คูมือการติดตั้งลีนุกซ              CentOS-5.3 Authentication with BUU-Management              ...
1. ใสแผนติดตั้งลีนุกซ CentOS-5.3-i386-DVD และเซ็ตไบออส ให Boot จาก DVD-ROM ถึงตรงนี้ใหกด Enter ผานไป2. ถึงขั้นตอนการ...
3. คลิกเลือก Next4. ภาษาในระหวางการติดตังคาดีฟอลทเปนอังกฤษอยูแลวคลิก Next            ้          ...
5. คียบอรดเปน U.S. English อยูแลวคลิก Next6. จะมีคําเตือนวาขอมูลทั้งหมดในฮารดดิสกจะหายไป ไมตองสนใจคลิกเลือก Yes
7. การแบงพารทิชันฮารดดิสกเลือก Create custom layout แลวคลิก Next เพราะเราจะจัดการแบงเอง8. คลิกที่ Free ให Active แล...
9. ที่ Mout Point คลิกเลือก /boot ขนาด 100 MB. แลวคลิก OK10. คลิกที่ Free ให Active แลวคลิกที่ New
11. ตรง File System Type เลือกเปน swap ขนาดใสเปน 2 เทาของ RAM (แตไมเกิน 2048 MB.)12. คลิกที่ Free ให Active แลวคลิ...
13. Mount Point เลือก / ขนาดเลือกเปนใชทั้งหมดและเปน primary partition จากนั้นคลิก OK14. แบงพารทชันเรียบรอยแลวคลิก N...
15. ถึงขั้นตอนการติดตั้ง Grub boot loader ไมตองทําอะไรคลิก Next16 การกําหนดคาการดแลนใบที่ 1 หรือ eth0 ใหคลิกที่ Edit
17. คลิกที่ Manual configuration และใสคา IP/Netmask ตรง IPv6 ไมตองเลือก แลวคลิก OK18. ตั้งชื่อเครื่อง (Hostname ) พร...
19. เลือกเขตเวลาเปน Asia/Bangkok จากรูปแผนที่แลวคลิก Next ตอไป20. ถึงตรงนี้ใหใสรหัสผานของ root 2 ครั้งใหเหมือนกัน
21. การเลือก Packages ที่จะติดตั้ง ถาใหงายก็ตามคาดีฟอลทนั่นเลย คลิก Next22. ถึงตรงนี้กําลังจะติดตั้ง CentOS ใหคลิก N...
23. กําลังฟอรแมทพารทิชัน24. ชวงนี้กําลังติดตั้ง Packages อาจจะใชเวลานานพอสมควร
25. เมื่อติดตั้ง Packages เสร็จใหนําแผน DVD ออก เสร็จแลวคลิกที่ Reboot26. เครื่องกําลัง Boot
27. มาถึงหนา Welcome ใหคลิก Forward ตอไป28. ตั้งคา Firewall ใหคลิกเลือก Disable แลวคลิก Forward ตอไป
29. จะมีคําเตือนเกี่ยวกับระบบความปลอดภัย คลิกที่ Yes30. ถึงหนา SELinux ใหคลิกเลือก Disable แลวคลิก Forward ตอไป
31. จะมีคําเตือนของระบบ SELinux คลิกเลือกที่ Yes32. ถึงหนา Date and Time ไมตองทําอะไรใหคลิก Forward ตอไป
33. ถึงหนานีใหสรางชื่อผูใชงานในระบบลีนุกซขึ้นมา 1 ชื่อกอน       ้34. หนาการตังคา Sound Card ใหคลิก Forward...
35. มาถึงหนา Additonal CDs ใหคลิกที่ Finish36. ระบบจะ Reboot อีก 1 ครั้ง ใหคลิกที่ OK
37. เครื่องกําลัง Boot อีกครั้ง38. มาถึงหนาตางล็อคอินใหใสชื่อยูสเซอรเปน root แลวกดปุม Enter
39. ใสรหัสผานของ root ตามที่ไดตั้งไว แลวกดปุม Enter40. เมื่อล็อคอินเขามาแลว ใหเสียบ Handy Drive แลวดับเบิลคลิกเป...
41. ใหกอบปไฟล Hotspot.tar.gz ไปไวที่ /home       42. คลิกขวาที่เดสกทอป เพือเปด Terminal ขึ้นมา       ...
43. ทดลอง ping www.yahoo.com ดูวาออกอินเตอรเน็ตไดหรือไม ออกจากการ ping โดยกดปุม Ctrl + C44. เขาไปที่ไดเรคทอรี home แ...
