SlideShare a Scribd company logo
1 of 12
Download to read offline
L  E  T  T       E              R
        1  NEWSLETTER | PRIME COMMUNICATIONS
IDEMO DALJE...                                                           PRIME BLOG
Evo nas na kraju još jedne poslovne      krize imali smanjene poslovne aktivnosti i                      Naša agencija je u septembru ove godine    zainteresuju za stalno učenje o odnosima
godine u koju smo svi u PR marketing     ulaganje u PR aktivnosti i podršku.                         i formalno pokrenula prvi agencijski      s javnošću i srodnim područjima. Zapravo,
sektoru ušli sa znatnom dozom straha i    U godini krize, Prime je zabilježio                         korporativni blog u BiH ali i prvi       Prime blog je samo nastavak poslovne
opreza. Tržište PR i marketing usluga se   rast poslovnih prihoda od 87% i rast                         korporativni blog u BiH uopšte. Prime     politike agencije gdje se nadamo da će blog
našlo u krizi još sredinom 2009-godine i   broja zaposlenih od 35% što nas može                         blog se bavi temama iz oblasti odnosa s    koristiti novinarima i studentima za bolje
mnogi su se pribojavali šta će nam donijeti  činiti veoma zadovoljnim, posebno                          javnošću, marketinga, dizajna, edukacije,   razumijevanje nekih tema iz ove oblasti.
Nova a sada već Stara 2010.godina.      ako uzmemo u obzir činjenicu da nije                         političkog marketinga, istraživanja i drugih  Na ovaj način, prenoseći svoja znanja
Izazovi i iskušenja su nešto s čime smo mi  bilo saradnje sa državnim i entitetskim                       tema. Autori na blogu su zaposlenici      i iskustva, Prime team je u položaju da
Prajmovci odavno naučili živjeti i raditi   ministarstvima i preduzećima.                            naše agencije, profesionalci za pojedina    inicira promjene na bh. PR i marketinškoj
od nastanka agencije. Naš brod nije dio    Prime blog koji smo predstavili u                          područja. Prime blog i njegovi autori ovaj   sceni te da izazove pažnju i komentare, koji
nijedne regionalne flote koja obezbjeđuje   septembru je prvi korporativni blog u BiH                      put su entuzijazam i energiju usmjerili    će, nadamo se, uticati i da se neke stvari
sigurnu plovidbu i garantovane poslove i   i dobio je veoma zapaženo mjesto na bh                        na one kojima će blog pomoći da nauče i    poprave, poboljšaju ili bar definišu. Blog
na olujnom moru smo se i ovaj put našli    blogerskoj sceni ali i u cijeloj regiji.                       razumiju stvari iz profesije, informišu se i  možete pogledati na http://blog.prime.ba
sami. U stvari, kada malo bolje razmislim   Novi odjel u agenciji je Prime digital, ekipa
nismo bili sami na olujnom moru, bili smo   koja se bavi on-line PR-om i social media
jedna iskusna uigrana posada, bili smo    projektima, a nove uspjehe bilježi i sektor
zajedno. Prime posada koja se stvarala od   korporativnog izdavaštva.
osnivanja agencije, a posebno poslednjih   Rad na zanimljivom i izazovnim projektima,
7 godina je bila spremna i uigrana i za    rad na partnerskoj osnovi s dugogodišnjim
izazove koje je donijela 2010. godina.    Klijentima, rješavanje kriznih situacija
Rasli smo zajedno sa našim Klijentima     koje se nisu našle u ovom newsletteru i
i gradili međusobno povjerenje koje je    mnogo drugih aktivnosti u posljednjem      Dragan Močević, osnivač i direktor
u vremenima krize posebno važno za      kvartalu ove godine nas je natjeralo da ovaj
uspješno obavljanje poslova. Zato je     newsletter ugleda svjetlo dana.
naš osvrt na aktivnosti u posljednjem     U narednoj godini smo planirali uvođenje
kvartalu ove godine, osvrt na Klijente s   novih usluga i proizvoda i pokretanje novih
kojima sarađujemo 2, 3, 4, 6 i 8 godina. A  samostalnih projekata ali i projekata sa
naredne godine nastavljamo saradnju i sa   našim Klijentima i partnerima.
nekim Klijentima koji su ove godine zbog   Idemo dalje...


               RAST
                  POSLOVNIH                                    J
                                    DA           ZAPOSLENIH
                                                                                                                 3  NEWSLETTER | PRIME COMMUNICATIONS
AS - VISPAK

                                                                      Krajem uspješne 2010. godine, Prime je vodio
                                                                      komunikaciju na projektu kojim je kompanija
                                                                      AS iz Jelaha, naš dugogodišnji klijent, postala
                                                                      najveći dioničar firme Vispak Visoko. Ovo
                                                                      završeno vlasničko povezivanje dvije respektabilne
                                                                      bosanskohercegovačke kompanije pridružilo je
                                                                      listi klijenata Prime-a i bh. prvaka u proizvodnji
                                                                      konditorskih proizvoda - Vispak Visoko. AS
                                                                      d.o.o. Jelah je trgovačko proizvodno preduzeće
                                                                      sa godišnjim prometom od preko 76.000.000
                                                                      KM. S druge strane, Vispak je bh. kompanija s
                                                                      tradicijom koja se nije uspjela izboriti sa pritiscima
                                                                      izazova teške privredne situacije, ali posjeduje
                                                                      velike proizvodne kapacitete i poznate brendove
                                                                      poput Zlatne džezve, Esspreso cafe, Stampi krema i
                                                                      drugih. Imajući u vidu finansijsku snagu AS-a kao
                                                                      i razvijenost AS-ovih distribucijskih kanala koji će
                                                                      sada biti neposredno u službi plasmana Vispakovih
                                                                      proizvoda, pozicije obje ove kompanije će biti
                                                                      osnažene - kako na domaćem, tako i na inostranom
                                                                      tržištu. Vlasničko povezivanje ove dvije kompanije će
                                                                      rezultirati nesumnjivom koristi kako za zaposlenike
                                                                      i akcionare udruženih kompanija, tako i za njihove

                    HYPOVIZIJA - NOVA VIZIJA                                      kupce, povjerioce i širu društvenu zajednicu, a nama
                                                                      u Prime-u je zadovoljstvo da ćemo ovog novog bh.

                    BANKARSTVA
                                                                      privrednog giganta pratiti na budućem uspješnom
                                                                      udruženom putu. Prime i AS imaju uspješnu
                                                                      saradnju od 2004.godine.                    Za Hypo Alpe Adria Bank a.d. Banja Luka     ekonomiste za BiH, gospođice Marijane P.
                    agencija PRIME Communications je osmislila    Milić. Gospođica Milić je u svojoj interaktivnoj
                    naziv, vizuelni identitet i organizovala event  prezentaciji govorila o savremenim temama
                    Hypovizija na kojem su predstavnici Hypo     iz oblasti bankarstva i predstavila ekonomska
                    banke ugostili svoje VIP klijente.        kretanja u narednom periodu.
                    Hypovizija je održana u kristalnoj sali hotela  O poslovanju Hypo Banke kao i o drugim
                    Bosna u Banjoj Luci uz učešće više od 120 VIP  zanimljivim bankarskim i ekonomskim
                    klijenata Hypo Alpe Adria Bank Banja Luka.    temama VIP klijente informisali su Rajnert
                    Povod za Hypoviziju, pored druženja       Zihert, predsjednik Nadzornog odbora
                    sa klijentima, bio je predstavljanje       Hypo Alpe Adria Banke Banja Luka i prof.
                    novoformiranog Odjela ekonomskih         Nedeljko Milaković.
                    istraživanja Hypo Alpe Adria Banke i glavnog
NEWSLETTER | PRIME COMMUNICATIONS  4                                                    5  NEWSLETTER | PRIME COMMUNICATIONS
SARAJEVO PR OPEN                                           PRIME COMMUNICATIONS
                                                                                                                          DRUŠTVENO ODGOVORNA AKCIJA
                                                                                                                          Na svakoj konferenciji Sarajevo PR Open do sada,
                                                                       Agencija Prime Communications je po četvrti    i srodnih disciplina - Dragana Đermanović,     pa tako i na prošloj - četvrtoj, Prime ekipa dio
                                                                       put u protekle dvije godine bila organizator    Marko Rakar, dr Danijela Lalić, Krunoslav     programa konferencije posveti nekoj društveno
                                                                       konferencije o odnosima s javnošću “Sarajevo    Vidić, ali i neka od poznatijih imena bh. online  odgovornoj akciji. Ovaj put, u skladu sa temom
                                                                       PR Open”. Prateći trendove i bivajući bh.     zajednice - Gordan Petrović, Hana Kazazović    konferencije „Novi mediji na stari način - Online
                                                                                                                          konverzacija i social web“, u agenciji Prime odlučili
                                                                       pionirima sprovođenja noviteta iz struke      i drugi.                      smo da pozovemo sve male zainteresovane nevladine
                                                                       u djelo, tako smo i ovaj put na četvrtom      Sarajevo PR Open je događaj koji je u       organizacije da na zid Sarajevo PR Open Facebook
                                                                       „Sarajevo PR Openu“ otvorili teme uloge      skladu sa zahtjevima novih medija koristio     Page-a napišu razlog zbog čega oni žele biti aktivniji
                                                                       social media u političkim kampanjama, teme     i internet za svoju promociju. Tako je pored    na internetu. Dobitnik nagrade je Udruženje
                                                                       korporativnih komunikacija u online sferi,     aktivnog Facebook Page-a korišten i Twitter,    Kulturno Društvo Stup, kome je osnovna svrha
                                                                                                                          promocija, edukacija i razvoj kulture i sporta u
                                                                       njihovog značaja za biznis i podstakli diskusije  inače uobičajen alat Prime-ovaca. Sa 765      svakodnevnom okruženju.
                                                                       online zakonitosti društvenih mreža koje su    tweetova za pet dana sa hash tag-om #sapro,    Do sada su organizovali brojne akcije, kako pomoći
                                                                       danas neizostavan dio komuniciranja, kako     sasvim je sigurno da je Sarajevo PR Open      djeci bez roditelja, tako i svoj drugoj djeci. Jedna od
                                                                       na ličnom nivou, tako i posebno značajnog     oborio rekorde „twittanosti“ u BiH, i postao    najvećih akcija je nedavno održana akcija “Linija
                                                                       poslovnog komuniciranja. Stoga je tema       najtweetaniji bh. događaj.             života” za pomoć djeci oboljeloj od raka u BiH.
                                                                                                                          Nagradu smo odlučili dati upravo ovom Udruženju
                                                                       četvrte jednodnevne konferencije o odnosima    Za više informacija o proteklom događaju      jer su svojim radom i zalaganjem pokazali da
                                                                       s javnošću održane 24.11.2010. u Sarajevu     ali i budućim temama ove već tradicionalne     im je jedini i osnovni interes pomoć drugima.
                                                                       bila „Novi mediji na stari način - Online     konferencije značajne za bh. PR struku,      Ovom nagradom želimo da podržimo njihov rad i
                                                                       konverzacija i social web“. Predavači i      potražite Page Sarajevo PR Open na         omogućimo im bolju komunikaciju sa svima koji žele


