tudi ustrezno pa se je nadzorni svet seznanil tudi z Izhodišči za pripra- revizorja za leto 2010.potrdilo. vo Poslovne politike in finančnega načrta Nove KBM d.d. • Obravnaval je predlog uprave banke glede kapitalskega Uprava je poleg izčrpnih gradiv nadzornemu svetu dajala in Skupine Nove KBM za leto 2011, na katera je nadzorni vstopa Nove KBM d.d. v Credy banko a.d. Kragujevac,tudi vsa potrebna dodatna pojasnila k posameznim te- svet podal soglasje v začetku leta 2011. Poleg teh ključnih glede katerega je v mesecu januarju 2010 podal svojemam. Poleg podrobnejših utemeljitev gradiv neposredno tem je nadzorni svet obravnaval in potrdil Letno poročilo soglasje. Seznanjal se je tudi s poročili uprave banke ona sejah je obstajala pripravljenost izčrpnega odgovarja- banke in Skupine za leto 2009 in druga gradiva, ki jih je postopkih prevzema Credy banke in poročili o potekunja članov uprave na posamična vprašanja članov nadzor- predlagal v sprejem skupščini banke. Poleg teh je obrav- aktivnosti po prevzemu banke. 3 POROČILO NADZORNEGA SVETA NOVE KBM d.d LETNO POROČILO 2010 013 SKUPINE NOVE KBM IN NOVE KBM D.D.
 14. 14. Kazalo POSLOVNO POROČILO RAČUNOVODSKO POROČILO SKUPINE NOVE KBM RAČUNOVODSKO POROČILO NOVE KBM D.D.• Soglašal je z izvedbo dokapitalizacije Credy banke a.d. (AZN) o izdaji dovoljenja Nove KBM d.d. za pridobitev terem je bilo opredeljeno področje in način delovanja ko- Kragujevac. kapitalskega deleža v Zavarovalnici Maribor d.d. ter misij. Komisije so sestavljene iz članov nadzornega sveta• Upravi banke je podal soglasje k pripravi dokumenta- sklepom AZN v zvezi s prošnjo Zavarovalnice Maribor ter enega ali več zunanjih strokovnjakov s širšim znanjem cije in postopkov za izvedbo dokapitalizacije Nove KBM d.d. za podaljšanje roka za izvedbo dokapitalizacije. s področja, ki ga zajema delo posamezne komisije. d.d., v mesecu decembru 2010 pa je podal soglasje • Seznanil se je s poročili posameznih komisij in odborov Nominacijski odbor je nudil nadzornemu svetu strokovno upravi banke k sklepu o povečanju osnovnega kapitala nadzornega sveta. podporo pri: Nove KBM d.d. • Nadzorni svet je na rednih in korespondenčnih sejah • Na predlog komisije za imenovanja je dne 23.12.2009 dajal soglasja k izpostavljenosti banke do komitentov v • izvedbi postopka izbire kandidatov za člane nadzorne- za predsednika uprave banke, za mandatno dobo 5 let, skladu z ZBan-1 in soglasja k izpostavljenosti do oseb ga sveta in pripravi predlogov nadzornemu svetu, kate- ki je začela teči dne 22. 5. 2010, imenoval Matjaža Ko- v posebnem razmerju z banko. re kandidate naj nominira skupščini; vačiča. • preverjanju sestave nadzornega sveta v luči priporočil • Na predlog komisije za imenovanja je dne 24. 3. 2010 Na podlagi zgoraj navedenih obravnav poslovanja nadzor- dobre prakse in sprejetih kodeksov ter poročanju o tem za članico uprave banke, za mandatno dobo 5 let, ki je ni svet ocenjuje in ugotavlja, da je v skladu z 272. členom nadzornemu svetu. začela teči dne 22. 5. 