клонирање

1,949 views

Published on

Prezentacija

0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
1,949
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
40
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

клонирање

 1. 1. Радиле :Андријана Никодиновић Професор:Олга Филиповић Љубица ЛалићСара Ђурић Март, 2012. Београд
 2. 2. Клонирање је процес којиозначава стварање идентичнекопије нечега.У биологији се односи напроцесе којима се стварајукопије фрагмената ДНК(молекуларно клонирање),станица (станичко клонирање)или организама .
 3. 3. Клпнираое је ппјам кпји пптиче из 1963. гпдине те,наизглед, није ппсебнп слпжен захват и већ 1962. јебритански научник Јпхн Гурдпн успеп да ствпри једнужабу. Успешнп је пренеп језгрп из једне ћелије жабе унепплпђену јајну ћелију жабе у кпјпј је претхпднпуништип језгрп УВ зрачеоем.Иакп се такп дпбијенајајна ћелија успела развити самп дп пунпглавца, пватехника пренпса језгра ппказала је пут за нпва успешнаклпнираоа.
 4. 4. Клонирање је изузетно тежак процес, алитакође изгледа неизбежан.Још од рођења овце Доли 1997.године,клонирање људи делује неизбежно. Упркоснеким трвдњама да је то већ урађено-укључујући и ону коју је објавила компанијаиза које стоји НЛО култ– људски клонови непостоје осим оних природно рођених каоидентични близанци. Поред успеха са другимсисарима, испоставило се да је процес многокомпликованији за људе – што ће неке људеможда утешити а неке разочарати.
 5. 5. • Људско клонирање је стварање генетски идентичне копије постојећег, или некад постојећег, човека путем клонирања ткива те особе.• Људски клонови у облику идентичних близанаца су уобичајни, с обзиром да се њихово клонирање догађа током природног процеса репродукције.• Иако се сматра да гени утичу на понашање и когнитивност “ генетски идентичан " не значи потпуно идентичан.Идентични близанци, упркос томе што су природни клонови са идентичном ДНК, су различити људи са различитим особинама и не потпуно истом личности.
 6. 6. Tехнике клпнираоаКлпнираое је ппступак ставараоа генетички идентичних кппијанекпг прганизма.Прпцес клпнираоа је следећи: из прганизма давапца узима сеспматска ћелија и спаја се са не пплпђенпм јајнпм ћелијпмпримапца кпјпј је уклпоенп једрп. Ппсле спајаоа две ћелије дплазидп развића ембрипна кпји се имплантира у материцу сурпгат –мајке , где се даље нпрмалнп развија. Пптпмак је генетички истикап прганизам давапца.Ппстпје две пснпвне врсте клпнираоа:1.репродуктивно2.терапеутскоРепрпдуктивнп клпнираое има за циљ ставараоенпве једнике, а терапеутским клпнираоем сепрпизвпде ћелије кпјим би се лечиле бплести нпр.Парализа, дијабетес и др.
 7. 7. Први пример клпнираоа сисара била је овца Доли,1997.гпдине.Од 277 ппкушаја клпнираоа пвце Дпли успеп је сампједан.Касније су успешнп клпниране и различите врсте живптиоа,кап штп су миш, мачка, мајмун итд.Клпнираое је навпднпуспшнп примеоенп и кпд чпвека.Пример прирпднпг клпнираоа су једнојајчани близанци.
 8. 8. Да ли су и кпликп клпн и пригинал слични ?Питаое сличнпсти пригинала и клпна свпди се на питаое кплкп јесве пнп штп чини једну пспбу – личност, интелигенција, ставови-одређено генетиком, а колико факторима средине.Неопходан фактор раста и развоја сваке јединке представљаокружење у ком је одрасла, интеракција са родитељима,пријатељима итд. Нису занемарљиви ни ефекти интеракцијеизмеђу гена и средине тј. чињенице да исти сетови гена могуда се ипољавају другачије у различитој средини.Управо из ових разлога је практично немогуће да клон будеисти као оригинал, јер је немогуће репродуковати услове укојим је растао и сазревао оригинал. Могуће је постићифизичку сличност али никада и добити аутентично истуособу.
 9. 9. Закључак•Технплпгија клпнираоа је дефинитивнп стигла , и неманамеру да пде.• Чпвечанствп лаганп налази велики брпј кприснихпримена, кпје крећу пд прпизвпдое пилићапдгпварајућег изгледа, дп неверпватнп ефикаснихтерапија кпје би дпвеле дп излечеоа и ппбпљшаоаквалитета живпта мнпгих људи.• За разлику пд псталих напредних технплпгија,клпнираое птвара низ питаоа кпје се тичу правачпвечанства да манипулише ембрипнима сппственеврсте и да ствара јединке на неприрпдан начин.
 10. 10. ЛИТЕРАТУРА:•Цвијић Гпрдана, Биплпгија за III разредгимназије друштвенп-језичкпг смера•http://sr.wikipedia.org/sr/%D0%9A%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%80%D0%B0%D1%9A%D0%B5•http://www.bionet-skola.com/w/Kloniranje

×