                    KONFERENCIJA                                             učesnici na ovom skupu profesionalaca iz      Facebooku, ili posjetite web site konferencije   da pomognu drugima.
                                                                       struke su bila velika imena odnosa s javnošću   www.sarajevopropen.prime.ba

                    “MEDIJI I DJECA”
                    U novembru smo za klijenta UNICEF bili       dio projekta “Jačanje sistema socijalne zaštite
                    organizator eventa - konferencije „Mediji     i inkluzije djece u BiH” koji UNICEF realizuje
                    i djeca“ koja je organizovana povodom       uz podršku Evropske unije, Norveške vlade i
                    Međunarodnog dana djeteta koji se u svijetu    Odjela Vlade Velike Britanije za međunarodni
                    obilježava na 20. novembar. Oko 40 novinara,    razvoj, te u saradnji sa nadležnim
                    predstavnika institucija i organizacija koje    institucijama na državnom, entitetskom i
                    se bave pitanjima dječijih prava okupilo se    lokalnom nivou. Cilj projekta je da unaprijedi
                    na Vlašiću gdje su imali priliku da razmijene   sistem socijalne zaštite i inkluzije djece i
                    iskustva i daju prijedloge kako za prava djeteta  porodice tako da usluge iz sektora zdravstva,
                    osigurati više pažnje i medijskog prostora. Ova  obrazovanja i socijalne zaštite budu dostupne
                    konferencija koju smo organizovali bila je tek   svakom djetetu u BiH.
NEWSLETTER | PRIME COMMUNICATIONS  6                                                                                                       7  NEWSLETTER | PRIME COMMUNICATIONS
PEUGEOT OGLASI
                    Da smo prerasli u full service agenciju,    ponudi Peugeot-a za modele automobila 207
                    pokazuje činjenica da pored svojih primarnih  i 308 „Dobra cijena čini veeeliku razliku“,
                    aktivnosti u odnosima s javnošću Prime     te varijanti iste ponude u rješenju „Peugeot
                    ima i „pune ruke“ posla sa kreativom i     optimist“. Predstavljamo i billboard za
                    dizajnom. Tako predstavljamo tri kampanje   premijerno izlaganje novog Peugeot-ovog
                    koje su u oktobru i novembru lansirane za   ljepotana, modela RCZ na banjalučkom Sajmu
                    kompaniju „Peugeot“. Radi se o oglasima za   automobila.
                    štampane medije, posebnoj rođendanskoj
NEWSLETTER | PRIME COMMUNICATIONS  8                                                 9  NEWSLETTER | PRIME COMMUNICATIONS
BIB – DIZAJNIRAJ SVOJ BANKOMAT!
                             NOVI DIZAJN KREDITNIH KARTICA           BALKAN INVESTMENT BANK -
                             BALKAN INVESTMENT BANK              10 GODINA U BiH
Za nova dizajnerska rješenja bankomata našeg
klijenta Balkan Investment Bank AD, osmislili
smo konkurs na kojem se prilika daje mladim
bh. dizajnerima. Naime, konkurs je raspisan za
studente umjetničkih/likovnih akademija u BiH,                               Povodom obilježavanja 10 godina poslovanja    zadovoljstvo kako za nas, tako i za sve
te ostale zainteresovane mlade dizajnere koji se     Dugo planirani redizajn kreditnih kartica     našeg klijenta Balkan Investment Banke, u     prisutne novinare i predstavnike Balkan
još školuju, a u cilju afirmacije i prepoznatljivosti  Balkan Investment Bank je konačno završen.    oktobru smo organizovali zajedničko druženje   Investment Bank.
studenata likovnih umjetnosti i dizajna u BiH.      U saradnji sa menadžmentom banke i        sa novinarima u ambijentu vlašićkog hotela    Ovaj jubilej smo obilježili i mnogim drugim
Najbolja vizuelna rješenja će odabrati stručni žiri                            „Blanca“ Resort&Spa. Uz ugodno vikend       akcijama i eventima a tokom jeseni smo
                             predstavnicima Visa grupacije napravili smo
koji će sačinjavati sljedeći: Nenad Došen, Prime-
                             potpuno novi dizajn kompletnog spektra Visa    druženje u opuštenoj atmosferi, prisutnim     završili i projekat uređenja i unificiranja svih
ov kreativni direktor, Žilvinas Milerius, direktor
Komercijalne divizije Balkan Investment Bank,      kreditnih kartica. Pored postojeće tri kartice,  novinarima prezentovana su dosadašnja       poslovnica i filijala Balkan Investment Bank.
Edvinas Navickas, direktor Balkan Investment       Visa Classic, Visa Electron i Visa Business,   postignuća banke, kao i planovi za budući
Bank. Tri najbolja dizajna će biti nagrađena na     Balkan Investment Bank po prvi put u Bosni    razvoj u Bosni i Hercegovini.
sljedeći način: prvo mjesto nagradom u iznosu od                              Novinari su upoznati sa vizijom i misijom
                             i Hercegovini uvodi Visa Platinum karticu,
500 KM, drugo mjesto nagradom od 300 KM, a                                 Banke, njenim odgovornim učešćem u
treće mjesto nagradom od 200 KM. Autori prva       koja nudi široki spektar pogodnosti za svoje
                                                      bh. društvu i trenutnim aktivnostima
tri najbolja rješenja dobit će i značajne pogodnosti   korisnike.
                                                      koje provode. Ovom prilikom, zvanično je
u Balkan Investment Bank, a njihov kreativni
dizajn bit će preveden u svoju materijalnu formu na                            predstavljen i direktor komercijalne divizije
bankomatima Balkan Investment Banke širom BiH.                               Balkan Investment Bank, gospodin Žilvinas
                                                      Milerius, a održana je i prezentacija na temu
                                                      „Bankarski sektor u funkciji stabilizacije
                                                      makroekonomskih parametara“.
                                                      Gosti su se dodatno upoznali sa litvanskim
                                                      vrijednostima na zajedničkoj večeri na kojoj
                                                      su poslužena tradicionalna i veoma ukusna
                                                      jela iz litvanske nacionalne kuhinje. Sadržajan
                                                      vikend sa mnogo razgovora, druženja i
                                                      zanimljivih prezentacija, predstavljao je
                                                                                                         Logo i oglas kreirani povodom obilježavanja 10
                                                                                                         godina Balkan Investment Bank
    NEWSLETTER | PRIME COMMUNICATIONS      10                                                                             11  NEWSLETTER | PRIME COMMUNICATIONS
UNA BANKA

Klijent agencije Prime, Balkan Investment Bank,
u Bihaću je 26. oktobra potpisala sporazum o
kupovini dijela imovine i preuzimanju srazmjernog
dijela obaveza Una banke Bihać, čime je i formalno
počelo preuzimanje banke. Na osnovu Javnog
poziva za dokapitalizaciju ili pripajanje ili prodaju
imovine uz otkup obaveza, Komisija za sprovođenje
Javnog poziva izabrala je Balkan Investment
Bank kao najboljeg ponuđača. Potpisivanjem
navedenog Ugovora, Balkan Investment Bank je
proširila svoju poslovnu mrežu za 11 poslovnih
jedinica, smještenih u 9 gradova USK-a: Bihać,
Cazin, Bosanska Krupa, Bosanska Otoka, Velika
Kladuša, Bosanski Petrovac, Ključ, Bužim i Sanski
Most. Od 22. decembra navedene poslovne jedinice
poslovaće pod nazivom Filijala Una Bihać, Balkan
Investment Bank.


                            PEUGEOT - BLANCA                                         PHILLIP MORRIS
Širenje poslovne mreže na teritoriji Unsko-sanskog
kantona predstavlja dio dugoročne razvojne
strategije Balkan Investment Bank koja je u ovom
procesu kupovine pokazala veoma ozbiljne namjere
i planove i obećanje da će ispuniti sve obaveze
preuzete Ugovorom.
      g
                            DRUŽENJE SA NOVINARIMA
                            Divan sunčani vikend 12. i 13. novembra,    sa bogatim sadržajima hotela i pregledom     Prime je za klijenta Phillip Morris      poreza i akciza. Predstavnici PMI su       Na fotografiji:
                                                                                                                            Selma Pinjo (Country Manager Phillip Morris BH)
                            proveli smo sa Prime-ovim klijentima i     dvjestogodišnjeg razvoja „Peugeot“-a. Ostalo   International (PMI) organizovao        naglasili da je riječ je o istom proizvodu,
                                                                                                                            Ivan Kovalkovič (Managing Director Phillip Moris CES)
                            našim kolegama novinarima u opuštenoj      vrijeme proveli su uživajući u gastro ponudi   konferenciju za medije na kojem je PMI    istog kvaliteta, iz iste fabrike u Evropskoj   Janko Guzijan (Manager Corporate Affairs Phillip
                            i prijateljskoj atmosferi na planini Vlašić.  Blance, spa i wellness sadržajima visoke     predstavio svoje stabilne i zadovoljavajuće  uniji. PMI je prisutan u regionu Centralna -   Morris CES)
                            Organizovani event „Peugeot i Hotel       kvalitete, a naravno da je proslava obilježena  poslovne rezultate na tržištima regiona    Južna Evropa od 2005. godine, dok je filijala
                            Blanca Spa&Resort druženje s novinarima“    i zabavnim večernjim programom. Drugi dan    Centralna - Južna Evropa, gdje važnu     u Sarajevu otvorena 2006. godine. Uprkos
                            događaj je u kojem je učestvovalo preko     druženja, novinari i domaćini su išli u jednu  poziciju ima tržište Bosne i Hercegovine,   nizu izazova, PMI BiH se uspio uspješno
                            20 novinara iz bh. medija, a koji su bili    od team-building tura po Vlašiću, trosatnu    ali i objavio formalnu odluku o smanjenju   pozicionirati na izuzetno konkurentno tržište,
                            gosti mladog bh. prvaka ugostiteljske      šetnju do vodopada rijeke Ugar, a u čemu     cijena cigareta Marlboro na 3 KM, shodno   na kojem danas nudi 18 PMI brandova.
                            djelatnosti, nove vlašićke oaze opuštanja,   nas je poslužilo skoro pa proljetno vrijeme.   dinamici tržišta i promjenama u regulativi
                            hotela „Blanca“ i s druge strane, slavljenika  Odličan event rezultovao je zadovoljstvom
                            200-tog rođendana, francuskog giganta      pozvanih i njihovom nadom da će ponovo
                            „Peugeot“-a i njihovog zastupnika za BiH,    biti naši gosti, i gosti naših klijenata.
                            auto kuće „Vermont“. Gosti su se upoznali
    NEWSLETTER | PRIME COMMUNICATIONS      12                                                                                                   13  NEWSLETTER | PRIME COMMUNICATIONS
KORPORATIVNO IZDAVAŠTVO

