การบริหารมุ่งผลสัมฤทธิ์ (Rbm)

4,200 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
4,200
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
8
Actions
Shares
0
Downloads
40
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

การบริหารมุ่งผลสัมฤทธิ์ (Rbm)

 1. 1. การบริหารมุ่งผลสัมฤทธิ์(RESULT BASED MANAGEMENT - RBM) จัดทาโดย นางพัชราวลัย อัยรา 51023126042 คอมพิวเตอร์ศึกษา โครงการพิเศษ
 2. 2. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ ๕) พ.ศ.๒๕๔๕ มาตรา ๓/๑ “ การบริหารราชการตามพระราชบัญญัตินี้ต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจภาครัฐ ความมีประสิทธิภาพ ความคุ้มค่าในเชิงภารกิจแห่งรัฐ การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน การลดภารกิจและยุบเลิกหน่วยงานที่ไม่จาเป็น การกระจายภารกิจและทรัพยากรให้แก่ท้องถิน การกระจายอานาจตัดสินใจ การอานวย ่ความสะดวกและการตอบสนองความต้องการของประชาชน ทังนี้ โดยมี้ผู้รับผิดชอบต่อผลงาน....
 3. 3. ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช๒๕๔๐ และพระราชบัญญัติ ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ ๕) พ.ศ.๒๕๔๕มาตรา ๓/๑ ที่กล่าวมาแล้ว คณะรัฐมนตรีจึงได้มีมติเมื่อวันที่ ๑๑พฤษภาคม ๒๕๔๒ เห็นชอบต่อแผนปฏิรูประบบบริหารภาครัฐซึ่งกาหนดให้มีการปฏิรูปราชการด้วยแผนงานหลัก ๕ แผน คือ
 4. 4. ๑. แผนการปรับเปลี่ยนบทบาท ภารกิจและวิธีการบริหารงาน ภาครัฐ๒. แผนการปรับเปลี่ยนระบบงบประมาณ การเงินและการพัสดุ๓. แผนการปรับเปลี่ยนระบบการบริหารบุคคล๔. แผนการปรับเปลี่ยนกฎหมาย๕. แผนการปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมและค่านิยม
 5. 5. การบริหารมุ่งผลสัมฤทธิ์เป็นกิจกรรมสาคัญของแผนการปรับเปลี่ยนบทบาท ภารกิจและวิธีการบริหารงานของภาครัฐ ซึ่งกาหนดว่าภาครัฐจะต้องเปลี่ยนแนวทาง การบริหารไปสู่การบริหารที่มุ่งผลสัมฤทธิ์ โดยยึดประชาชนเป็นเป้าหมายหลักในการทางาน การบริหารมุ่ง ผลสัมฤทธิ์เป็นเครื่องมือการบริหารที่มาพร้อมกับแนวคิดการบริหารภาครัฐแนวใหม่ (New Public Management) ที่ต้องคานึงถึงประชาชนและผลสัมฤทธิ์ของงาน เพื่อให้การทางานของภาครัฐมุ่งเน้นผลลัพธ์ของงานมากกว่าเน้นปัจจัยนาเข้ากระบวนการทางานและกฎระเบียบที่เคร่งครัด โดยจะมีการวัดผลอย่างเป็นรูปธรรม
 6. 6. การบริหารมุงผลสัมฤทธิให้ความสาคัญกับการกาหนด ่ ์วิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์ เป้าหมายที่ชัดเจน และการกาหนดผลผลิต ผลลัพธ์ที่สอดคล้องกัน รวมถึงมีการกาหนดตัวชี้วัดผลการดาเนินงานที่ชัดเจนในการวัดความก้าวหน้าในการปฏิบัติงานเพื่อให้การทางานมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล มีความรับผิดชอบต่อประชาชน และเกิดความคุ้มค่าในการใช้ภาษีของประชาชนและงบประมาณแผ่นดิน
 7. 7. ความหมายของการบริหารมุ่งผลสัมฤทธิ การบริหารมุ่งผลสัมฤทธิ์ คือ วิธีการบริหารที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์หรือผลการปฏิบัติงานเป็นหลัก โดยมีการวัดผลการปฏิบัติงานด้วยตัวชี้วดอย่าง ัเป็นรูปธรรมเพื่อให้บรรลุ วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ ทาให้ผบริหารทราบผล ู้ความก้าวหน้าของการดาเนินงานเป็นระยะ ๆ และสามารถแก้ไขปัญหาได้ทันท่วงทีเป็นการควบคุมทิศทางการดาเนินงานให้มงสู่วิสัยทัศน์ฯ ของ ุ่หน่วยงานองค์กรที่มีระบบการบริหาร
