Travellive Mediakit 2012

573 views

Published on

Travellive Media Kit 2012 - Vietnamese Version

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
573
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
6
Actions
Shares
0
Downloads
9
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Travellive Mediakit 2012

 1. 1. FROM VIETNAM TO THE WORLD
 2. 2. T h’ giÌi Æ∑ bi’t Æ’n t™n tuÊi nh˜ng tπp ch› du lch Æ◊nh Æ∏m mµ phi™n b∂n vÌi nhi“u ng´n ng˜ xu†t hi÷n tπi c∏c quËcgia kh∏c nhau nh≠: Traveller Conde Nast, Travel Leisue ...D˘ Æo∏n Æ≠Óc nhu c«u vµ xu h≠Ìng ph∏t tri”n tπi Vi÷t Nam,tπp ch› song ng˜ Anh - Vi÷t - TRAVELLIVE ra ÆÍi tı th∏ng9/2003 - Æi ti™n phong trong vi÷c qu∂ng b∏ vµ giÌi thi÷u dulch - nghµnh dch vÙ giµu ti“m n®ng, vµ thu hÛt Æ«u t≠ cÒaVi÷t Nam.Sau g«n 8 n®m hoπt ÆÈng, ngµy nay TRAVELLIVE Æ≠Óc bi’tÆ’n nh≠ mÈt tπp ch› hµng Æ«u trong l‹nh v˘c nµy. Lµ l˘ach‰n sË 1 cÒa c∏c tÀp Æoµn qu∂n l˝ kh∏ch sπn, resort, nhµhµng,... c∏c nhµ Æ«u t≠ b†t ÆÈng s∂n du lch, c∏c h∑ng hµngkh´ng, l˜ hµnh, nh∑n hi÷u hµng h„a xa xÿ vµ c∏c dch vÙ gi∂itr› , ti™u dÔng cao c†p, dch vÙ thanh to∏n quËc t’,...ßÈc gi∂ t◊m th†y Î TRAVELLIVE nh˜ng xu h≠Ìng gi∂i tr›, kh∏mph∏ vµ c∏ch tÀn h≠Îng cuÈc sËng mÈt c∏ch phong phÛ vµsµnh Æi÷u nh†t.
 3. 3.  Tri”n l∑m honey moon & wedding perfect Æ≠Óc tÊ h¯c hµng n®m Nh˜ng cÈt mËc quan tr‰ng TRONG 9 N°M PHÉT TRIÕNTh∏ng 9/2003 - Tπp ch› Du lch - SËng ra mæt sË Æ«u ti™n vÌi 76 trang nÈi dung in 4 mµu,ti’ng Vi÷t. Ph∏t hµnh 1 k˙/th∏ngTh∏ng 10/2006 - Tπp ch› Du lch - SËng ra mæt phi™n b∂n mÌi song ng˜ Anh - Vi÷t ÆÊi t™nthµnh TRAVELLIVE, nÈi dung t®ng tı 76 l™n 100 trang.Th∏ng 12/2006 - TRAVELLIVE k˝ hÓp ÆÂng mÁi th∏ng cung c†p 20.000 cuËn tπp ch› phÙcvÙ hµnh kh∏ch cÒa H∑ng tµu du lch cao c†p 5 Star Express . Tµu lˆa du lch cao c†p 5Star Express vÀn chuy”n kh∏ch du lch tuy’n Sµi Gn - Phan Thi’t - Nha Trang - Sµi Gn lµcon tµu Æ≠Óc thi’t k’ vµ læp Æ∆t trang thi’t b cao c†p t˘a nh≠ mÈt kh∏ch sπn 5 sao di ÆÈng,vÌi s¯c ch¯a 700 kh∏ch/chuy’n.Th∏ng 