Prime je za mnoge svoje Klijente nastavio rad na
                                                                           HYPO VIJESTI                                            BLICNET BROŠURA
                                                                                                                             Blicnet (Aneks d.o.o.) je angažovao agenciju Prime
pisanju, pripremi za štampu i produkciji internih                                                                                                     Communications za idejno rješenje i dizajn brošure
biltena, časopisa i newslettera.
                                                                           U oktobru smo za Hypo Alpe Adria Bank AD     preduzećima te građanima. Snimili smo dvije    za poslovne korisnike, predstavljajući usluge i
Za narednu godinu pripremamo još 2 nova projekta                                                   Banja Luka snimili novi koncept TV spotova    verzije spota (studijsko i lokacijsko snimanje)  inovativna rješenja iz oblasti telekomunikacija
za nove Klijente.                                                                   Hypo vijesti koji je imao za cilj da predstavi  u trajanju od 90 sekundi.             (internet, telefonija, kablovski TV operater)
                                                                           nove proizvode namijenjene malim i srednjim                             namjenjena poslovnim korisnicima.
                          DJEČIJA PRAVA DANAS,
                          DJEČIJA PRAVA NEKAD
                          Povodom Dječije sedmice, organizovali       postoji. O svojim iskustvima, odrastanju i
                          smo za klijenta UNICEF okrugli sto na       dječijim pravima govorile su poznate ličnosti
                          temu „Dječija prava DANAS, dječija prava     iz Republike Srpske poput Željka Opalića,
                          NEKADA“ kao dio projekta “Jačanje sistema     Mire Lolić Močević, Borislava Borenovića,
                          socijalne zaštite i inkluzije djece u BiH” koji  Duška Mazalice, Drage Vejnovića, Florence
                          UNICEF realizuje uz podršku Evropske unije,    Bauer, predstavnice UNICEF-a za BIH, te
                          Norveške vlade i Odjela Vlade Velike Britanije  učenika Osnovne škole „Ivo Andrić“ iz
                          za međunarodni razvoj. Djeca su ravnopravno    Banja Luke. Roditelji i djeca su diskutovali
                          sa odraslim razgovarali o pravima djeteta, te   o tome da li djeca poznaju svoja prava i da
                          podijelili svoja iskustva o tome kako je bilo   li uče u školi o obrazovanju, nasilju nad
                          odrastati za vrijeme kada nije bilo Konvencije  djecom i među djecom, o slobodi izražavanja,
                          o dječijim pravima i danas kada Konvencija    nediskriminaciji i drugim dječijim pravima.
   NEWSLETTER | PRIME COMMUNICATIONS    14                                                                                                    15  NEWSLETTER | PRIME COMMUNICATIONS
BALKAN INVESTMENT BANKA:
10 GODINA - MLAĐA!                    blic.net - NOVO LICE
U sklopu akcija kojom slave 10 godina postojanja,
pokrenut je projekat redizajna web stranice banke
                             INTERNET PROVAJDERA
s ciljem uspostavljanja još bolje komunikacije s
                             Tokom protekle godine i web odjeljenje    copywriting-a, kao i edukacija zaposlenih za
                             Agencije je radilo punom parom. Jedan od   samostalan rad i održavanje korporativnog
                             nama dražih projekata je svakako onaj koji  sajta su samo neki od sastavnih dijelova
                             smo radili za kompaniju Aneks d.o.o., koja  ovog uspješnog projekta. Pored toga,
                             kao član grupacije “Telekom Slovenije”    napravljen je i set servisnih stranica koje
                             zauzima značajnu poziciju na BiH tržištu.  su namijenjene korisnicima Blic.net
                             Ova kompanija stvara prepoznatljiv brand   usluga i koje im omogućavaju kompletan
                             u pružanju novih servisa, visokog nivoa   monitoring i kontrolu njihovog računa
                             kvaliteta usluga i profesionalnog odnosa   (pregled uplata, listing poziva, pregled
                             prema korisnicima. Kreiranje web sajta,   transfera podataka grafički i tabelarno...).
klijentima. Pored značajnijih vizuelnih unapređenja,
u planu je i kompletna rekonstrukcija mape sajta i
njeno pojednostavljivanje. Ovaj projekat je trenutno
aktivan, a više informacija očekujte u narednih
nekoliko nedjelja.
    NEWSLETTER | PRIME COMMUNICATIONS      16                                                17  NEWSLETTER | PRIME COMMUNICATIONS
UNDP ISTRAŽIVANJE O                              Centra za edukaciju Pro Educa.                         postoji nada da će mlađe generacije
                                                                      ENERGETSKOJ EFIKASNOSTI                            Istraživanje je metodom upitnika provedeno                   biti spremnije za pomirenje u BiH.
                                                                                                              na uzorku od 400 visokopozicioniranih                     ............................................................................
                                                                                                              bh. žena iz oba entiteta koje imaju važnu
                                                                                                              ulogu u svojim organizacijama. Uključene                    SEKTOR ZA KLIPING, MONITORING
                                                                                                              su top menadžerice, političarke; žene lideri                  I ANALIZE
                                                                                                              u lokalnim zajednicama, NVO sektoru i
                                                                                                              druge koje su kroz upitnike pokazale koji
                                                                                                              su im problemi i interesi zajednički kako
                                                                                                              bi se projekt Pro Educe mogao profilisati u
                                                                                                              pravom smjeru i učiniti zajedničko dobro
                                                                                                              za pripadnice poslovne zajednice BiH.
                                                                                                              Nakon ovog istraživanja, za istog klijenta
                                                                                                              bit će provedeno drugo istraživanje koje će
                                                                      Provođenje CATI Istraživanja o svjesnosti/                   za ciljnu grupu u fokusu imati novinare i

                     PREDSTAVLJENI REZULTATI
                                                                      znanju građana BiH o energetskoj                        njihove stavove o uspješnim ženama u BiH.
                                                                      efikasnosti, bila je još jedna od aktivnosti                  ............................................................................  Analiziranje medijskog izvještavanja


                     PROJEKTA „PODRŠKA
                                                                      koju smo u Prime-u provodili u novembru                                                            predstavlja dio aktivnosti koje
                                                                      ove godine. Za klijenta UNDP (United                      PUBLIKACIJA „SPREMNOST                             agencija Prime nudi postojećim i
                                                                                                              NA POMIRENJE U BIH“
                     UPRAVLJANJU OTPADOM ZA
                                                                      Nations Development Program), na                                                               potencijalnim klijentima. U prethodnom
                                                                      uzorku od 1 000 punoljetnih građana                      Naše kolege istraživači mr Srđan Puhalo                    periodu analizirali smo širok opseg tema,
                                                                      BiH proveden je telefonski upitnik sa

