Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Butlletí ACESER núm. 4

560 views

Published on

Butlletí informatiu de l'Associació Catalana d'Empreses de Serveis

Published in: Business
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Butlletí ACESER núm. 4

 1. 1. Butlletí Informatiu de l’Associació Catalana d’Empreses de Serveis de Residus InfoAceser Aceser Benvolguts associats/des,EN AQUEST NÚMERO: Torna la nostra revista InfoACESER i en aquesta ocasió volem creure, o almenys tenim la il.lusió, que per fi les coses potser canviaran i es posaran de la nostra part. Novetats Normatives Tot i que a la darrera edició de la revista la meva carta tractava, com no, de la crisi i us encoratjava a tots a mantenir viu el nostre esperit i Notícies de l’Associació orgull d’empresaris, sembla que cada dia veiem una mica més a prop la llum al final d’aquest túnel. Es evident que els temps encara són molt difícils i que a la complicada Reportatge: gestió econòmica del dia a dia es suma la inestabilitat del mercat de treball, la competència deslleial d’empreses que no disposen RECICLATGES PELEGRÍ, S.L. de les autoritzacions requerides per la normativa ambiental , la incongruència de l’Administració ofegant-nos amb impostos i cànons, i, el més preocupant, l’escassa demanda de feina i l’elevada oferta que hi ha i a uns preus amb els quals no es pot competir… Noves col.laboracions Sense ànim de semblar catastrofista, el camí és encara molt llarg. Sabem que no és només el nostre sector el que pateix la crisi, sinó Agenda Fires 2011 que tots hi estem involucrats i jo, com a empresària i com a persona al capdavant d’aquesta associació, estic molt preocupada per l’evolució d’algunes de les nostres empreses que, malauradament, s’han quedat Serveis de lAssociació pel camí, però espero i lluito perquè la majoria de nosaltres ens en puguem sortir amb èxit. Estem en temps de canvis, tenim un nou govern a Catalunya del qual esperem que aviat introdueixi les condicions necessàries perquè les coses ens comencin a anar millor. Tot el teixit empresarial d’aquest país ho esperem amb il.lusió i sobretot perquè ho necessitem. També volia fer-vos partíceps de la feina que, en aquest sentit, però també en d’altres, està portant a terme RECICAT. Durant tot l’any 2010, però especialment en el període de campanya electoral, RECICAT ha fet un gran esforç per donar a conèixer la realitat i les necessitats del nostre sector a totes les forces polítiques. En concret, de l’abans líder de CiU i actual President de la Generalitat, Hble. Sr. Artur Mas, vam tenir el compromís d’escoltar el sector i de treballar amb ell per recolzar i donar-li empenta. RECICAT, a través dels professionals de les diferents entitats que l’integren i que hi col. laboren plegats, treballa perquè aquest compromís no quedi en una simple promesa electoral i s’estan mantenint tots els contactes necessaris per establir una comunicació constant, eficaç i fer queNOUS ASSOCIATS RECICAT sigui decisiu en els acords que es prenguin en relació al nostre sector. Des d’aquí, com a Presidenta d’ACESER i també de RECICAT, vull felicitar a tots els que fan possible aquest projecte i elsPA-DUR, S.C.P. animo a continuar-lo tirant endavant.(Ripollet) Per últim, una petició que ja és una constant però què haig de continuar fent-la i és demanar la implicació de tots vosaltres en la nostra associació, assistint a les assemblees, per parlar, opinar,CANALIZACIONES E INSTALACIONES explicar, demanar, exigir, sol.licitar, tot el que considereu oportú, però participant més activament dins les vostres possibilitats ja que nomésDEL LLOBREGAT, S.L. amb la vostra participació ACESER pot millorar el seu servei.(Castelldefels) Gràcies per la vostra confiança i espero per tots un millor 2011. Montserrat Vila i Puigcercós Presidenta ACESER Número 4 Abril 2011 ·