1/2007 - TRAVELLIVE t®ng tı 100 trang - 150 trang, c∂i ti’n c∂ v“ nÈi dung vµh◊nh th¯c, cung c†p Æa dπng th´ng tin v“ du lch vµ gi∂i tr›.Th∏ng 9/2010 Travellive Æ∑ tÊ ch¯c Ɔu gi∏ g©y qu¸ tı thi÷n vµ thu Æ≠Óc h¨n 500 tri÷uÒng hÈ trŒ em nghÃo.Th∏ng 10/2010 - TRAVELLIVE k’t hÓp vÌi H∑ng Hµng kh´ng Air Mekong cung c†p th´ngtin phÙc vÙ hµnh kh∏ch tr™n m‰i chuyän bay.Trong n®m 2011- TRAVELLIVE Æ∑ mÎ rÈng hÓp t∏c vÌi c∏c h∑ng hµng kh´ng trong n≠Ìcvµ quËc t’ nhªm cung c†p th´ng tin cho kh∏ch du lch Æ’n Vi÷t Nam. Theo Æ„ m‰i chuy’nbay Æ’n Vi÷t Nam cÒa h∑ng hµng kh´ng tËt nh†t Ch©u ¢u Turkish Airlines vµ Polish Airlines,kh∏ch hπng th≠¨ng gia Æ“u Æ≠Óc cung c†p mi‘n ph› tπp ch› Travellive.T≠¨ng t˘ Travellive cÚng mÎ rÈng hÓp t∏c vÌi Vietnam Airlines bªng vi÷c ph∏t hµnh phÙc vÙkh∏ch hπng th≠¨ng gia tπi 6 s©n bay quËcc t’ Vi÷t Nam bao gÂm: NÈi Bµi/ T©n S¨n Nh†t /Li™n Kh≠¨ng/ Cam Ranh/ ßµ NΩng/ C«n Th¨TRAVELLIVE lu´n quan t©m vµ b∂o trÓ cho c∏c hoπt ÆÈng v◊ cÈng ÆÂng nh≠: Festival Bi”nNha Trang, Festival Hoa ßµ Lπt, Festival Hu’, Hoa hÀu Hoµn vÚ 2008, .. vµ nhi“u gi∂i golfdanh ti’ng.Tri”n l∑m du lch vµ dch vÙ c≠Ìi Honey Moon & Wedding Perfect lµ s˘ ki÷n doTRAVELLIVE phËi hÓp vÌi c∏c kh∏ch sπn 5 sao tÊ ch¯c th≠Íng ni™n.
 4. 4. ßóC GIÅßÈc gi∂ y™u th›ch TRAVELLIVE kh´ng chÿ lµ kh∏ch du lch. H‰ lµ nh˜ng doanh nh©n, nhµqu∂n l˝, nhµ Æ«u t≠,.. lµ m…u ng≠Íi ham hi”u bi’t, n®ng ÆÈng, ÆÈc lÀp, tµi ch›nh kh∏ gi∂,y™u cuÈc sËng vµ bi’t c∏ch tÀn h≠Îng cuÈc sËng ßóC GIÅ QUˇC T⁄  Kh∏ch du lch cao c†p quËc t’ Æ’n Vi÷t Nam  Ng≠Íi n≠Ìc ngoµi sËng/lµm vi÷c tπi Vi÷t Nam ßóC GIÅ VIåT NAM  Ng≠Íi Vi÷t c„ thu nhÀp cao (ÆËi t≠Óng c„ kh∂ n®ng/nhu c«u sˆ dÙng dch vÙ du lch cao c†p)  Ng≠Íi Vi÷t c„ tr◊nh ÆÈ v®n h„a cao, y™u th›ch v®n h„a, du lch  Du kh∏ch Vi÷t  Doanh nh©n Vi÷t (ÆËi t≠Óng do t›nh ch†t c´ng vi÷c th≠Íng xuy™n sˆ dÙng c∏c dch vÙ du lch) ßóC GIÅ NAM - N~ PH¢N CHIA THEO ßó TU‡I  ßÈc gi∂ tı Æ’n 22 - 28 tuÊi chi’m 30 % chi’m 30%  ßÈc gi∂ tı 28 Æ’n 45 tuÊi chi’m 60 %  ßÈc gi∂ c∏c ÆÈ tuÊi kh∏c chi’m 10% chi’m 10%