                     TUZLANSKI KANTON“
                                                                                                              i Neda Perišić su koautori publikacije                     od aktuelnih privrednih tendencija za
                                                                      pitanjima koja su uključivala poznavanje                    „Spremnost na pomirenje u BiH“ koja                      nekoliko banaka i velikih kompanija u Bosni
                                                                      građana o načinu uštede energije, njihova                   je predstavljena na promociji u Banjoj                     i Hercegovini do tema vezanih za promociju
                     Jesen smo započeli konferencijom za medije,    Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite    (ne)djelovanja na provođenju racionalne                    Luci u izdanju Fondacije Fridrih Ebert.                    i zaštitu ljudskih prava, unapređenje
                     održanoj u Tuzli, gdje su predstavljeni      okolice Tuzlanskog kantona pokrenulo je     potrošnje, mogućnosti investiranja u                      Neda Perišić je analizirala izvještavanje                   interkulturalnog dijaloga i uvažavanja
                     rezultati projekta „Podrška upravljanju      projekat “Podrška upravljanju otpadom      energetski efikasnu infrastrukturu, i sl.                   nekoliko dnevnih listova i nedeljnika                     različitosti u Bosni i Hercegovini za agencije
                     otpadom za Tuzlanski kanton“. Naš         za Tuzlanski kanton” želeći informisati     Istraživanje je provedeno u preko                       u BiH o temama vezanim za nedavnu                       Ujedinjenih nacija, UNDP i UNICEF.
                     Klijent, kompanija “Bosna S” je bila       građane o mogućnostima i potrebi izgradnje    40 opština u Bosni i Hercegovini,                       ratnu prošlost i njihov doprinos procesu                    ............................................................................
                     zadužena za realizaciju kampanje, a        sanitarnih deponija, ali i upoznati ih sa    sa odnosom Federacija BiH 67,5%                        pomirenja u Bosni i Hercegovini, dok
                     agencija Prime im je pružala PR podršku      problematikom upravljanja otpadom, te kroz    i Republika Srpska 32,5%.                           je Srđan Puhalo analizirao podatke                       NOVA BANKA - ISTRAŽIVANJE
                     svim realizovanim aktivnostima u sklopu      naš zajednički rad i rad sa predstavnicima    ............................................................................  dobijene istraživanjem javnog mnjenja.                     U oktobru i novembru ove godine,
                     projekta a uradili smo i sva kreativna rješenja  opština, komunalnih preduzeća i NVO-a                                              Ovo istraživanje pokazalo je da u BiH                     sproveli smo istraživanje za klijenta Novu
                     (osim video spota) za ovu kampanju.        stvoriti polazne osnove za rješavanje osnovnih  ISTRAŽIVANJA ZA PRO EDUCU                           - što su ljudi obrazovaniji i imaju veća                    banku o stavovima građana Banjaluke o
                     Aktivnosti predviđene projektom su        problema sa otpadom na ovom području.      Dio naše agencije koji se bavi istraživačkim                  primanja - spremniji su na pomirenje,                     bankarskom sektoru. U svim mjesnim
                     realizovane u svim opštinama Tuzlanskog      Predstavnicima medija predstavljene su      studijama i analizom, u oktobru je priveo                   dok su ljudi koji sebe deklarišu kao                      zajednicama opštine Banja Luka anketiranje
                     kantona sa namjerom da se podigne svijest     realizovane aktivnosti i dodatno je istaknut   kraju još jedan istraživački projekt                      vjernike najmanje spremni da se                        je vršeno metodom „lice u lice“ i ukupno je
                     stanovništva o opasnim posljedicama koje će    značaj medija u edukaciji i informisanju     koji je sproveden kao podrška velikom                     pomire sa druga dva bh. naroda.                        anketirano 1 200 ispitanika. Terenski rad
                     nemaran odnos prema otpadu prouzrokovati.     građana o upravljanju otpadom.          projektu „Žene - Lideri 21. vijeka“                      Ipak, prema rezultatima istraživanja,                     obavili su anketari i kontrolori Prime-a.
NEWSLETTER | PRIME COMMUNICATIONS  18                                                                                                                                  19  NEWSLETTER | PRIME COMMUNICATIONS
PARCO                                     Vlade i UKAID-a Prime Communications                      studijskim grupama imaju marketing                       učestvovali je bio beogradski Webfest.
Prime završava produkciju dokumentarne                     je agencija zadužena za informisanje i                     ili odnose s javnošću, sa bh. fakulteta                    Na svim konfencijama osim DSOJ-eve
reportaže o realizaciji projekta “Obuka                    podizanje svijesti javnosti. Stoga, kreirali                  će se do početka marta 2011. godine                      Prilike, Dragan Močević učestvovao je
službenika za odnose s javnošću u BIH” u                    smo “Zid dječijih želja i zahtjeva” koji se                  moći prijaviti 1 do 3 ekipe.                          u panel diskusijama i redovno bio skoro
kome će biti predstavljeni svi segmenti ovog                  koristi kao komunikacijski kanal za djecu                   Superfinale PR Challenge-a će biti održano                   jedini predstavnik bosanskohercegovačke
veoma zanimljivog i značajnog agencijskog                   širom BiH. Na “Zid dječijih želja i zahtjeva”                 u Sarajevu u aprilu 2011. godine. Pobjednici                  struke odnosa s javnošću. Recimo i to
projekta. PARCO-ov Ured koordinatora                      djeca iz cijele BiH upisuju svoje želje i                   će biti nagrađeni novčanom nagradom                      da je u međuvremenu dio Prime tima
za reformu javne uprave putem otvorenog                    zahtjeve koji su u više navrata predstavljeni                 i mogućnošću pohađanja nekoliko                        zadužen za online PR posjetio ponajbolju
postupka javne nabavke usluga izabrao                     javnosti i donosiocima odluka. “Zid dječijih                  stručnih konferencija u 2011. godini.                     konferenciju za digitalni marketing u regiji
je našu agenciju za realizaciju projekta                    želja i zahtjeva” ima i svoju web stranicu                   Više informacija na www.pr-challenge.com                    - zagrebačku „Web::strategiju“. Smatramo
“Obuka službenika za odnose s javnošću”.                    www.zasvakodijete.ba kao i fun page na                     ............................................................................  da je značaj posjete konferencijama,
Korisnici projekta bili su službenici za                    Facebook-u koji ima oko 3000 obožavatelja i                                                          osim u networkingu, i u sticanju novih
odnose s javnošću iz Federacije BiH,                      na kojem djeca aktivno iznose svoje stavove,                  POSJETE KONFERENCIJAMA                             znanja i u tome što je to izuzetna prilika
Vlade Republike Srpske, Vlade Brčko                      diskutuju o svojim pravima i pišu šta žele                   Dragan Močević, „šofer“ u Prime-u, u                      da uporedimo svoju agenciju, naša
Distrikta BiH i Vijeća ministara BiH. U                    i zahtjevaju da se promijeni u BiH kako bi                   protekla dva mjeseca posjetio je sve značajne                 znanja i prakse sa kolegama iz regije.
sklopu projekta realizovano je istraživanje                  svakom djetetu bilo ispunjeno svako pravo.                   PR konferencije u regionu, čega je finale bio                 .............................................................................................................................................................................................................................................................
stavova službenika za odnose s javnošću,                    ............................................................................  Sarajevo PR Open. Počelo je sa Weekend
dvodnevne obuke o odnosima s javnošću,                                                            Media Festivalom u Rovinju , nastavilo na                   NASTAVAK EDUKACIJE PRIME TEAM-a                             studije na Filozofskom fakultetu u                           nauka u Sarajevu, trenutno pri kraju
priručnik za odnose s javnošću, jednodnevna                                                          2. Konferenciji DSOJ-a (Društva Srbije za                   Posebno smo ponosni na nastavak                             Sarajevu, na odsjeku za psihologiju                           postidplomskog master studija na Odsjeku
edukativna konferencija “PR network”                                                             odnose s javnošću) „Prilika“ u Zrenjaninu,                   školovanja i usavršavanja članova Prime                                                                     za marketing, smjer: Marketing Ekonomskog
i studijsko putovanje u Sloveniju.                                                              a potom se desio SKOJ u Podčetrteku                      team-a koji uz uspješno obavljanje                           ADNANA JABUČAR, dipl. žurnalista -                           fakulteta Univerziteta u Sarajevu
............................................................................                                         (Konferencija Public Relations Society of                   agencijskih zadataka velikim zalaganjem                         Fakultet političkih nauka u Sarajevu, stekla
                                                                               Slovenia). Rasporedom je uslijedio HUOJ                    i trudom stiču i nova znanja.                              zvanje MBA na Cotrugli Business School                         BOJANA BLAŽEVIĆ, dipl. oec; smjer:
ZID DJEČIJIH ŽELJA I ZAHTJEVA                                                                 u Zagrebu (12. Konferencija Hrvatske                                                                  - Master of Business Administration                           turizam - Ekonomski fakultet u Banjoj
U sklopu projekta “Jačanje sistema socijalne                                                         udruge za odnose s javnošću) i posljednji                                                                                                           Luci; upisala master studij na Ekonomskom
                                                                                                                                                                   DUNJA BOŠNJAK, dipl. oec. - Ekonomski                          fakultetu u Banjoj Luci, na Odsjeku
zaštite i inkluzije djece u BiH” u realizaciji                                                        regionalni događaj u nizu na kojem smo
                                                                                                                                                                   fakultet u Sarajevu, trenutno pohađa                          za menadžment i preduzetništvo,
UNICEF-a, Evropske komisije, Norveške
                                                                                                                                                                   zajednički magistarski studij Ekonomskog                        smjer: Poslovna ekonomija
                                                                                                                                                                   fakulteta u Sarajevu i Ekonomskog
                                                                                                                                                                   fakulteta u Ljubljani, na odsjeku                            NEDA PERIŠIĆ, dipl. antropološkinja i
                                                                                                                                                                   „Menadžment i ekonomija javnog sektora“                         etnološkinja - Filozofski fakultet Univerzitet
                                        PR CHALLENGE                                                                                                                                                                 u Beogradu, privodi kraju magistarski
                                        Prime i u 2011. organizuje studentsko                                                                                                         LEJLA BRČANINOVIĆ, dipl. žurnalista;                          studij na odjeljenju za antropologiju i
                                        takmičenje u PR-u pod nazivom PR                                                                                                           smjer: klasično novinarstvo - Fakultet                         etnologiju Filizofskog fakulteta u Beogradu
                                        Challenge. Ovo će biti drugi po redu PR                                                                                                        političkih nauka u Sarajevu, trenutno
                                        Challenge, koji se održava na državnom                                                                                                        pohađa Cotrugli Business School za zvanje                        JAGODA MATRAK, dipl. oec - Ekonomski
                                        nivou, a učestvovati mogu ekipe od po tri                                                           mr. SRĐAN PUHALO, dipl. psiholog -                           MBA - Master of Business Administration                         fakultet u Banjoj Luci, upisala master studij
                                        studenta sa fakulteta u BiH na kojima se                                                           Filozofski fakultet u Beogradu; magistrirao                                                                   na Odsjeku za međunarodnu ekonomiju
                                        izučavaju odnosi s javnošću i marketing.                                                           na odsjeku za psihologiju na Filozofskom                        SELMA KARADŽA, dipl. žurnalista; smjer:                         Ekonomskog fakulteta u Banjoj Luci.
                                        U zavisnosti od broja studenata koji na                                                            fakultetu u Banjoj Luci, upisao doktorske                        klasično novinarstvo - Fakultet političkih
     NEWSLETTER | PRIME COMMUNICATIONS               20                                                                                                                                                                         21    NEWSLETTER | PRIME COMMUNICATIONS
NEWSLETTER | PRIME COMMUNICATIONS  22

More Related Content

More from PRIME Communication

Koncept i kontekst DOP-a u organizacijama – kompanijama i institucijama
Koncept i kontekst DOP-a u organizacijama – kompanijama i institucijamaKoncept i kontekst DOP-a u organizacijama – kompanijama i institucijama
Koncept i kontekst DOP-a u organizacijama – kompanijama i institucijamaPRIME Communication
 
Društveno odgovorno poslovanje, Dragana Đermanović
Društveno odgovorno poslovanje, Dragana ĐermanovićDruštveno odgovorno poslovanje, Dragana Đermanović
Društveno odgovorno poslovanje, Dragana ĐermanovićPRIME Communication
 
Rezultati istraživanja o stanju i statusu društveno odgovornog poslovanja
Rezultati istraživanja o stanju i statusu društveno odgovornog poslovanja Rezultati istraživanja o stanju i statusu društveno odgovornog poslovanja
Rezultati istraživanja o stanju i statusu društveno odgovornog poslovanja PRIME Communication
 
Analiza svijesti javnosti o upravljanju otpadom i uključivanje javnosti u pro...
Analiza svijesti javnosti o upravljanju otpadom i uključivanje javnosti u pro...Analiza svijesti javnosti o upravljanju otpadom i uključivanje javnosti u pro...
Analiza svijesti javnosti o upravljanju otpadom i uključivanje javnosti u pro...PRIME Communication
 
Analiza svijesti javnosti o upravljanju otpadom i uključivanje javnosti u pro...
Analiza svijesti javnosti o upravljanju otpadom i uključivanje javnosti u pro...Analiza svijesti javnosti o upravljanju otpadom i uključivanje javnosti u pro...
Analiza svijesti javnosti o upravljanju otpadom i uključivanje javnosti u pro...PRIME Communication
 
Rewriting the Rules of Management for the Facebook Generation
Rewriting the Rules of Management for the Facebook GenerationRewriting the Rules of Management for the Facebook Generation
Rewriting the Rules of Management for the Facebook GenerationPRIME Communication
 
Brane Gruban, Organizaciona kultura i uticaj na angažovanost zaposlenih
Brane Gruban, Organizaciona kultura i uticaj na angažovanost zaposlenihBrane Gruban, Organizaciona kultura i uticaj na angažovanost zaposlenih
Brane Gruban, Organizaciona kultura i uticaj na angažovanost zaposlenihPRIME Communication
 
Dragana Đermanović, Biznis kao cirkus (onda kad mislimo da smo sve već vidjeli)
Dragana Đermanović, Biznis kao cirkus (onda kad mislimo da smo sve već vidjeli)Dragana Đermanović, Biznis kao cirkus (onda kad mislimo da smo sve već vidjeli)
Dragana Đermanović, Biznis kao cirkus (onda kad mislimo da smo sve već vidjeli)PRIME Communication
 
Dragan Varagić, Trendovi online komunikacije
Dragan Varagić, Trendovi online komunikacijeDragan Varagić, Trendovi online komunikacije
Dragan Varagić, Trendovi online komunikacijePRIME Communication
 
Peđa Ašanin Gole, Public, Publicness, Publicity, Public Sphere, and Internet
Peđa Ašanin Gole, Public, Publicness, Publicity, Public Sphere, and InternetPeđa Ašanin Gole, Public, Publicness, Publicity, Public Sphere, and Internet
Peđa Ašanin Gole, Public, Publicness, Publicity, Public Sphere, and InternetPRIME Communication
 
Drenislav Žekić, Zašto nam je važna Kozara?
Drenislav Žekić, Zašto nam je važna Kozara?Drenislav Žekić, Zašto nam je važna Kozara?
Drenislav Žekić, Zašto nam je važna Kozara?PRIME Communication
 
Srđan Puhalo, Sindrom sagorijevanja i zadovoljstvo poslom kod PR-ovaca u BiH
Srđan Puhalo, Sindrom sagorijevanja i zadovoljstvo poslom kod PR-ovaca u BiHSrđan Puhalo, Sindrom sagorijevanja i zadovoljstvo poslom kod PR-ovaca u BiH
Srđan Puhalo, Sindrom sagorijevanja i zadovoljstvo poslom kod PR-ovaca u BiHPRIME Communication
 
