© SIA “PR Holding”                Tālrunis: +371 28607446                Tālrunis: +371 26...
Cietušā advokāts Jānis Mucenieks     Prasa 343 144 latu kompensāciju nopirms tiesas sēdes sniedzkomentāru televīzijas ...
Ārsts un topošais ValstsZatlers iedrošina pacientu                                preziden...
Publisks aicinājums Dr.Valdim Zatleram liecināt tiesāPrezidentu aicinām atklāti                      ...
Mūsu ziņa medijiem (preses relīze/raksts):                Delona miesassargs prasa 300 000 no Traumatoloģi...
RezultātiLai gan Valsts prezidents uz tiesas sēdi neieradās, tomēr mūsu ziņa nostrādāja,izraisot īstu sprādziena efektu pl...
ATklāTāS VēSTuleS PubliciTiTāTeS MOniTORingS                                      MeD...
PReSeS Relīžu/RAkSTu PubliciTiTāTeS MOniTORingS                                      ...
PReSeS Relīžu/RAkSTu PubliciTiTāTeS MOniTORingS                                     Me...
Sabiedriskās attiecības un komunikācijas vadība • Kampaņu plānošana un organizēšana • Tēla veidošana un komunikācija • Me...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Trusevičs pret TOS (tiesvedības PR)

1,713 views

Published on

2010. gada nogalē atbalstu sniedzām Alēna Delona un Pjēra Rišāra bijušā miesassarga Vitalija Truseviča advokātam Jānim Muceniekam. Pasaulslaveno kinoaktieru miesassargs bija vērsies tiesā pret Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīcu, no kuras gatavojās piedzīt 343 144 latu kompensāciju par nekvalitatīvu ārstēšanu.

Published in: Business
 • Be the first to comment

Trusevičs pret TOS (tiesvedības PR)

 1. 1. © SIA “PR Holding” Tālrunis: +371 28607446 Tālrunis: +371 26585625 Alēna Delona miesassargs prasa 343 144 latu kompensāciju noTraumatoloģijas un ortopēdijas slimnīcas krīzes komunikācija • mediju attiecības publicitāte • konsultācijas • padomi tiesvedības komunikācija Internets: www.prholding.lv E-pasts: office@prholding.lv Twitter: @PR_Holding
 2. 2. Cietušā advokāts Jānis Mucenieks Prasa 343 144 latu kompensāciju nopirms tiesas sēdes sniedzkomentāru televīzijas kanāla Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīcasTV3 vakara ziņu raitījumam(fonā cietušais - Vitalijs Trusevičs). 2010. gada nogalē atbalstu sniedzām Alēna Delona un Pjēra Rišāra bijušā miesassarga Vitalija Truseviča advokātam Jānim Muceniekam. Pasaulslaveno kinoaktieru miesassargs bija vērsies tiesā pret Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīcu, no kuras gatavojās piedzīt 343 144 latu kompensāciju par nekvalitatīvu ārstēšanu. Traģēdija Ventspilī un divpadsmit operācijas četru vietā Vitalijs Trusevičs Traumatoloģijas un esošais izpletņlēcējs nejauši aizķēra Vitaliju ortopēdijas slimnīcā nokļuva 2004. gada Truseviču, trāpot viņam ar kāju pa galvu. Gūtā 26. jūnijā, uz kurieni viņš tika pārvests no ievainojuma rezultātā Vitalijs zaudēja samaņu Ventspils slimnīcas. Kā vēlāk izrādījās tieši un nokrita, triecoties pret zemi ar 70km/h lielu Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīcā ātrumu. Ārsti konstatēja lielu skaitu lūzumu veikto manipulāciju rezultātā viņš inficējās un ievērojamu asins zudumu. ar zelta stafilakoku jeb MRSA, kas Vitaliju padarīja par pirmās grupas invalīdu. Pašlaik Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīcā viņš spēj pārvietoties tikai ar kruķu palīdzību. Vitalijam Trusevičam kopumā veiktas 12 operācijas laika periodā no 2004. līdz 2008. Liktenīgo traumu Vitalijs Trusevičs guva gadam. Mediķi Truseviča advokātam Jānim neveiksmīga izpletņa lēciena rezultātā. Muceniekam neoficiāli apliecinājuši, ka pēc Negadījums notika Ventspilī, 2004. gada šādām traumām izārstēšanai būtu pieticis 5. jūnijā. Bija plānots, ka Zilā karoga ar 3-4 operācijām. Tiesa, ja vien MRSAVitalijs Trusevičs tiesas sēdē. pacelšanas svētku laikā 25 izpletņa lēcēji, izraisītās infekcijas rezultātā nerastos dažādas to starpā arī Vitalijs Trusevičs, nogādās komplikācijas un nebūtu vajadzīgas aizvien pludmalē svinīgo karogu. Taču gaisā notika jaunas operācijas un papildus ārstēšana, kā tas nelaimes negadījums. Lēciena laikā blakus bija gadījumā ar Truseviču.