2010, imenoval Manjo Skernišak. in 281. členom ZGD-1 in v okviru svojih pristojnosti redno• Na predlog komisije za imenovanja in predlog nomi- in dovolj poglobljeno preverjal poslovanje banke in Skupi- Pregled in potrditev Letnega poročila ter preveritev pre- nacijskega odbora je skupščini banke kot kandidata za ne v letu 2010 ter na ta način ustrezno nadzoroval vodenje dloga uporabe bilančnega dobička za poslovno leto 2010 nadomestnega člana nadzornega sveta predlagal dr. in poslovanje banke in Skupine Nove KBM ter delovanje Uprava banke je v zakonskem roku predložila nadzorne- Aleša Krisperja. notranje revizije. mu svetu revidirano Letno poročilo Skupine Nove KBM in Letno poročilo Nove KBM d.d. za leto 2010, skupaj z re-Poleg navedenih ključnih tem je nadzorni svet obravnaval Komisije in odbori nadzornega sveta vizorjevim poročilom. Prav tako je predložila tudi Letnoše naslednje pomembne zadeve: V poslovnem letu 2010 so v skladu z Zakonom o gospo- poročilo o notranjem revidiranju Skupine Nove KBM za darskih družbah (ZGD-1) in Zakonom o bančništvu (ZBan- leto 2010.• Poročilo o izpostavljenosti banke do največjih kredito- 1) svoje delo opravljali: revizijska komisija, komisija za jemalcev vključno z izvedenimi zavarovanji. prejemke, komisija za imenovanja ter nominacijski odbor. Nadzorni svet je obravnaval revidirano Letno poročilo• Podal je soglasje k določitvi zgornje meje dolgoročne Nadzorni svet je dne 31. 8. 2010, v skladu s priporočili Skupine Nove KBM in Letno poročilo Nove KBM d.d. za zadolžitve banke za leto 2010. novega Kodeksa upravljanja javnih delniških družb, na- leto 2010. Ugotovil je, da letni poročili predstavljata celo-• Podal je soglasje k sprejemu letnega načrta notranje mesto dotedanje komisije za imenovanja in komisije za stno vsebino o poslovanju banke in Skupine za leto 2010. revizije za leto 2010. prejemke oblikoval kadrovsko komisijo nadzornega sve- Nadzorni svet se je seznanil tudi z mnenji pooblaščene• Seznanil se je s Poročilom o notranjem revidiranju za ta. Komisija za imenovanja in komisija za prejemke sta z revizijske družbe Ernst & Young d.o.o., v skladu s katerimi leto 2009. dnem oblikovanja kadrovske komisije prenehali obstajati. so računovodski izkazi banke in skupinski računovodski• Sprejel je Izjavo o upravljanju banke za leto 2009. izkazi v vseh pomembnih pogledih poštena predstavitev• Seznanil se je z informacijo o dospelosti obveznic serije Komisije in odbori nadzornega sveta so delovali v skladu finančnega stanja Nove KBM d.d. in Skupine Nove KBM RS 15U (sanacijske obveznice). s programi dela komisij in odborov ali v skladu z naloga- na dan 31.12.2010 ter njunega poslovnega izida in denar-• Seznanil se je s Pismi Banke Slovenije upravi in nad- mi in odločitvami, ki jih je sprejel nadzorni svet. Komisije nih tokov za tedaj končano leto v skladu z Mednarodnimi zornemu svetu ter z Odločbami, sklepi in priporočili nadzornega sveta so nudile nadzornemu svetu strokov- računovodskimi standardi računovodskega poročanja, Banke Slovenije ter s pojasnili uprave v zvezi z navede- no podporo pri nadziranju poslovodenja banke in družb kot jih je sprejela EU, in zahtevami Zakona o gospodar- nimi dokumenti. v Skupini. Komisije so opravljale svoje naloge na podlagi skih družbah, ki se nanašajo na pripravo računovodskih• Seznanil se je z Odločbo Agencije za zavarovalni nadzor zakona, statuta banke in poslovnika o delu komisij, v ka- izkazov. Zunanji revizor meni, da je tudi poslovno poročilo 3 POROČILO NADZORNEGA SVETA NOVE KBM d.d LETNO POROČILO 2010 014 SKUPINE NOVE KBM IN NOVE KBM D.D.
