Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Dwa lata Hanny Gronkiewicz-Waltz: polityka społeczna

566 views

Published on

Dwa lata Hanny Gronkiewicz-Waltz: polityka społeczna

Published in: Education, Technology
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Dwa lata Hanny Gronkiewicz-Waltz: polityka społeczna

  1. 1. W TROSCE O KAśDEGO •Opieka nad dziećmi •Przeciw przemocy w rodzinie •Sprawniejsza pomoc w sprawach rodzinnych •Pomoc dla osób uzaleŜnionych, zakaŜonych i zagroŜonych HIV/AIDS oraz bezdomnych •Działania na rzecz osób niepełnosprawnych •Warszawa przyjazna seniorom •Pierwsze podwyŜki dla sektora socjalnego
  2. 2. W TROSCE O KAśDEGO OPIEKA NAD DZIEĆMI • Projekt „mini-Ŝłobki” - więcej miejsc w krótszym czasie (2 lata – 200 miejsc) - 40 mln zł w WPI na adaptację, modernizację i rozbudowę stołecznych Ŝłobków - 2009 r. – kolejne 170 miejsc (Białołęka, Mokotów, Ochota, Śródmieście) • Programy dla dzieci i rodziców ze środowisk zagroŜonych wykluczeniem społecznym oraz warsztaty umiejętności - „Drogowskaz – droga do domu” (stołeczne dworce, Praga Płn. i Praga Płd., Bielany - „Słoneczne podwórka” – tzw. blokowiska (Mokotów, Praga Płd., Wola, Włochy) - Kluby Malucha, „Dobry rodzic – dobry start” • Programy wsparcia rodzin w środowisku - 40 pedagogów rodzinnych - organizacje pozarządowe we współpracy z OPS-ami
  3. 3. W TROSCE O KAśDEGO POMOC DLA DZIECI POZBAWIONYCH OPIEKI RODZICIELSKIEJ • przekształcanie duŜych placówek i dostosowanie ich do ustawowych standardów (2007 – 2008) - 10 mln zł na modernizację - 11 mieszkań filialnych - 8 Rodzinnych Domów Dziecka (w 2006 r. – 2 RDD) • ośrodek wsparcia dla rodzinnych form opieki zastępczej - kompleksowa pomoc - zadanie zlecone organizacji pozarządowej - 600 tys. zł w 2009 r. dla ośrodka • bezpłatne przejazdy komunikacją miejską dla ponad 1800 dzieci z rodzin zastępczych i z rodzinnych domów dziecka (od sierpnia 2008 r.)
  4. 4. W TROSCE O KAśDEGO PRZECIW PRZEMOCY W RODZINIE • Miejski Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2007-2011 - ścisła współpraca z policją, prokuraturą i sądami - szkolenia dla 750 osób - przedstawicieli oświaty, zdrowia, pomocy społecznej, wymiaru sprawiedliwości, NGO - 2 telefoniczne poradnie – Warszawska Niebieska Linia, Poradnia Stowarzyszenia na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” - Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie (od 11. 2008 r.)
  5. 5. W TROSCE O KAśDEGO POMOC DLA OSÓB… • uzaleŜnionych - program leczenia substytucyjnego (terapia metadonowa) 255 osób, 50 tys. zł • zakaŜonych i zagroŜonych HIV/AIDS - 2 nowe punkty anonimowego i bezpłatnego wykonania testu (rocznie 90 tys. zł) - pionierski program mieszkań readaptacyjnych (100 tys. zł na utrzymanie lokali, terapię i pomoc socjalną) • bezdomnych - 500 tys. zł na modernizację i lepsze wyposaŜenie placówek (lepszy standard 2.200 miejsc noclegowych) - 5 mln zł dla organizacji pozarządowych w tym na programy wychodzenia bezdomności - readaptacji społecznej, aktywizacji i mieszkań chronionych
  6. 6. W TROSCE O KAśDEGO DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH • Stołeczne Centrum Osób Niepełnosprawnych (od stycznia 2008 r.) - wszystkie sprawy w jednym miejscu: m. in. orzecznictwo, wnioski, aktywizacja, karty parkingowe, Asystent Osoby Niepełnosprawnej - juŜ 67 tys. osób skorzystało z usług SCON-u • korzystniejszy wieloletni kontrakt na przewóz po raz pierwszy 10 nowych samochodów przez cały tydzień do późnych godzin wieczornych • ułatwienia w załatwianiu spraw urzędowych - oznakowanie pismem Braille’a Urzędu Miasta (drzwi, tablice informacyjne) - kursy języka migowego i szkolenia terenowe „Widziane z chodnika” dla urzędników (m.in. burmistrzowie, dyrektorzy jednostek miejskich)
  7. 7. W TROSCE O KAśDEGO DLA SENIORÓW • partnerska współpraca z organizacjami pozarządowymi - 1,2 mln zł na działalność 11 Uniwersytetów III Wieku - 9 nowych Uniwersytetów III wieku rocznie z oferty korzysta ok. 4 tys. seniorów • program „Warszawa Przyjazna Seniorom” - nowe formy aktywności w dzielnicowych ośrodkach kultury, w Pałacu Kultury i Nauki - lokalne projekty w 10 dzielnicach – m. in. Aktywny i bezpieczny senior, Centrum Integracji i Aktywizacji Seniorów, Rembertowska Akademia Seniora juŜ teraz z oferty korzysta ponad 3 tys. seniorów
  8. 8. W TROSCE O KAśDEGO DLA SEKTORA SOCJALNEGO • po raz pierwszy od 2003 r. podwyŜki dla pracowników Ŝłobków, domów pomocy społecznej i placówek opiekuńczo-wychowawczych • 2008 r. - ponad 5,4 mln zł na podwyŜki • 2009 r. - 6,5 mln zł na kolejne etapy podnoszenia wynagrodzeń

×