Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Info aceser 5

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Info aceser 5

 1. 1. Butlletí Informatiu de l’Associació Catalana d’Empreses de Serveis de Residus InfoAceser Aceser Benvolgut/da soci/a, En aquesta nova edició de la nostra revista, vull fer una menció especial per a totes les empreses del nostre sector dedicades a laEN AQUEST NÚMERO: gestió de residus, des del transport, passant per la transferència, la recuperació i fins el reciclatge, que han fet un gran esforç durant aquests darrers anys, per obtenir tots els permisos ambientals i contribuir, així, a dignificar aquest sector que, històricament, ha estat tan infravalorat i no ha gaudit Novetats Normatives: d’una bona imatge. No obstant aquest llarg i costós camí cap a la normalització que molts empresaris Nova Llei de residus i hem escollit, continuen havent-hi, malauradament, moltes empreses que no disposen dels permisos corresponents per a realitzar les seves activitats. Són les empreses que vulgarment anomenem “il·legals”, però també m’agradaria aclarir que hi ha sòls contaminats, 22/2011 diferents categories d’“il·legals” . D’una banda, hi ha l’empresa “sense autorització” que lluita des de fa molt temps per obtenir la seva legalització en termes mediambientals i que, per descomptat, vol Notícies de l’Associació fer les coses ben fetes, però que per raons vàries sempre troba problemes ja sigui de caire municipal o a nivell d’algun altre estament oficial. Aquest tipus d’empresa intenta complir les obligacions documentals del gestor de residus, té cura que els residus que gestiona vagin a un altre gestor intermediari o finalista legalment Entrevista: autoritzat que garantitzi que aquells residus han tingut la gestió correcta; aquestes empreses no s’amaguen de les autoritats ambientals, donen la cara i argumenten, justifiquen i demostren que tenen la voluntat i treballen per a poder gaudir, a mig Gestió de Residus termini, de tots els requisits necessaris per a completar la seva autorització. Aquest és el tipus d’actitud que no es pot criminalitzar i la que podem recolzar des Contaminants, S.L. (GERCO) de la nostra associació i esteu segurs que, si d’alguna forma podem ajudar aquestes empreses, des de l’associació vetllarem per les seves fites. D’altra banda, tenim empreses, també “sense autorització”, però que mai s’han Formació: Curs CAP de interessat ni preocupat per obtenir cap mena de permís ni intentar complir cap requisit per obtenir-los. No només treballen sense llicències, sinó que ratllen les pràctiques que els pot abocar a cometre delictes contra el medi ambient i que fan formació contínua una competència deslleial “REBENTANT” el mercat amb preus que les empreses legalitzades no poden assumir de cap manera al tractar-se de tarifes amb baixades de costos, fins i tot, temeraris. Aquestes empreses poden treballar d’aquesta forma, per exemple, canviant de nom i deixant enrere deutes, espais degradats, com Agenda Fires dipòsits il·legals de residus o treballadors en atur sense dret a rebre cap mena d’ajuts, al tractar-se de treballs no declarats. En definitiva, aquestes empreses poden fer aquestes polítiques comercials tan agressives perquè no tenen res a perdre ja Serveis de lAssociació que avui són aquí i demà seran més amunt o més avall, qui sap...