Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Warszawa Jako Beneficjent

649 views

Published on

Published in: Education, Technology
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Warszawa Jako Beneficjent

 1. 1. Warszawa jako beneficjent unijnych funduszy
 2. 2. W najbliŜszym miesiącu… • Projekt „Krakowskie Przedmieście” – podpisanie umowy o dofinansowanie z Wojewodą w wysokości 17 mln zł • Projekt „Skwer Hoovera” – dofinansowanie z Kontraktu Wojewódzkiego (BudŜet Państwa) w wysokości 5 mln zł 2
 3. 3. Wydatkowanie środków 2004-2006
 4. 4. Perspektywa 2004-2006 • Liczba zrealizowanych projektów – 53 projekty ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności – 167 projektów międzynarodowych z programów pomocowych UE • Ogólny dochód (1.10.1008r.) – Do budŜetu m.st. Warszawy- 509 mln zł – Do budŜetu spółek m.st. Warszawy- 156 mln zł 4
 5. 5. Dochód budŜetu m.st. Warszawy ze środków europejskich Skumulowana wartość w latach 2004-2008 600 000 000,00 zł 500 000 000,00 zł 400 000 000,00 zł 300 000 000,00 zł 200 000 000,00 zł 100 000 000,00 zł 0,00 zł 5 2004 2005 2006 2007 2008
 6. 6. Rok 2008 • Ogólny dochód – 367 mln zł • (co stanowi ponad 2 razy tyle co łączny dochód w latach 2004-2006) • Projekty, które zostaną rozliczone do końca 2008 roku: – I linia Metra – Krakowskie Przedmieście 6
 7. 7. Projekt wodno-ściekowy (MPWiK) • Dofinansowanie: – Funduszu Spójności - 992 mln zł • Zwolniony warunek środowiskowy • Podjęte rozmowy o restrukturyzacji projektu • Kluczowe kontrakty: – Modernizacja OŚ Czajka – w realizacji – Budowa stacji utylizacji osadów – w realizacji – Układ przesyłowy – w trakcie kontraktowania – Projekty sieciowe – w realizacji 7
 8. 8. Wydatki w projekcie wodno-ściekowym w latach 2006-2008 600 M ilio n y 500 400 300 200 100 0 IV kw. I kw. II kw. III kw. IV kw. I kw. II kw. III kw. IV 2006 2007 2007 2007 2007 2008 2008 2008 kwartał 2008 lata 8
 9. 9. Projekty inwestycyjne 2007-2013
 10. 10. Pre-umowy • Podpisano 8 pre-umów do projektów z list indykatywnych • Ogólna kwota dofinansowania: – 4 116 mln zł – II linia Metra – 3,2 mld zł – Park & Ride – Obwodnica Środmiejska – II etap Trasy Siekierkowskiej • Jeszcze w tym roku zawarcie umów: – Połączenie kolejowe z Okęciem - (Szybka Kolej Miejska) – Połączenie tramwajowe – Dw. Wileński – Rondo Waszyngtona - (Tramwaje Warszawskie) 10
 11. 11. Projekty przygotowywane w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Tryb konkursowy • ZłoŜyliśmy 20 projektów w konkursach ogłaszanych przez Marszałka Województwa i instytucje centralne • Wartość dofinansowania: – 413 mln zł • 9 projektów z zakresu kultury • 5 projektów z zakresu ochrony zdrowia • 5 projektów drogowych • 1 projekt z zakresy e-usług • W 2008r. planujemy jeszcze złoŜyć 12 projektów – kwota dofinansowania ponad 400 mln zł : • projekt budowy Mostu Północnego • projekty edukacyjne 11
 12. 12. Przykłady projektów inwestycyjnych w trybie konkursowym
 13. 13. Muzeum Warszawskiej Pragi projekt konkursowy • Wartość projektu: – 45 mln zł • Szacowana wartość dofinansowania z POIiŚ: – 22 mln zł 13
 14. 14. Budowa Trasy Mostu Północnego • Planowana wartość całkowita – 1 320 mln zł • Szacowana wartość dofinansowania z POIiŚ – 360 mln zł 14
 15. 15. Projekty społeczne 2007-2013