 3. 3. Ārsts un topošais ValstsZatlers iedrošina pacientu prezidents kļūdījās. Trusevičs vēl šodien pārvietojas ar kruķiem.Ar pašreizējo Valsts prezidentu, toreiz kā ārstu Valdi Zatleru, Trusevičspirmo reizi tikās 2004. gada jūlijā. Lai gan Zatlers bija ārstējošais ārstscitam pacientam, kurš tikai gulēja vienā palātā ar Truseviču, tomēr to-pošais Valsts prezidents pēc Truseviča lūguma neatteicās aplūkot arī viņa Viss būs labi...traumas. Zatlers pat esot pacientu iedrošinājis ar vārdiem: „Viss būs labi.Drīz varēsi skriet!” Šī apskate un ārsta optimistiskā diagnoze tad arī kļuva Drīz varēsi skriet!par iemeslu, kādēļ Trusevičs lūdza tiesu aicināt Valdi Zatleru kā prasītājaliecinieku, mediķi un ekspertu šajā tiesas procesā. Prezidentam jāliecina! FOTO: www.president.lv Rodas vajadzība pēc publicitātes Kā vienu no galvenajiem lieciniekiem uz tiesas sēdi cietušā advokāts Jānis Mucenieks bija nolēmis aicināt Valsts prezidentu Valdi Zatleru, kurš cietušā ārstēšanas laikā bija Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīcas vadītājs. Lietu sarežģīja apstāklis, ka tiesa jau vienreiz noraidīja Truseviča lūgumu aicināt Zatleru kā liecinieku. Un tā kā advokātam bija aizdomas, ka Valsts prezidents uz tiesas sēdi netiek aicināts tieši sava ieņemamā amata dēļ, radās nepieciešamība pievērst sabiedrības uzmanību lietas izskatīšanai.
