Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Dwa lata Hanny Gronkiewicz-Waltz: Kultura w Warszawie

1,212 views

Published on

Published in: Education, Technology
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Dwa lata Hanny Gronkiewicz-Waltz: Kultura w Warszawie

 1. 1. listopad 2008 Warszawa miastem kultury Miejska Strefa Kultury. Fot. D. Senkowski 1
 2. 2. I. BudŜet Biura Kultury 2
 3. 3. WYDATKI BIEśĄCE BIURA KULTURY W LATACH 2006-2008 w zł Wykonanie Plan po zmianach % Projekt budŜetu % wzrostu 2007 roku na 2008 rok wzrostu na 2009 rok Dotacje celowe z budŜetu na finansowanie lub 16 843 919 26 485 484 157,24% 30 200 000 114,0% dofinansowanie zadań zlecownych NGO Dotacje celowe na organizację przedsięwzięć w porozumieniu z innymi jednostkami sektora finansów publicznych (m. in. Akademię Sztuk 496 820 6 390 800 1286,34% 6 030 000 94,4% Pięknych,Teatr Narodowy, Instytut Teatralny im. Z. Raszewskiego) dotacje celowe na dofinansowanie zadań w ramach porozumienia z Urzędem Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego (m. in. dofinansowanie przedsięwzięć 1 427 220 1 321 000 92,56% 800 000 60,6% realizowanych przez Mazowieckie Centrum Kultury i Sztuki, Operę Kameralną, Muzeum im. A. Mickiewicza, Bibliotekę na Koszykowej) Pozostałe instytucje kultury (Stołeczna Estrada, Dom Spotkań z Historią, 26 493 065 37 709 818 142,34% 33 900 000 89,9% Instytut Kresowy, od 2008 roku: Sinfonia Varsovia, Centrum Myśli Jana Pawła II) ) Staromiejski Dom Kultury 3 430 000 4 195 000 122,30% 3 350 000 79,9% Teatry 89 445 060 97 454 600 108,95% 92 141 000 94,5% Muzea (M. Historyczne, M. Karykatury, M. Historii śydów Polskich, Muzeum Powstania 25 044 000 27 816 423 111,07% 28 293 000 101,7% Warszawskiego) Realizacja zadań biblioteki powiatowej poprzez 530 000 530 000 100,00% 600 000 113,2% powierzenie zadań Pozostałe wydatki Biura 2 102 545 10 284 800 489,16% 17 536 000 170,5% RAZEM 165 812 629 212 187 925 127,97% 212 850 000 100,3% 3
 4. 4. II. Współpraca pozarządowymi z organizacjami 4 Festiwal Re:Wizje, Teatr Montownia. Fot. Monika Zamięcka
 5. 5. Wartość dotacji udzielonych przez Biuro Kultury z budŜetu Miasta St. Warszawy organizacjom pozarządowym w latach 2007-2009 Wartość dotacji udzielonych przez Biuro Kultury z budŜetu Miasta St. Warszawy organizacjom pozarządowym w latach 2007-2009 35,0 Rok 2007 2008 (plan)2009 (projekt budŜetu) Warstość 30,0 dotacji 17,0 26,4 30,2 25,0 30,2 Wartość dotacji w tys. zł 14,2% 26,4 20,0 12,5% 15,0 17,0 10,2% 10,0 5,0 0,0 2007 2008 (plan) 2009 (projekt budŜetu) 5
 6. 6. Wieloletnie projekty artystyczne wykraczające poza jeden rok budŜetowy rozstrzygnięte w 2008 roku: 1. Realizacja prestiŜowych festiwali i przeglądów artystycznych, o zasięgu międzynarodowym i ogólnopolskim, podkreślających stołeczną funkcję Miasta. 2008 – 10 000 000 zł 2009 – 10 200 000 zł 2010 – 10 300 000 zł 2. Upowszechnienie twórczości artystycznej w formie wspierania produkcji oraz eksploatacji teatralnych teatrów nieinstytucjolnalnych, działań muzycznych oraz innych przedsięwzięć artystycznych. 2008 – 2 000 000 zł 2009 – 2 100 000 zł 2010 – 2 200 000 zł 3. Promocja wydarzeń kulturalnych oraz kultury warszawskiej w formie zintegrowanych systemów informacji kulturalnej. 2008 – 500 000 zł 2009 – 550 000 zł 2010 – 600 000 zł 6
 7. 7. „Upiór w operze”, źródło: www. teatrroma.pl „Zapasiewicz gra Becketta”, źródło: www.powszechny. art.pl III. Zmiany w warszawskich teatrach – pierwsze efekty 7
