work

587 views

Published on

งานนันทนาการ

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
587
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
24
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

work

  1. 1. นันทนาการ นันทนาการประเภทเต้นรา นันทนาการนอกสถานที่ จัดทาโดย นางพัชราวลัย อัยรา รหัส 51023126042 กลุ่ม 5102312602 คอมพิวเตอร์ศึกษาโครงการพิเศษ
  2. 2. นันทนาการประเภทเต้นรา ( Dance in Recreation ) การเต้นรา คือการเคลื่อนไหวร่างกายและการขยับตัวไปตามจังหวะเพลง มันมีการเต้นราที่หลากหลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็น การเต้นราหมู่ การเต้นแจ๊ซ บัลเลต์ เต้นแท็ป บอลล์รูม ฟังก์ การเต้นเบรกแดนซ์หรือการเต้นแบบไทยเช่นการราวง การราฟ้อน การเต้นราแสดงถึงการมีความแข็งแกร่งและความอ่อนแอในจังหวะที่เป็นไปตามเพลง แสดงถึงความโรแมนติค ความเป็นสุภาพบุรุษ สุภาพสตรี และการมีวัฒนธรรม
  3. 3. การเต้นราเป็นการเคลื่อนไหวของมนุษย์ที่แ สดงออกทางสังคมและจิตวิญญาณ และเป็นทั้งศาสตร์แ ละศิลป์ เป็นศาสตร์คือมีกฎที่ควบคุมแน่นอน ตายตัว เป็นศิลป์คือเราแสดงตัวตนที่แ ท้จริงการแสดงถึงจินตนาการ การเต้นราอาจทาเป็นกลุ่ม อย่างน้อย2-3 คน http://www.youtube.com/watch?v=2 WMqNF9x3BE&feature=related
  4. 4. นันทนาการนอกสถานที่ ( O utdoor Recreation ) เป็นกิจกรรมที่มีความหลากหลาย ส่งเสริมให้บุคคลมีโอกาสสัมผัสธรรมชาติ และสภาพแวดล้อม ปลอดภัยจากมลภาวะเป็นพิษ แหล่ ง นั น ทนาการประเภทนี้ ไ ด้ แ ก่ สวนสาธารณะสนามเด็กเล่น ฟาร์มเลี้ยงสัตว์ ค่ายพักแรม สวนหย่อม สวนสัตว์สวน ผล ไ ม้ พิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ ห รื อ ศู น ย์ ชุ ม ชน ที่ น อกเ ห นื อ จากสภาพแวดล้อมในบ้านหรือในห้องเรียน กิจกรรมนันทนาการค่ายพักแรม เป็น กิจกรรมกลางแจ้งนอกเมืองที่สาคัญ ยิ่งอย่างหนึ่งเพราะเป็ น การผสมผสานกิ จ กรรมต่ า งๆเข้ า ด้ ว ยกั น เช่ นศิลปหัตถกรรม การดารงชีวิตในป่า การสร้างวัสดุอุป กรณ์จากธรรมชาติ การตกปลา ศึกษาธรรมชาติ อนุรักษ์ธรรมชาติ และคุณค่าทางสังคม
  5. 5. นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมที่ท้าทายความสามารถที่มีบุคคลอีกกลุ่มหนึ่งให้ความสนใจ เช่นการแข่งรถ แข่งเรือ ไต่เขา ผจญภัยในป่า การเดินทางไกล เป็นต้น คุณค่าของนันทนาการนอกสถานที่ 1. ส่งเสริมการอนุรักษ์ธรรมชาติ 2. สร้างความสนุกสนานตื่นเต้น สนุกสนานเพลิดเพลิน 3. รู้จักการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า
  6. 6. ข้อมูลอ้างอิงhttp://www.lpru.ac.th/teacher_website/upa/fun.pdfhttp://www.youtube.com/watch?v=2WMqNF9x3BE&feature=related

×