És la picaresca d’empresaris sense escrúpols que no tenen ni el dret d’anomenar-se com a tals. Ja sabeu que, des d’ACESER hem lluitat i lluitem contra aquest intrusisme que ens fa tan de mal. Recentment, gràcies al conveni de col·laboració per la lluita contra l’intrusisme, signat entre RECICAT, ARC i MOSSOS, i a la constitució de la Comissió de Seguiment que ha de vetllar pel compliment dels compromisos adquirits i en la qual hi participo juntament amb l’equip jurídic de RECICAT, crec sincerament que s’ha fet un gran pas endavant, però amb això no hi ha prou si no hi col·laborem tots plegats per aturar aquesta “lacra”, aplicant els instruments legals de que disposa la nostra legislació com són: sancions exemplars que suposin per les empreses unNOUS ASSOCIATS veritable efecte dissuasori i tancament d’instal·lacions en aquells casos molt greus i multi-reincidents. Però, sobretot, la lluita contra l’ intrusisme s’ha de fer sumant esforços i construint i, com sempre, això només es pot aconseguir amb la col·laboració de tots els implicats,GERCO, S.L. com sou, en primer terme, totes les empreses d’aquest col·lectiu nostre que ja fa més(Granollers) de 15 anys que vam fer possible endegar entre tots. Totes les aportacions que ens feu sabeu que seran benvingudes, totes les idees per combatre juntament aquesta crisi us poden fer créixer a vosaltres com empresa i a nosaltres com associació: unions temporals entre empreses, compartir o complimentar els serveis als vostresCONTENIDORS BAIX MONT, S.L. clients amb d’altres d’un altre associat, etc., en resum, la unió entre empresaris sempre ens donarà més força.(Amposta) Per acabar, vull reiterar el meu compromís amb tots vosaltres i amb la nostra associació. Hem d’anar tots a una, ENDAVANT! Montserrat Vila i Puigcercós Presidenta ACESER Número 5 · Maig 2012
 2. 2. NOVETATS NORMATIVESLa Llei 22/2011, de 28 de juliol, de residus i sòls 2. Subproductescontaminats és el nou marc legislatiu al qual s’hauran Hi ha una incertesa sobre si els criteris per determinard’adaptar totes les normatives sobre residus de les quan una substància o objecte serà consideratcomunitats autònomes. subproducte, seran els mateixos a tot l’Estat espanyol.Hi ha alguns aspectes de la nova Llei que han suscitat Vist l’article 4.2 de la Llei 22/2011 que disposa quedubtes sobre quin serà el posicionament de l’ARC al la Comissió de coordinació en matèria de residusrespecte i com es portarà a terme la seva “transposició” avaluarà la consideració de les substàncies o objectesa l’ordenament jurídic català. que reuneixin els requisits establerts a la Llei com a subproductes i com que aquesta Comissió està formadaAlgunes de les claus per intentar esbrinar cap a on per representants de totes les Comunitats Autònomes,tendirà la normativa catalana, en matèria de residus, són es pot concloure que els criteris que s’aplicaran a aquestles següents: efecte seran els mateixos en tot l’Estat.1. Activitats d’agent i negociant de residus 3. Fi de la condició de residuLa normativa vigent a Catalunya no incorpora al règim Els criteris específics per a determinats tipus de residusjurídic aquestes figures, de manera que caldrà realitzar que permetin considerar que han perdut la condició deuna anàlisi per tal d’endegar una iniciativa de normativa al residu han de ser fixats mitjançant ordre ministerial. Perrespecte. tant, a priori, no es pot concretar com afectarà l’aplicació d’aquests criteris a les diferents activitats afectadesEn aquest sentit, cal tenir en compte que la Llei 22/2011 a Catalunya. En tot cas, per a determinats residus deinclou expressament les actuacions realitzades en qualitat ferralla ja existeix un Reglament d’àmbit comunitaride negociant i agent com a gestió de residus i que això (Reglament CE 333/2011), que és d’aplicació directa alsimplica el següent: Estats Membres, que estableix les condicions que han de- La responsabilitat dels productors i posseïdors inicials complir aquests materials per deixar de ser considerarde residus quan no realitzin el tractament in-situ, conclou com residus.quan es lliurin a un gestor (incloent-hi el negociant),sempre i quan el lliurament s’acrediti documentalment i 4. Competències Ens Localses realitzi complint els requisits legalment establerts. La