 2. 2. NOVETATS NORMATIVESNOU SISTEMA DOCUMENTAL PER A LA GESTIÓ DE 2. Es crea el Document de seguiment de residus de la construcció i demolició.RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ Tots els lliuraments de residus inerts de la construccióAmb l’entrada en vigor del Decret 89/2010, de 29 de hauran d’anar documentats amb aquest full, tant si esjuny, pel qual s’aprova el Programa de gestió de residus tracta d’un transport entre productor i gestor, com entrede la construcció de Catalunya (PROGROC), es regula la diferents instal.lacions de gestió.producció i gestió dels residus de la construcció i demo-lició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus Tràmits: - El document està disponible al web www.arc.cat. S’hande la construcció, es canvia el sistema documental de d’omplir 3 còpies (posseïdor, transportista i gestor) igestió dels RCD’s que es concreta en els següents punts: s’han de conservar durant 5 anys.1. Es crea el Registre de transportistes de residus Com omplir el document de seguiment:inerts de la construcció i demolició de Catalunya - Nº identificació d’obra: s’obté a partir del nº de llicènciaper totes aquelles empreses que transporten residus de de l’obra a través del portal SDR de l’Agència de Residus.la construcció, independentment que disposin del codi de - Productor: és el titular de la llicència d’obres o eltransportista T-XXX , es a dir, estiguin inscrits al Registre gestor de residus no finalista quan es tracta d’unde Transportistes de residus de Catalunya ja existent. transport entre diferents gestors.No es tracta d’una autorització, sino d’una comunicació, - Posseïdor: és el que executa l’obra.per la qual cosa no implica el dipòsit de cap fiança ni delpagament de cap taxa i tampoc no s’ha de renovar. 3. Els productors de residus de la construcció no s’han de donar d’alta com a productors de residus. No obstantTràmits: aixó, poden incriure’s en el Registre de productorsEs presenta la sol.licitud (www.arc.cat) i l’ARC inscriu mitjançant el model d’alta A-2. Aquesta alta nomésl’empresa amb un codi del tipus TRC-XXX, el qual haurà implica disposar d’un codi identificatiu però no comportade consignar cada cop que transporti residus inerts de la l’obligatorietat de presentar Declaració anual de residusconstrucció. ni pagar cap taxa per la inscripció. 4. Certificats de gestió de residus de la construcció. Només el poden emetre els gestors de residus de la construcció autoritzats a través del portal SDR amb un codi d’usuari i contrasenya donats per l’ARC.
 3. 3. L’OBLIGATORIETAT D’ESTABLIR GARANTIES a enviar-les per via telemàtica a l’adreça de correu electrònic i al telèfon mòbil indicat.FINANCERES D’ACORD AMB L’APLICACIÓDE LA LEY 26/2007 DE RESPONSABILIDAD En aquesta adreça electrònica es rebran totes lesAMBIENTAL, ES RELENTITZA PER ALS GESTORS notificacions i els avisos relatius al permís de conduir i als vehicles de l’usuari.DE RESIDUSLa data a partir de la qual serà obligatori l’establiment L’Adreça Electrònica Vial és voluntària per a les personesde garanties financeres exigibles als gestors de residus físiques i obligatòria per a les persones jurídiques quesegons la Ley 26/200, s’ha posposat fins a 5 anys a partir matriculin nous vehicles.de la publicació de les Ordres Ministerials que faranexigibles les esmentades garanties. Tota la informació per donar-se d’alta en aquest servei a: http://www.reformaleydetrafico.es/cat/dev.htmlAixò és el que es desprén del projecte d’ordre queestableix la prioritat per l’establiment de garanties El TESTRA és una pàgina webfinanceres segons el risc i el nivell de perillositat de les que sustitueix els Butlletins Oficialsactivitats, el qual encara no s’ha aprovat. Per tant, cal de la Província, on es publiquen lesesperar que aquest període es dilati encara més ja que notificacions que no s’han pogutl’Ordre encara no s’ha aprovat. entregar al domicili del denunciat. Igualment, es tenen 20 dies per aNOU SISTEMA DE COMUNICACIÓ DE LA DGT assabentar-se’n abans que vagi a viaEl DEV (Adreça Electrònica Vial) i el TESTRA (Tauló