 15. 15. Kazalo POSLOVNO POROČILO RAČUNOVODSKO POROČILO SKUPINE NOVE KBM RAČUNOVODSKO POROČILO NOVE KBM D.D.Nove KBM d.d. in Skupine Nove KBM skladno z revidira-nimi računovodskimi izkazi.Nadzorni svet je preveril tudi predlog uprave banke o upo-rabi bilančnega dobička za leto 2010, o katerem odločaskupščina banke. Uprava banke predlaga, da se bilančnidobiček, ki izhaja iz ostanka čistega dobička poslovnegaleta 2010 (po oblikovanju zakonskih, statutarnih in drugihrezerv iz dobička), v celoti nameni za izplačilo dividenddelničarjem. Nadzorni svet soglaša s predlogom upraveo uporabi bilančnega dobička.Maribor, 31. 3. 2011 Nadzorni svet Nove KBM d.d. mag. Danilo Toplek, predsednik 3 POROČILO NADZORNEGA SVETA NOVE KBM d.d LETNO POROČILO 2010 015 SKUPINE NOVE KBM IN NOVE KBM D.D.
 16. 16. Kazalo POSLOVNO POROČILO RAČUNOVODSKO POROČILO SKUPINE NOVE KBM RAČUNOVODSKO POROČILO NOVE KBM D.D. 4 4.1 zaposlenih jih je v Novi KBM 1.393, v Zavarovalnici Mari- Kratka predstavitev bor 874, v Credy banki 390, v PBS 233, v ostalih družbah pa je po manj kot 30 zaposlenih. Skupino sestavljajo obvladujoča družba Nova KBM d.d. in Bilančna vsota Skupine je 31.12.2010 znašala 5.866.657 devet družb s sedežem v Sloveniji, družba s sedežem v tisoč evrov in je za 81.020 tisoč evrov ali za 1,4 odstotka Avstriji, dve družbi s sedežem na Hrvaškem in družba s večja kot konec leta 2009. sedežem v Srbiji.PREDSTAVITEV Dobiček Skupine iz rednega poslovanja je v 2010 znašal Posredno je Nova KBM d.d. prisotna v področju JV Evrope 18.001 tisoč evrov in je od bruto dobička v enakem ob- in osrednje Evrope preko slovenskih podjetij, ki izvažajo dobju leta 2009 za 2,3 odstotka višji. K višji realizaciji v SKUPINE na omenjene trge in jih financira banka. 2010 so največ prispevali: čiste obresti, čiste opravnine, pripadajoči dobički iz naložb v kapital družb in prihodki iz Skupina je v 2010 uresničila cilj širitve poslovanja v Srbijo. NOVE KBM IN dividend. Nova KBM je z datumom prevzema 31.3.2010 dokapitali- zirala Credy banko a.d. 5, Kragujevac, Srbija. Z nakazilom Dobiček Skupine iz rednega poslovanja pred rezervacija- NOVE KBM dokapitalizacije v višini 9.416 tisoč evrov je postala Nova mi in oslabitvami je znašal 101.223 tisoč evrov oziroma KBM lastnica 175.046 delnic, kar je predstavljalo 55,1-od- 7,2 odstotka več od zneska, doseženega v 2009. Skupina stotni delež. V novembru 2010 je bila izvedena nova do- d.d. je poslovala v oteženih gospodarskih razmerah ob upo- kapitalizacija v višini 10.000 tisoč evrov, s tem pa je Nova časnjenem okrevanju gospodarskega okolja. To se je od- KBM postala lastnica 72,38-odstotnega deleža v Credy razilo v neto rezervacijah in oslabitvah. Skupina jih je na- banki. mreč v letu 2010 oblikovala 83.222 tisoč evrov oziroma 8,3 odstotka več kot v 2009. Tržni delež bilančne vsote Nove KBM in PBS 6 skupaj je konec decembra 2010 predstavljal 11,2 odstotka sloven- Nova KBM je druga največja banka po bilančni vsoti v Slo- skega bančnega sistema in je druga bančna skupina v veniji s tržnim deležem 9,6 odstotka. Obseg poslovanja je Sloveniji. v letu 2010 povečala za 17.134 tisoč evrov oziroma za 0,4 odstotka, medtem ko se je bilančna vsota bank v Sloveniji Skupina je edina skupina v Sloveniji, ki lahko komitentom skrčila za 2,1 odstotka. ponuja vrsto bančnih produktov in storitev prek mreže PBS, ki vključuje preko 550 poštnih enot. V Skupini je bilo 31.12.2010 zaposlenih 3.025 ljudi oziro- ma 300 več kot na zadnji dan leta 2009, predvsem zaradi vključitve nove banke (Credy banke) v Skupino. Od 3.025 5 Naziv Credy banka a.d. se v letnem poročilu uporablja tudi kot Credy banka. 6 Naziv Poštna banka Slovenije d.d. se v letnem poročilu uporablja tudi kot PBS. 4 PREDSTAVITEV SKUPINE NOVE KBM IN NOVE KBM d.d LETNO POROČILO 2010 016 SKUPINE NOVE KBM IN NOVE KBM D.D.