Llei 22/2011 estableix que els Ens Locals podran establir els seus propis sistemes de gestió per als residus- Els negociants i els agents han de complir el que hagin comercials i que, de forma motivada, podrà obligar elsdeclarat en la seva comunicació d’activitats i les clàusules productors a incorporar-s’hi.i condicions assumides contractualment. Aquest règim de gestió de residus comercials és el que- Els negociants estan obligats a assegurar que es ja es ve aplicant a Catalunya d’acord amb l’actual Lleigestionin correctament els residus que adquireixin i a reguladora dels residus, per tant no ha de suposar capacreditar-lo documentalment al productor o a un altre modificació.posseïdor inicial dels residus.- Els negociants i els agents estan obligats a constituir 5. Plans i programes de gestió de residusuna fiança en el cas de residus perillosos i quan així ho Per garantir la coherència entre les diferentsexigeixin les normes que regulen la gestió de residus actuacions de les comunitats autònomes, es preveuenespecífics o les que regulen operacions de gestió mecanismes específics de coordinació entre les diverses administracions, tals com la Comissió de coordinació en- Els negociants i els agents han de mantenir els residus matèria de residus o l’elaboració per part de l’Estat delemmagatzemats en els termes establerts legalment i no Pla estatal marc de gestió de residus.han de mesclar residus perillosos amb altres categoriesde residus perillosos ni amb altres substàncies o 6. Fiances i assegurancesmaterials. La Llei 22/2011 estableix l’obligació per als gestors- Els negociants i els agents han de presentar una de residus de constituir una fiança en el cas decomunicació prèvia a l’inici de les seves activitats davant residus perillosos i quan així ho exigeixin les normesl’òrgan competent de la comunitat autònoma on tinguin que regulen la gestió de residus específics o les quela seu social, a fi i efecte de la seva inscripció en el regulen operacions de gestió, així com subscriureregistre corresponent. una assegurança o constituir una garantía financera equivalent en el cas d’entitats o empreses que realitzinEn tot cas, caldrà esperar al desenvolupament operacions de tractament de residus perillosos i quanreglamentari que efectuï l’Estat. així ho exigeixin les normes que regulen la gestió de
 3. 3. residus específics o les que regulen operacions de gestió, D’altra banda, el RDL 17/2012 introdueixde manera que aquesta assegurança o garantía equivalent simplificacions en les notificacions dels trasllats que, acobreixi la responsabilitat civil i ambiental. partir d’ara, es podran agrupar.Per tant, l’obligació de constituir una fiança i desubscriure una assegurança queda oberta també a altres 9. Nou règim de comunicació prèvia de lesgestors de residus sempre que hi hagi una norma que activitats de transport de residusaixí ho estableixi. L’Agència de Residus ha iniciat l’adaptació del nou marcEn tot cas, mentre no s’estableixi el nou marc jurídic normatiu a l’ordenament jurídic català modificant elque preveu la nova Llei 22/2011, seran d’aplicació les tradicional règim d’autorització per al transport dedisposicions actualment vigents en la matèria. residus en una “Comunicació prèvia de l’activitat deEn relació a l’obligació d’establir assegurances o garanties transport de residus”. L’Agència està treballant en elfinanceres per respondre de la responsabilitat ambiental tràmit electrònic del mateix per tal que no hi hagide l’activitat, aquesta qüestió queda en mans de l’Estat demores innecessàries en l’inici del desenvolupament deque és el que ha de desenvolupar la Llei 27/2007, de 23 l’activitat.d’octubre, de responsabilitat mediambiental. 