 4. 4. Publisks aicinājums Dr.Valdim Zatleram liecināt tiesāPrezidentu aicinām atklāti Truseviča advokāts Rīgas apgabaltiesā 10.novembrī turpinās skatīt skandalozu civillietu: pacienta Vita- Viens no šādiem likumiem ir Civilprocesa likums, kur noteikts, ka lieciniekam jādodMēs ieteicām sabiedrības informēšanas kampaņu sadalīt divos publiski aicina Zatleru lija Truseviča prasību pret Jūsu bijušo dar- patiesa liecība par tai zināmiem apstāk- ba vietu – Traumatoloģijas un ortopēdijas ļiem. No lietas materiāliem ir redzams, kaposmos. Vispirms nosūtīt Valdim Zatleram atklātu vēstuli ar sniegt liecību tiesā... slimnīcu. 2004.gadā Jūs tikāties ar V.Truseviču slim- nīcā viņa palātā un sniedzāt viņam savusaicinājumu piedalīties tiesas procesā, bet pēc tam atsevišķi Minētā lieta ir tieši saistīta ar Jums kā ar padomus, bijāt informēts par viņa ārstnie- šīs slimnīcas direktoru 2004.gadā, kad cības gaitu.informēt medijus par pašu tiesas procesu un lietas apstākļiem. personīgi sniedzāt padomus pacientam un vienlaikus vadījāt slimnīcu. Pacients Kā pacienta advokāts vēlētos uzzināt atbil-Vēstuli prezidentam sagatavoja cietušā advokāts, bet mēs, V.Trusevičs ir vērsies tiesā pret Traumato- des uz vairākiem jautājumiem. Piemēram, loģijas un ortopēdijas slimnīcu, lūdzot tiesu vai viens un tas pats stienis operācijās tieksavukārt, izveidojām divas ziņas, ko izplatījām medijos. piedzīt vairāk kā 300`000 latu par nodarīto izmantots vairākiem pacietiem, kā tas noti- morālo kaitējumu un ārstēšanās izdevumu ka ar V.Truseviču? Vai slimnīcā tika likvidēta piedziņu. infekcijas nodaļa? Jūsu slimnīcas pacients 2004.gada 05.jū- Lai gan prasītāja V.Truseviča lūgums nopra- nijā, lecot ar izpletni, savā 635.lēcienā tināt Jūs kā liecinieku tika noraidīts, es kā neveiksmīgi piezemējās un guva spēcīgas prasītāja advokāts šādu pastāvīgu lūgumu traumas. Pirms negadījuma V.Trusevičs bija tiesai neesmu izteicis, taču šādu lūgumu profesionāls sportists, nodarbojās ar izplet- pieteikšu tuvākajā tiesas sēdē. Padziļināti ņu lēkšanu un kikboksu, strādāja par mie- analizējot šīs civillietas materiālus, esmu sassargu tādai pasaules slavenībai kā Alēns secinājis un pārliecinājies, ka tieši Jūsu Delons, bija aizsācis aktiera karjeru filmējo- sniegtās liecības tiesā var būt izšķirošas ties vairākās filmās, kā arī bija sabiedriski taisnības noskaidrošanā. aktīvs cilvēks. Pēc ārstēšanās Ventspils “Savus pienākumus izpildīšu pēc labākās slimnīcā, pacients tika transportēts uz Trau- apziņas” (Satversmes 40.pants) – tā ir daļa matoloģijas un ortopēdijas slimnīcu... no Jūsu solījuma, uzņemoties amatu. Jums Slimnīcā veikto manipulāciju rezultātā ir iespēja praktiski realizēt savus pienāku- V.Trusevičs inficējās ar zelta stafilakoku jeb mus, stiprināt tiesu varu, sniedzot savas MRSA. Šī veselībai un pat dzīvībai bīstamā liecības tiesā šajā civillietā. Prezidenta infekcija pacienta veselībai ir nodarījusi ne- kungs, aicinu Jūs 2010.gada 10.novembrī atgriezenisku kaitējumu. Vitalijs Trusevičs plkst. 10.00 piedalīties Rīgas apgabaltiesas tagad pārvietoties spēj tikai ar kruķu palī- Civillietu tiesu kolēģijas tiesas sēdē, kura dzību, viņš ir atzīts par 1.grupas invalīdu. turpinās skatīt V.Truseviča prasību un sniegt Jūsu vadītās slimnīcas ārstējošā personāla savu liecību tiesā. kļūdu un nolaidības dēļ, pacients no slim- Jānis Mucenieks, zvērināts advokāts nīcas iznāca sakropļots. 2010. gada 4. novembrī. Prezidenta kungs, uzņemoties amata pie- nākumus Jūs solījāt “turēt svētus un ievē- rot valsts likumus” (Satversmes 40.pants).