 17. 17. Kazalo POSLOVNO POROČILO RAČUNOVODSKO POROČILO SKUPINE NOVE KBM RAČUNOVODSKO POROČILO NOVE KBM D.D. 2006 2007 2008 2009 2010 Bilančna vsota banke V letu 2010 je banka znižala število zaposlenih za 63 ozi- ugodnosti Nov začetek za vse nove imetnike osebnega roma za 4,3 odstotka, tako je število zaposlenih ob koncu računa. 5.000 leta 2010 znašalo 1.393 ljudi. 4.807 v milijonih evrov 4.500 4.565 4.789 Februar 4.000 4.219 Banka je izvedla obsežno posodobitev Bank@Neta. Ta je • Uprava Nove KBM je prenovila Strategijo Nove KBM in 3.500 3.669 obsegala grafično prenovo storitve in nove možnosti upo- Skupine Nove KBM za obdobje od 2010 do 2013. 3.000 rabe. Več o Bank@Netu je zapisano v poglavju Uporaba • Nova KBM je ponudbo storitev investicijskega bančni- 2.500 sodobnih prodajnih poti. štva razširila v vse svoje poslovalnice. 2.000 • Nova KBM je na področju poslovanja s prebivalstvom 31.12.2006 31.12.2007 31.12.2008 31.12.2009 31.12.2010 V letu 2010 je banka nadaljevala s širitvijo in posodobitvijo pričela s posredovanjem prostovoljnega dodatnega po- poslovne mreže. V strogem središču prestolnice, na zna- kojninskega zavarovanja Moje naložbe v svojih poslo- V letu 2010 je banka dosegla 11,4 milijona evrov dobička menitem Mestnem trgu, je pričela poslovati nova poslo- valnicah ter ponudila prenovljeno rentno varčevanje. pred obdavčitvijo, medtem ko je bančni sistem posloval z valnica Ljubljana Center. Temu je sledila širitev poslovne • Predsednik uprave KBM Infonda 7 je za obdobje petih izgubo v višini 92 milijonov evrov. mreže še s tremi poslovalnicami (v Mariboru poslovalnica let postal Matjaž Lorenčič, član uprave pa mag. Samo Koroška vrata, poslovalnica v Gornji Radgoni in posloval- Stonič. Dobiček pred obdavčitvijo 2006 2007 2008 2009 2010 nica v Žireh). • Uprava PBS je pričela nov petletni mandat. Fitch, ena vodilnih svetovnih ocenjevalnih (rating) agencij, Marec 60.000 je potrdila obstoječo bonitetno oceno Novi KBM, ki znaša • Nova KBM je postala večinski lastnik srbske Credy 50.000 53.546 A- za dolgoročno tveganje in F2 za kratkoročno tveganje. banke, ki je postala 14. članica Skupine Nove KBM. 40.000 44.462 Ocena prihodnjih izgledov je stabilna. • Nadzorni svet Nove KBM je članico uprave Manjo Sker-v tisoč evrih 30.000 nišak ponovno imenoval na ta položaj za obdobje petih 20.000 19.384 4.2 let, ki je pričelo teči 22. maja 2010. 10.000 15.149 11.365 Pomembnejši dogodki v letu 2010 in mejniki • Nova KBM je odprla prenovljene prostore Poslovalnice 0 2006 2007 2008 2009 2010 po letih Ruše in obenem obeležila 40. obletnico te poslovalnice. • PBS je v sodelovanju s Pošto Slovenije odprla speciali- zirana bančna okenca na poštah v Slovenskih Konjicah, Januar Banka je v letu 2010 izboljšala naslednje kazalnike po- Šentjurju, Grosupljem in Radovljici. • Nova KBM je ponudila nove storitve za prebivalstvo – slovanja: • Nova KBM je v Ljubljani pripravila investitorsko konfe- Eko osebne, Eko avtomobil in Eko stanovanjske kre- • obrestna marža se je