45. เขาไปที่ไดเรคทอรี Hotspot แลวสั่งติดตั้งโดย ./install46. จากนั้นรอเพื่อดาวนโหลดและติดตั้ง Hotspot And Syslog-ng พอต...
47. พอเครื่องบูตมาอีกครั้งจะเปน runlevel 3 คือ text mode นั่นเอง48. มาถึงตอนนี้แสดงวาการติดตั้งลีนุกซ CentOS-5.3 Authe...
ตอไปเปนการทดสอบใชงานโดยนําเครื่องลูกขายมาตอเขาที่การดแลนใบที่ 2 (eth1) เครื่องลูกขายก็จะไดรับเบอรไอพีเปนเบอรตั...
- ดู Squid Report จาก sarg ซึ่งปกติจะสรางเองโดยอัตโนมัติทุกวัน แตถาจะสรางเองใหเขาเปน root แลวสั่ง      sarg ...
- เตะผูที่ใชงานที่คางออกจากระบบโดย         radzap -u ชื่อผูที่คาง localhost testing123    เชน     ...
*** อธิบายเพิมเติมครับ ***           ่............................................................................
เพิ่มเติม วิธีการเขียนไฟลอิมเมจ ISO ดวยโปรแกรม Nero Burning ROM (สําหรับมือใหม Neroฯ)1.เปดโปรแกรม Nero Burning ROM ขึ้...
3. เลือกวิธีการเขียนและความเร็วในการเขียนไมมากนัก เชน 4x – 8x (ตามรูป) จากนั้นรอจนเขียนเสร็จครับ.....แหลงขอมูลอางอิงก...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

คู่มือการติดตั้ง Cent os

2,607 views

Published on

0 Comments
2 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
2,607
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
6
Actions
Shares
0
Downloads
155
Comments
0
Likes
2
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

คู่มือการติดตั้ง Cent os

 1. 1. คูมือการติดตั้งลีนุกซ CentOS-5.3 Authentication with BUU-Management โดย : นายการุณ บุญครอบ เจาพนักงานรังสีการแพทยชานาญงาน โรงพยาบาลตาลสุม จังหวัดอุบลราชธานี ํเครื่องมือและอุปกรณที่ใชในการทํา Authentication Server1. เครื่องแมขายหรือ PC Server มี LAN CARD 2 ใบ พรอมอุปกรณ 1 ชุด สามารถเชื่อมตออินเตอรเน็ตได2. เครื่องลูกขายอาจจะเปน Notebook หรือ PC ที่มี LAN Card ระบบปฏิบัติการ WindowsXP3. แผนติดตั้งลีนุกซ CentOS-5.3-i386-DVD จํานวน 1 แผน ดาวนโหลดไดจาก http://mirror1.ku.ac.th/centos/5.3/isos/i386/CentOS-5.3-i386-bin-DVD.iso หรือ http://mirror.issp.co.th/centos/5.3/isos/i386/CentOS-5.3-i386-bin-DVD.iso4. ไฟลติดตั้ง Hotspot จาก http://www.mediafire.com/download.php?mym1km12ybn หรือ http://118.175.76.164/downloads/Hotspot.tar.gz5. โปรแกรม WinSCP http://winscp.net/eng/download.php6. โปรแกรม Puttty http://www.chiark.greenend.org.uk/~sgtatham/putty/download.html7.โปรแกรมเขียนแผน DVD เชน Nero Burning ROM
 2. 2. 1. ใสแผนติดตั้งลีนุกซ CentOS-5.3-i386-DVD และเซ็ตไบออส ให Boot จาก DVD-ROM ถึงตรงนี้ใหกด Enter ผานไป2. ถึงขั้นตอนการตรวจสอบแผน DVD ไมตองตรวจสอบก็ได(เสียเวลา) เลือก Skip
 3. 3. 3. คลิกเลือก Next4. ภาษาในระหวางการติดตังคาดีฟอลทเปนอังกฤษอยูแลวคลิก Next ้ 
 4. 4. 5. คียบอรดเปน U.S. English อยูแลวคลิก Next6. จะมีคําเตือนวาขอมูลทั้งหมดในฮารดดิสกจะหายไป ไมตองสนใจคลิกเลือก Yes
 5. 5. 7. การแบงพารทิชันฮารดดิสกเลือก Create custom layout แลวคลิก Next เพราะเราจะจัดการแบงเอง8. คลิกที่ Free ให Active แลวคลิกที่ New
 6. 6. 9. ที่ Mout Point คลิกเลือก /boot ขนาด 100 MB. แลวคลิก OK10. คลิกที่ Free ให Active แลวคลิกที่ New