10. Exempcions a determinades autoritzacions7. Sistemes de Depòsit, Devolució i Retorn El redactat de l’art. 28 de la Llei estableix que certesEl recentment aprovat RDL 17/2012 sobre mesures activitats d’eliminació de residus no perillosos al llocurgents en matèria mediambiental, ha modificat la Llei de producció o activitats de valorització de residus no22/2011 en relació al desenvolupament dels SDDR,establint només el seu caràcter “voluntari” i sols perillosos en general, sempre i quan es fixin mitjançanten els casos de difícil gestió del residu quan, per les ordre ministerial, podran quedar exemptes d’obtenircaracterístiques del residu, dificultats de valorització, autorització.eliminació o incompliment dels objectius de gestió, esdetermini que l’aplicació d’aquests sistemes és la més 11. Obligatorietat de portar un arxiu cronològicadient. La Llei 22/2011 al seu article 40 estableix que totes les activitats inscrites en els Registres de producció i gestió8. Trasllat de residus inter CCAA de residus de cada comunitat autònoma hauran deEn matèria de trasllat de residus entre comunitats disposar d’un arxiu físic o telemàtic de la seva activitatautònomes, d’acord amb el règim jurídic establert a (registre entrades/sortides, etc.). Aquesta obligatorietat,l’article 25 de la Llei 22/2011, caldrà revisar allò disposat per tant, afecta a tots els operadors de gestió deal respecte pel Decret 93/1999, de 6 d’abril, sobre residus (productor, transportista, gestors intermediaris iprocediments de gestió de residus. tractadors finalistes).
 4. 4. NOTÍCIES DE L’ASSOCIACIÓNOVA ESTRUCTURA DEL MINISTERI DE MEDI Tech” juntament amb ACC10 i l’Agència de Residus de Catalunya. Aquest projecte consisteix en una cooperacióAMBIENT entre els 4 Motors per a Europa (Llombardia-Itàlia,El nou Ministeri d’Agricultura, Alimentació i Medi Rhône-Alpes-França, Baden-Württember-AlemanyaAmbient redueix el número de direccions i subdireccions i Catalunya) i els 4 Motors del Mercosur (Còrdoba-generals, simplifica les estructures administratives i Argentina, Paranà-Brasil, Alto Paranà-Paraguai i Ribera-rebaixa el costos de funcionament en més de mig milió Uruguai), amb l’objectiu d’aconseguir un nivell similar ad’euros. l’existent a Europa en l’ús de les energies i el tractamentEls seus pilars bàsics són la Secretaria d’Estat de Medi i aprofitament dels residus, mitjançant el transplantamentAmbient, la Subsecretaria i la Secretaria General d’Agri- dels models europeus en aquells territoris.cultura i Alimentació i la Secretaria General de Pesca. En el marc d’aquest projecte, el mes de febrer d’enguany,Quant a la competència en matèria de residus, aquesta s’ha realitzat una Missió Institucional, Tècnica iserà assumida per la Subdirecció General de Residus Empresarial a les regions del MERCOSUR d’Argentina ique dependrà de la Direcció General de Qualitat, Uruguai, amb l’objectiu de recollir el màxim d’informacióAvaluació Ambiental i Medi Natural i, en darrera perquè les empreses puguin dissenyar la millor estratègiainstancia, de la Secretaria d’Estat de Medi Ambient. per a l’accés i/o consolidació comercial al MERCOSUR.Ha estat nomenada, com a responsable de la Direcció La delegació catalana va estar formada pel Sr.General de Qualitat, Avaluació Ambiental i Medi Natural, Tost (Director Agència de Residus), Sr. Ciuranetala Sra. Da. Guillermina Yanguas Montero. (Departament Presidència Generalitat), Sra. Guardiola (Departament Exteriors Generalitat) i Sr. Ortiz deSIGNATURA DEL CONVENI PER LA LLUITA CONTRA Zevallos (RECICAT).L’INTRUSISME ENTRE ARC/MOSSOS/RECICLATA finals d’octubre de 2011 la Sra. Presidenta d’ACESER ACESER TAMBÉ A LES XARXES SOCIALSi de RECICAT, Montserrat Vila i Puigcercós, va signar elProtocol de Col·laboració amb el Director de la Policia ACESER ha incorporat les eines 2.0 als seus serveis.de la Generalitat i el Director de l’Agència de Residus,per millorar l’eficàcia