povečala z 2,23 na 2,27 odstotka, renco, na kateri je sodelovalo več kot 20 analitikov, bor- dite. • marža finančnega posredništva se je povečala s 3,29 na znih posrednikov, investitorjev in ostalih predstavnikov • Nova KBM je odprla nove prostore Poslovalnice Žiri. 3,51 odstotka, investicijske javnosti. • Nadzorni svet Nove KBM je podal soglasje upravi ban- • neobrestna marža se je povečala z 1,07 na 1,23 odstot- • Zavarovalnica Maribor8 je svojim strankam ponudila ke za kapitalski vstop Nove KBM v Credy banko. 7 ka in novo življenjsko zavarovanje ZM PRIZMA Komfort paket. • Nova KBM in nekatere družbe v Skupini so sponzorsko • bilančna vsota na zaposlenega se je povečala s 3.234 podprle tradicionalno tekmovanje za svetovni pokal v 7 Naziv KBM Infond, družba za upravljanje, d.o.o. se v letnem poročilu na 3.373 tisoč evrov na zaposlenega. uporablja tudi kot KBM Infond. smučanju – 46. Zlato lisico. 8 Naziv Zavarovalnica Maribor d.d. se v letnem poročilu uporablja tudi • PBS je svojim strankam ponudila prenovljen paket kot Zavarovalnica Maribor ali kot ZM. 4 PREDSTAVITEV SKUPINE NOVE KBM IN NOVE KBM d.d LETNO POROČILO 2010 017 SKUPINE NOVE KBM IN NOVE KBM D.D.
 18. 18. Kazalo POSLOVNO POROČILO RAČUNOVODSKO POROČILO SKUPINE NOVE KBM RAČUNOVODSKO POROČILO NOVE KBM D.D.April • Predsednik izvršnega odbora Credy banke je postal sveta družbe: Alojza Jarca, Igorja Šujico in Stanka Brgleza.• Predsednik uprave Nove KBM Matjaž Kovačič je na fi- Predrag Mihajlović. • V Zavarovalnici Maribor so zaposleni izvolili novega nančnem sejmu Kapital v Ljubljani prejel nagrado za • Uprava Nove KBM je sprejela Politiko upravljanja Nove predsednika in člane sveta delavcev Zavarovalnice Ma- najboljšega finančnika leta po izboru slovenskih novi- KBM. ribor. narjev in urednikov. • Nova KBM je ponudila prenovljen Paket dobrodošlice• Nova KBM se je skupaj z nekaterimi članicami Skupine za nove komitente, ki ga je dopolnila z ugodnostmi 6 Avgust Nove KBM predstavila na finančnem sejmu Kapital. članic Skupine Nove KBM (ZM, Moja naložba9, KBM • Nadzorni svet Nove KBM je potrdil Politiko upravljanja.• Nadzorni svet Nove KBM je podal soglasje k Strategiji Nove Infond, KBM Invest10, KBM Leasing 11 ter Gorica Lea- • Nadzorni svet Nove KBM je podal soglasje upravi ban- KBM in Skupine Nove KBM za obdobje od 2010 do 2013. sing 12). ke k pripravi dokumentacije in postopkov za izvedbo• Nova KBM je na področju poslovanja s podjetji pričela • Nova KBM je svojim strankam ponudila novo storitev – dokapitalizacije Nove KBM. s posredovanjem prostovoljnega dodatnega pokojnin- Družina paket ter razširila svojo depozitno ponudbo s • Nadzorni svet Nove KBM je podal soglasje upravi ban- skega zavarovanja Moje naložbe. sklepanjem depozitov v evrih preko Bank@Neta po višji ke v zvezi z dokapitalizacijo Credy banke.