 7. 7. 11. ตรง File System Type เลือกเปน swap ขนาดใสเปน 2 เทาของ RAM (แตไมเกิน 2048 MB.)12. คลิกที่ Free ให Active แลวคลิกที่ New
 8. 8. 13. Mount Point เลือก / ขนาดเลือกเปนใชทั้งหมดและเปน primary partition จากนั้นคลิก OK14. แบงพารทชันเรียบรอยแลวคลิก Next ตอไป ิ
 9. 9. 15. ถึงขั้นตอนการติดตั้ง Grub boot loader ไมตองทําอะไรคลิก Next16 การกําหนดคาการดแลนใบที่ 1 หรือ eth0 ใหคลิกที่ Edit
 10. 10. 17. คลิกที่ Manual configuration และใสคา IP/Netmask ตรง IPv6 ไมตองเลือก แลวคลิก OK18. ตั้งชื่อเครื่อง (Hostname ) พรอมทั้งใสคา Gateway และ DNS
 11. 11. 19. เลือกเขตเวลาเปน Asia/Bangkok จากรูปแผนที่แลวคลิก Next ตอไป20. ถึงตรงนี้ใหใสรหัสผานของ root 2 ครั้งใหเหมือนกัน
 12. 12. 21. การเลือก Packages ที่จะติดตั้ง ถาใหงายก็ตามคาดีฟอลทนั่นเลย คลิก Next22. ถึงตรงนี้กําลังจะติดตั้ง CentOS ใหคลิก Next ตอไป
 13. 13. 23. กําลังฟอรแมทพารทิชัน24. ชวงนี้กําลังติดตั้ง Packages อาจจะใชเวลานานพอสมควร
 14. 14. 25. เมื่อติดตั้ง Packages เสร็จใหนําแผน DVD ออก เสร็จแลวคลิกที่ Reboot26. เครื่องกําลัง Boot
 15. 15. 27. มาถึงหนา Welcome ใหคลิก Forward ตอไป28. ตั้งคา Firewall ใหคลิกเลือก Disable แลวคลิก Forward ตอไป
 16. 16. 29. จะมีคําเตือนเกี่ยวกับระบบความปลอดภัย คลิกที่ Yes30. ถึงหนา SELinux ใหคลิกเลือก Disable แลวคลิก Forward ตอไป
 17. 17. 31. จะมีคําเตือนของระบบ SELinux คลิกเลือกที่ Yes32. ถึงหนา Date and Time ไมตองทําอะไรใหคลิก Forward ตอไป
 18. 18. 33. ถึงหนานีใหสรางชื่อผูใชงานในระบบลีนุกซขึ้นมา 1 ชื่อกอน ้34. หนาการตังคา Sound Card ใหคลิก Forward ตอไป ้
 19. 19. 35. มาถึงหนา Additonal CDs ใหคลิกที่ Finish36. ระบบจะ Reboot อีก 1 ครั้ง ใหคลิกที่ OK
 20. 20. 37. เครื่องกําลัง Boot อีกครั้ง38. มาถึงหนาตางล็อคอินใหใสชื่อยูสเซอรเปน root แลวกดปุม Enter
 21. 21. 39. ใสรหัสผานของ root ตามที่ไดตั้งไว แลวกดปุม Enter40. เมื่อล็อคอินเขามาแลว ใหเสียบ Handy Drive แลวดับเบิลคลิกเปด Computer เพื่อกอบปไฟลลงเครื่อง
 22. 22. 41. ใหกอบปไฟล Hotspot.tar.gz ไปไวที่ /home 42. คลิกขวาที่เดสกทอป เพือเปด Terminal ขึ้นมา ่
 23. 23. 43. ทดลอง ping www.yahoo.com ดูวาออกอินเตอรเน็ตไดหรือไม ออกจากการ ping โดยกดปุม Ctrl + C44. เขาไปที่ไดเรคทอรี home แลวสั่งแตกไฟล tar zxvf Hotspot.tar.gz
 24. 24. 45. เขาไปที่ไดเรคทอรี Hotspot แลวสั่งติดตั้งโดย ./install46. จากนั้นรอเพื่อดาวนโหลดและติดตั้ง Hotspot And Syslog-ng พอติดตั้งเสร็จเครื่องจะ Reboot อีก 1 ครั้ง
 25. 25. 47. พอเครื่องบูตมาอีกครั้งจะเปน runlevel 3 คือ text mode นั่นเอง48. มาถึงตอนนี้แสดงวาการติดตั้งลีนุกซ CentOS-5.3 Authentication เสร็จแลว***** ถาอยากเขา x-window ให login เปน root แลวสั่ง startx ก็จะสามารถเขาทํางานโหมดกราฟฟคได*****