 5. 5. PHÉT HÄNH  ß∆t tπi phng chÍ hπng th≠¨ng gia tπi 6 s©n bay quËc t’ Vi÷t Nam. Ópt∏cvÌiH∑nghµngkh´ngAirMekong. Tr™n m‰i chuy’n bay cÒa Air MeKong, mÁi hµnh H kh∏ch Æ≠Óc ph∏t mi‘n ph› 1 cuËn tπp ch› Æ∆t tπi l≠ng gh’ tr≠Ìc. Ópt∏cvÌiH∑nghµngkh´ngVietnamAirlines. ß∆t tπi phng chÍ hπng th≠¨ng gia tπi 6 s©n bay H quËc t’ Vi÷t Nam gÂm: NÈi Bµi/ T©n S¨n Nh†t / Li™n Kh≠¨ng/ Cam Ranh/ ßµ NΩng/ C«n Th¨ HÓpt∏cvÌiH∑nghµngkh´ngtËtnh†tCh©u¢uTurkishAirlines. Tr™n m‰i chuy’n bay d’n Vi÷t Nam tπp ch› Æ≠Óc ph∏t mi‘n ph› cho kh∏ch hπng thu¨ng gia. HÓpt∏cvÌiH∑nghµngkh´ngBaLan-LOTPolishAirlines. Tr™n m‰i chuy’n bay Æ’n Vi÷t Nam tπp ch› Æ≠Óc ph∏t mi‘n ph› cho kh∏ch hπng thu¨ng gia. ß∆t tπi phng chÍ hπng th≠¨ng gia tπi s©n bay quËc t’ Vacsava - ThÒ Æ´ Ba Lan ß∆t tπi 500 kh∏ch sπn, resort hµng Æ«u Vi÷t Nam ß∆t tπi h÷ thËng cˆa hµng KFC, PhÎ 24 vµ Highland Coffe tr™n toµn quËc... ß∆t tπi h÷ thËng nhµ hµng, spa, s©n golf vµ du thuy“n cao c†p Vi÷t NamTHë PH¡N MI≈N B¿C 35% MI≈N NAM 45% MI≈N TRUNG VÄ CÉC KHU V#C KHÉC 20%Chi ti’tBÉN Là B∏n Æ∆t qua h÷ thËng C´ng ty Ph∏t hµnh B∏o ch› Trung ¶¨ng. B∏n lŒ qua h÷ thËng C´ng ty Ph∏t hµnh FAHASA B∏n lŒ qua h÷ thËng Nhµ s∏ch Nguy‘n V®n Cı B∏n lŒ qua h÷ thËng Nhµ s∏ch Ph≠¨ng Nam B∏n lŒ qua Nhµ s∏ch V®n Lang B∏n lŒ qua Nhµ s∏ch Nh©n V®n B∏n lŒ qua h÷ thËng Si™u th Citimart (TP. HCM)
 6. 6.  Tπp ch› Æ≠Óc phÙc vÙ tr™n m‰i chuy’n bay cÒa H∑ng hµng kh´ng Air MeKong HÓp t∏c vÌi nghµnh hµng kh´ng PH|C V| DU KHÉCH Tı th∏ng 10/2010 Tπp ch› ch›nh th¯c hÓp t∏c vÌi h∑ng Hµng kh´ng AirMekong phÙc vÙ hµnh kh∏ch. Hµng ngµy AirMekong c„ tr™n 30 chuy’n bay nÈi Æa Æ’n 09 Æi”m: Hµ NÈi - TP. H Ch› Minh - Qui Nh¨n - Vinh - ßµ Lπt - Bu´n M™ ThuÀt - Pleiku - C´n ß∂o - PhÛ QuËc, mÁi hµnh kh∏ch sœ Æ≠Óc c†p ph∏t mi‘n ph› 01 cuËn Tπp ch› Travellive Æ∆t tπi l≠ng gh’ tr≠Ìc. B∏o phÙc vÙ kh∏ch hπng th≠¨ng gia tr™n m‰i chuy’n bay cÒa H∑ng hµng kh´ng tËt nh†t Ch©u ¢u - Turkish Airlines vµ H∑ng hµng kh´ng LOT Polish Airlines.