• Nova KBM je nabor zavarovalniških produktov, ki jih obrestni meri. • Nova KBM je prenovila paket za kmetovalce in ga do- posreduje v svojih poslovalnicah, dopolnila z novima • V sistem Moneta je vstopil nov ponudnik – trgovine Tuš. polnila z ugodnostmi za pravne osebe. oblikama naložbenega življenjskega zavarovanja Zava- • Nova KBM in nekatere ostale družbe v Skupini Nove • Nova KBM je v svojih poslovalnicah pričela s posredo- rovalnice Maribor – ZM PRIZMA Modra naložba in ZM KBM so sponzorsko podprle 18. Festival Lent. vanjem nezgodnega zavarovanja otrok in mladine Za- PRIZMA Naložbeno življenjsko zavarovanje. • Zavarovalnica Maribor je odprla vrata svojega novega varovalnice Maribor – Zojinega zavarovanja.• Predstavniki Nove KBM so se udeležili investitorske škodnega centra v Ljubljani. • KBM Infond je začel upravljati obvezniški podsklad In- konference v Zuersu, ki jo je organizirala Raiffeisen fond Bond. Centrobank. Julij • Nova KBM je sprejela Strategijo tehnološko informacij- SeptemberMaj ske podpore za obdobje od leta 2010 do leta 2013. • Nova KBM je predstavila novo blagovno znamko za• Predsedniku uprave Nove KBM Matjažu Kovačiču je na • Nova KBM je predstavila prenovljeno spletno stran mlade, poimenovano Sveta vladar. podlagi sklepa nadzornega sveta Nove KBM o imeno- banke. • KBM Invest je zaključil gradnjo Maistrovih dvorov, Nova vanju pričel teči nov petletni mandat. • Nova KBM je uspešno zaključila strateški projekt CRM. KBM pa je prevzela poslovne prostore v Maistrovih dvorih.• Nova KBM je zasebnikom in podjetjem ponudila kredite • Novi predsednik uprave Adria Bank AG 13 je ob upokoji- • V Zavarovalnici Maribor je po izteku mandata članov za izgradnjo sončnih elektrarn. tvi Jurija Detička postal Gregor Kaiser. sveta delavcev postal novi predsednik sveta delavcev in• Nova KBM je uporabnikom plačilnih kartic ponudila • Uprava Nove KBM kot organ edinega družbenika družbe s tem novi predstavnik zaposlenih v nadzornem svetu storitev varnostna SMS sporočila. KBM Invest je odpoklicala dotedanje člane nadzornega ZM Robert Ciglarič.• Predstavniki Nove KBM so se udeležili dogodka Dnevi • Moja naložba je obeležila 10. obletnico poslovanja. slovenskega trga kapitala v Ljubljani. 9 Naziv Moja naložba, pokojninska družba, d.d. se v letnem poročilu • Nova KBM in nekatere ostale družbe v Skupini Nove uporablja tudi kot Moja naložba. KBM so sponzorsko podprle 1. Eko maraton Maribor. 10 Naziv KBM Invest d.o.o. se v letnem poročilu uporablja tudi kot KBMJunij Invest. • Predstavniki Nove KBM so sodelovali na prvi interak-• Delničarji Nove KBM so na redni letni skupščini podprli 11 Naziv KBM Leasing d.o.o. se v letnem poročilu uporablja tudi kot tivni predstavitvi slovenskih podjetij, ki sta jo organizi- strateške cilje banke, sprejeli odstop člana nadzornega KBM Leasing. rala Ljubljanska borza in Thomson Reuters. 12 Naziv Gorica Leasing d.o.o. se v letnem poročilu uporablja tudi kot sveta Marka Jazbeca in imenovali nadomestnega člana Gorica Leasing. dr. Aleša Krisperja. 13 Naziv Adria Bank AG se v letnem poročilu uporablja tudi kot Adria Bank. 4 PREDSTAVITEV SKUPINE NOVE KBM IN NOVE KBM d.d LETNO POROČILO 2010 018 SKUPINE NOVE KBM IN NOVE KBM D.D.