contra l’ intrusisme professional i Segueix-nos a partir d’ara també a:prevenir els delictes i activitats il·legals. https://www.facebook.com/pages/ACESER/ 236048769818962 http://es.linkedin.com/in/aceser https://twitter.com/aceseresidusAquest acord s’emmarca dins dels objectius de laFederació RECICAT per regularitzar el sector, apostant CONSTITUÏDA LA COMISSIÓ DE SEGUIMENTperquè hi hagi lliure competència, però en estrictes ME/ARC/RECICAT PER LLUITAR CONTRAcondicions d’igualtat pel que fa a les obligacions legals de L’INTRUSISMEles empreses. D’acord amb el protocol de col·laboració signat entre l’ARC, el Departament d’Interior i RECICAT, el qualRECICLAT PARTICIPA AL PROJECTE “FOUR preveu el seguiment de les actuacions que es derivinMOTORS FOR EUROPE - FOUR MOTORS FOR de l’aplicació, modificació i interpretació de l’esmentatMERCOSUR CLEAN TECH” protocol, a finals d’abril s’ha celebrat la primera reunióRECICAT participa al projecte internacional “Four de la comissió constituïda amb els representants deMotors for Europe – Four Motors for Mercosur Clean RECICAT designats per la seva Junta Directiva.
 5. 5. REUNIÓ DE RECICAT AMB EL DIRECTOR DEL’AGÈNCIA DE RESIDUS, SR. JOSEP M. TOSTA finals de març es van reunir els representants dela Junta Directiva de RECICAT amb el Director del’Agència de Residus, Sr. Josep M. Tost, per fer unapresentació formal de la Junta de RECICAT i exposar-li laproblemàtica comuna de totes les associacions del sectorque és, bàsicament, la competència deslleial i l’ intrusisme.RECICAT va presentar unes peticions a l’ARC en relacióa aquest tema com van ser la sol·licitud d’una trobadaamb els representants dels municipis liderada perl’ARC, la revisió de les partides del transport i la gestiódels residus en les licitacions públiques per l’existènciad’incongruències entre els preus licitats i els reals,aclariments sobre el nou règim de comunicació prèviaper al transport de residus i la devolució dels avals i lapetició que RECICAT sigui membre de la Comissió queha de desenvolupar la Llei de residus 22/2011.HOMOLOGACIÓ ÀRIDS RECICLATSL’homologació dels àrids reciclats és, cada cop més,imprescindible per comercialitzar aquests productes ipoder beneficiar-se, també, dels ajuts per a la utilitzaciód’àrid reciclat provinent dels residus de la construccióamb marcatge CE en obres promogudes pels ens locals iempreses públiques municipals de Catalunya.El marcatge CE és, sobretot, un distintiu de garantia dequalitat i permet diferenciar els productes que han estat CONTENIDORS DE LA VALL DEL TENES S.A.avaluats i certificats segons les normatives europees. Barri Marles s/n. 08186 LLIÇÀ D’AMUNT (Barcelona)Els sistemes de control per donar conformitat als àrids Tel. 93 841 41 48 - Fax 93 841 61 20reciclats, varien segons la seva tipologia i el seu úsposterior. El marcatge CE no és només la realitzaciód’assaigs de laboratori, sinó que necessita d’un controlsobre els processos i d’una empresa que els certifiqui.Des d’ACESER us poden ajudar a homologar els vostresproductes. Pregunteu-nos com.Informa-te’n al telèfon: 93 582 01 92 o info@aceser.org. Encara no ets associat? APROFITA LA NOSTRA PROMOCIÓ I FES-TE’N SOCI Visita’ns a www.aceser.org i descobreix tots els avantatges que t’oferim.