 5. 5. Mūsu ziņa medijiem (preses relīze/raksts): Delona miesassargs prasa 300 000 no Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīcasŠodien, 10. novembrī Rīgas apgabaltie- zultātā Vitalijs zaudēja samaņu un nokrita, tad arī kļuva par iemeslu, kādēļ Trusevičs slaveno kinoaktieru Alēna Delona un Pjēra kaulu (un milzīgām sāpēm). Lai gan katrusā notiks tiesas sēde, kurā bijušais Alē- triecoties pret zemi ar 70km/h lielu ātrumu. lūdza tiesu aicināt Valdi Zatleru kā prasītāja Rišāra miesassargs. Pats filmējies tādās kino otro mēnesi viņš ar rentgena uzņēmumuna Delona un Pjēra Rišāra miesassargs Ārsti konstatēja lielu skaitu lūzumu un ievē- liecinieku, mediķi un ekspertu šajā tiesas lentēs kā „Rīgas sargi”, „Inspektors Grauds”, devies pie ārsta, kurš apgalvojis, ka viss esotVitalijs Trusevičs prasa no Traumato- rojamu asins zudumu. procesā. kā arī piedalījies citos tamlīdzīgos projektos. kārtībā, kauls esot saaudzis un tāpēc drošiloģijas un ortopēdijas slimnīcas (TOS) Bijis 2003. gada Latvijas čempions kikboksā. varot staigāt bez kruķiem. Lai gan patiesībā Divpadsmit operācijas četru vietā Atkārtoti aicina Zatleru liecinātkompensāciju 343 144 latu apmērā. Arī liktenīgas lēciens bija jau 635. Truseviča bijušais kaskadieris varēja knapi pastaigātTiesā kā liecinieks aicināts arī Valsts Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīcā Diemžēl tiesa lūgumu noraidīja un tādēļ Tru- izpletņlēcēja karjerā. Turklāt pirms nelai- ar kruķiem, jo kauls tomēr nebija saaudzis.prezidents Valdis Zatlers. Vitalijam Trusevičam kopumā veiktas 12 seviča advokāts Jānis Mucenieks bija spiests mes gadījuma Trusevičs bijis arī „Ventspils Vai arī, 745 dienas pēc kļūdaini veiktas kājas operācijas laika periodā no 2004. līdz 2008. nosūtīt Valsts prezidentam oficiālu un atklā- Aerokluba” direktors un izpletņu lekšanas operācijas tā nepareizi locījusies (kājas rotā- gadam. Mediķi Truseviča advokātam Jānim tu aicinājumu ierasties uz tiesas sēdi. Pagai- instruktors. cija uz ārpusi) un šo laiku Trusevičs pavadījisVitalijs Trusevičs Traumatoloģijas un ortopē- Muceniekam neoficiāli apliecinājuši, ka pēc dām vēl Zatlers nav sniedzis atbildi vai jebkā ar stiprām locītavu un mugurkaula sāpēm. Jau minēts, ka savā prasībā pret Trauma-dijas slimnīcā nokļuva 2004. gada 26. jūnijā, šādām traumām izārstēšanai būtu pieticis komentējis šo aicinājumu. toloģijas un ortopēdijas slimnīcu Trusevičs „Mēs visi varam kļūdīties un Trusevičs touz kurieni viņš tika pārvests no Ventspils ar 3-4 operācijām. Tiesa, ja vien MRSA izrai- Jānis Mucenieks uzskata, ka kompensācija prasa piedzīt atlīdzību 343 144 latu apmērā saprot. Taču šo konkrēto kļūdu kopums ir sa-slimnīcas. Kā vēlāk izrādījās tieši Trauma- sītās infekcijas rezultātā nerastos dažādas 343 144 latu apmērā, ko aprēķinājis cietu- sekojošās pozīcijās: 6558 lati – ārstēšanās iz- kropļojis cilvēku, izpostījis viņa dzīvi, kā arītoloģijas un ortopēdijas slimnīcā veikto komplikācijas un nebūtu vajadzīgas