Perspectives territorials sobre el patrimoni i el turisme

314 views

Published on

Perspectives territorials sobre el patrimoni i el turisme com a instruments per al desenvolupament local i regional

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
314
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
4
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Perspectives territorials sobre el patrimoni i el turisme

 1. 1. Jornades Patrimoni, Turisme i TerritoriPerspectives territorials sobre el patrimoni i el turisme com a instruments per aldesenvolupament local i regional Jordi Blay Boqué Universitat Rovira i Virgili
 2. 2. 1.-Patrimoni i desenvolupamentPaper del patrimoni en el desenvolupamentlocalLa concepció del desenvolupament ha canviat des d’una idea estrictament econòmica fins a la idea del desenvolupament sostenible de base local , configurada a partir dels 80 i 90. En aquesta concepció, el territori esdevé un element central de les estratègies de desenvolupament, que han d’incloure aspectes no només econòmics sinó també ambientals, socials i culturals.La definició d’estratègies de desenvolupament, doncs, ha de tenir un “projecte de territori ”, una idea de desenvolupament a llarg termini que inclogui tots els elements del territori, no tan sols l’activitat econòmica. En territoris rurals, això es vincula a la iniciativa Leader de la UE i al concepte de “competitivitat territorial ”.
 3. 3. 1.-Patrimoni i desenvolupamentPaper del patrimoni en el desenvolupamentlocalPer poder estimular el desenvolu- pament cal partir del “capital del territori”. Allò que abans es tenia en compte (els recursos i les activitats econòmiques) ara passa a complementar-se amb altres elements, dins dels quals el patrimoni pot tenir un paper important o clau:• els recursos físics (naturals i construïts)• la imatge/percepció• la cultura i identitat• els coneixements tècnics i les competències
 4. 4. 1.-Patrimoni i desenvolupamentPaper del patrimoni en el desenvolupamentlocalEl patrimoni constitueix, en primer lloc, un recurs sobre el que desenvolupar activitats econòmiques. Això està evidentment relacionat de forma clara amb el turisme, però no només, com veurem. En tot cas, el coneixement, recuperació i posada en valor dels recursos patrimonials naturals i construïts ha estat una estratègia de desenvolupament local que s’ha dut a terme en nombrosos territoris, tant rurals com urbans.
 5. 5. 1.-Patrimoni i desenvolupamentPaper del patrimoni en el desenvolupamentlocalLa recuperació o millora dels recursos patrimonials és també una estratègia que permet augmentar la qualitat de vida de la població local. La millora de l’entorn natural o construït pot repercutir directament en els nivells de benestar, per exemple quan es recupera un edifici i a més es fa servir per a equipaments, però també indirectament: si millora l’entorn, també augmenta l’estima dels habitants pel lloc i això en facilita la conservació.
 6. 6. 1.-Patrimoni i desenvolupamentPaper del patrimoni en el desenvolupamentlocalD’altra banda, el patrimoni també pot incloure coneixements resultat de la tradició del treball local que poden servir de base a activitats econòmiques. És el cas de l’artesania, per exemple, però també d’aquelles especialitzacions en activitats econòmiques característiques de cada lloc. Una de les estratègies d’aprofitament d’aquest capital pot ser turística, però una altra pot ser el desenvolupament d’altres activitats manufactureres, agràries o de
 7. 7. 1.-Patrimoni i desenvolupamentPaper del patrimoni en el desenvolupamentlocalLa imatge/percepció (interna i externa) del territori és important per al desenvolu- pament en la mesura que en l’actual món globalitzat cal donar-se a conèixer per fer veure els avantatges locals. El patrimoni aquí té un paper clau en prestar diferents elements que es poden reconèixer des del propi territori per aportar imatge positiva. Això es pot utilitzar en difusió turística però també en promocionar productes de qualitat.
 8. 8. 1.-Patrimoni i desenvolupamentPaper del patrimoni en el desenvolupamentlocalRelacionat amb l’anterior, el patrimoni també té un paper clau en el desenvolupament de la identitat de territori (sentiment de pertànyer a un lloc, existència de valors compartits, percepció col·lectiva sobre diferents elements del territori...). Aquesta identitat és important no només per a donar una imatge externa sinó també per a articular estratègies de desenvolupament amb elements comuns que permetin integrar tots o almenys la majoria dels sectors del territori.