 6. 6. REPORTATGEENTREVISTA A JAVIER MARTIN diferents tipus de residus, sempre “perillosos”, en el nostre centre.Gerent de l’empresa Gestió de Residus Aquesta instal·lació se’ns va quedar petita,Contaminants, S.L. - GERCO - afortunadament, i l’any 2004, vam inaugurar el nostre centre actual, també a Granollers, amb el codi E-870.04, mitjançant el qual estem autoritzats per emmagatzemar i reagrupar residus “Perillosos i No Perillosos”. Quina és actualment la seva línia de negoci principal? La nostra línia de negoci actual i principal és bàsicament la mateixa, encara que recentment hem implementat altres serveis tals com: destrucció d’arxius confidencials, subministrament d’altres tipus de dissolvents a gràfiques, tintoreries, etc., tot això, aprofitant la nostra condició (IAE) de subministradors de productes químics. D’altra banda, a causa de la demanda, per part dels nostres clients, de serveis de recollida integral de residus, hem implementat, també, la recollida d’inerts ( ferralles, paper i cartró, plàstics, etc.), mitjançant camions-GERCO és una empresa dedicada a la gestió de residus portacontenidors.especials, autoritzada per l’Agència de Residus amb el CodiE-840.04, que opera des de Granollers per oferir serveisintegrals de gestió de residus incloent-hi, també, serveisde consultoria i subministrament de diferents productesquímics relacionats amb la gestió de residus.Al Sr. Javier Martín, Gerent de l’empresa, li hem preguntatper la seva visió de la situació actual i com l’afronta GERCO.Com va néixer l’empresa GERCO?Gestió de Residus Contaminants, S.L. (GERCO), vanéixer al maig de 1995, per donar resposta a unademanda creixent de la recollida, gestió i tractament deresidus “especials” (perillosos), particularment en elssectors que generaven petites quantitats d’aquest tipusde residus, tals com : Tallers d’automoció, IndústriesGràfiques, Tallers de mecanitzat, etc. Així mateix, i dinsdels serveis específics per a tallers d’automoció i tallers Quins són els principals problemes delgràfics, proporcionem “màquines rentapeces” amb sector?les quals subministrem desengreixants de mecànica El principal problema amb el qual ens trobem és lao netejadors de tintes i retirem els productes bruts competència de les empreses il·legals i,fins i tot, lautilitzats (residus) per al seu tractament i valorització. competència deslleial d’aquells gestors de fora deEls nostres començaments van ser solament com a Catalunya que gestionen els nostres residus d’una“Transportistes autoritzats de Residus”, recollint aquests manera que no s’ajusta a dret segons la legislació mediambiental catalana i que, en lloc de processar elsa les empreses productores i portant-los directament a residus de manera correcta, els dipositen en abocadorsles plantes tractadores de residus. de seguretat sense cap tipus de tractament, a un costPosteriorment, l’any 1999, vam engegar el nostre primer sensiblement inferior. Aquesta pràctica, que a Catalunyacentre gestor a Granollers (E-678.99) que ens permetia és totalment il·legal, és acceptada en altres comunitatsmoure majors volums, atès que ja emmagatzemàvem autònomes sense cap tipus de problema.
 7. 7. Quines serien les possibles solucions? motivat automàticament si tots els sectors de producció milloren.Les solucions són complicades. Aquestes pràctiquesa les que hem fet referència, han estat posades en Donada la situació actual, doncs, quins són elsconeixement de les nostres autoritats i aquestes reptes actuals de la seva empresa?sempre s’han trobat amb el mur que els imposen lesaltres conselleries de medi ambient, escudant-se en En el nostre cas, la qualitat i operativitat en el servei.l’argument que aquests gestors estan autoritzats en la Per aquest motiu acabem d’obtenir la certificació ISOseva comunitat autònoma i que es tracta de pràctiques 14001.totalment legals i permeses d’acord amb la seva legislació. Com veu, a grans trets, el futur del sector? El futur immediat és complicat a causa d’aquesta crisi que ens estreny. D’altra banda, a causa de la gran demanda de serveis de gestió de residus que va haver-hi en el seu moment, es va produir un creixement exponencial en el número d’empreses dedicades a la gestió de residus, de manera que, com en tots els sectors, en un futur només quedaran aquelles empreses que ofereixin uns serveis de qualitat i competitivitat d’elevada