Ksenija Renko, Etika u odnosima s javnošću
Ksenija Renko, Etika u odnosima s javnošćuKsenija Renko, Etika u odnosima s javnošću
Ksenija Renko, Etika u odnosima s javnošćuPRIME Communication
 
Robert Čoban, Zašto su otišli: Pregled stranih ulaganja u medijsku industriju...
Robert Čoban, Zašto su otišli: Pregled stranih ulaganja u medijsku industriju...Robert Čoban, Zašto su otišli: Pregled stranih ulaganja u medijsku industriju...
Robert Čoban, Zašto su otišli: Pregled stranih ulaganja u medijsku industriju...PRIME Communication
 
Proceni svoj rizik - AXA Osiguranje
Proceni svoj rizik - AXA OsiguranjeProceni svoj rizik - AXA Osiguranje
Proceni svoj rizik - AXA OsiguranjePRIME Communication
 
Podrška preduzetništvu - Milena Vasic
Podrška preduzetništvu - Milena VasicPodrška preduzetništvu - Milena Vasic
Podrška preduzetništvu - Milena VasicPRIME Communication
 
Glavni preduzetnički model – Kako dalje?
Glavni preduzetnički model – Kako dalje?Glavni preduzetnički model – Kako dalje?
Glavni preduzetnički model – Kako dalje?PRIME Communication
 
Poslovni model 21.stoljeća - Mr.sc. Natalija Pekić
Poslovni model 21.stoljeća - Mr.sc. Natalija PekićPoslovni model 21.stoljeća - Mr.sc. Natalija Pekić
Poslovni model 21.stoljeća - Mr.sc. Natalija PekićPRIME Communication
 
Tri najbitnije stvari koje meandžer Porodičnih firmi mora stalno raditi… i sv...
Tri najbitnije stvari koje meandžer Porodičnih firmi mora stalno raditi… i sv...Tri najbitnije stvari koje meandžer Porodičnih firmi mora stalno raditi… i sv...
Tri najbitnije stvari koje meandžer Porodičnih firmi mora stalno raditi… i sv...PRIME Communication
 
Istraživanje o statusu porodičnih firmi u Srbiji
Istraživanje o statusu porodičnih firmi u SrbijiIstraživanje o statusu porodičnih firmi u Srbiji
Istraživanje o statusu porodičnih firmi u SrbijiPRIME Communication
 

More from PRIME Communication (20)

Koncept i kontekst DOP-a u organizacijama – kompanijama i institucijama
Koncept i kontekst DOP-a u organizacijama – kompanijama i institucijamaKoncept i kontekst DOP-a u organizacijama – kompanijama i institucijama
Koncept i kontekst DOP-a u organizacijama – kompanijama i institucijama
 
Društveno odgovorno poslovanje, Dragana Đermanović
Društveno odgovorno poslovanje, Dragana ĐermanovićDruštveno odgovorno poslovanje, Dragana Đermanović
Društveno odgovorno poslovanje, Dragana Đermanović
 
Rezultati istraživanja o stanju i statusu društveno odgovornog poslovanja
Rezultati istraživanja o stanju i statusu društveno odgovornog poslovanja Rezultati istraživanja o stanju i statusu društveno odgovornog poslovanja
Rezultati istraživanja o stanju i statusu društveno odgovornog poslovanja
 
Analiza svijesti javnosti o upravljanju otpadom i uključivanje javnosti u pro...
Analiza svijesti javnosti o upravljanju otpadom i uključivanje javnosti u pro...Analiza svijesti javnosti o upravljanju otpadom i uključivanje javnosti u pro...
Analiza svijesti javnosti o upravljanju otpadom i uključivanje javnosti u pro...
 
Analiza svijesti javnosti o upravljanju otpadom i uključivanje javnosti u pro...
Analiza svijesti javnosti o upravljanju otpadom i uključivanje javnosti u pro...Analiza svijesti javnosti o upravljanju otpadom i uključivanje javnosti u pro...
Analiza svijesti javnosti o upravljanju otpadom i uključivanje javnosti u pro...
 
Rewriting the Rules of Management for the Facebook Generation
Rewriting the Rules of Management for the Facebook GenerationRewriting the Rules of Management for the Facebook Generation
Rewriting the Rules of Management for the Facebook Generation
 
Brane Gruban, Organizaciona kultura i uticaj na angažovanost zaposlenih
Brane Gruban, Organizaciona kultura i uticaj na angažovanost zaposlenihBrane Gruban, Organizaciona kultura i uticaj na angažovanost zaposlenih
Brane Gruban, Organizaciona kultura i uticaj na angažovanost zaposlenih
 
Dragana Đermanović, Biznis kao cirkus (onda kad mislimo da smo sve već vidjeli)
Dragana Đermanović, Biznis kao cirkus (onda kad mislimo da smo sve već vidjeli)Dragana Đermanović, Biznis kao cirkus (onda kad mislimo da smo sve već vidjeli)
Dragana Đermanović, Biznis kao cirkus (onda kad mislimo da smo sve već vidjeli)
 
Dragan Varagić, Trendovi online komunikacije
Dragan Varagić, Trendovi online komunikacijeDragan Varagić, Trendovi online komunikacije
Dragan Varagić, Trendovi online komunikacije
 
Peđa Ašanin Gole, Public, Publicness, Publicity, Public Sphere, and Internet
Peđa Ašanin Gole, Public, Publicness, Publicity, Public Sphere, and InternetPeđa Ašanin Gole, Public, Publicness, Publicity, Public Sphere, and Internet
Peđa Ašanin Gole, Public, Publicness, Publicity, Public Sphere, and Internet
 
Drenislav Žekić, Zašto nam je važna Kozara?
Drenislav Žekić, Zašto nam je važna Kozara?Drenislav Žekić, Zašto nam je važna Kozara?
Drenislav Žekić, Zašto nam je važna Kozara?
 
Srđan Puhalo, Sindrom sagorijevanja i zadovoljstvo poslom kod PR-ovaca u BiH
Srđan Puhalo, Sindrom sagorijevanja i zadovoljstvo poslom kod PR-ovaca u BiHSrđan Puhalo, Sindrom sagorijevanja i zadovoljstvo poslom kod PR-ovaca u BiH
Srđan Puhalo, Sindrom sagorijevanja i zadovoljstvo poslom kod PR-ovaca u BiH
 
Ksenija Renko, Etika u odnosima s javnošću
Ksenija Renko, Etika u odnosima s javnošćuKsenija Renko, Etika u odnosima s javnošću
Ksenija Renko, Etika u odnosima s javnošću
 
Robert Čoban, Zašto su otišli: Pregled stranih ulaganja u medijsku industriju...
Robert Čoban, Zašto su otišli: Pregled stranih ulaganja u medijsku industriju...Robert Čoban, Zašto su otišli: Pregled stranih ulaganja u medijsku industriju...
Robert Čoban, Zašto su otišli: Pregled stranih ulaganja u medijsku industriju...
 
Proceni svoj rizik - AXA Osiguranje
Proceni svoj rizik - AXA OsiguranjeProceni svoj rizik - AXA Osiguranje
Proceni svoj rizik - AXA Osiguranje
 
Podrška preduzetništvu - Milena Vasic
Podrška preduzetništvu - Milena VasicPodrška preduzetništvu - Milena Vasic
Podrška preduzetništvu - Milena Vasic
 
Glavni preduzetnički model – Kako dalje?
Glavni preduzetnički model – Kako dalje?Glavni preduzetnički model – Kako dalje?
Glavni preduzetnički model – Kako dalje?
 
Poslovni model 21.stoljeća - Mr.sc. Natalija Pekić
Poslovni model 21.stoljeća - Mr.sc. Natalija PekićPoslovni model 21.stoljeća - Mr.sc. Natalija Pekić
Poslovni model 21.stoljeća - Mr.sc. Natalija Pekić
 
Tri najbitnije stvari koje meandžer Porodičnih firmi mora stalno raditi… i sv...
Tri najbitnije stvari koje meandžer Porodičnih firmi mora stalno raditi… i sv...Tri najbitnije stvari koje meandžer Porodičnih firmi mora stalno raditi… i sv...
Tri najbitnije stvari koje meandžer Porodičnih firmi mora stalno raditi… i sv...
 
Istraživanje o statusu porodičnih firmi u Srbiji
Istraživanje o statusu porodičnih firmi u SrbijiIstraživanje o statusu porodičnih firmi u Srbiji
Istraživanje o statusu porodičnih firmi u Srbiji
 

