Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
<ul><li>เนื้อหา </li></ul><ul><li>โครงสร้างส่วนประกอบของเซลล์ประสาท </li></ul><ul><li>ชนิดและหน้าที่ของเซลล์ประสาท </li></...
<ul><li>ระบุส่วนประกอบ และหน้าที่ของส่วนต่างๆ ของเซลล์ประสาทได้ </li></ul><ul><li>2. บอกชนิดของเซลล์ประสาทได้ </li></ul><...
โครงสร้างของเซลล์ประสาท <ul><li>เซลล์ประสาทเป็นหน่วยที่เล็กที่สุดของระบบประสาทที่สามารถทำงานได้ เจริญเปลี่ยนแปลงมาจากเนื้...
ส่วนประกอบของเซลล์ประสาท <ul><li>เซลล์ประสาทประกอบด้วยส่วนที่สำคัญ 2 ส่วน คือ </li></ul><ul><li>1. ตัวเซลล์ประสาท </l...
ใยประสาทแบ่งออกเป็น 2 พวก คือ <ul><li>เดนไดรต์ ( dendrite)  </li></ul><ul><li>2. แอกซอน ( axon) </li></ul>
การเกิดเยื่อไมอีลินหุ้ม <ul><li>ในขณะที่ยังเป็นเอ็มบริโออยู่เซลล์ประสาทยังไม่เจริญเติบโตเต็มที่ ใยประสาทเส้นที่ยาว ๆ ยังไ...
<ul><li>เซลล์ประสาทมีรูปร่างและขนาดแตกต่างกัน ถ้าพิจารณาจากรูปร่าง ของเซลล์ประสาท แบ่งออกเป็น 3 ชนิด คือ </li></ul><u...
2. เซลล์ประสาทสองขั้ว ( bipolar nuron) เป็นเซลล์ประสาทที่มีใยประสาท ออกจากตัวเซลล์สองเส้น ชนิดของเซลล์ประสาท ( Martini...
3. เซลล์ประสาทหลายขั้ว ( multipolar neuron)  เป็นเซลล์ประสาทที่มีใยประสาท ออกจากตัวเซลล์หลายเส้น ชนิดของเซลล์ประสาท (...
ถ้าพิจารณาตามหน้าที่ จำแนกได้ 3 ชนิด คือ <ul><ul><ul><ul><ul><li>1. เซลล์ประสาทรับความรู้สึก (sensory neuron) </li></u...
เอกสารอ้างอิง <ul><li>http://zoo.sci.ku.ac.th/html_T/courseware/424111/html/12Nerveous%20system_files/frame.htm </li></ul>
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

เซลล์ประสาท

13,298 views

Published on

เซลล์ประสาท

 • Be the first to comment

เซลล์ประสาท

 1. 1. <ul><li>เนื้อหา </li></ul><ul><li>โครงสร้างส่วนประกอบของเซลล์ประสาท </li></ul><ul><li>ชนิดและหน้าที่ของเซลล์ประสาท </li></ul>เซลล์ประสาท
 2. 2. <ul><li>ระบุส่วนประกอบ และหน้าที่ของส่วนต่างๆ ของเซลล์ประสาทได้ </li></ul><ul><li>2. บอกชนิดของเซลล์ประสาทได้ </li></ul><ul><li>3. บอกเกณฑ์ที่ใช้ในการจำแนกประเภทของเซลล์ประสาทได้ </li></ul><ul><li>4. จำแนกประเภทของเซลล์ประสาทได้ </li></ul>จุดประสงค์การเรียนรู้
 3. 3. โครงสร้างของเซลล์ประสาท <ul><li>เซลล์ประสาทเป็นหน่วยที่เล็กที่สุดของระบบประสาทที่สามารถทำงานได้ เจริญเปลี่ยนแปลงมาจากเนื้อเยื่อชั้นเอกโทเดิร์ม </li></ul>
 4. 4. ส่วนประกอบของเซลล์ประสาท <ul><li>เซลล์ประสาทประกอบด้วยส่วนที่สำคัญ 2 ส่วน คือ </li></ul><ul><li>1. ตัวเซลล์ประสาท </li></ul><ul><li>( cell body) ประกอบด้วยนิวเคลียสและไซโทพลาซึม </li></ul><ul><li> 2. ใยประสาท ( nerve fiber) เป็นส่วนของไซโทพลาซึมของเซลล์ที่ยื่นออกมาจากตัวเซลล์ </li></ul>เซลล์ประสาท ( Martini และ Timmons , 1997)
 5. 5. ใยประสาทแบ่งออกเป็น 2 พวก คือ <ul><li>เดนไดรต์ ( dendrite) </li></ul><ul><li>2. แอกซอน ( axon) </li></ul>
 6. 6. การเกิดเยื่อไมอีลินหุ้ม <ul><li>ในขณะที่ยังเป็นเอ็มบริโออยู่เซลล์ประสาทยังไม่เจริญเติบโตเต็มที่ ใยประสาทเส้นที่ยาว ๆ ยังไม่มีเยื่อไมอีลินหุ้ม มีแต่เซลล์ชวานน์ ต่อมาส่วนของเยื่อหุ้มเซลล์ชวานจะม้วนตัวหลาย ๆ ครั้งหุ้มแอกซอน ดังนั้นเยื่อไมอีลินคือ เยื่อหุ้มเซลล์ชวานน์นั่นเอง </li></ul>
 7. 7. <ul><li>เซลล์ประสาทมีรูปร่างและขนาดแตกต่างกัน ถ้าพิจารณาจากรูปร่าง ของเซลล์ประสาท แบ่งออกเป็น 3 ชนิด คือ </li></ul><ul><li>1. เซลล์ประสาทขั้วเดียว </li></ul><ul><li>( unipolar neuron) </li></ul><ul><li>เป็นเซลล์ประสาทที่มีใยประสาท </li></ul><ul><li>แยกออกจากตัวเซลล์เพียงเส้นเดียว </li></ul>ชนิดของเซลล์ประสาท ชนิดของเซลล์ประสาท ( Martini และ Timmons , 199 7 )
 8. 8. 2. เซลล์ประสาทสองขั้ว ( bipolar nuron) เป็นเซลล์ประสาทที่มีใยประสาท ออกจากตัวเซลล์สองเส้น ชนิดของเซลล์ประสาท ( Martini และ Timmons , 199 7 )
 9. 9. 3. เซลล์ประสาทหลายขั้ว ( multipolar neuron) เป็นเซลล์ประสาทที่มีใยประสาท ออกจากตัวเซลล์หลายเส้น ชนิดของเซลล์ประสาท ( Martini และ Timmons , 199 7 )
 10. 10. ถ้าพิจารณาตามหน้าที่ จำแนกได้ 3 ชนิด คือ <ul><ul><ul><ul><ul><li>1. เซลล์ประสาทรับความรู้สึก (sensory neuron) </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>2. เซลล์ประสาทสั่งการ (motor neuron) </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>3. เซลล์ประสาทประสานงาน </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>( association neuron) </li></ul></ul></ul></ul></ul>
 11. 11. เอกสารอ้างอิง <ul><li>http://zoo.sci.ku.ac.th/html_T/courseware/424111/html/12Nerveous%20system_files/frame.htm </li></ul>

×