 16. 16. Projekty przygotowywane w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego • 64 projekty złoŜone (2008r.): • Ogólna wartość projektów złoŜonych • 67,4 mln zł (dofinansowanie 63,3 mln zł) – Do chwili obecnej zaakceptowano 23 projekty o wartości 21,4 mln zł – Pozostałe projekty są w trakcie oceny 16
 17. 17. Przykłady złoŜonych projektów EFS
 18. 18. Mobilny Edukator Warszawski „MEWA” • Cel projektu: – Rozszerzenie oferty edukacyjnej warszawskich szkół o zagadnienia poradnictwa zawodowego – Informowanie o moŜliwościach dalszego kształcenia w kontekście warunków lokalnego i regionalnego rynku pracy • Zakres: – przeszkolenie 20 pracowników Poradni Psychologiczno- Pedagogicznych – objęcie wsparciem 400 szkół w Warszawie – określenie predyspozycji zawodowych u 40 000 uczniów, – pomoc szkołom w tworzeniu SzOK-ów • Całkowita wartość projektu wynosi 2 404 090 zł. 18
 19. 19. Wyjdź do nas program integracji dzieci nauczanych indywidualnie w środowisku szkolnym • Cel: – rozwój nowych form i metod wsparcia indywidualnego i środowiskowego na rzecz integracji społecznej poprzez włączanie dzieci objętych nauczaniem domowym w środowisko szkolne – stworzenie równych szans edukacyjnych poprzez udział w zajęciach pozalekcyjnych i ogólnorozwojowych; • Grupa docelowa: – 100 dzieci niepełnosprawne w stopniu lekkim i umiarkowanym – 4 dzielnice: Bielany, Bemowo, Wola, śoliborz. • Zakres: – Dzieci będą uczestniczyć w 640 godzin zajęć i indywidualnych porad, których celem jest rozwój kompetencji kluczowych • Całkowita wartość projektu wynosi w wysokości 317 006 zł 19
 20. 20. Projekty przygotowywane w ramach NMF/MF EOG • ZłoŜonych zostało 10 projektów • Zaakceptowano 7 projektów – Wartość całkowita 52 mln zł – Dofinansowanie 30 mln zł • Przykłady: – Adaptacja piwnic w kamienicach śródmiejskich na cele kulturalne i społeczne – Warszawskie Ŝłobki 20
 21. 21. Projekty partnerskie – 2008r. • Z innymi miastami – URBES (EFS) - ponad 3 mln zł – Samorządna Polska (EFS) – 9 mln zł • INTERREG – 3 projekty międzynarodowe (m.in. Berlin, Ryga, Tallinn, Helsinki) • Z organizacjami pozarządowymi – 2 umowy partnerskie • Centrum Doradcze EURODOTACJE – adresaci: lokalne organizacje pozarządowe, jednostki miejskie i mieszkańcy Warszawy – wsparcie doradcze – wsparcie finansowe 21
 22. 22. Działania edukacyjne 2007/2008 • Europejskie Wykłady Otwarte – dotychczas 43 spotkania, – Uczestniczyło ponad 1 tys. osób • Warsztaty edukacyjne – 217 przeszkolonych pracowników Urzędu • Wydawnictwa • Newsletter • Baza ofert szkoleniowych • Strona internetowa (www.um.warszawa.pl/europa) 22
 23. 23. Plany na najbliŜsze dwa lata • Projekty indywidualne – POIiŚ/RPO/POIG: – ZłoŜenie wniosków o dofinansowanie dla projektów objętych pre-umowami • Projekty społeczne – POKL: – Projekty systemowe – Projekty konkursowe – Projekty partnerskie 23
 24. 24. Plany na najbliŜsze dwa lata • Projekty konkursowe: – RPO – rewitalizacja, turystyka, edukacja, pomoc społeczna, monitoring środowiska, ochrona zdrowia, kultura, drogi – POIiŚ – kultura, ochrona przyrody, ochrona zdrowia, drogi, transport publiczny, termomodernizacja • Projekty międzynarodowe: – INTERREG IV/EWT – VII Program Ramowy – Europa dla Obywateli – Programy edukacyjne – MłodzieŜ, Uczenie się przez całe Ŝycie 24
 25. 25. Warszawa, dn. 28.10.2008 r.

×