 7. 7. Th´ng tin TRAVELLIVESˇ TRANG 150 trang, in 4 mµuKHU§N KH‡, KêCH TH¶õC 21cm x 29cmLOÑI GIƒY C 230 (trang b◊a) C 100 (trang ruÈt)K∞ HÑN PHÉT HÄNH 1 th∏ng/k˙ vµo ngµy 15 hµng th∏ngSˇ L¶úNG PHÉT HÄNH 50.000 b∂n/k˙PHÑM VI PHÉT HÄNH Toµn quËcGIÉ BÉN 38.700vnÆC• QUAN CHû QUÅNNhµ Xu†t b∂n Th’ giÌi - Hi÷p hÈi Du lch Vi÷t Nam
 8. 8. NóI DUNGßIÕMß⁄N DISÅN HIGHTECHTRAVELBªng kinh nghi÷m th˘c t’ sau mÁi Bµi vi’t cÒa c∏c chuy™n gia, nhµ nhi™n C∏c s∂n ph»m c´ng ngh÷ cao cho duchuy’n Æi, ph„ng vi™n Travellive sœ c¯u v®n h„a, lch sˆ, kh∂o cÊ, m¸ thuÀt, lch, m∏y ∂nh, camera, xe h¨i du lch,..Æ≠a bπn Æ’n vÌi c∏c Æi”m du lch h†p ki’n trÛc cÊ,..d…n trong vµ ngoµi n≠ÌcKHÉMPHÉ THòITRANG WHATWHERECuÈc sËng, nh©n loπi »n ch¯a bao Khuynh h≠Ìng thÍi trang , BST ∏o tæm, H◊nh th¯c th´ng tin ngæn g‰n , ÆÈc Æ∏o,Æi“u k˙ b›, nh˜ng gi∏ tr mµ bπn ch≠a bikini, trang phÙc picnic, trang phÙc What Where lµ chuy™n mÙc Æ≠Óc ÆÈctıng bi’t tÌi, ch≠a tıng h◊nh dung ... dπ hÈi, ... gi∂ y™u th›ch bÎi bπn c„ th” t◊m ki’m m‰i th´ng tin, ch≠¨ng tr◊nh v“ dch vÙ muaH∑y cÔng travellive kh∏m ph∏ sæm, gi∂i tr› vµ th≠ gi∑nFOODWINE GOLFSPA HOTELSRESORTSC∏c m„n ngon, ÆÈc Æ∏o vµ Æa Dch vÙ th≠ gi∑n vµ gi∂i tr› thÍi th≠Óng, Nh˜ng kh∏ch sπn, khu du lch nghÿ d≠Ïngchÿ th≠Îng th¯c. Ngh÷ thuÀt vµ v®n h„a Æem Æ’n cho bπn c∂ s¯c kh·e vµ vŒ Æãp. sang tr‰ng, ƺng c†p trong n≠Ìc vµ quËcr≠Óu vang TRAVELLIVE cung c†p cho bπn nh˜ng Æa t’. Kh∏ch sπn, resort Vi÷t Nam mÌi khai chÿ dch vÙ tinh t’ nh†t, ƺng c†p nh†t tr≠¨ng trong th∏ng. tπi Vi÷t Nam
 9. 9. NóI DUNG TOURLÑ Bπn Æ∑ tıng tham d˘ mÈt Æ∏m c≠Ìi d≠Ìi thÒy cung Î vnh bi”n Nha Trang, bay tr™n kinh kh› c«u, thi“n tı bi”n c∂ tÌi non cao, ho∆c treo m◊nh b™n v∏ch nÛi Æ∏ v´i lÎm chÎm tr™n Vnh Hπ Long,... Nh˜ng tour ÆÈc Æ∏o nµy chÿ c„ trong mÙc Tour Lπ BƒTßóNGSÅN BßS vµ BßS du lch