executiva, però la diferència ara és que estar informat ésEdictal de Sancions de Trànsit), són les noves formes de molt més fàcil.comunicació entre la DGT i els ciutadans i les empreses. A més, la pàgina web compta amb un servei d’alertes al El DEV és un sistema de notificació correu electrònic i al telèfon mòbil, de tal manera que electrònica creat per substituir l’adreça avisen sempre si hi ha alguna publicació relacionada amb del domicili per una adreça de correu el DNI o la matrícula del vehicle de l’usuari. electrònic. D’aquesta manera les administracions amb competències en Per a més informació de com donar-se d’alta i la seva uti- matèria de trànsit deixaran d’enviar lització: http://www.reformaleydetrafico.es/cat/testra.html notificacions en paper i passaran
 4. 4. NOTÍCIES DE L’ASSOCIACIÓACESER, PRESENT A DIFERENTS ACTES POLÍTICS vol ser capdavanter en l’economia del nostre país. En el marc dels seus quatre eixos d’actuació (Intrusisme,ABANS DE LA CELEBRACIÓ DE LES PASSADES Relacions Institucionals, Formació i Visibilitat), s’han obertELECCIONS CATALANES nous contactes i se n’han consolidats d’altres ja existents. Cal destacar les següents actuacions:ACESER va ser present a diferents actes de presentaciódels programes electorals, en materia de medi ambient, - Presentació de RECICLAT a la Presidenta de lade les formacions ERC i CiU. Comisión de Medio Ambiente del Congreso de los Diputados, Sra. M. Antonia Trujillo i compareixença, davant l’esmentada Comisión, en l’aprovació de la nova Ley de Residuos y Suelos Contaminados per exposar el nostre posicionament. - Participació a les reunions de la Comissió de Medi Ambient de l’Ajuntament de Barcelona referides a la nova ordenança de Medi Ambient de l’Ajuntament de Barcelona - Relacions amb entitats no guvernamentals: Col.legi Ambientòlegs, Col.legi Enginyers Industrials, FSC Espanya, Greenpeace, Fundació Forum Ambiental, ACC10, etc. - Formació: entrevista amb el Director de Formació Professional del Departament d’Educació de la Generalitat, entrevista amb el Ministerio de EducaciónEn aquesta foto, la Sra. Montserrat Vila i Puigcercós, per fer-hi petició d’un Curs d’especialització en Gestiópresidenta d’ACESER i RECICAT, amb el lider d’ERC, Residus reglat.Joan Puigcercós, a la Xerrada-Col.loqui que es va celebrar al’Hotel Plaza de Barcelona el dia 29-10-10 - Visibilitat: Reportatge a El Periódico al monogràfic Ecòpolis, presentació RSC a la FiraTECMA (IFEMA), assistència a REINNOVA, participació a Global Ecoforum, participació al Programa Eco-emprenedors de Barcelona Activa, assistència a la Presentació de l’estudi “Els sectors econòmics emergents i la formació professional a la RMB” per la Fundació Formació Professional, participació al Projecte Clean Tech amb els 4ME i assitència a Pollutec... L’elevat grau de desenvolupament de negoci de RECICAT ha portat la seva Junta Directiva a buscar unes oficines amb identitat pròpia. Us podem avançar, doncs, que properament s’inaugurarà la seu de RECICAT, al C/ Parc, s/n de Barcelona.El Sr. Xavier Riba, President del Gremi de Recuperació de PROPERA CONVOCATÒRIA DECatalunya i la Sra. Montserrat Vila amb el candidat ArturMas, a l’acte de presentació del Programa de Medi Ambient CURSOS DE FORMACIÓi Sostenibilitat de CiU, a l’empresa Riba&Farre, el dia ACESER en col.laboració amb24/11/10 l’empresa Prevencontrol, està dissenyant un Curs de Formació RECICAT és ja sobre Gestió documental un referent en i obligacions legals per a el sector de la transportistes recuperació i i gestors de residus. el reciclatge a La jornada formativa es farà al Centre d’Empreses de nivell autonòmic, Noves Tecnologies-Cerdanyola, té prevista una durada de estatal i europeu. 6 hores en format intensiu i es podrà finançar mitjançantDurant l’any 2010 RECICAT ha estat present en multitud la bonificació de la Seguretat Social per a la formació delsd’actes que l’avalen com a representant d’un sector que treballadors.