 19. 19. Kazalo POSLOVNO POROČILO RAČUNOVODSKO POROČILO SKUPINE NOVE KBM RAČUNOVODSKO POROČILO NOVE KBM D.D.Oktober November • Nova KBM je pričela trgovati s finančnimi instrumenti • Agencija za zavarovalni nadzor je Novi KBM izdala • Nova KBM je dokapitalizirala Credy banko in tako po- preko mednarodnega trgovalnega sistema XETRA (tj. dovoljenje za pridobitev kapitalskega deleža v Zava- stala lastnica 72,38-odstotnega deleža. trgovalni sistem preko Ljubljanske borze). rovalnici Maribor, ki je enak ali večji od 50 odstotkov, • Nova KBM je najela sindicirano posojilo v višini 165.000 ter sklep o podaljšanju roka za izvedbo dokapitalizacije tisoč evrov. Zavarovalnice Maribor. • Nova KBM je uvedla univerzalni plačilni nalog (UPN), • Nova KBM je v sodelovanju s KBM Infondom svojim čezmejne SEPA direktne obremenitve in implementi- strankam ponudila novo storitev Naložbeni duet. rala SEPA SCR Rulebook 4.0.• Nova KBM je predstavila vsebinsko in oblikovno preno- • Nova KBM je na univerzalnem poštnem okencu (UPO) vljeno spletno banko – Bank@Net nove generacije. strankam ponudila možnost odpiranja transakcijskih• Nova KBM je s partnerskim podjetjem Mobitel nadgra- računov in sklepanja depozitov. dila sistem Moneta in se s tem vključila v sistem sub- • Nova KBM je v Ljubljani odprla najsodobnejšo bančno vencionirane študentske prehrane. poslovalnico v Sloveniji doslej.• Nova KBM je predstavila novo spletno stran za mlade. • Nadzorni svet ZM je za novega člana uprave ZM imeno-• Nova KBM je ponudbo kreditov za financiranje sončnih val mag. Boruta Celcerja, dosedanjega pooblaščenca elektrarn razširila v sodelovanju s podjetjem Elektro uprave ZM. Maribor. • Nova KBM in PBS sta se vključili v sistem čezmejnih • Nova KBM je odprla nove prostore Oddelka za malo SEPA direktnih obremenitev. gospodarstvo ter nove poslovne prostore v Maistrovem • Predstavniki Nove KBM so se udeležili investitorske dvoru v Mariboru. konference na Dunaju, ki jo je organizirala RCB.• KBM Infond je preoblikoval podsklade, tako da je In- • Predstavniki Nove KBM so se udeležili investitorske fond Hrast prevzel premoženje in obveznosti uravnote- konference v Pragi, ki jo je organizirala ING. ženega podsklada Infond Uravnoteženi, Infond Uravno- teženi pa je prenehal s poslovanjem. December• Matjaž Kovačič je odstopil z mesta predsednika nad- • Nova KBM je odprla nove sodobne prostore Poslovalni- zornega sveta PBS. Skupščina banke je za nadomestno ce Koroška vrata in Poslovalnice Gornja Radgona. članico nadzornega sveta izvolila Manjo Skernišak, • Na avstrijskem trgu so bile opravljene prve prodaje nadzorni svet pa jo je na svoji 101. seji izvolil za predse- enot vzajemnega sklada Infond BRIC KBM Infonda. dnico nadzornega sveta. • Zavarovalnica Maribor je po uspešni zunanji reviziji tri-• KBM Leasing je kot investitor začel z gradnjo največje- letnega poročila prejela polni certifikat Družini prija- ga in najsodobnejšega trgovskega centra Mercator v zno podjetje. Mariboru. • Zavarovalnica Maribor je začela z družbeno odgovor-• Predstavniki Nove KBM so se udeležili investitorske nim projektom heroj.si, ki vzpodbuja družbeni aktivi- konference v Londonu, ki sta jo organizirala Unicredit zem na mikro ravni. in Dunajska borza. • Predstavniki Nove KBM so se udeležili dogodka Dnevi slovenskega trga kapitala v Ljubljani. 4 PREDSTAVITEV SKUPINE NOVE KBM IN NOVE KBM d.d LETNO POROČILO 2010 019 SKUPINE NOVE KBM IN NOVE KBM D.D.

×