 26. 26. ตอไปเปนการทดสอบใชงานโดยนําเครื่องลูกขายมาตอเขาที่การดแลนใบที่ 2 (eth1) เครื่องลูกขายก็จะไดรับเบอรไอพีเปนเบอรตั้งแต 192.168.2.16 - 192.168.2.254 เมื่อตอแลวสามารถทดสอบเขาใชงานอินเตอรเน็ตโดยระบบ Authentication โดยยูสเซอรทไดเพิ่มไวในระบบแลวมีดังนี้ ี่ Username = 713 Password = 11111111 Username = supervisor Password 123456 Username = user1 Password = 123456 Username = test Password = 123456- โปรแกรมจัดการกลุมและขอมูลผูใชงานระบบ Authen ของ ม.บูรพา ผานทางเว็บเบราวเซอร http://192.168.2.1/wifi/admin Username = administrator Password = password- หนาจัดการฐานขอมูล MySQL ผานทางเว็บเบราวเซอร http://192.168.2.1/phpmyadmin Username = root Password = 123456- หนาจัดการ ezradius เพื่อจัดการกับกลุมและการ Kick User ผานทางเว็บเบราวเซอร http://192.168.2.1/ezradius User = admin Password = password
 27. 27. - ดู Squid Report จาก sarg ซึ่งปกติจะสรางเองโดยอัตโนมัติทุกวัน แตถาจะสรางเองใหเขาเปน root แลวสั่ง sarg แลวดูรายงาน sarg จากทางเว็บเบราวเซอร http://192.168.2.1/sarg- ดูรายงานของ RadiusContex ซึ่งตั้งเวลาใหสรางทุก 1 ชั่วโมง แตทดลองสรางเองโดยเขาเปน root และสั่งดังนี้ /root/radiusContext-1.93/raddetail /var/log/radius/radacct/*/* /root/radiusContext-1.93/stdreport -D /var/www/html/radius-report เขาดูรายงานทางเว็บเบราวเซอร http://192.168.2.1/radius-report- ดูขอมูลตาง ๆ ของเครื่องจาก phpsysinfo ทางเว็บเบราวเซอร http://192.168.2.1/phpsysinfo- ดูขอมูล access.log ของ Squid จาก lightsquid ทางเว็บเบราวเซอร http://192.168.2.1/lightsquid- ดูขอมูลแชรไฟลใน samba โดย เปด My Computer แลวพิมพที่ Address ดังนี้ 192.168.2.1 หรือ ชื่อของเซิรบเวอร#######################################################################################Tips1. วิธีแกกรณีลืม password root ของ mysql ขั้นตอนแรก หยุดการทํางานของ service mysql ใน linux ตองล็อคอินเปน root กอน แลวสั่งโดย service mysqld stop จากนั้น run คําสั่ง mysqld_safe --skip-grant-tables & จากนั้น เรา login เขา mysql root โดยไมมี password ดังนี้ mysql -uroot mysql ที่ชองคําสั่งใหพิมพ UPDATE user SET password=PASSWORD("abcd") WHERE user="root"; FLUSH PRIVILEGES;ตอนนี้ root password ของ mysql จะถูกเปลี่ยนเปน abcd ตามที่เราแกไขและสามารถใชไดตอไป2. การแกปญหากรณีที่ User ของ radius คางในระบบ แลวล็อคอินไมได ใหล็อคอินเปน root กอนแลวสั่งดังนี้ - ดูรายชื่อผูที่คางในระบบโดย  radwho
 28. 28. - เตะผูที่ใชงานที่คางออกจากระบบโดย radzap -u ชื่อผูที่คาง localhost testing123 เชน radzap -u supervisor localhost testing1233. หากเปลี่ยนรหัสผาน root password ของ MySQL แลวจะตองตามเปลี่ยนไฟลคอนฟกของระบบ Authen ดังนี้ 3.1 Freeradius - /etc/raddb/sql.conf 3.2 ระบบจัดการผูใชงานของ ม.บูรพา - /var/www/html/wifi/admin/include/config.inc.php 3.3 ระบบจัดการผูใชงานของ ezradius - /var/www/html/ezradius/Connections/cnRadius.php4. หากตองการเปลี่ยนวงไอพีภายใน(tun0) จาก 192.168.2.0/24 เปนวงอื่น จะตองตามเปลี่ยนไฟลตอไปนี้ 4.1 ระบบของ Chillispot - /etc/chilli.conf 4.2 ระบบ Firewall - /etc/firewall.iptables 4.3 ระบบพร็อกซี Squid - /etc/squid/squid.conf5. การใชงาน crontab หลายๆคนนาจะมีบางที่มีความจําเปนที่จะตองตั้งเวลาใหเครื่องของเราทํางานบางอยางใหโดยอัตโนมัติ ในเวลาที่เราตองการ เชน ทุกๆวันเวลาเที่ยงคืนเราตองการใหมีการสั่งรัน script เพื่อ backup ขอมูล ไอครั้นจะมานั่งรอเวลาใหถึงเทียงคืนแลวก็มานั่งสั่งรัน script ดวยตัวเองมันก็ออกจะเกินไปหนอย ถาจะใหดีพอถึงเวลาเที่ยงคืน ระบบ ่มันก็ควรจะ backup ใหเองโดยอัตโนมัติเลย ซึ่งถาอยากจะใหเปนเชนนั้นก็ไมยากเพราะ linux มีเครื่องมือที่จะชวยแกปญหาในเรืองนี้มาให อยูแลวในตัวไมตองลงอะไรเพิม นั่นก็คือ crontab นะเองครับ ่   ่วิธีการใชงาน crontab ครับ step 1: เขา terminal แลวก็พมพ ิ nano /etc/crontabรูปแบบการเขียน crontab คราวๆดังนี้# m h dom mon dow command