Prime novogidišnji newsletter

 • 1. L E T T E R 1 NEWSLETTER | PRIME COMMUNICATIONS
 • 2. IDEMO DALJE... PRIME BLOG Evo nas na kraju još jedne poslovne krize imali smanjene poslovne aktivnosti i Naša agencija je u septembru ove godine zainteresuju za stalno učenje o odnosima godine u koju smo svi u PR marketing ulaganje u PR aktivnosti i podršku. i formalno pokrenula prvi agencijski s javnošću i srodnim područjima. Zapravo, sektoru ušli sa znatnom dozom straha i U godini krize, Prime je zabilježio korporativni blog u BiH ali i prvi Prime blog je samo nastavak poslovne opreza. Tržište PR i marketing usluga se rast poslovnih prihoda od 87% i rast korporativni blog u BiH uopšte. Prime politike agencije gdje se nadamo da će blog našlo u krizi još sredinom 2009-godine i broja zaposlenih od 35% što nas može blog se bavi temama iz oblasti odnosa s koristiti novinarima i studentima za bolje mnogi su se pribojavali šta će nam donijeti činiti veoma zadovoljnim, posebno javnošću, marketinga, dizajna, edukacije, razumijevanje nekih tema iz ove oblasti. Nova a sada već Stara 2010.godina. ako uzmemo u obzir činjenicu da nije političkog marketinga, istraživanja i drugih Na ovaj način, prenoseći svoja znanja Izazovi i iskušenja su nešto s čime smo mi bilo saradnje sa državnim i entitetskim tema. Autori na blogu su zaposlenici i iskustva, Prime team je u položaju da Prajmovci odavno naučili živjeti i raditi ministarstvima i preduzećima. naše agencije, profesionalci za pojedina inicira promjene na bh. PR i marketinškoj od nastanka agencije. Naš brod nije dio Prime blog koji smo predstavili u područja. Prime blog i njegovi autori ovaj sceni te da izazove pažnju i komentare, koji nijedne regionalne flote koja obezbjeđuje septembru je prvi korporativni blog u BiH put su entuzijazam i energiju usmjerili će, nadamo se, uticati i da se neke stvari sigurnu plovidbu i garantovane poslove i i dobio je veoma zapaženo mjesto na bh na one kojima će blog pomoći da nauče i poprave, poboljšaju ili bar definišu. Blog na olujnom moru smo se i ovaj put našli blogerskoj sceni ali i u cijeloj regiji. razumiju stvari iz profesije, informišu se i možete pogledati na http://blog.prime.ba sami. U stvari, kada malo bolje razmislim Novi odjel u agenciji je Prime digital, ekipa nismo bili sami na olujnom moru, bili smo koja se bavi on-line PR-om i social media jedna iskusna uigrana posada, bili smo projektima, a nove uspjehe bilježi i sektor zajedno. Prime posada koja se stvarala od korporativnog izdavaštva. osnivanja agencije, a posebno poslednjih Rad na zanimljivom i izazovnim projektima, 7 godina je bila spremna i uigrana i za rad na partnerskoj osnovi s dugogodišnjim izazove koje je donijela 2010. godina. Klijentima, rješavanje kriznih situacija Rasli smo zajedno sa našim Klijentima koje se nisu našle u ovom newsletteru i i gradili međusobno povjerenje koje je mnogo drugih aktivnosti u posljednjem Dragan Močević, osnivač i direktor u vremenima krize posebno važno za kvartalu ove godine nas je natjeralo da ovaj uspješno obavljanje poslova. Zato je newsletter ugleda svjetlo dana. naš osvrt na aktivnosti u posljednjem U narednoj godini smo planirali uvođenje kvartalu ove godine, osvrt na Klijente s novih usluga i proizvoda i pokretanje novih kojima sarađujemo 2, 3, 4, 6 i 8 godina. A samostalnih projekata ali i projekata sa naredne godine nastavljamo saradnju i sa našim Klijentima i partnerima. nekim Klijentima koji su ove godine zbog Idemo dalje... RAST POSLOVNIH J DA ZAPOSLENIH 3 NEWSLETTER | PRIME COMMUNICATIONS
 • 3. AS - VISPAK Krajem uspješne 2010. godine, Prime je vodio komunikaciju na projektu kojim je kompanija AS iz Jelaha, naš dugogodišnji klijent, postala najveći dioničar firme Vispak Visoko. Ovo završeno vlasničko povezivanje dvije respektabilne bosanskohercegovačke kompanije pridružilo je listi klijenata Prime-a i bh. prvaka u proizvodnji konditorskih proizvoda - Vispak Visoko. AS d.o.o. Jelah je trgovačko proizvodno preduzeće sa godišnjim prometom od preko 76.000.000 KM. S druge strane, Vispak je bh. kompanija s tradicijom koja se nije uspjela izboriti sa pritiscima izazova teške privredne situacije, ali posjeduje velike proizvodne kapacitete i poznate brendove poput Zlatne džezve, Esspreso cafe, Stampi krema i drugih. Imajući u vidu finansijsku snagu AS-a kao i razvijenost AS-ovih distribucijskih kanala koji će sada biti neposredno u službi plasmana Vispakovih proizvoda, pozicije obje ove kompanije će biti osnažene - kako na domaćem, tako i na inostranom tržištu. Vlasničko povezivanje ove dvije kompanije će rezultirati nesumnjivom koristi kako za zaposlenike i akcionare udruženih kompanija, tako i za njihove HYPOVIZIJA - NOVA VIZIJA kupce, povjerioce i širu društvenu zajednicu, a nama u Prime-u je zadovoljstvo da ćemo ovog novog bh. BANKARSTVA privrednog giganta pratiti na budućem uspješnom udruženom putu. Prime i AS imaju uspješnu saradnju od 2004.godine. Za Hypo Alpe Adria Bank a.d. Banja Luka ekonomiste za BiH, gospođice Marijane P. agencija PRIME Communications je osmislila Milić. Gospođica Milić je u svojoj interaktivnoj naziv, vizuelni identitet i organizovala event prezentaciji govorila o savremenim temama Hypovizija na kojem su predstavnici Hypo iz oblasti bankarstva i predstavila ekonomska banke ugostili svoje VIP klijente. kretanja u narednom periodu. Hypovizija je održana u kristalnoj sali hotela O poslovanju Hypo Banke kao i o drugim Bosna u Banjoj Luci uz učešće više od 120 VIP zanimljivim bankarskim i ekonomskim klijenata Hypo Alpe Adria Bank Banja Luka. temama VIP klijente informisali su Rajnert Povod za Hypoviziju, pored druženja Zihert, predsjednik Nadzornog odbora sa klijentima, bio je predstavljanje Hypo Alpe Adria Banke Banja Luka i prof. novoformiranog Odjela ekonomskih Nedeljko Milaković. istraživanja Hypo Alpe Adria Banke i glavnog NEWSLETTER | PRIME COMMUNICATIONS 4 5 NEWSLETTER | PRIME COMMUNICATIONS
 • 4. SARAJEVO PR OPEN PRIME COMMUNICATIONS DRUŠTVENO ODGOVORNA AKCIJA Na svakoj konferenciji Sarajevo PR Open do sada, Agencija Prime Communications je po četvrti i srodnih disciplina - Dragana Đermanović, pa tako i na prošloj - četvrtoj, Prime ekipa dio put u protekle dvije godine bila organizator Marko Rakar, dr Danijela Lalić, Krunoslav programa konferencije posveti nekoj društveno konferencije o odnosima s javnošću “Sarajevo Vidić, ali i neka od poznatijih imena bh. online odgovornoj akciji. Ovaj put, u skladu sa temom PR Open”. Prateći trendove i bivajući bh. zajednice - Gordan Petrović, Hana Kazazović konferencije „Novi mediji na stari način - Online konverzacija i social web“, u agenciji Prime odlučili pionirima sprovođenja noviteta iz struke i drugi. smo da pozovemo sve male zainteresovane nevladine u djelo, tako smo i ovaj put na četvrtom Sarajevo PR Open je događaj koji je u organizacije da na zid Sarajevo PR Open Facebook „Sarajevo PR Openu“ otvorili teme uloge skladu sa zahtjevima novih medija koristio Page-a napišu razlog zbog čega oni žele biti aktivniji social media u političkim kampanjama, teme i internet za svoju promociju. Tako je pored na internetu. Dobitnik nagrade je Udruženje korporativnih komunikacija u online sferi, aktivnog Facebook Page-a korišten i Twitter, Kulturno Društvo Stup, kome je osnovna svrha promocija, edukacija i razvoj kulture i sporta u njihovog značaja za biznis i podstakli diskusije inače uobičajen alat Prime-ovaca. Sa 765 svakodnevnom okruženju. online zakonitosti društvenih mreža koje su tweetova za pet dana sa hash tag-om #sapro, Do sada su organizovali brojne akcije, kako pomoći danas neizostavan dio komuniciranja, kako sasvim je sigurno da je Sarajevo PR Open djeci bez roditelja, tako i svoj drugoj djeci. Jedna od na ličnom nivou, tako i posebno značajnog oborio rekorde „twittanosti“ u BiH, i postao najvećih akcija je nedavno održana akcija “Linija poslovnog komuniciranja. Stoga je tema najtweetaniji bh. događaj. života” za pomoć djeci oboljeloj od raka u BiH. Nagradu smo odlučili dati upravo ovom Udruženju četvrte jednodnevne konferencije o odnosima Za više informacija o proteklom događaju jer su svojim radom i zalaganjem pokazali da s javnošću održane 24.11.2010. u Sarajevu ali i budućim temama ove već tradicionalne im je jedini i osnovni interes pomoć drugima. bila „Novi mediji na stari način - Online konferencije značajne za bh. PR struku, Ovom nagradom želimo da podržimo njihov rad i konverzacija i social web“. Predavači i potražite Page Sarajevo PR Open na omogućimo im bolju komunikaciju sa svima koji žele KONFERENCIJA učesnici na ovom skupu profesionalaca iz Facebooku, ili posjetite web site konferencije da pomognu drugima. struke su bila velika imena odnosa s javnošću www.sarajevopropen.prime.ba “MEDIJI I DJECA” U novembru smo za klijenta UNICEF bili dio projekta “Jačanje sistema socijalne zaštite organizator eventa - konferencije „Mediji i inkluzije djece u BiH” koji UNICEF realizuje i djeca“ koja je organizovana povodom uz podršku Evropske unije, Norveške vlade i Međunarodnog dana djeteta koji se u svijetu Odjela Vlade Velike Britanije za međunarodni obilježava na 20. novembar. Oko 40 novinara, razvoj, te u saradnji sa nadležnim predstavnika institucija i organizacija koje institucijama na državnom, entitetskom i se bave pitanjima dječijih prava okupilo se lokalnom nivou. Cilj projekta je da unaprijedi na Vlašiću gdje su imali priliku da razmijene sistem socijalne zaštite i inkluzije djece i iskustva i daju prijedloge kako za prava djeteta porodice tako da usluge iz sektora zdravstva, osigurati više pažnje i medijskog prostora. Ova obrazovanja i socijalne zaštite budu dostupne konferencija koju smo organizovali bila je tek svakom djetetu u BiH. NEWSLETTER | PRIME COMMUNICATIONS 6 7 NEWSLETTER | PRIME COMMUNICATIONS
 • 5. PEUGEOT OGLASI Da smo prerasli u full service agenciju, ponudi Peugeot-a za modele automobila 207 pokazuje činjenica da pored svojih primarnih i 308 „Dobra cijena čini veeeliku razliku“, aktivnosti u odnosima s javnošću Prime te varijanti iste ponude u rješenju „Peugeot ima i „pune ruke“ posla sa kreativom i optimist“. Predstavljamo i billboard za dizajnom. Tako predstavljamo tri kampanje premijerno izlaganje novog Peugeot-ovog koje su u oktobru i novembru lansirane za ljepotana, modela RCZ na banjalučkom Sajmu kompaniju „Peugeot“. Radi se o oglasima za automobila. štampane medije, posebnoj rođendanskoj NEWSLETTER | PRIME COMMUNICATIONS 8 9 NEWSLETTER | PRIME COMMUNICATIONS