 9. 9. 2.-Turisme i desenvolupamentPaper del turisme en el desenvolupament localEl turisme ha estat una activitat econòmica cada cop més tinguda en compte en els processos de desenvolupament, tant local com regional. En el primer cas, això ha estat així per diversos motius, entre els quals cal destacar, a més de l’evident impacte sobre el sector de l’hostaleria:• La progressiva creació de nous productes basats en l’especificitat dels llocs i l’autenticitat dels recursos.• El seu paper com a activitat dinamitzadora d’altres sectors econòmics, com el comerç, l’artesania o els productes agraris locals.• La capacitat per a generar demanda d’equipaments i infrastructures no assumibles només amb la població resident, contribuint a la qualitat de vida.
 10. 10. 2.-Turisme i desenvolupamentPaper del turisme en el desenvolupament localEl turisme també ha assumit un paper d’alternativa econòmica en aquells territoris que han patit crisis econòmiques importants, bé siguin de tipus industrial o bé de tipus rural.
 11. 11. 2.-Turisme i desenvolupamentPaper del turisme en el desenvolupament localEn zones rurals (però aplicable en general també en altres zones) es considera que per a que el turisme es pugui considerar un factor de desenvolupament en el marc del desenvolupament sostenible de base local cal que:• Es mantingui l’equilibri socioeconòmic, cultural i ambiental• Hi hagi un control local de les decisions d’inversió, per a que repercuteixin sobre la població en forma d’ingressos suplementaris• S’incrementi l’oferta de serveis i productes locals, que constitueixen factors d’atracció turística• Que es promogui l’intercanvi entre cultures i pobles dins del respecte i el coneixement mutu• Que influeixi positivament en l’articulació d’una política coordinada d’ordenació territorial aportant infrastructures i equipaments indispensables per a la qualitat de vida tant de la població local com dels turistes
 12. 12. 2.-Turisme i desenvolupamentPaper del turisme en el desenvolupament localL’impacte positiu del turisme ben gestionat sobre el desenvolupament pot ser:• Econòmic: diversificació econòmica, potenciació d’altres sectors, contribució als ingressos públics, sinó que pot tenir, segons el territori, un fort component• Social: estabilització o augment de la població, millora de les condicions de vida, incorporació de la dona al treball• Cultural: intercanvi de coneixements amb els visitants, rehabilitació i conservació del patrimoni construït, revalorització de tradicions i costums en procés de desaparició• Ambiental: s’afavoreix la protecció i conservació del medi físic, els recursos naturals i el paisatge.
 13. 13. 2.-Turisme i desenvolupamentPaper del turisme en el desenvolupament localPoden aparèixer, però, disfuncionalitats en el procés de desenvolupament de l’activitat turística, per exemple:• Quan se sobredimensionen els projectes o la capacitat del territori per a acollir turistes, apareixent fenòmens de degradació ambiental i paisatgística• Quan es desvincula completament de la resta d’activitats locals, generant processos de substitució d’activitats i fins i tot de població, contribuint així també a la pèrdua d’altres activitats tradicionals o no i a la degradació ambiental-paisatgística• Quan es desconeixen les característiques de la demanda, buscant un segment excessivament concret o pel contrari, quan s’obre a tot tipus d’activitats o segments, amb el que es poden aconseguir guanys ràpids i desordenats però ràpidament s’arriba a situacions de conflicte i d’excessiva càrrega per al territori.Això porta a la necessitat de planificació de l’activitat tenint en compte els diferents agents públics i privats i adoptant uns objectius concrets i realistes.
 14. 14. 3.-Valorització de patrimoni i turismeQüestions a considerarD’acord amb el que s’ha vist, per a que la valorització turística del patrimoni tingui uns efectes positius sobre un model de desenvolupament territorial sostenible cal, entre d’altres coses:• Tenir en compte els nous tipus de turisme cultural.• Contribuir al reforçament de la identitat territorial.• Que reverteixi en la millora de la qualitat de vida local.• Que formi part de polítiques de caire integrat.
 15. 15. 3.-Valorització de patrimoni i turismeQüestions a considerarD’altra banda, altres qüestions que també cal tenir presents d’acord amb les tendències actuals del turisme són:• Que es tendeixi a la creació de productes: no només establir determinats equipaments museístics sinó oferir activitats per a diferents públics, connectar els diferents elements del patrimoni per oferir paquets turístics, connectar amb altres activitats turístiques de la zona, etc.• Que es tendeixi a la gestió de visitants: no només intentant buscar els que interessen, sinó també, un cop en el territori, oferir la informació i els mitjans possibles per a que l’experiència turística es desenvolupi correctament.• Que es tinguin en compte els recursos de jerarquia menor. Potser no justifiquen per sí sols una visita turística però com a part del paisatge i de l’entorn en general sí que ajuden a interpretar el territori. És clar que per a això cal encara força actuació en el sentit de comunicar el valor d’aquests elements.