 29. 29. *** อธิบายเพิมเติมครับ *** ่......................................................................................................................................................................................Field มีคา รายละเอียด......................................................................................................................................................................................m(minute) 0-59 เวลาเปนนาที จะสั่งใหคําสั่งที่กําหนดทํางานทันทีเมื่อถึงh(hour) 0-23 เวลาเปนชัวโมง ่ จะสั่งใหคําสั่งที่กําหนดทํางานทันทีเมื่อถึงdom(day of month) 1-31 เวลาเปนวัน จะสั่งใหคําสั่งที่กําหนดทํางานทันทีเมื่อถึงmon(month) 1-12 เวลาเปนเดือน จะสั่งใหคําสั่งที่กําหนดทํางานทันทีเมื่อถึงdow(day of week) 0-6 วันของแตละสัปดาห มีคาดังนี้(อาทิตย=0,จันทร=1,...,เสาร=6)command คําสั่ง เราสามารถกําหนดคําสั่งหรือ script ที่ตองการรันลงไปได...................................................................................................................................................................................... step 2: เขียนคําสั่งลงไป เชน# m h dom mon dow command0 0 * * * /home/rooney/backup.shเปนการสั่งใหรัน backup script เวลา 24.00 น. ของทุกวัน โดยเครื่องหมาย * หมายถึงเอาทั้งหมด อยางกรณีขางตนเครื่องหมาย * ตรง dom หมายถึงทําทุกๆวันของเดือน step 3: หลังจากสราง crontab เสร็จก็ save ซะครับ แตถาอยากจะแกไขก็ใหพิมพ nano /etc/crontab###########################################################################################
 30. 30. เพิ่มเติม วิธีการเขียนไฟลอิมเมจ ISO ดวยโปรแกรม Nero Burning ROM (สําหรับมือใหม Neroฯ)1.เปดโปรแกรม Nero Burning ROM ขึ้นมา ที่เมนู Recorder เลือก Burn Image2. เปดไฟล CentOS-5.3-i386-bin-DVD.iso ที่เราดาวนโหลดเก็บไวขึ้นมา
 31. 31. 3. เลือกวิธีการเขียนและความเร็วในการเขียนไมมากนัก เชน 4x – 8x (ตามรูป) จากนั้นรอจนเขียนเสร็จครับ.....แหลงขอมูลอางอิงการทํา Wireless LAN Controller ดวย Chillispot แบบ web login + freeradius + mysql + transparent proxy http://mamboeasy.psu.ac.th/~wiboon.w/content/view/58/40/CentOS 5.3 +Gigazaa_V1 http://www.linuxthai.org/forum/index.php?topic=6698.0ทีละบรรทัด กับ centos5.2+freeradius+chillispot+phpmyprepaid+อื่นๆ http://www.linuxthai.org/forum/index.php?topic=5838.0Ubuntu 8.04-Chilli-Freeradius-EZ-Webmin-LOG แบบบาน ๆ ftp://www.brm3.net/Ubuntu8.04_chilli_freeradius.pdf@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@Last Update : 12 October 2009By : Mr.Karun Bunkhrob.Radiologic TechnologisT Of TaNSuM HospitaL. Ubonrachathani. Thailand.@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

×