Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Glavni preduzetnički model – Kako dalje?

649 views

Published on

PORODIČNI BIZNIS: Glavni preduzetnički model – Kako dalje?

Dr. Jaka Vadnjal
GEA College – Fakulteta za podjetništvo,
Piran, Slovenija

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Glavni preduzetnički model – Kako dalje?

 1. 1. PORODIČNI BIZNIS: Glavni preduzetnički model – Kako dalje? Dr. Jaka Vadnjal GEA College – Fakulteta za podjetništvo, Piran, Slovenija VIP Poslovni forum Porodične firme, Beograd, 9.4.2014.
 2. 2. Dr. Jaka Vadnjal • Doktor ekonomije, mašinski inženjer • 24 godina iskustva u menadžmentu, preduzetništvu u privatnom i javnom sektoru, 20 godina predavač • Vanredni profesor na GEA College, dekan • Istraživanje: Preduzetništvo, Porodični biznis i rizički kapital • Ponosan suprug i otac • Bubnjar u amaterskoj rok grupi • Internacionalan
 3. 3. O čemu je reč? Kako raditi sa porodicom i još uvek uživati u životu?
 4. 4. Porodica i preduzeće Porodica i preduzeće su reči koje u svakodnevnim razgovorima redovno koristimo. Pojmovi su ljudima laički poznati: porodica je grupa ljudi u kojoj se rađamo, odrastamo, koja za nas brine i štiti nas sve dok ne zasnujemo sopstvenu porodicu te se ciklus ponavlja. I preduzeće je grupa ljudi, koju veže pre svega interes obnavljanja delatnosti sticanja profita kojim pojedinci, zaposleni u preduzeću, osiguravaju egzistenciju, a vlasnici preduzeća i ulaganje svog kapitala. Preduzeća uvek imaju definisane zadatke i ciljeve, dok je porodici jedini zadatak stvaranje povoljne okoline za odrastanje ljudi.
 5. 5. Pokušaji definicije PP1/3 Autor Definicija VLASNIŠTVO - MENADŽMENT Alcorn (1982.) Profitna organizacija koja može biti samostalni preduzetnik, partnerstvo ili preduzeće… Ako je deo dionica u javnom vlasništvu, porodica mora i operativno voditi poslove. Barry (1975.) Preduzeće koje u praksi nadziru članovi samo jedne porodice. Barnes & Hershon (1976.) Većinski udeo je u rukama pojedinaca ili članova iste porodice. Dyer (1986.) Porodično preduzeće je ono u kojem na odluke, gledajući vlasništvo i rukovođenje, utiču porodični odnosi. Lansberg, Perrow, Rogolsky (1988.) Preduzeće u kojem članovi preduzeća imaju većinski udeo. Stern (1986.) Preduzeće kojim se rukovodi je u vlasništvu jedne ili dveju porodica.
 6. 6. Pokušaji definicije PP 2/3 SARADNJA ČLANOVA PORODICE Backhard & Dyer (1983.) Podsastavi u porodičnom preduzeću: (1) preduzeće kao entitet (2) porodica kao entitet (3) osnivač kao entitet (4) povezujući sastav, na primer upravni odbor. Davis (1983.) Reč je o interakciji između dve organizacije: porodica i preduzeće koje određuju osnovne karakteristike porodičnog preduzeća i definišu njegovu izuzetnost.
 7. 7. Pokušaji definicije PP 3/3 PRELAZ IZMEDJU GENERACIJA Churchill & Halten (1987.) Ono što obično podrazumevamo kod porodičnog preduzeća jeste da će se dogoditi (ili se to predviđa) da će mlađi članovi porodice preuzeti nadzor nad poslovima od starijih. Ward (1987.) Preduzeće čije će upravljanje i vlasništvo biti preneto na iduću generaciju porodice. Donnelley (1964.) Preduzeće smatramo porodičnim kada je izrazito povezano sa najmanje dve generacije porodice, a ta povezanost ima izvanredan uticaj na politiku preduzeća i porodične planove. Rosenblatt, deMik, Anderson & Johnson (1985.) Svako preduzeće ćiji je većinski vlasnik jedna porodica, a u njemu sarađuju (ili su sarađivali) najmanje dva člana porodice.
 8. 8. Model tri krugova PP Porodica Posao Vlasništvo
 9. 9. Zanatska tradicija • Ex YU države (a ne i ostale socijalističke zemlje) već u 1950-im i 60-im godinama imale su ozakonjen zanat kao oblik privatne preduzetničke delatnosti. • Mnoge zanatske radionice su prerasle okvire zanata, te postale čak srednje velika preduzeća sa savremenom industrijskom proizvodnjom. • Generacija preduzetnika- zanatlije bila je veoma hrabra. • Suočavala se sa drugačijim problemima, nego što je uobičajeno u tržnoj ekonomiji. • Danas su tržište i konkurencija razlozi koji preduzetnicima donose najviše glavobolje, a nekada je država bila ta koja je krojila njihovu sudbinu. • Situacija je slična u svim ex YU državama.
 10. 10. 1989: Ante… „Marka sedam dinara? Ma, nema teorije!“ (dr. Karajlić, TLNR) Može privatni d.o.o.!!!