 • 6. BIB – DIZAJNIRAJ SVOJ BANKOMAT! NOVI DIZAJN KREDITNIH KARTICA BALKAN INVESTMENT BANK - BALKAN INVESTMENT BANK 10 GODINA U BiH Za nova dizajnerska rješenja bankomata našeg klijenta Balkan Investment Bank AD, osmislili smo konkurs na kojem se prilika daje mladim bh. dizajnerima. Naime, konkurs je raspisan za studente umjetničkih/likovnih akademija u BiH, Povodom obilježavanja 10 godina poslovanja zadovoljstvo kako za nas, tako i za sve te ostale zainteresovane mlade dizajnere koji se Dugo planirani redizajn kreditnih kartica našeg klijenta Balkan Investment Banke, u prisutne novinare i predstavnike Balkan još školuju, a u cilju afirmacije i prepoznatljivosti Balkan Investment Bank je konačno završen. oktobru smo organizovali zajedničko druženje Investment Bank. studenata likovnih umjetnosti i dizajna u BiH. U saradnji sa menadžmentom banke i sa novinarima u ambijentu vlašićkog hotela Ovaj jubilej smo obilježili i mnogim drugim Najbolja vizuelna rješenja će odabrati stručni žiri „Blanca“ Resort&Spa. Uz ugodno vikend akcijama i eventima a tokom jeseni smo predstavnicima Visa grupacije napravili smo koji će sačinjavati sljedeći: Nenad Došen, Prime- potpuno novi dizajn kompletnog spektra Visa druženje u opuštenoj atmosferi, prisutnim završili i projekat uređenja i unificiranja svih ov kreativni direktor, Žilvinas Milerius, direktor Komercijalne divizije Balkan Investment Bank, kreditnih kartica. Pored postojeće tri kartice, novinarima prezentovana su dosadašnja poslovnica i filijala Balkan Investment Bank. Edvinas Navickas, direktor Balkan Investment Visa Classic, Visa Electron i Visa Business, postignuća banke, kao i planovi za budući Bank. Tri najbolja dizajna će biti nagrađena na Balkan Investment Bank po prvi put u Bosni razvoj u Bosni i Hercegovini. sljedeći način: prvo mjesto nagradom u iznosu od Novinari su upoznati sa vizijom i misijom i Hercegovini uvodi Visa Platinum karticu, 500 KM, drugo mjesto nagradom od 300 KM, a Banke, njenim odgovornim učešćem u treće mjesto nagradom od 200 KM. Autori prva koja nudi široki spektar pogodnosti za svoje bh. društvu i trenutnim aktivnostima tri najbolja rješenja dobit će i značajne pogodnosti korisnike. koje provode. Ovom prilikom, zvanično je u Balkan Investment Bank, a njihov kreativni dizajn bit će preveden u svoju materijalnu formu na predstavljen i direktor komercijalne divizije bankomatima Balkan Investment Banke širom BiH. Balkan Investment Bank, gospodin Žilvinas Milerius, a održana je i prezentacija na temu „Bankarski sektor u funkciji stabilizacije makroekonomskih parametara“. Gosti su se dodatno upoznali sa litvanskim vrijednostima na zajedničkoj večeri na kojoj su poslužena tradicionalna i veoma ukusna jela iz litvanske nacionalne kuhinje. Sadržajan vikend sa mnogo razgovora, druženja i zanimljivih prezentacija, predstavljao je Logo i oglas kreirani povodom obilježavanja 10 godina Balkan Investment Bank NEWSLETTER | PRIME COMMUNICATIONS 10 11 NEWSLETTER | PRIME COMMUNICATIONS
 • 7. UNA BANKA Klijent agencije Prime, Balkan Investment Bank, u Bihaću je 26. oktobra potpisala sporazum o kupovini dijela imovine i preuzimanju srazmjernog dijela obaveza Una banke Bihać, čime je i formalno počelo preuzimanje banke. Na osnovu Javnog poziva za dokapitalizaciju ili pripajanje ili prodaju imovine uz otkup obaveza, Komisija za sprovođenje Javnog poziva izabrala je Balkan Investment Bank kao najboljeg ponuđača. Potpisivanjem navedenog Ugovora, Balkan Investment Bank je proširila svoju poslovnu mrežu za 11 poslovnih jedinica, smještenih u 9 gradova USK-a: Bihać, Cazin, Bosanska Krupa, Bosanska Otoka, Velika Kladuša, Bosanski Petrovac, Ključ, Bužim i Sanski Most. Od 22. decembra navedene poslovne jedinice poslovaće pod nazivom Filijala Una Bihać, Balkan Investment Bank. PEUGEOT - BLANCA PHILLIP MORRIS Širenje poslovne mreže na teritoriji Unsko-sanskog kantona predstavlja dio dugoročne razvojne strategije Balkan Investment Bank koja je u ovom procesu kupovine pokazala veoma ozbiljne namjere i planove i obećanje da će ispuniti sve obaveze preuzete Ugovorom. g DRUŽENJE SA NOVINARIMA Divan sunčani vikend 12. i 13. novembra, sa bogatim sadržajima hotela i pregledom Prime je za klijenta Phillip Morris poreza i akciza. Predstavnici PMI su Na fotografiji: Selma Pinjo (Country Manager Phillip Morris BH) proveli smo sa Prime-ovim klijentima i dvjestogodišnjeg razvoja „Peugeot“-a. Ostalo International (PMI) organizovao naglasili da je riječ je o istom proizvodu, Ivan Kovalkovič (Managing Director Phillip Moris CES) našim kolegama novinarima u opuštenoj vrijeme proveli su uživajući u gastro ponudi konferenciju za medije na kojem je PMI istog kvaliteta, iz iste fabrike u Evropskoj Janko Guzijan (Manager Corporate Affairs Phillip i prijateljskoj atmosferi na planini Vlašić. Blance, spa i wellness sadržajima visoke predstavio svoje stabilne i zadovoljavajuće uniji. PMI je prisutan u regionu Centralna - Morris CES) Organizovani event „Peugeot i Hotel kvalitete, a naravno da je proslava obilježena poslovne rezultate na tržištima regiona Južna Evropa od 2005. godine, dok je filijala Blanca Spa&Resort druženje s novinarima“ i zabavnim večernjim programom. Drugi dan Centralna - Južna Evropa, gdje važnu u Sarajevu otvorena 2006. godine. Uprkos događaj je u kojem je učestvovalo preko druženja, novinari i domaćini su išli u jednu poziciju ima tržište Bosne i Hercegovine, nizu izazova, PMI BiH se uspio uspješno 20 novinara iz bh. medija, a koji su bili od team-building tura po Vlašiću, trosatnu ali i objavio formalnu odluku o smanjenju pozicionirati na izuzetno konkurentno tržište, gosti mladog bh. prvaka ugostiteljske šetnju do vodopada rijeke Ugar, a u čemu cijena cigareta Marlboro na 3 KM, shodno na kojem danas nudi 18 PMI brandova. djelatnosti, nove vlašićke oaze opuštanja, nas je poslužilo skoro pa proljetno vrijeme. dinamici tržišta i promjenama u regulativi hotela „Blanca“ i s druge strane, slavljenika Odličan event rezultovao je zadovoljstvom 200-tog rođendana, francuskog giganta pozvanih i njihovom nadom da će ponovo „Peugeot“-a i njihovog zastupnika za BiH, biti naši gosti, i gosti naših klijenata. auto kuće „Vermont“. Gosti su se upoznali NEWSLETTER | PRIME COMMUNICATIONS 12 13 NEWSLETTER | PRIME COMMUNICATIONS
 • 8. KORPORATIVNO IZDAVAŠTVO Prime je za mnoge svoje Klijente nastavio rad na HYPO VIJESTI BLICNET BROŠURA Blicnet (Aneks d.o.o.) je angažovao agenciju Prime pisanju, pripremi za štampu i produkciji internih Communications za idejno rješenje i dizajn brošure biltena, časopisa i newslettera. U oktobru smo za Hypo Alpe Adria Bank AD preduzećima te građanima. Snimili smo dvije za poslovne korisnike, predstavljajući usluge i Za narednu godinu pripremamo još 2 nova projekta Banja Luka snimili novi koncept TV spotova verzije spota (studijsko i lokacijsko snimanje) inovativna rješenja iz oblasti telekomunikacija za nove Klijente. Hypo vijesti koji je imao za cilj da predstavi u trajanju od 90 sekundi. (internet, telefonija, kablovski TV operater) nove proizvode namijenjene malim i srednjim namjenjena poslovnim korisnicima. DJEČIJA PRAVA DANAS, DJEČIJA PRAVA NEKAD Povodom Dječije sedmice, organizovali postoji. O svojim iskustvima, odrastanju i smo za klijenta UNICEF okrugli sto na dječijim pravima govorile su poznate ličnosti temu „Dječija prava DANAS, dječija prava iz Republike Srpske poput Željka Opalića, NEKADA“ kao dio projekta “Jačanje sistema Mire Lolić Močević, Borislava Borenovića, socijalne zaštite i inkluzije djece u BiH” koji Duška Mazalice, Drage Vejnovića, Florence UNICEF realizuje uz podršku Evropske unije, Bauer, predstavnice UNICEF-a za BIH, te Norveške vlade i Odjela Vlade Velike Britanije učenika Osnovne škole „Ivo Andrić“ iz za međunarodni razvoj. Djeca su ravnopravno Banja Luke. Roditelji i djeca su diskutovali sa odraslim razgovarali o pravima djeteta, te o tome da li djeca poznaju svoja prava i da podijelili svoja iskustva o tome kako je bilo li uče u školi o obrazovanju, nasilju nad odrastati za vrijeme kada nije bilo Konvencije djecom i među djecom, o slobodi izražavanja, o dječijim pravima i danas kada Konvencija nediskriminaciji i drugim dječijim pravima. NEWSLETTER | PRIME COMMUNICATIONS 14 15 NEWSLETTER | PRIME COMMUNICATIONS
 • 9. BALKAN INVESTMENT BANKA: 10 GODINA - MLAĐA! blic.net - NOVO LICE U sklopu akcija kojom slave 10 godina postojanja, pokrenut je projekat redizajna web stranice banke INTERNET PROVAJDERA s ciljem uspostavljanja još bolje komunikacije s Tokom protekle godine i web odjeljenje copywriting-a, kao i edukacija zaposlenih za Agencije je radilo punom parom. Jedan od samostalan rad i održavanje korporativnog nama dražih projekata je svakako onaj koji sajta su samo neki od sastavnih dijelova smo radili za kompaniju Aneks d.o.o., koja ovog uspješnog projekta. Pored toga, kao član grupacije “Telekom Slovenije” napravljen je i set servisnih stranica koje zauzima značajnu poziciju na BiH tržištu. su namijenjene korisnicima Blic.net Ova kompanija stvara prepoznatljiv brand usluga i koje im omogućavaju kompletan u pružanju novih servisa, visokog nivoa monitoring i kontrolu njihovog računa kvaliteta usluga i profesionalnog odnosa (pregled uplata, listing poziva, pregled prema korisnicima. Kreiranje web sajta, transfera podataka grafički i tabelarno...). klijentima. Pored značajnijih vizuelnih unapređenja, u planu je i kompletna rekonstrukcija mape sajta i njeno pojednostavljivanje. Ovaj projekat je trenutno aktivan, a više informacija očekujte u narednih nekoliko nedjelja. NEWSLETTER | PRIME COMMUNICATIONS 16 17 NEWSLETTER | PRIME COMMUNICATIONS
