Assignment sosc6 rizal

7,649 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
7,649
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
80
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Assignment sosc6 rizal

  1. 1. Noong hunyo 12,1956 ay pinagtibay ang BATAS NG REPUBLIKA BLG. 1425 na kinilala sa tawagna BATAS RIZAL. Ito ay ipinatupad ng Pambansang Kapulungan ng Edukasyon noong AGOSTO16,1956, ayon sa pagkalathala sa Official Gazette.Ang batas na nabanggit ay nagsasaad ng pagsasama sa kurikulum ng lahat ng paaralang publiko atpribado ng kursong nauukol sa buhay, mga ginawa at mga sinulat ni Jose Rizal, lalo na ang kanyangmga nobelang NOLI ME TANGERE & EL FILIBUSTERISMO.Hinahangad din ng mga Pilipino sa mga simulain ng kalayaan at nasyonalismo na naging dahilan ngkamatayan ng ating bayani. Ayon sa SALIGANG BATAS NG PILIPINO, dapat na maging layunin nglahat ng paaralan ang paglinang ng kagandahang asal, disiplinang pansarili, budhing sibiko atpagtuturo ng tungkulin ng pagkamamamayan.Pamantayan sa pagpili ng pambansang bayani:1) isang pilipino2) yumao na3) may matayog na pagmamahal sa bayan4) may mahinahong damdamin.Pinagpilian:1) Marcelo H del Pilar2) Hen Antonio Luna3) Graciano Lopez Jaena4) Emilio Jacinto5) Jose Rizal
  2. 2. 3 Dahil kung bakit piniling pambansang bayani si Jose Rizal1) Siyang ang kauna-unahang pilipinong umakit upang ang buongbansa ay magkaisa-isang maghmagsik sa mga kastila.2) Siya ay huwaran ng kapayapaan3)Ang mga pilipino ay sentimental o madamdamin?? (We don’t know the header)1) Ang kanyang buhay at mga aral ay mayroon pa ring kaugnayan atkahulugan sa ating panahon2) ang kanyang buhay ay isang halimbawa sa pagtalikod sakasiyahan na pansarili at pampamilya para sa pagmamahal sa bayan3) Ipinamana niya sa atin ang kalayaan ang pakauhaw sa pagsasariliat ang kahalagahan ng ignidad at respeto sa pagkatao((Thank you, Fel!))Ang Batas Rizal at Pagkapili sa Bayani ng LahiBatas ng REpublika Blg. 1425Batas Rizal - Hunyo 12, 1956Naghanda: Sen. Jose P. Laurel Sr.Ipinatupad: Agosto 16, 1956**Pambang Kapulungan ng Edukasyon
  3. 3. -nagtatadhana ng pagsama sa kurikulum ng lahat ng paaralangpambayan at pribado ng kursong nauukol sa buhay, ginawa at mgasinulat ni Jose Rizal lalo na ng Noli me Tangere at El FilibusterismoAkto Blg. 137-pinagtibay ni Gob. Hen. William Taft noong Hunyo 11, 1901-nagtatakdang maging lalawigan ni Rizal ang Morong upangparangalan si RizalAkto blg. 1982-pinagtibay noong Abril 19, 1910 na nagtatakda ng pagdiriwang ngkaarawan ni Rizal ng laht ng paaralanBatas Blg. 229 ng Republika ng Pilipinas-nagbabawal sa pagsasabong, pagdaros ng karera ng kabayo at jai-alai tuwing ika-30 ng Disyembre-sinimulang pairalin noong Dis. 30, 1948-ginawa ni Sen. Vicente SottoHunyo 19, 1901-unang paggunita sa kaarawan ni Rizal na ginanap sa simabahangKatoliko sa QuiapoImplikasyon ng Kamatayan ni Rizal
  4. 4. -ipinakita niya na ang mga Pilipio ay handang mamatay para saprinsipyo, tungkuli at bansa-ang kanyang kamatayan ang nagpapahiwatig ng pagbagsak ng isangimperyo at pagsilang ng isang bansa-pinatunayan niyang maaaring masira ang katawan ngunit ang mgapangarap at ideyolohiya ng tao ay mananatiling buhaymagpakailanmanMatamo ang Kalayaan ng Bayan-pagbabago or reporma sa edukasyon at pagpapaunlad saagrikultura, komersyo at pangangalakal-kalayaas sa pamamahayag at pagkakaroon ng kinatawan ngPilipinas sa Spanish Cortes-pag-unlad ng pambangsang pagkakaisaA n o a n g B a t a s Ri z a l ?Hunyo 12, 1956- pinagtibay ang Batas ng Republika Blg. 1425 at tinawag itong Batas Rizal.Agosto 16, 1956- Naipanukala kaagad ito bilang tugon ng Lupon ng Pambansang Edukasyon sapangungunang tagapangulo na si Senador Jose P. Laurel Sr.Nasasaad sa batas Rizal na dapat maging bahagi ng kurikulum ng lahat ngdalubhasaan.I I . A n o a n g l a y u n i n ng B a t a s R i z a l ? 1.Maikintal sa isipan ngbawat mag-aaral na sa mga akdang isinulat ni Rizaln a g m u l a a n g s i m u l a i n n g k a l a y a a n at nasyonalismo2 . M a i p a u n a w a n aang mga simulain, mithiin, kaisipan at pagpapahalaga sak a l a y a a n n g b a y a n a y m g a n a g i n g dahilan ng kamatayan ni Rizal.3 . M a i l a h a dnang maayos ang mga katangian, kaasalan kakayahana t p a g k a t a o n i R i z a l g a y u n d i n a n g k a n y a n g kaisipan at mga ideya nang sagayon, malinang ang kagandahang-asal, disiplinang pansarili, mga sibikongGawainat pagkamabuting
  5. 5. mamamayan.I I I . P a a n o n a p i l i s i R i z a l b i l a ng P a m b a n s a n g B a y a n i ?Mga Nagpasiyang pumili ng isang pambansang bayani na magiging huwarann g m g a m a m a m a y a n g Pilipino.1. Komisyoner WilliamHoward Taft2. W. Morgan Shuster 3.Bernard Moises4. Dean Warcester 5. Henry Clay Ide6. Trinidad Pardo de7. Gegorio Araneta8.Cayetano Arellano9. Jose LuzurriagaPinagpasiyahan nila na si Dr. Jose Rizal ang nararapat na maging pambansang bayaningPilipinas.Ayon kay Dr. H. Otley Beyer, dalubhasa sa Antropolohiya at teknikal na katulongngKomisyon,napagkasunduan ng lupon na maging pamanatayan sa pagpili angmgasumusunod:1. Pilipino2. Yumao na3. May matayog napagmamahal sabayan4 . M a y m a h i n a h o n g damdaminMaliban kay Rizal may limang pangalang pinagpilian at itoay sina:1 . M a r c e l o H . d e l P i l a r2 . G r a c i a n o L o p e z J a e n a 3 .H e n e r a l A n y o n i o L u n a 4 . Em i l i o J a c i n t o 5 . J o se R i z a lDahilan ng pagkapili kay Rizal1 . S i y a a n g k a u n a - u n a h a n gP i l i p i n o n g u m a k i t u p a n g a n g b u o n g b a n s a a ym a g k a i s a n g maghimagsik laban sa mgaKastila.2 . L a r a w a n n g K a p a y a p a a n 3. A n g m g a P i l i p i n o a y s e n t i m e n t a

×