aizvien šais un kas tiek prasīta no Traumatoloģijas devumi un ar to saistītie zaudējumi, 86 586 spīdošo karjeru. Bijušais sportists un kaska-manipulāciju rezultātā viņš inficējās ar zelta jaunas operācijas un papildus ārstēšana, kā un ortopēdijas slimnīcas, ir taisnīga. Sevišķi, latu – tālākās ārstēšanās un ar to saistītie iz- dieris tagad ir pirmās grupas invalīds, kuršstafilakoku jeb MRSA, kas Vitaliju padarīja tas bija gadījumā ar Truseviču. ņemot vērā četrus gadus ilgušo ārstēšanu un devumi (šī nauda Trusevičam nepieciešama pārvietoties spēj tikai ar kruķiem. Viņš ne-par pirmās grupas invalīdu. Pašlaik viņš spēj Ar pašreizējo Valsts prezidentu, toreiz kā slimnīcas darbinieku nolaidības vai kļūdu tālākās ārstēšanas nodrošināšanai Vācijā), prasa, lai kāds tiktu sodīts vai likts cietumā.pārvietoties tikai ar kruķu palīdzību. ārstu Valdi Zatleru, Trusevičs pirmo reizi rezultātā lieki pārciestās operācijas, kas fak- kā arī 250 000 latu par nodarīto morālo kai- Viņš vienkārši vēlas turpināt ārstēšanu, kamLiktenīgo traumu Vitalijs Trusevičs guva tikās 2004. gada jūlijā. Lai gan Zatlers bija tiski sakropļojusi pacientu. Nemaz nerunājot tējumu. pamatā arī vajadzīga nauda, un pēc visa pār-neveiksmīga izpletņa lēciena rezultātā. Ne- ārstējošais ārsts citam pacientam, kurš tikai par izpostīto karjeru un dzīvi. ciestā kaut cik ciešami pavadīt savu dzīvi,” Cietušā advokāts skaidro, ka nauda nepie-gadījums notika Ventspilī, 2004. gada 5. jū- gulēja vienā palātā ar Truseviču, tomēr topo- saka Truseviča advokāts Jānis Mucenieks. Pasaulslavenu aktieru miesassargs ciešama galvenokārt ārstēšanas turpināša-nijā. Bija plānots, ka Zilā karoga pacelšanas šais Valsts prezidents pēc Truseviča lūguma kļūst par invalīdu nai. Savukārt morālā kaitējama atlīdzības P.S. Tiesas sēde notiks 2010. gada 10. no-svētku laikā 25 izpletņa lēcēji, to starpā arī neatteicās aplūkot arī viņa traumas. (To summa detalizēti aprēķināta vadoties no vembrī plkst. 10.00, Rīgā, Brīvības bulvārīVitalijs Trusevičs, nogādās pludmalē svinīgo pacients lūdza darīt, jo saistībā ar atvaļinā- Mucenieks ir pārliecināts, ka nav pamata fiziskajām un morālajām ciešanām, ko 34, Rīgas apgabaltiesas Civillietu tiesas ko-karogu. Taču gaisā notika nelaimes negadī- jumu bija nomainīts Truseviča ārstējošais šaubīties par viņa aizstāvamā profesio- radījusi nepareizā ārstēšana. Piemēram, lēģijā.jums. Lēciena laikā blakus esošais izpletņlē- ārsts.) Zatlers pat esot pacientu iedrošinājis nalitāti un zaudētajām dzīves vai karjeras daļa atlīdzības prasīta par 1111 dienām, kocējs nejauši aizķēra Vitaliju Truseviču, trāpot ar vārdiem: „Viss būs labi. Drīz varēsi skriet!” iespējām. Par to liecina kaut vai šādi fakti Rīgā, 2010. gada 10. novembrī. Trusevičs pavadīja staigājot ar nesaaugušuviņam ar kāju pa galvu. Gūtā ievainojuma re- Šī apskate un ārsta optimistiskā diagnoze no Truseviča dzīves. Viņš ir bijis veiksmīgs