 5. 5. Sra. Maria Assumpta Farran i Poca AVANÇ DEL PROGRAMA: Directora General de Qualitat Ambiental 1. Introducció. Sra. Marta Subirà i Roca - Introducció. Residus. Directora General de Polítiques Ambientals - Els Residus municipals i residus industrials. Sr. Leonard Carcolé i Galea - Incidència sobre el medi d’una gestió inadequada Director Agència Catalana de l’Aigua dels residus municipals i industrials. Sr. Josep Maria Tost i Borràs 2. Legislació dels Residus sòlids urbans i residus Director Agència de Residus de Catalunya sòlids industrials. (casos pràctics). - Normativa bàsica a nivell estatal. - Normativa bàsica catalana. ACESER OBTÉ LA CERTIFICACIÓ ISO 9001:2008 - Normativa bàsica d’àmbit local. ACESER ha obtingut la certificació del 3. Introducció als tractaments de residus sòlids. seu Sistema de Qualitat segons la Norma (casos pràctics). UNE-EN-ISO 9001:2008, en l’àmbit de - Concepte de residu i de subproducte. l’ASSESSORAMENT MITJANÇANT LA GESTIÓ - Classificació dels residus. DE LA INFORMACIÓ I LES CONSULTES DELS - Gestió dels residus sòlids. ASSOCIATS, EN RELACIÓ AMB LA GESTIÓ - Alternatives existents. DELS RESIDUS. - Catàleg europeu de residus. Un dels objectius - Catàleg català de residus. d’ACESER ha estat - Sistemes de tractament de residus. Classificació. sempre la informació - Condicionament dels residus i l’assessorament als seus associats 4. Gestors de residus. en temes - Obligacions i deures dels gestors de residus. relacionats amb la - Avaluació del compliment legal gestió de residus. - Gestió documental. Paralel·lament, s’han 5. Transportistes de residus. anat incorporant - Obligacions i deures dels transportistes de altres serveis que residus els associats ens - Avaluació del compliment legal. han anat demanant, - Gestió documental però l’eix principal, juntament amb Interessats, contacteu amb l’associació, la defensa i Tel 935820192, info@aceser.org reivindicacións del nostre sector, és la informació i l’assessorament a l’associat.COMPOSICIÓ NOU DEPARTAMENT DE TERRITORI I Per aquest motiu hem considerat oportú certificar el nostre Sistema de Qualitat en aquest àmbit ja que ésSOSTENIBILITAT el que més ens identifica i el que ens diferencia d’altresEl Departament de Medi Ambient s’ha integrat, des entitats similars del sector.de les passades eleccions al Parlament de Catalunya, Amb aquest Certificat culmina un procès que es vaal nou Departament de Territori i Sostenibilitat, com endegar a començaments de l’any 2010 i alhora s’iniciaa Secretaria de Medi Ambient i Sostenibilitat. El seu una nova etapa amb una nova filosofia de treballar iorganigrama és el següent: d’oferir un servei cada vegada millor als nostres associats. Els nostres associats són els beneficiaris directesHble. Sr. Lluís Recoder i Miralles d’aquest Sistema de Qualitat i són ells els que ens podenConseller Departament de Territori i Sostenibilitat fer també millorar dia a dia, utilitzant tots els canalsSr. Pau Villòria i Sistach de comunicació que els oferim per fer-nos arribar els seus suggeriments, conformitats/disconformitats deSecretari General de Territori i Sostenibilitat les gestions que els fem en el dia a dia i responent lesSr. Josep Enric Llebot i Rabagliati enquestes que periódicament els poguem fer arribar perSecretari de Medi Ambient i Sostenibilitat auditar internament el nostre Sistema.