Æang s´i ÆÈng h¨n tıng ngµy, ß©y lµ th tr≠Íng thu hÛt c∂ nhµ Æ«u t≠ trong vµ ngoµi n≠Ìc. MÁi sË chuy™n mÙc giÌi thi÷u mÈt bµi vi’t cÒa c∏c chuy™n gia, nhµ qu∂n l˝ BßS, ÆÂng thÍi giÌi thi÷u c∏c d˘ ∏n mÌi , d˘ ∏n Æ≠Óc quan t©m kÃm theo mÙc Tin th tr≠Íng BßS mÌi nh†t trong th∏ng.SHOPPINGDu lch ngµy nay kh´ng chÿ lµ MÈt sË CHUY£N M|Cngoπn c∂nh, cn lµ dp Æ” th·athÛ mua sæm - shopping, s®n KHÉChµng ÆÈc. TRAVELLIVE lu´n giÛpbπn cÀp nhÀt th´ng tin mÌi nh†ttı c∏c nh∑n hi÷u nÊi ti’ng toµnc«u dµnh cho c∂ 2 ph∏i nh≠:Louis Vuitton - Macr Jacobs QATRAVEL- Bubberry - Rado - Mobiado - Travel Note (th´ng tin ng≠Íi du lch c«n bi’t : c∏cSomsonite,.. loπi thŒ thanh to∏n cho du kh∏ch, ph≠¨ng ti÷n vÀn chuy”n, thÒ tÙc xu†t nhÀp c∂nh,..)BAR/PUB/RESTAURANT ßIߢU-XEMGç?Bπn sœ t◊m th†y h÷ thËng nhµ TINKHUY⁄NMÑIDULëCHhµng sang tr‰ng vÌi m‰i phong Tin Hoπt ÆÈng Du lch, thËng k™ trong th∏ngc∏ch: nhµ hµng ¢u - É nhµ hµng l≠Óng kh∏ch du lch Æ’n Vi÷t Nam, ph©n theo thƒn ßÈ, Ph∏p, Italia, Braxin, Vi÷t tr≠ÍngNam,.. cÔng Æa chÿ Bar/Pub s´iÆÈng nh†t Hµ NÈi vµ TP.HCM
 10. 10. k’ hoπch nÈi dung TRAVELLIVE N°M 2012Th∏ng 1: Xu©n Nh©m Th◊nTh∏ng 2: Du xu©n 8/3Th∏ng 3: SË th≠Íng/ Hu’ nh©n festival Hu’ 2012 (7-15/4/2012)Th∏ng 4: Du lch du thuy“nTh∏ng 5: Chuy™n Æ“ Du lch Hà - BI”NTh∏ng 6: Du lch Hà - Bi”nTh∏ng 7: Hotel Resort, b†t ÆÈng s∂n du lchTh∏ng 8: Nhµ hµng (Bar, pub, club restaurant) Trung ThuTh∏ng 9: Chuy™n Æ“ K˙ nghÿ TR°NG MÀT K’t hÓp vÌi s˘ ki÷n th≠Íng ni™n do TRAVELLIVE tÊ ch¯c: Tri”n l∑m Honeymoon Wedding PerfectTh∏ng 10: GolfTh∏ng 11: Spa suËi kho∏ng n„ngTh∏ng 12: Gi∏ng sinh T’t D≠¨ng lch