 11. 11. Zanatska tradicija 2 Tadašnji sastav je sa svojim ograničenjima već prošao, a za prvim je preduzetnicima više od dvadeset godina aktivnog poslovnog života. Sve veći broj ih se odlučuje na penzionisanje. Njihov odlazak uslovljava postavljanje dva bitna pitanja: 1.Kako i kome prepustiti rukovodstvo preduzeća, kako bi ono i dalje uspešno poslovalo i razvijalo se? 2.Šta će se dogoditi sa vlasništvom preduzeća, koje je obično 100% u vlasništvu osnivača?
 12. 12. Logični odgovor i upozorenje • Kombinacija odgovora na pitanje broj 1 i broj 2: Porodični biznis • Na kratki rok, to se čini kao dobro rešenje ali: Pažnja!!! Tužna statistika iz ekonomija sa dužom kapitalističkom tradicijom: Samo jedna trećina porodičnih preduzeća uspe da opstane u drugoj generaciji!
 13. 13. Značaj porodičnih firmi: • Slovenija: 80% (Vadnjal, 2005) • Makedonija: 67% (Vadnjal & Nikolovski, 2011) • Srbija: „većina“ (Đurić, 2012) • Hrvatska: 75% (Bistričić et al., 2010) • Kosovo: 100% (ankdotična procena JV) • BiH: „izuzetno značajna“ (Čorilo, 2009) • Rumunia, Bugarska: 70-80% (Astrachan, 2010) • Grčka, Albanija: slično
 14. 14. Stanje: Maj, 2012.
 15. 15. Fukuyama: Low Trust Culture • Inherited ethical habits… (p.34) • Ne veruj nikome! • Uzdaj se u se….
 16. 16. HBR, March 01, 1971
 17. 17. Problemi u tranzicijskim zemljama tek dolaze… Zemlja Osnivać (%) Druga generacija (%) Treća ili kasnija generacija (%) Belgija 34 55 11 Danska 53 25 12 Finska 32 44 24 Nemačka 36 23 34 Grčka 55 32 9 Irska 77 14 5 Italija 28 48 22 Holandija 38 30 19 Poljska 88 6 0 Slovenija 87 11 1 Španjolska 36 33 19 Švedska 58 24 8 Švajcarska 47 26 16 Velika Britanija 44 23 23 SAD 37 40 20 Kanada 49 25 9 Japonska 49 34 12
 18. 18. Definicija porodične firme Dakle, zašto smatrate, da ste prava osoba za ovo radno mesto? Dakle, zašto smatrate, da ste prava osoba za ovo radno mesto? OK. Zato što sam izuzetno motivisan, kreativan i nezavisno razmišljam. Je li tako, tata?
 19. 19. Želite li zaposliti decu u PP? 18% 14% 68% 7% 22% 71% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% Da Ne Samo ako žele PRIMA Slovenija
 20. 20. Prednosti i slabosti porodičnih preduzeća Prednosti porodičnih preduzeća Slabosti porodičnih preduzeća • Predanost poslu i porodici • Rigidnost (krutost) • Veliko znanje • Poslovni izazovi • Fleksibilnost u vremenu, radu, i novcu • Modernizacija zastarelih metoda upravljanja • Razmišljanje na duži rok • Upravljanje tranzicijom • Stabilna kultura • Pridobijanje kapitala • Brzo menjanje odluka • Nasledstvo • Pouzdanost i ponos • Uticaj osećanja na poslovanje • Vodstvo (Leadership) i legitimnost
 21. 21. Poteškoće svakodnevnog vođenja • Osnivač • Rivalstvo između oca i sina • Rivalstvo u istoj generaciji • Nesuglasice u porodici
 22. 22. Izgledaš mi mlad i zdrav! Zašto ne nađeš sebi posao? Ne mogu. Nesledio sam preduzeće od svog OCA!!!
 23. 23. Rešavanje konflikata u porodičnom preduzeću • Konflikti između generacija • Konflikti u istoj generaciji • Vođenje tranzicije • Profesionalan menađment • Uspešno preduzeće na dugi rok i posle osnivaćke generacije
 24. 24. Primer porodičnog ustava • Način vođenja i ciljevi preduzeća • Porodična radna mesta i nagrađivanje • Vodstvo • Pravo glasanja i vlasnički udeo • Upravni odbor • Komunikacija • Naši zaposleni • Dopune porodičnom ustavu
 25. 25. Poteškoće prelaza porodičnog preduzeća iz generacije u generaciju • Izabrati naslednika, • Izabrati profesionalnog menadžera, • Likvidacija preduzeća, • Prodaja celog ili dela preduzeća, • Osnivač jednostavno ne čini ništa (čeka).
 26. 26. Hoćemo i nećemo Henrija Forda
 27. 27. Zašto se treba baviti porodičnim firmama? Family business importance 2011 – 2012 (E&Y, 2013) 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% Growth > 15% Growth 10% - 15% Growth 5% - 10% No growth Decrease 5% - 10% Decrease 10% - 15% Decrease > 15%
 28. 28. Lekcije za poneti kući • Porodično preduzeće je glavni preduzetnički model u tranzicijskim zemljama • Kirchoff (1997): Kičma ekonomije • Tranzicija PP nije ni počela, zato nema pravog znanja i iskustava (menadžment, pravo, porezi, psihologija…) • Treba početi razmišljati o budučnosti! • Slovenija: prošle iluzije, da EU rešava sve probleme • Internacionalizacija! • Mogućnost za neke nove (re)integracije • Asociacija porodičnih biznisa!
 29. 29. Hvala na pažnji. 9.4.2014. jaka.vadnjal@gea-college.si

×