excel·lència. En definitiva, el futur del nostre sector anirà paral·lel al de la indústria en general.Com ha influït la crisi en el sector de la gestióde residus especials?Ha influït d’una manera substancial i directamentproporcional a la influència que ha tingut en tots elsaltres sectors. Si no es fabrica o no es realitzen serveis,no es generen residus.Quines mesures creu que s’haurien deprendre per impulsar el sector? GERCO - Gestió de Residus Contaminants, S.L.A nivell de l’Administració, haurien de controlar-se Transportista:T-792, Gestor: E-870.04més i millor les activitats de gestió de residus il·legals. www.residuosgerco.comPerò, de qualsevol forma, el veritable impuls vindrà
 8. 8. Pol. Ind. Adoberies Oest Tel. 93 886 38 10C. Pirineu, 4-6 Fax 93 886 25 8008506 CALLDETENES www.bou-sl.com
 9. 9. FORMACIÓ Lloc: Autoescola ZonaF, C/ Minería, 54 Barcelona (al costat edifici La Campana) Cursos bonificables 100 % per la Fundación Tripartita, o bé mitjançant el PIF (Permiso Individual de Formación). En el cas de voler beneficiar-se del PIF, els cursos s’hanCURSOS PER A TRANSPORTISTES de fer obligatòriament dins la jornada laboral.El RD 1032/2007, estableix una formació obligatòria per Properes convocatòries:als conductors professionals anomenat CAP: Certificat Opció 1d’Aptitud Professional el qual s’obté en superar uns Inici: 16 de juny.cursos de formació contínua que, per aquells conductorsque realitzen transport de mercaderies de ≥ 3.500 Kg. Finalització: 8 de juliol.de MMA, amb permís de conduir obtingut abans de Modalitat: caps setmana de 8.30 a 14.30,l’11/09/09, té el següent calendari: dies 16-17-30 juny i 1-7-8 juliol. Permís acabat en: Data màxima d’obtenció del CAP: Places limitades. 1, 2 10/09/2012 Opció 2 3, 4 10/09/2013 5, 6 10/09/2014 Inici: 14 de juliol. 7, 8 10/09/2015 Finalització: 29 de juliol. 9, 0 10/09/2016 Modalitat: caps setmana de 8.30 a 14.30,ACESER, en col·laboració amb AUTOESCOLA ZONA F, dies 14-15-21-28-29 juliolofereix Cursos CAP amb preus especials per empreses Opció 3associades. Inici: 21 de junyCaracterístiques Finalització: 29 de junyDurada: 35 hores Modalitat: laborables de 15.30 a 20.30,Programa del curs: dies 21-22-25-26-27-28-29 juny1. Formació avançada sobre conducció racional basada enles normes per a optimitzar la seva utilització. PREUS ESPECIALS PER A LES EMPRESES ASSOCIADES2. Aplicació de la reglamentació. Truca’ns i informa-te’n: Tel. 935820192 - info@aceser.org3. Salut, seguretat vial i mediambiental, servei i logística. TRANSPORT NACIONAL I INTERNACIONAL SERVEIS URBANS - CONTENIDORS VIABILITAT HIVERNAL C. Gurb, 1 - 08560 MANLLEU (Barcelona) Tel. 93 881 42 49 - arimbau@teleline.es
 10. 10. AGENDA FIRES 2012 IFAT ENTSORGA 2012 7-11 maig 2012, Munich - Alemanya www.ifat.de/en GENERA 2012 23-25 maig 2012, Madrid http://www.ifema.es/web/ferias/genera/default.html TECMA 2012 12-15 juny 2012, Madrid www.ifema.es/web/ferias/temtecma/default.html SRR 2012 12-15 juny 2012, Madrid http://www.ifema.es/ferias/srr/default.html ENVIRONORD 2012 12-14 juny 2012, Lille -França http://www.salon-environord.com/accueil.php MUNICIPÀLIA 2012 22-25 octubre 2012, Lleida http://www.firalleida.com/index.php/home/fira/11
 11. 11. oferta especial per aDKV INTEGRAL DKV DENTISALUDÉLITE CLASSICM’agrada que em cuidin Perquè m’agrada riurecobertures A DKV hem seleccionat una xarxa d’odontòlegsAssistència primària, especialistes i hospitalització. segons els criteris de qualitat definits al nostrei, a més a més... qüestionari de “Qualitat i Gestió a les ClíniquesAssistència a tot el món en cas d’urgència. Dentals”.Cobertura d’assistència sanitària en accidents laborals Inclou serveis dentals gratuïts i d’altres ambi de trànsit. franquícia, a preus molt inferiors als del mercat.Compromís de no anul·lació de la pòlissa per part de