 6. 6. REPORTATGERECICLATGES PELEGRÍ, S.L. va canviar-lo per un camió marca Ebro-B329536 més potent i més segur pel qual va haver de demanar una pòlissa deSant Vicenç de Castellet (Bages) crèdit...” - comenta el Sr. Bergadà.RECICLATGES PELEGRÍ, S.L., amb el Sr. Pelegrí Bergadà Des de llavors ja s’han produït dos canvis generacionals.Castellà al capdavant, és una de les empreses pioneres Durant l’últim, amb la incorporació de la Sra. Juditen la gestió de residus de la construcció i industrials Bergadà Puig, filla de l’actual administrador, com ade la comarca del Bages. Actualment, i gràcies a la seva Responsable de Qualitat i Medi Ambient, l’empresa hafilosofia d’actuació al llarg de la seva història, es pot afrontat la seva etapa de modernització i adequació aparlar d’un dels principals gestors de la comarca. tota la normativa mediambiental, esdevenint una empresa líder en el sector que està certificada pels seus Sistemes La nostra filosofia: “gestionar els residus dels nostres de Qualitat, segons la norma ISO 9001:2008 i pel seu clients d’una manera seriosa i eficaç, oferint un sistema de Gestió Mediambiental, segon la norma ISO servei de qualitat, complint amb la Normativa Legal i 14001:2004. Mediambiental vigent en cada moment”. “El punt d’inflexió de la nostra empresa es va produir al llarg de l’any 2003, quan vam canviar les nostres instal·lacions a la nova ubicació. Aquí va ser quant realment RECICLATGES PELEGRÍ va créixer en qualitat i servei al nostre client, va ser un canvi en el model de tractar els residus en planta, fent la classificació i el triatge in situ, maximitzant així tots els recursos operacionals i minimitzant els costos de la valorització i tractament dels residus”. Les instal·lacions de la Planta de Reciclatge i Transferència per al tractament de residus es troben situades a la zona industrial del municipi de Sant Vicenç de Castellet. Es tracta d’un solar de 5.000 m² dels quals 1.700 m² són d’edificació i 280 m² destinats a personal i oficines. El pati, de 3.300 m², es troba completament pavimentat, amb sistemes de recollida i tractament d’aigües, complint tots els requisits legals i d’elements de prevenció de la contaminació del seu entorn.Els inicis de l’empresa es remunten a l’any 1954, en RECICLATGES PELEGRÍ, S.L. ofereix als seus clientsel que el pare de l’actual Administrador el Sr. Pelegrí els serveis englobats a l’activitat de l’empresa queBergadà Pujó va iniciar la seva activitat en el negoci de és la recuperació de residus mitjançant classificació ila recuperació de cartró, plàstic, vidre i metalls. “El meu premsatge de paper, cartró, plàstic i tèxtil; classificaciópare va començar a mitjans dels anys 50 amb un camió de vidre, fusta i ferralla; classificació d’enderrocs iChevrolet amb matrícula B27867 i 5.000 pessetes. Més tard, emmagatzematge de frigorífics, ordinadors, bateries,
 7. 7. pneumàtics, cables, fibrociment, envasos, RAEE’S, - Contenidors de 10 m³.aerosols, fluorescents, filtres d’oli, tòners, absorbents, etc. - Pasteres de 12 m³. Empresa autoritzada per l’Agència de Residus com a - Caixes amb tapes de 20 m³. transportista de residus amb el codi T-1713, i com a - Caixes de 30 m³. gestor de residus amb el codi E-858.04. - Contenidors i caixes especials per a fangs.La planta està dotada amb l’equipament, instal·lacions i - Compactadores mòbils.mitjans de transport més avançats tecnològicament en A més, l’any 2008, RECICLATGES PELEGRÍ S.L., va iniciarcada moment per a la gestió de residus produïts per la seva aposta per les energies renovables instal·lanttercers. a tota la coberta de les seves instal·lacions plaquesEquipament: fotovoltaiques per minimitzar el consum d’energia elèctrica. - Bàscules de control d’entrades. Ara, en aquests moments de crisi general, RECICLATGES - Àrees de classificació de residus de la construcció, PELEGRÍ, S.L. continua