Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Convivencia

ghghg

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Convivencia

 1. 1. A convivencia nos centros educativos
 2. 2. Contidos da sesión A convivencia na LOE 1 Mellora da convivencia nos centros. Estratexias 2 O plan de convivencia. 3 Avaliación da sesión 4
 3. 3. A convivencia na LOE <ul><li>Nos principios da LOE fanse explícitos os valores en que esta se fundamenta, valores que han de favorecer desde a liberdade persoal á responsabilidade, a cidadanía democrática, a xustiza, a solidariedade... </li></ul><ul><li>Faise unha referencia continua á educación para a convivencia, dada a súa importancia tanto para o benestar de todos os membros da comunidade educativa como para o desenvolvemento persoal e social e o rendemento académico do alumnado. </li></ul><ul><li>A lei outorga unha gran importancia a convivencia. En cada etapa educativa define os obxectivos, e en cada órgano de xestión do centro, as funcións en relación con ela. </li></ul><ul><li>Por primeira vez, é prescriptivo un Plan de Convivencia nos centros e sinálase como unha das funcións do consello escolar “Propoñer medidas e iniciativas que favorezan a convivencia no centro, a igualdade entre homes e mulleres e a resolución pacífica de conflitos”. </li></ul>
 4. 4. Mellora da convivencia no centro <ul><li>Require unha análise profunda e critica de toda a realidade escolar: </li></ul><ul><ul><li>Revisión das crenzas e os valores que as sustentan. </li></ul></ul><ul><ul><li>Estratexias de traballo cooperativo e currículo competencial. </li></ul></ul><ul><ul><li>Clima escolar e estilo docente. </li></ul></ul><ul><ul><li>Estratexias de comunicación, relación e confianza. </li></ul></ul><ul><ul><li>Aprendizaxe social e emocional. </li></ul></ul><ul><ul><li>Normativa. </li></ul></ul>
 5. 5. Estratexias <ul><li>Creación dun Observatorio de Convivencia no centro(OC) </li></ul><ul><li>Elaborar un Plan de Convivencia (PC) </li></ul>
 6. 6. Observatorio de convivencia Funcións funcioanamento Caracteristicas Composición
 7. 7. Observatorio da convivencia (OC) <ul><li>Órgano para xestión da convivencia no centro. </li></ul>
 8. 8. Observatorio da convivencia Definición: Órgano creado para a xestión da convencia no centro. Finalidade: Promover o establecemento de relacións positivas e construír unha convivencia saúdable Obxectivo: Que todas as persoas se sentan valoradas, participes e responsables na toma de decisións e parte activa da vida do centro Características
 9. 9. Observatorio de convivencia Velar pola igualdade de oportunidades e de trato. Garantir a participación activa de todos estamentos Analiazar a normativa da convivencia no centro e implementar procesos de mellora. Colaborar no desenvolvemento dunha cultura de cuidado mutuo Propoñer actividades á comunidade que fomenten as relacións positivas Impulsar a elaborción e posta en marcha do PC, o seguemento e avaliación Funcións
 10. 10. Observatorio de convivencia Detectar casos de vilencia e matrato entre iguais e aplicar as medidas acordadas Propoñer protocolos de actuación ante situacións conflitivas. Elaborar o plan de traballo do observatorio, realizar a avaliación e memoria anual Promover a cooperación con outras institucións do contorno para impulsar a convivencia e a cooperación Recabar información sobre a convivencia noutros ámbitos e iniciativas e recursos dispoñibles no controno Recoller inquedanzas, suxestións e propostas para a mellora da convivencia e canalizalas Funcións
 11. 11. Observatorio de convivencia <ul><li>Composición: </li></ul><ul><ul><li>Xefatura de estudios e/ou alguén do equipo directivo. </li></ul></ul><ul><ul><li>Un profesor ou profesora </li></ul></ul><ul><ul><li>Dous representantes do alumnado </li></ul></ul><ul><ul><li>Un presentante do persoal administrativo </li></ul></ul><ul><ul><li>Unha persoa en representación de: </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Pais/nais ou responsable legal </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Do departamento de orientación </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Do departamento de actividades complementarias </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Dos organismos e entidades do contorno. </li></ul></ul></ul>
 12. 12. Observatorio de convivencia <ul><li>Funcionamento. </li></ul><ul><ul><li>Terase en conta: </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Obxectivos, metas e tarefas propostas </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Recursos cos que se conte </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Número de compoñentes dos que se dote </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Fixar un mínimo de reunións para o desempeño das funcións </li></ul></ul>
 13. 13. O plan de convivencia <ul><li>Contextualización. Definición. </li></ul><ul><li>Estrutura. </li></ul><ul><li>Elaboración. </li></ul>
 14. 14. O plan de convivencia. <ul><li>Contextualización/Definición </li></ul><ul><li>O Plan de Convivencia é un documento que forma parte do Proxecto Educativo de Centro co propósito de mellorar o clima que debe presidir as relacións entre os diferentes membros da comunidade educativa. </li></ul>
 15. 15. Estrutura (1) <ul><li>Xustificación </li></ul><ul><li>obxectivos </li></ul><ul><li>Diagnóstico da convivencia no centro </li></ul><ul><li>Causas deste situación </li></ul><ul><li>Priorización dos obxectivos </li></ul>
 16. 16. Estrutura (2) <ul><li>Planificación de cada obxectivo </li></ul><ul><li>Necesidades de formación e resposta as mesmas. </li></ul><ul><li>Seguimento e avaliación do plan </li></ul><ul><li>Estratexias para a difusión </li></ul>
 17. 17. O plan de convivencia <ul><li>Proceso de elaboración: </li></ul><ul><ul><li>Aspectos a ter en conta. </li></ul></ul><ul><ul><li>Fases </li></ul></ul>
 18. 18. Elaboración do plan <ul><li>Aspectos a ter en conta: </li></ul><ul><ul><li>Dispoñer de tempo </li></ul></ul><ul><ul><li>Fomentar a participación </li></ul></ul><ul><ul><li>Crear espacios comúns para compartir o elaborado. </li></ul></ul><ul><ul><li>Evitar medidas de exclusión ou segregadoras </li></ul></ul>
 19. 19. Elaboración do plan <ul><li>Aspectos a ter en conta: </li></ul><ul><ul><li>Ser global e integrado </li></ul></ul><ul><ul><li>Partir dun análises crítico: </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Da realidade do centro </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Do contexto social e familiar </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Contar co compromiso do profesorado </li></ul></ul>
 20. 20. Elaboración do plan Sensibilización Diagnóstico Planificación Necesidades e Plan de formación Seguemento e avaliación Difusión Fases
 21. 21. Bibliografía <ul><li>LEI 27/2005 , do 30 de novembro, de fomento da educación e da cultura da paz (B.O.E. 287 do 01/12/2005). </li></ul><ul><li>LEI ORGÁNICA 2/2006 , do 3 de maio, de educación (B.O.E. 141 de 04/05/2006). </li></ul><ul><li>Ligazóns: </li></ul><ul><ul><li>http://convivencia.mec.es/ </li></ul></ul><ul><ul><li>http://www.edu.xunta.es/convivencia/ </li></ul></ul><ul><ul><li>http://www.cruzrojajuventud.org/ </li></ul></ul>
 22. 22. Sensibilización
 23. 23. Diagnóstico
 24. 24. Proposta estrutura
 25. 25. [email_address] Moitas grazas!

×