 11. 11. BIÕU GIÉ QUÅNG CÉOTRANGßÖCBIåT KêCHTH¶õC GIÉTrang b◊a 1 käp ho∆c b◊a 4 käp 42 x 29 cm 139.000.000 ÆTrang b◊a 4(B◊a 4 Æ∑ b∏n h’t th∏ng 12/2011) 21 x 29 cm 113.000.000 ÆTrang b◊a 2-3(B◊a 3 Æ∑ b∏n h’t th∏ng 12/2011) 21 x 29 cm 96.000.000 ÆTrang Æ∆c bi÷t k’ b◊a 2 (trang 3) 21 x 29 cm 88.000.000 ÆTrang Æ∆c bi÷t k’ b◊a 3 21 x 29 cm 63.000.000 Æ5 trang Æ∆c bi÷t tr≠Ìc trang nÈi dung 21 x 29 cm 63.000.000 ÆTrangruÈtÆ∆cbi÷tin2m∆t:Gi†y C230, 4 mµu, c∏n 2 m∆t 27 x 29 cm 100.000.000 ÆTRANGRUóT KêCHTH¶õC GIÉTrang käp 42 x 29 cm 71.000.000 ÆNguy™n trang 21 x 29 cm 48.000.000 Æ1/2 trang 21 x 14,5 cm 29 x 10,5 cm 30.000.000 Æ1/3 trang 21 x 9,7 cm 29 x 7 cm 22.000.000 Æ1/4 tran 10,5 x 14,5 cm 21 x 7,25 cm 29 x 5 cm 15.000.000 Æ1/8 trang 21 x 3,7 cm 6,75 x 10,5 cm 9.000.000 Ƨ nh· (chÿ ti’p nhÀn tı 03 k˙ trÎ l™n) 4 x 5 cm 4.000.000 ÆTRANGBÄIPRTrang ƨn(tËi Æa 400 k˝ t˘ kÃm h◊nh ∂nh) 21 x 29 cm 25.000.000 ÆTrang Æ´i(tËi Æa 800 k˝ t˘ kÃm h◊nh ∂nh) 42 x 29 cm 38.000.000 ÆQu∂ng c∏o dπng th´ng tin trong chuy™n mÙc (WHATWHERE) KÃm ∂nh 4.000.000 ÆTÄILIåUßêNHKáMTÑPCHê GIÉß›nh kÃm tr™n trang b◊a 1Di÷n t›ch tËi Æa bªng 30% di÷n t›ch trang b◊a, kh´ng che khu†t logo tπp ch›, ÆÈ dµy tËi Æa 2mmTµi li÷u Æ›nh kÃm do kh∏ch hµng cung c†p 100.000.000 Æß›nh kÃm trong trang ruÈtK›ch th≠Ìc tËi Æa: 20x27 cm, ÆÈ dµy tËi Æa 1mmTµi li÷u Æ›nh kÃm do kh∏ch hµng cung c†o 74.000.000 Æ(GhichÛ:Ph› ch‰n v tr› trang 10%)
 12. 12. Li™n h÷ TRAVELLIVE HOA L£ Communications JSC lµ ƨn v ÆÈcquy“n Æπi di÷n th≠¨ng mπi, khai th∏c qu∂ng c∏o - ti’p th - ph∏t hµnh cho tπp ch› TRAVELLIVE. Xin vui lng truy cÀp webstite: vntravellive.comho∆c li™n lπc theo Æa chÿ d≠Ìi Æ©y n’u qu˝ kh∏ch c«n th™m th´ng tin: TÑI HÄ NóI Ta soπn Tπp ch› TRAVELLIVE T«ng 3, SË 59 ThÓ NhuÈm, Hoµn Ki’m Tel: 04. 3936 8349 - Fax : 04. 3936 8350 TÑI TP.HCM V®n phng ßπi di÷n T«ng 2, SË 142 V‚ V®n T«n, P6, Q3. Tel: 08. 3930 9641 - Fax: 08. 3930 9642 LI£N Hå QUÅNG CÉO Hotline: 0989246411 Mr: SUBASH Sales Marketing Manager Email: subc@vntravellive.com

×