apostant pel futur i afirma: “Els materials fèrrics i metalls. reptes ens van sorgint a mesura que anem creixent, però - Premsa per a paper, cartró i plàstics. la prioritat és fidelitzar els nostres clients actuals i futurs, - Compactadora estàtica per a escombraries que estiguin contents i segurs que l’empresa que gestiona industrials. els seus residus ho fa amb el màxim rigor possible. Un altre - Cobert per a emmagatzematge temporal de residus punt prioritari és l’obtenció de la nova Llicència Ambiental especials. per poder gestionar més residus dels que agafem actualment - Equip destructor de documents amb garanties, (residus especials, etc.), posar més èmfasi en la nova via de amb el qual s’emeten els corresponents certificats de mercat de la destrucció de documentació confidencial (cada destrucció de documents confidencials. cop més demandada) i acollir-nos al Reglament EMAS en matèria mediambiental Europea”. - Màquina “pelacables” destinada a la neteja de cables elèctrics. Empresa certificada en un Sistema de GestióParc mòbil: Mediambiental ISO 14001:2004 integrat a un Sistema de Qualitat ISO 9001:2008 - Camions porta-contenidors, per a contenidors petits i mitjans des de 1 a 10 m³. De com veu el sector, el Sr. Pelegrí ho resumeix així: - Camions-ganxo, per a contenidors grans des de 10 a “El sector de la recuperació i el reciclatge de residus té 35 m³ amb sistema de ganxo hidràulic. actualment tres reptes que són: augmentar el percentatge de residus valoritzats per minimitzar l’impacte ambiental i així - Camions pop hidràulic i imant incorporat, per a la incrementar la rendibilitat econòmica del sector, lluitar contra recollida “in situ” de diferents tipus de residus. l’intrusisme i les seves conseqüències (competència deslleial) - Furgonetes industrials de 12 i 15 m³ per a la recollida i fomentar les noves tecnologies en maquinària específica per de petites quantitats de residus. a la gestió i el tractament dels residus.” - Carretons elevadors equipats per a la manipulació de bales i palets. El nostre mètode de treball: “oferir al client una gestió integral dels seus residus a través del sistema Presa deMaquinària auxiliar: contacte - Estudi personalitzat - Execució de la gestió del - Pala carregadora FIAT FR 130. residu - Gestió administrativa”. - Màquines Merlo multifuncionals. - Màquina escombradora Fapp 1000T, per a neteja de sòls industrials.Altres equips: - Mini contenidors d’1,25 i 2,5 m³. - Contenidors de 5 m³. - Contenidors jumbo amb tapes de 6 m³.
 8. 8. COL.LABORACIONS Acord de col.laboració ACESER-PREVENCONTROL ACESER i PREVENCONTROL han signat un conveni de col·laboració per l’oferiment i realització dels serveis de prevenció de riscos laborals, CONTENIDORS DE LA VALL DEL TENES S.A. consultoria sistemes de Barri Marles s/n. qualitat i gestió mediambiental 08186 LLIÇÀ D’AMUNT (Barcelona) i formacio en qualitat i en Tel. 93 841 41 48 - Fax 93 841 61 20medi ambient a tots els associats.Condicions especials per als socis que contractin elsseus serveis. Acord de col.laboració ACESER-CERVISIMAG ACESER I CERVISIMAG, Ecogestió del Vallés, S.L. empresa dedicada al Avda. del Vallès, 30 - Lliçà de Vall (08185) manteniment integral de N.I.F. B-63349898 maquinària fixe i mòbil, CODI DE GESTOR E-1050.08 “Grup Conttenes” han signat un conveni de col·laboració pel qual totes les primeres actuacions que esfacin a les empreses associades tindran un descompte del10% sobre les tarifes vigents.CERVISIMAG proposa a les empreses una disminució decostos gràcies al bon manteniment de la maquinària, a travésdel seu MCI-Manteniment Cervisimag Integral-, consistenten un manteniment preventiu que s’assoleix amb un controlexhaustiu de l’estat de les màquines, detecció d’anomaliesi avançament a les avaries per a planificar la correcció deforma preventiva.La característica més