 6. 6. RezultātiLai gan Valsts prezidents uz tiesas sēdi neieradās, tomēr mūsu ziņa nostrādāja,izraisot īstu sprādziena efektu plašsaziņas līdzekļos. Sevišķi plaši šī tēma tikaaplūkota medijos, kas raksta un runā krievu valodā.Prezidenta kanceleja savā atbildē advokātam norādīja, ka Zatlers noteiktiierastos un būtu gatavs liecināt, ja tiesa viņam nosūtītu pavēsti. Patīkamibija apzināties, ka tiesa, pamatojoties uz atkārtotu advokāta lūgumu,nolēma jautājumu par prezidenta liecināšanu sēdes laikā atstāt atklātu. Parpozitīvu rezultātu uzskatāms arī fakts, ka gan tiesnese, gan Valsts prezidentakanceleja apliecināja – Zatlers uz tiesu nav ieradies nevis sava ieņemamāamata vai ar to saistītās aizņemtības dēļ, bet gan tāpēc, jo tiesa viņu vienkāršineizsauca liecināt.Kaut arī tiek uzskatīts, ka demokrātiskā valstī nevar ietekmēt tiesas varuun lietu izskatīšanu, tomēr galvenais mērķis no mūsu puses tika sasniegts.Proti, tiesa tika disciplinēta, jo ar salīdzinoši nelielas informatīvas kampaņaspalīdzību tiesas procesam tika pievērsta plaša sabiedrības un medijuuzmanība. Lietas izskatīšanu aktīvi atspoguļoja vairāki televīzijas kanāli,radio stacijas, kā arī elektroniskie un drukātie mediji. Kopumā ziņa dažādosplašsaziņas līdzekļos tika atspoguļota vairāk kā 36 reizes. To apliecinamediju monitoringa tabulas, fotogrāfijas un citi materiāli, kas atrodami šajāprezentācijā.
 7. 7. ATklāTāS VēSTuleS PubliciTiTāTeS MOniTORingS MeDiJu MOniTORingA TAbulA / ТАБЛИЦА МОНИТОРИНГА СМИ / TAble OF MeDiA MOniTORing Datums Nosaukums / Saite Ziņu aģentūras Portāli / Vortāli Sociālie mediji Drukātā prese Radio / TV / Video Reģionālie medijiNr. Дата Название / Ссылка Новостные агентуры Порталы / Ворталы Социальные медиа Печатная пресса Радио / ТВ / Видео Региональные СМИ Date Title / Link News agencys Portals / Vortals Social media Printing press Radio / TV / Video Regional media 2010-11-04 ATklāTā VēSTule PReZiDenTAM: Publisks aicinājums Dr.Valdim Zatleram liecināt tiesā lATVieŠu MeDiJi / ЛАТЫШСКИЕ СМИ / lATViAn MeDiA1 2010-11-04 PRESES RELĪZE: Publisks aicinājums Dr.Valdim Zatleram liecināt tiesā LETA2 2010-11-04 ZiŅA: Advokāts aicina Zatleru liecināt prasībā par Ls 0,3 miljonu piedziņu no Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīcas LETA3 2010-11-04 PRESES RELĪZE: Publisks aicinājums Dr.Valdim Zatleram liecināt tiesā BNS Zatlers tiks pratināts kā liecinieks4 2010-11-04 PostFactum.lv http://www.postfactum.lv/1/3/?id_news=42211 Publisks aicinājums Dr.Valdim Zatleram liecināt tiesā5 2010-11-04 Reitingi.lv http://www.reitingi.lv/lv/news/veseliba/47416.htm Publisks aicinājums Dr.Valdim Zatleram liecināt tiesā6 2010-11-04 Patriotiem.lv http://bit.ly/cvfiuu7 2010-11-04 Rīta raidījums “Studijā Pans Kleksis “ Radio SWH kRieVu MeDiJi / РУССКИЕ СМИ / RuSSiAn MeDiA У латвийской больницы требуют 343 тыс. латов8 2010-11-04 NovoNews.lv http://www.novonews.lv/index.php?mode=news&id=103732 Телохранитель Алена Делона вызывает Затлерса в суд9 2010-11-07 Telegraf.lv http://www.telegraf.lv/news/telohranitely-alena-delona-vyzyvaet-zatlersa-v-sud У латвийской больницы требуют 343 тыс. латов10 2010-11-04 Rambler.ru http://news.rambler.ru/8054546/ Адвокат требует вызвать в суд президента11 2010-11-05 Ves.lv Вести сегодня http://www.ves.lv/article/147771 Адвокат требует вызвать в суд президента12 2010-11-05 D-pils.lv http://www.d-pils.lv/news/2/413002