 16. 16. 3.-Valorització de patrimoni i turismeAlguns reptes• Necessitat d’un canvi de mentalitat sobre el patrimoni en determinats estaments o persones responsables del mateix. La comunicació del seu valor cultural ha d’anar paral.lela a les accions de conservació.• Plantejar models de desenvolupament turístic a partir del patrimoni que representin una correcta conservació en termes de valor, autenticitat i identitat i al mateix temps interessin els potencials turistes. És bàsic fer concordar la identitat vehicular (comunicació externa, al visitant) amb la identitat real (comunicació interna) del lloc, per evitar disfuncionalitats i pèrdua d’imatge del lloc.• Plantejar mesures efectives de conservació i també productes turístics ben pensats i executats, resultat de projectes previs que considerin no només els interessos dels visitants sinó també els de la població local, i que parteixin d’un bon coneixement del recurs.• És bàsica la formació d’agents turístics i culturals, sovint inexistents en àrees rurals.
 17. 17. 3.-Valorització de patrimoni i turismeAlguns reptes• Coordinació d’agents públics i privats per a la valorització del patrimoni, tant a l’hora de tirar endavant projectes com sobretot a l’hora de finançar-los, podent ser de gran interès les possibilitats de finançament que ofereixen programes i iniciatives europees de desenvolupament.• Planificació territorial i si és possible planificació sectorial – és a dir, del propi patrimoni- que afecti el patrimoni a valoritzar, considerant l’entorn-paisatge i prioritzant actuacions.• Necessitat d’inclusió de les actuacions en plans i estratègies d’abast més ampli per assegurar la integració de l’actuació en el desenvolupament local.
 18. 18. 4.-Exemple: planificació d’equipaments per al futur parc natural de les Muntanyes de PradesPlantejaments• Preservar valors ecològics, productius i socials• No limitar les actuacions als recursos prestigiosos• No oblidar el paper de la població local• Reflexionar en termes de desenvolupament local• Afirmar la identitat dels llocs• Potenciar el coneixement dels valors singulars dels llocs
 19. 19. 4.-Exemple: planificació d’equipaments per al futur parc natural de les Muntanyes de PradesObjectius• Protegir i valorar el patrimoni natural i el cultural vinculat: crear una xarxa d’equipaments capaç de comunicar el seu valor.• Poder planificar i gestionar el territori a través del Parc Natural i de la seva xarxa d’equipaments: paper dels equipaments en l’ordenació de l’ús públic de l’espai, orientant les visites.• Contribució al desenvolupament econòmic i social: creació directa d’activitat a través dels equipaments, comptant amb equipaments propis i els de les administracions locals o altres entitats, que s’integrarien a la xarxa. Impacte indirecte a través de la marca de qualitat que suposa pertànyer a un parc natural.• Cohesionar la societat local: el parc natural i els seus equipaments no només com a generadors de riquesa sinó també d’activitats dirigides als propis veïns de la zona.
 20. 20. 4.-Exemple: planificació d’equipaments per al futur parc natural de les Muntanyes de PradesEstratègies• Zonificació segons els valors naturals i els nivells d’aprofitament recreatiu: determinació d’arguments territorials bàsics i complementaris a comunicar. Ponderar les possiblitats d’actuació en cada lloc.• Localització diferenciada d’equipaments: suport més directe a determinades zones més desafavorides i més centrals, suport més indirecte a àrees més dinàmiques i perifèriques.• Localització d’equipaments, tant com sigui possible, en els nuclis de població per tal d’afavorir la interacció amb altres recursos, equipaments o activitats locals, públics o privats.• Adequar l’estructura del parc als objectius de desenvolupament per al territori: parc com a entitat cohesionadora i capaç d’incidir en les decisions territorials
 21. 21. 4.-Exemple: planificació d’equipaments per alfutur parc natural de les Muntanyes de Prades
 22. 22. 4.-Exemple: planificació d’equipaments per alfutur parc natural de les Muntanyes de Prades
 23. 23. 4.-Exemple: planificació d’equipaments per alfutur parc natural de les Muntanyes de Prades
 24. 24. 4.-Exemple: planificació d’equipaments per alfutur parc natural de les Muntanyes de Prades
 25. 25. 4.-Exemple: planificació d’equipaments per alfutur parc natural de les Muntanyes de Prades
 26. 26. 4.-Exemple: planificació d’equipaments per alfutur parc natural de les Muntanyes de Prades

×