destacable del MCI és la seva flexibilitat,es confecciona per a adaptar-se a la seva situació i potabastar: manteniments específics, gestió de tota la flota demaquinària i l’adaptabilitat de serveis (pla individualitzat).El MCI estalvia diners, millora la disponibilitat i com aconseqüència fa que disposi de més temps per a concentrar-se en els aspectes més importants del seu negoci.CERVISIMAG, S.L.www.cervisimag.com Pol. Ind. Adoberies Oest Tel. 93 886 38 10www.cervisimag.com/catalogo_general C. Pirineu, 4-6 Fax 93 886 25 80jordi@cervisimag.com 08506 CALLDETENES www.bou-sl.comTel 973530418- 670420238
 9. 9. AGENDA FIRES 2011 GENERA 11-13 maig 2011, Madrid www.ifema.es/ferias/genera/default.html CONSTRUMAT 16-21 maig 2011, Barcelona - Gran Via www.construmat.com ECOCITY&INDUSTRY 18-20 maig 2011, Barcelona www.ecocity.es IV ENCUENTRO INTERNACIONAL DE LA RECUPERACIÓN 2-3 juny 2011, Barcelona www.gremirecuperacio.org RWM 13-15 setembre 2011, Birmingham www.rwmexhibition.com EXPORECICLA 11 27-28 setembre 2011, Saragossa www.exporecicla.es
 10. 10. ASSOCIA’T i gaudeix SERVEIS DE L’ASSOCIACIÓ de tots Assessorament - Actualització legislativa en matèria de gestió de residus aquests - Actualització legislativa en matèria de transport de mercaderies per carretera - Informació actualitzada sobre ajuts i subvencions serveis! - Resposta a requeriments i expedients sancionadors de l’Administració - Recursos en via administrativa - Recursos de reposició- Assessorament en la confecció i presentació de declaracions de tràmits oficials.- Informació actualitzada de les obligacions de transportistes i gestors de residus- Assessorament sobre gestió i tractament de residus- Assessorament en la gestió de residus a altres comunitats (valorització i tractaments especials)- Assessorament i ajuda Declaració anual de residus industrials (DARI)- Assessorament i ajuda Declaració anual de gestors de residus (DARIG)Gestió- Tràmits i gestions davant l’Administració ( Agència de Residus, Departament Territori i Sostenibilitat)- Tràmits sol·licituds d’ajuts i subvencions.- Tràmits per a la gestió de residus com a subproductes- Gestió gratuïta de la compra i enviament dels diferents documents de gestió dels residus ( Altes, FA, FS...)Altres- Bústia compra-venda via mail i a través del web.- Ofertes col.lectives de productes i serveis.- Poder fer front, a través de l´associació amb mitjans legals i jurídics, a la competència deslleial i a les activitats il.legals.- Estar al corrent de les fires i altres esdeveniments mediambientals amb propostes de viatges organitzats amb importants descomptes.- Poder ésser present, directament o a través de l´associació, en els debats o comissions consultives impulsades per l´Administració per la redacció o revisió dels diferents programes de gestió de residus existents o en la preparació d’avantprojectes de llei que afecten al desenvolupament de la seva activitat.- Rebre un tracte personalitzat davant d’un problema concret que pugui tenir.- Formes comunicació: circulars, butlletins informatius, resum actes Juntes Directives/Assemblees Generals, web i revista InfoACESER.- Formes participació: Assemblea General Socis Ordinària/Extraordinària, Juntes Directives mensuals (mitjançant les propostes que vulgueu fer a les Ordres del Dia establertes), suggeriments/propostes via telèfon/mail/contacte web,...Si ja ets associat, UTILITZA’NS !Si encara no ho ets, demana’ns informació de com associar-te. Imprès a Gràfiques Copyset, SL - D.L. núm: B-22119-2010 TRANSPORT NACIONAL I INTERNACIONAL SERVEIS URBANS - CONTENIDORS - VIABILITAT HIVERNAL C. Gurb, 1 - 08560 MANLLEU (Barcelona) - Tel. 93 881 42 49 - arimbau@teleline.es DADES DE L’ASSOCIACIÓ Centre d’Empreses de Noves Tecnologies Parc Tecnològic del Vallès 08290 CERDANYOLA Tel. 93 582 01 92 - Fax 93 582 01 93 info@aceser.org - www.aceser.org

×