 8. 8. PReSeS Relīžu/RAkSTu PubliciTiTāTeS MOniTORingS MeDiJu MOniTORingA TAbulA / ТАБЛИЦА МОНИТОРИНГА СМИ / TAble OF MeDiA MOniTORing Datums Nosaukums / Saite Ziņu aģentūras Portāli / Vortāli Sociālie mediji Drukātā prese Radio / TV / Video Reģionālie medijiNr. Дата Название / Ссылка Новостные агентуры Порталы / Ворталы Социальные медиа Печатная пресса Радио / ТВ / Видео Региональные СМИ Date Title / Link News agencys Portals / Vortals Social media Printing press Radio / TV / Video Regional media 2010-11-08 PReSeS RelīZe: Notiks tiesa, kurā aicināts liecināt Valdis Zatlers 2010-11-10 PReSeS RelīZe: Delona miesassargs prasa 300 000 no Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīcas lATVieŠu MeDiJi / ЛАТЫШСКИЕ СМИ / lATViAn MeDiA1 2010-11-08 PRESES RELĪZE: Notiks tiesa, kurā aicināts liecināt Valdis Zatlers LETA2 2010-11-08 PRESES RELĪZE: Notiks tiesa, kurā aicināts liecināt Valdis Zatlers BNS3 2010-11-10 PRESES RELĪZE: Delona miesassargs prasa 300 000 no Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīcas LETA4 2010-11-10 PRESES RELĪZE: Delona miesassargs prasa 300 000 no Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīcas BNS5 2010-11-10 ZiŅA: Skatīs prasību par 0,3 miljonu latu piedziņu no “Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīcas” LETA6 2010-11-10 ZiŅA: Prasību par 0,3 miljonu latu piedziņu no “Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīcas” turpinās skatīt janvārī LETA Delona miesassargs no slimnīcas grib piedzīt Ls 300 0007 2010-11-10 TVNET.lv http://www.tvnet.lv/zinas/kriminalzinas/353521-delona_miesassargs_no_slimnicas_grib_piedzit_ls_300_000 Alēna Delona miesassargs prasa 300 tūkstošus no Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīcas8 2010-11-10 NRA.lv http://bit.ly/dtNPn5 Delona miesassargs no slimnīcas pieprasa Ls 343 0009 2010-11-10 KasJauns.lv http://www.kasjauns.lv/lv/news/delona-miesassargs-no-traumatologijas-slimnicas-prasa-ls-343-000&news_id=32845 Delona miesassargs prasa 300 000 no Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīcas10 2010-11-10 Reitingi.lv http://www.reitingi.lv/lv/news/kriminal/47634.htm Rišāra un Delona miesassargs prasa 300 tūkstošus no Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīcas11 2010-11-10 Unity.lv http://unity.lv/lv/news/171022/ Delona miesassargs no slimnīcas grib piedzīt Ls 300 00012 2010-11-10 Unity.lv http://unity.lv/lv/news/171097/ Notiks tiesa, kurā aicināts liecināt Valdis Zatlers13 2010-11-08 megastils.ucoz.lv http://megastils.ucoz.lv/news/notiks_tiesa_kura_aicinats_liecinat_valdis_zatlers/2010-11-08-430 Zatlers Alēna Delona miesassarga