lacompanyia, amb independència de l’edat de l’assegurat, a serveis gratuïtspartir del 3r any. Revisió anual. Pla de tractament. Neteja bucal. Fluoritza-Programes específics de medicina preventiva: salut ció. Radiografia intrabucal. Radiovisiografia digital. Curainfantil, revisió ginecològica anual, revisió cardiològica d’endodòncies. Extraccions dentals.bàsica i completa cada tres anys, prevenció del càncercolorectal, prevenció del càncer de pròstata, programa desalut bucodental.Trasplantaments de medul·la, hepàtic, renal, còrniai cardíac.Reconstrucció de la mama després de cirurgia radical Per només(inclosa la pròtesi mamària). 6,5 eur/mesPsicologia. 15 sessions l’any. Nens menors * ATIS de 14 anys GRprimes 2012 (eur/mes) * Si s´hi subs criu un adult.edat home donade 0 a 19 anys 43,88 43,88de 20 a 49 anys 45,66 60,87 per a més informació:de 50 a 59 anys 70,24 71,41 jaime perales alonso Tel.: 615 950 058 jaumel.assegurances@dkvdirecto.es www.dkvseuros.com
 12. 12. IA’T e C d eis ! O SS eix servA d SERVEIS DE L’ASSOCIACIÓ ts gau ques - Actualització legislativa en matèria de gestió de residusi a Assessorament stot - Actualització legislativa en matèria de transport de mercaderies per carretera - Informació actualitzada sobre ajuts i subvencions - Resposta a requeriments i expedients sancionadors de l’Administració- Recursos en via administrativa- Recursos de reposició- Assessorament en la confecció i presentació de declaracions de tràmits oficials.- Informació actualitzada de les obligacions de transportistes i gestors de residus- Assessorament sobre gestió i tractament de residus- Assessorament en la gestió de residus a altres comunitats (valorització i tractaments especials)- Assessorament i ajuda Declaració anual de residus industrials (DARI)- Assessorament i ajuda Declaració anual de gestors de residus (DARIG)Gestió- Tràmits i gestions davant l’Administració ( Agència de Residus, Departament Territori i Sostenibilitat)- Tràmits sol·licituds d’ajuts i subvencions.- Tràmits per a la gestió de residus com a subproductes- Gestió gratuïta de la compra i enviament dels diferents documents de gestió dels residus ( Altes, FA, FS...)Altres- Bústia compra-venda via mail i a través del web.- Ofertes col.lectives de productes i serveis.- Poder fer front, a través de l´associació amb mitjans legals i jurídics, a la competència deslleial i a les activitats il.legals.- Estar al corrent de les fires i altres esdeveniments mediambientals amb propostes de viatges organitzats amb importants descomptes.- Poder ésser present, directament o a través de l´associació, en els debats o comissions consultives impulsades per l´Administració per la redacció o revisió dels diferents programes de gestió de residus existents o en la preparació d’avantprojectes de llei que afecten al desenvolupament de la seva activitat.- Rebre un tracte personalitzat davant d’un problema concret que pugui tenir.- Formes comunicació: circulars, butlletins informatius, resum actes Juntes Directives/Assemblees Generals, web i revista InfoACESER.- Formes participació: Assemblea General Socis Ordinària/Extraordinària, Juntes Directives mensuals (mitjançant les propostes que vulgueu fer a les Ordres del Dia establertes), suggeriments/propostes via telèfon/mail/contacte web,...Si ja ets associat, UTILITZA’NS ! Imprès a Gràfiques Copyset, SL - D.L. núm: B-22119-2010Si encara no ho ets, demana’ns informació de com associar-te. DADES DE L’ASSOCIACIÓ Centre d’Empreses de Noves Tecnologies Parc Tecnològic del Vallès 08290 CERDANYOLA Tel. 93 582 01 92 - Fax 93 582 01 93 info@aceser.org - www.aceser.org

  Be the first to comment

  Login to see the comments

Views

Total views

605

On Slideshare

0

From embeds

0

Number of embeds

2

Actions

Downloads

2

Shares

0

Comments

0

Likes

0

×