 8. 8. มุ่งผลสัมฤทธิ์จะกาหนดวัตถุประสงค์ขององค์กรและปัจจัยหลักแห่งความสาเร็จ (CritticalSuccess Factors-CSFs) ซึ่งเป็น ปัจจัยทีมี ่ความสาคัญอย่างยิ่งต่อการบรรลุ วัตถุประสงค์ การวัดผลความคืบหน้าของการบรรลุวัตถุประสงค์สามารถวัดได้จากกลุ่มตัวชี้วัดผลการดาเนินงานหลัก (KeyPerformanceIndicators-KPIs)ผลสัมฤทธิ์ (Results) = ผลผลิต (Outputs) + ผลลัพธ์(Outcomes)
 9. 9. ผลสัมฤทธิ์ (Results) = ผลผลิต (Outputs) + ผลลัพธ์(Outcomes) ผลผลิต คือ งานบริการหรือกิจกรรมที่เจ้าหน้าที่ทาเสร็จสมบูรณ์เพื่อส่งมอบให้ประชาชนผู้รับบริการผลผลิตเป็นผลงานที่เกิดจากการดาเนินกิจกรรมขององค์กรโดยตรง ผลลัพธ์ คือ ผลที่เกิดขึ้นติดตามมาหรือเงื่อนไขที่เกิดจากผลผลิต ผลลัพธ์มีความสัมพันธ์โดยตรงกับประชาชนผู้รับบริการและสาธารณชน
 10. 10. ดังนั้น ผลสัมฤทธิ์ คือ งาน บริการ หรือกิจกรรมที่เกิดจากการทางานได้ผลผลิต(Outputs) ตามเป้าหมาย และเกิดผลลัพธ์(Outcomes) ตรงตามวัตถุประสงค์ กล่าวคือ ผลผลิตสามารถนาไปใช้ประโยชน์ได้อย่างแท้จริงหรือเป็นที่พึงพอใจ เช่น ปลูกบ้านได้ 1 หลัง (Outputs) บ้านหลังดังกล่าว น่าอยู่ มีอากาศถ่ายเทได้สะดวก (Outcomes) หรือ การซ่อมถนนได้ 5 กิโลเมตร เป็น ผลผลิต (Outputs) ถนนสายนั้นทาให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการเดินทางจากการซ่อมแซม เป็นผลลัพธ์ (Outcomes)
 11. 11. วัตถุประสงค์ของการบริหารมุ่งผลสัมฤทธิ การบริหารมุ่งผลสัมฤทธิ์ มีวัตถุประสงค์เพือปรับปรุงการ ่ปฏิบัติงานขององค์กร ช่วยให้การบริหารการปฏิบัติงานอย่างเหมาะสม มีทิศทางในการปฏิบัติงาน มีระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานเป็นระยะ ๆ ทาให้ทราบผลการปฏิบติงานเมื่อเทียบกับ ัแผนหรือเป้าหมาย สามารถรายงานความ ก้าวหน้าผลการปฏิบัติงานต่อผู้บริหาร และ ทาให้แก้ปัญหาได้ทันท่วงที หากผลการปฏิบัติงานไม่น่า พึงพอใจ ผู้บริหารมีโอกาสปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ได้ทันที
 12. 12. การบริหารมุ่งผลสัมฤทธิ์ เกี่ยวข้องกับทุกกระบวนการ ของการบริหาร (PDCA) ได้แก่ Plan มีวัตถุประสงค์ หรือ เป้าหมายที่ชัดเจน (ต้องการทราบว่าผลสัมฤทธิคืออะไร) ์ Do มีการปฏิบัติงานที่มุ่งให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตามแผนที่วางไว้หรือไม่ Check มีการตรวจสอบว่าปฏิบัติได้ผลสัมฤทธิ์ตามที่วางแผนไว้หรือไม่ Act ปรับปรุงแก้ไขให้ได้ผลสัมฤทธิ์ตามแผนที่วางไว้
 13. 13. เงื่อนไขสูความสาเร็จของการบริหารมุ่งผลสัมฤทธิ์ ่๑ ผู้บริหารระดับสูงมีความเข้าใจและสนับสนุน - การกาหนดพันธกิจและแผนกลยุทธ์ที่ชดเจน ั - การใช้ข้อมูลผลการบฏิบัติงานในการบริหาร๒ องค์การควรมีแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการ รายงานประจาปี มาตรฐาน งานการบริการ๓ การจัดทาระบบข้อมูลผลการปฏิบัติงาน - การพัฒนาตัวชี้วัด - การพัฒนาระบบข้อมูลผลการปฏิบัติงาน
 14. 14. ๔ การพัฒนาบุคลากรและองค์การ๕ ความร่วมมือของคนในองค์การ - การเผยแพร่ข้อมูลและสื่อสารความเข้าใจ - การสร้างความมีส่วนร่วม
 15. 15. ประโยชน์ของ RBM เมื่อนามาใช้ในราชการ๑ ประชาชนมั่นใจว่าการทางานของภาครัฐได้ผลคุ้มค่ากับภาษีที่เสียไป๒ ผู้บริหารจะมีข้อมูลที่มีน้าหนักเพียงพอต่อการตัดสินใจทางการบริหาร และสามารถ๓ เปิดเผยต่อรัฐบาลและสาธารณชนได้๔ ผู้ปฏิบัติงานได้รับความพึงพอใจในการทางานมากขึน ้๕ ผู้รับบริการได้รับความพึงพอใจจากการบริการมากขึน ้

×