tiesā neliecinās14 2010-11-11 NRA.lv Neatkarīgā http://zinas.nra.lv/latvija/35103-zatlers-alena-delona-miesassarga-tiesa-neliecinas.htm TV3: Vakara ziņu raidījums15 2010-11-10 TV3 http://www.youtube.com/watch?v=wPn2OtKdp6Y Trusevičs tiesājas ar Rīgas ārstiem16 2010-11-11 VentasBalss.lv http://ventasbalss.lv/news/read/3644 Delona miesassargs prasa 300 000 no Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīcas17 2010-11-05 ZiemelLatvija.lv http://www.ziemellatvija.lv/portals/veseliba/raksts.html?xml_id=17422
 9. 9. PReSeS Relīžu/RAkSTu PubliciTiTāTeS MOniTORingS MeDiJu MOniTORingA TAbulA / ТАБЛИЦА МОНИТОРИНГА СМИ / TAble OF MeDiA MOniTORing Datums Nosaukums / Saite Ziņu aģentūras Portāli / Vortāli Sociālie mediji Drukātā prese Radio / TV / Video Reģionālie medijiNr. Дата Название / Ссылка Новостные агентуры Порталы / Ворталы Социальные медиа Печатная пресса Радио / ТВ / Видео Региональные СМИ Date Title / Link News agencys Portals / Vortals Social media Printing press Radio / TV / Video Regional media 2010-11-08 PReSeS RelīZe: Notiks tiesa, kurā aicināts liecināt Valdis Zatlers 2010-11-10 PReSeS RelīZe: Delona miesassargs prasa 300 000 no Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīcas kRieVu MeDiJi / РУССКИЕ СМИ / RuSSiAn MeDiA Экс-телохранитель Алена Делона и Пьера Ришара требует вызвать Затлерса в суд18 2010-11-11 rus.Delfi.lv http://rus.delfi.lv/news/daily/criminal/eks-telohranitel-alena-delona-i-pera-rishara-trebuet-vyzvat-zatlersa-v-sud.d?id=35101350 Придет ли врач и президент Затлерс на суд?19 2010-11-10 Delfi.tv Delfi.tv http://tv.delfi.lv/video/j7KaYBRx/ Первый Балтийский канал: Утренние новости20 2010-11-10 ПБК http://www.youtube.com/watch?v=XVLD9X9gYT0 Первый Балтийский канал: Вечерние новости21 2010-11-10 ПБК http://www.youtube.com/watch?v=qmF1r6gnKNc22 2010-11-11 LTV7: Šodien. Ziņas LTV7 “Звёздный” телохранитель судится с рижской больницей, Затлерс - в свидетелях23 2010-11-10 Grani.lv http://www.grani.lv/latvia/7875-zvezdnyy-telohranitel-suditsya-s-rizhskoy-bolnicey-zatlers-v-svidetelyah.html Дело “звёздного охранника” продолжается: Затлерс не придёт24 2010-11-11 Grani.lv http://www.grani.lv/latvia/7908-delo-zvezdnogo-ohrannika-prodolzhaetsya-zatlers-ne-pridet.html Затлерса приглашают в суд через газету “СейЧас”25 2010-11-11 Grani.lv http://www.grani.lv/seychas/7942-zatlersa-priglashayut-v-sud-cherez-gazetu-seychas.html
 10. 10. Sabiedriskās attiecības un komunikācijas vadība • Kampaņu plānošana un organizēšana • Tēla veidošana un komunikācija • Mediju attiecības unpublicitāte • Video kampaņas un video sižeti • Krīzes komunikācija un interešu pārstāvība • Satura veidošana un copywriting komunikācija ir māksla! © SIA “PR Holding” Tālrunis: +371 28607446 Tālrunis: +371 26585625 Internets: www.prholding.lv E-pasts: office@prholding.lv Twitter: http://twitter.com/PR_Holding Draugiem.lv: www.draugiem.lv/prholding FaceBook.com: http://on.fb.me/icdL44 YouTube: www.youtube.com/PRHolding

×