 • 10. UNDP ISTRAŽIVANJE O Centra za edukaciju Pro Educa. postoji nada da će mlađe generacije ENERGETSKOJ EFIKASNOSTI Istraživanje je metodom upitnika provedeno biti spremnije za pomirenje u BiH. na uzorku od 400 visokopozicioniranih ............................................................................ bh. žena iz oba entiteta koje imaju važnu ulogu u svojim organizacijama. Uključene SEKTOR ZA KLIPING, MONITORING su top menadžerice, političarke; žene lideri I ANALIZE u lokalnim zajednicama, NVO sektoru i druge koje su kroz upitnike pokazale koji su im problemi i interesi zajednički kako bi se projekt Pro Educe mogao profilisati u pravom smjeru i učiniti zajedničko dobro za pripadnice poslovne zajednice BiH. Nakon ovog istraživanja, za istog klijenta bit će provedeno drugo istraživanje koje će Provođenje CATI Istraživanja o svjesnosti/ za ciljnu grupu u fokusu imati novinare i PREDSTAVLJENI REZULTATI znanju građana BiH o energetskoj njihove stavove o uspješnim ženama u BiH. efikasnosti, bila je još jedna od aktivnosti ............................................................................ Analiziranje medijskog izvještavanja PROJEKTA „PODRŠKA koju smo u Prime-u provodili u novembru predstavlja dio aktivnosti koje ove godine. Za klijenta UNDP (United PUBLIKACIJA „SPREMNOST agencija Prime nudi postojećim i NA POMIRENJE U BIH“ UPRAVLJANJU OTPADOM ZA Nations Development Program), na potencijalnim klijentima. U prethodnom uzorku od 1 000 punoljetnih građana Naše kolege istraživači mr Srđan Puhalo periodu analizirali smo širok opseg tema, BiH proveden je telefonski upitnik sa TUZLANSKI KANTON“ i Neda Perišić su koautori publikacije od aktuelnih privrednih tendencija za pitanjima koja su uključivala poznavanje „Spremnost na pomirenje u BiH“ koja nekoliko banaka i velikih kompanija u Bosni građana o načinu uštede energije, njihova je predstavljena na promociji u Banjoj i Hercegovini do tema vezanih za promociju Jesen smo započeli konferencijom za medije, Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite (ne)djelovanja na provođenju racionalne Luci u izdanju Fondacije Fridrih Ebert. i zaštitu ljudskih prava, unapređenje održanoj u Tuzli, gdje su predstavljeni okolice Tuzlanskog kantona pokrenulo je potrošnje, mogućnosti investiranja u Neda Perišić je analizirala izvještavanje interkulturalnog dijaloga i uvažavanja rezultati projekta „Podrška upravljanju projekat “Podrška upravljanju otpadom energetski efikasnu infrastrukturu, i sl. nekoliko dnevnih listova i nedeljnika različitosti u Bosni i Hercegovini za agencije otpadom za Tuzlanski kanton“. Naš za Tuzlanski kanton” želeći informisati Istraživanje je provedeno u preko u BiH o temama vezanim za nedavnu Ujedinjenih nacija, UNDP i UNICEF. Klijent, kompanija “Bosna S” je bila građane o mogućnostima i potrebi izgradnje 40 opština u Bosni i Hercegovini, ratnu prošlost i njihov doprinos procesu ............................................................................ zadužena za realizaciju kampanje, a sanitarnih deponija, ali i upoznati ih sa sa odnosom Federacija BiH 67,5% pomirenja u Bosni i Hercegovini, dok agencija Prime im je pružala PR podršku problematikom upravljanja otpadom, te kroz i Republika Srpska 32,5%. je Srđan Puhalo analizirao podatke NOVA BANKA - ISTRAŽIVANJE svim realizovanim aktivnostima u sklopu naš zajednički rad i rad sa predstavnicima ............................................................................ dobijene istraživanjem javnog mnjenja. U oktobru i novembru ove godine, projekta a uradili smo i sva kreativna rješenja opština, komunalnih preduzeća i NVO-a Ovo istraživanje pokazalo je da u BiH sproveli smo istraživanje za klijenta Novu (osim video spota) za ovu kampanju. stvoriti polazne osnove za rješavanje osnovnih ISTRAŽIVANJA ZA PRO EDUCU - što su ljudi obrazovaniji i imaju veća banku o stavovima građana Banjaluke o Aktivnosti predviđene projektom su problema sa otpadom na ovom području. Dio naše agencije koji se bavi istraživačkim primanja - spremniji su na pomirenje, bankarskom sektoru. U svim mjesnim realizovane u svim opštinama Tuzlanskog Predstavnicima medija predstavljene su studijama i analizom, u oktobru je priveo dok su ljudi koji sebe deklarišu kao zajednicama opštine Banja Luka anketiranje kantona sa namjerom da se podigne svijest realizovane aktivnosti i dodatno je istaknut kraju još jedan istraživački projekt vjernike najmanje spremni da se je vršeno metodom „lice u lice“ i ukupno je stanovništva o opasnim posljedicama koje će značaj medija u edukaciji i informisanju koji je sproveden kao podrška velikom pomire sa druga dva bh. naroda. anketirano 1 200 ispitanika. Terenski rad nemaran odnos prema otpadu prouzrokovati. građana o upravljanju otpadom. projektu „Žene - Lideri 21. vijeka“ Ipak, prema rezultatima istraživanja, obavili su anketari i kontrolori Prime-a. NEWSLETTER | PRIME COMMUNICATIONS 18 19 NEWSLETTER | PRIME COMMUNICATIONS
 • 11. PARCO Vlade i UKAID-a Prime Communications studijskim grupama imaju marketing učestvovali je bio beogradski Webfest. Prime završava produkciju dokumentarne je agencija zadužena za informisanje i ili odnose s javnošću, sa bh. fakulteta Na svim konfencijama osim DSOJ-eve reportaže o realizaciji projekta “Obuka podizanje svijesti javnosti. Stoga, kreirali će se do početka marta 2011. godine Prilike, Dragan Močević učestvovao je službenika za odnose s javnošću u BIH” u smo “Zid dječijih želja i zahtjeva” koji se moći prijaviti 1 do 3 ekipe. u panel diskusijama i redovno bio skoro kome će biti predstavljeni svi segmenti ovog koristi kao komunikacijski kanal za djecu Superfinale PR Challenge-a će biti održano jedini predstavnik bosanskohercegovačke veoma zanimljivog i značajnog agencijskog širom BiH. Na “Zid dječijih želja i zahtjeva” u Sarajevu u aprilu 2011. godine. Pobjednici struke odnosa s javnošću. Recimo i to projekta. PARCO-ov Ured koordinatora djeca iz cijele BiH upisuju svoje želje i će biti nagrađeni novčanom nagradom da je u međuvremenu dio Prime tima za reformu javne uprave putem otvorenog zahtjeve koji su u više navrata predstavljeni i mogućnošću pohađanja nekoliko zadužen za online PR posjetio ponajbolju postupka javne nabavke usluga izabrao javnosti i donosiocima odluka. “Zid dječijih stručnih konferencija u 2011. godini. konferenciju za digitalni marketing u regiji je našu agenciju za realizaciju projekta želja i zahtjeva” ima i svoju web stranicu Više informacija na www.pr-challenge.com - zagrebačku „Web::strategiju“. Smatramo “Obuka službenika za odnose s javnošću”. www.zasvakodijete.ba kao i fun page na ............................................................................ da je značaj posjete konferencijama, Korisnici projekta bili su službenici za Facebook-u koji ima oko 3000 obožavatelja i osim u networkingu, i u sticanju novih odnose s javnošću iz Federacije BiH, na kojem djeca aktivno iznose svoje stavove, POSJETE KONFERENCIJAMA znanja i u tome što je to izuzetna prilika Vlade Republike Srpske, Vlade Brčko diskutuju o svojim pravima i pišu šta žele Dragan Močević, „šofer“ u Prime-u, u da uporedimo svoju agenciju, naša Distrikta BiH i Vijeća ministara BiH. U i zahtjevaju da se promijeni u BiH kako bi protekla dva mjeseca posjetio je sve značajne znanja i prakse sa kolegama iz regije. sklopu projekta realizovano je istraživanje svakom djetetu bilo ispunjeno svako pravo. PR konferencije u regionu, čega je finale bio ............................................................................................................................................................................................................................................................. stavova službenika za odnose s javnošću, ............................................................................ Sarajevo PR Open. Počelo je sa Weekend dvodnevne obuke o odnosima s javnošću, Media Festivalom u Rovinju , nastavilo na NASTAVAK EDUKACIJE PRIME TEAM-a studije na Filozofskom fakultetu u nauka u Sarajevu, trenutno pri kraju priručnik za odnose s javnošću, jednodnevna 2. Konferenciji DSOJ-a (Društva Srbije za Posebno smo ponosni na nastavak Sarajevu, na odsjeku za psihologiju postidplomskog master studija na Odsjeku edukativna konferencija “PR network” odnose s javnošću) „Prilika“ u Zrenjaninu, školovanja i usavršavanja članova Prime za marketing, smjer: Marketing Ekonomskog i studijsko putovanje u Sloveniju. a potom se desio SKOJ u Podčetrteku team-a koji uz uspješno obavljanje ADNANA JABUČAR, dipl. žurnalista - fakulteta Univerziteta u Sarajevu ............................................................................ (Konferencija Public Relations Society of agencijskih zadataka velikim zalaganjem Fakultet političkih nauka u Sarajevu, stekla Slovenia). Rasporedom je uslijedio HUOJ i trudom stiču i nova znanja. zvanje MBA na Cotrugli Business School BOJANA BLAŽEVIĆ, dipl. oec; smjer: ZID DJEČIJIH ŽELJA I ZAHTJEVA u Zagrebu (12. Konferencija Hrvatske - Master of Business Administration turizam - Ekonomski fakultet u Banjoj U sklopu projekta “Jačanje sistema socijalne udruge za odnose s javnošću) i posljednji Luci; upisala master studij na Ekonomskom DUNJA BOŠNJAK, dipl. oec. - Ekonomski fakultetu u Banjoj Luci, na Odsjeku zaštite i inkluzije djece u BiH” u realizaciji regionalni događaj u nizu na kojem smo fakultet u Sarajevu, trenutno pohađa za menadžment i preduzetništvo, UNICEF-a, Evropske komisije, Norveške zajednički magistarski studij Ekonomskog smjer: Poslovna ekonomija fakulteta u Sarajevu i Ekonomskog fakulteta u Ljubljani, na odsjeku NEDA PERIŠIĆ, dipl. antropološkinja i „Menadžment i ekonomija javnog sektora“ etnološkinja - Filozofski fakultet Univerzitet PR CHALLENGE u Beogradu, privodi kraju magistarski Prime i u 2011. organizuje studentsko LEJLA BRČANINOVIĆ, dipl. žurnalista; studij na odjeljenju za antropologiju i takmičenje u PR-u pod nazivom PR smjer: klasično novinarstvo - Fakultet etnologiju Filizofskog fakulteta u Beogradu Challenge. Ovo će biti drugi po redu PR političkih nauka u Sarajevu, trenutno Challenge, koji se održava na državnom pohađa Cotrugli Business School za zvanje JAGODA MATRAK, dipl. oec - Ekonomski nivou, a učestvovati mogu ekipe od po tri mr. SRĐAN PUHALO, dipl. psiholog - MBA - Master of Business Administration fakultet u Banjoj Luci, upisala master studij studenta sa fakulteta u BiH na kojima se Filozofski fakultet u Beogradu; magistrirao na Odsjeku za međunarodnu ekonomiju izučavaju odnosi s javnošću i marketing. na odsjeku za psihologiju na Filozofskom SELMA KARADŽA, dipl. žurnalista; smjer: Ekonomskog fakulteta u Banjoj Luci. U zavisnosti od broja studenata koji na fakultetu u Banjoj Luci, upisao doktorske klasično novinarstvo - Fakultet političkih NEWSLETTER | PRIME COMMUNICATIONS 20 21 NEWSLETTER | PRIME COMMUNICATIONS
 • 12. NEWSLETTER | PRIME COMMUNICATIONS 22