 8. 8. Przeprowadziliśmy zmiany na stanowiskach dyrektorów kilku miejskich teatrów. Zaledwie po jednym sezonie dostrzec moŜna pozytywne efekty tych zmian. Teatr Dramatyczny im. Gustawa Holoubka • Festiwal „Warszawa Centralna – Stygmaty Ciała” • Głośne premiery: „Borys Godunow”, „Alicja” i wznowienie spektaklu „Szczęśliwe dni” • Szkoła mistrzowska Krystiana Lupy Teatr Na Woli • Przyciągnięcie młodej publiczności spektaklami o tematyce społecznej • Współpraca z teatrami offowymi w ramach projektu Wola w offsecie • Projekt teatr w internecie 8
 9. 9. IV. Zintegrowany System Informacji Kulturalnej 9
 10. 10. Portal www.kulturalna.warszawa.pl, działający od września 2008 roku, został stworzony przez Biuro Kultury we współpracy z Telefonicznym Informatorem Kulturalnym z myślą zarówno o mieszkańcach jak i osobach spoza Warszawy, chcących korzystać z jej oferty kulturalnej. Obecnie portal zawiera informacje o wydarzeniach kulturalnych mających miejsce w stolicy i stwarza moŜliwość szybkiego wyszukiwania wydarzeń z określonych dziedzin czy dla określonych grup wiekowych. W najbliŜszym czasie planujemy: - współpracę z instytucjami i środowiskami umoŜliwiając samodzielne umieszczanie na portalu informacji o proponowanej ofercie, - wprowadzenie newslettera, - rozbudowanie moŜliwości związanych z treściami multimedialnymi (zdjęcia, filmy, pliki dźwiękowe). 10
 11. 11. V. Warszawa jako mecenas kultury
 12. 12. Mecenas Kultury Warszawy – za wspieranie przedsięwzięć artystycznych i kulturalnych Nagroda Literacka Miasta Stołecznego Warszawy – powrót do tradycji przedwojennych Miasta jako fundator nagród w prestiŜowych przedsięwzięciach kulturalnych: Nagroda im. Kościelskich, Nagroda Prezydenta m.st. Warszawy, Polish Film Festiwal w Los Angeles (2007, 2008); Warsaw Grand Prix , 24. Międzynarodowy Festiwal Filmowy Grand Prix w Międzynarodowym Triennale Sztuk Graficznych im. Tadeusza Kulisiewicza; Fryderyki i Feliksy 12
 13. 13. Stypendia Przyznawanie stypendiów to jedno z priorytetowych zadań Biura Kultury. Przygotowywany system stypendialny pozwoli realizować artystyczne projekty najbardziej obiecującym, oryginalnym twórcom nie reprezentującym Ŝadnej instytucji czy organizacji pozarządowej. To niezbędne wsparcie dla artystów, których warto pozyskać dla stołecznej Warszawy. Stypendia to krok ku fundamentalnej zmianie w polityce kulturalnej miasta – zwrócenie uwagi na to, co w kulturze nieinstytucjonalne, a twórcze i oryginalne. 13
 14. 14. VI. Infrastruktura kultury 14
 15. 15. Wykupienie budynku Teatru Współczesnego, Zakończenie remontu w Teatrze Rampa, Wykorzystanie obiektów postindustrialnych w Koneserze na cele edukacyjno-artystyczne, Organizacja konkursu na projekt architektoniczny siedziby Teatru Nowego, 15
 16. 16. VII. Na arenie międzynarodowej 16 Orkiestra Sinfonia Varsovia, Sztokholm Fot. Janusz Marynowski
 17. 17. • Aktywność w stowarzyszeniach międzynarodowych: Eurocities (Warszawa wiceprzewodniczący Forum Kultury), Baltmet, Klub Strasburski, Udział w Europejskim Roku Dialogu Międzykulturowego 2008, • Promocja kultury za granicą: Dni Warszawy w Kijowie, Dni Warszawy w Pradze, Wystawa „Ku Wolności” w Chicago, Sinfonia Varsovia na Ostersjofestival w Sztokholmie, • Projekty międzynarodowe w Warszawie: Prezentacja Budapesztu w Warszawie, Projekt „Coexistence” , Konferencja Europejskiego Forum Sztuki i Dziedzictwa w Warszawie 17
 18. 18. VIII. Ochrona dziedzictwa kulturowego 18 ”Tu się nigdy nic nie zmieni’68” - Dom Spotkań z Historią. Fot. Krzysztof Gumul
 19. 19. • Rozszerzenie działalności nowoczesnych placówek kulturalnych (Muzeum Powstania Warszawskiego, Dom Spotkań z Historią, • Renowacja Muzeum Walki i Męczeństwa w Palmirach (Oddział Muzeum Historycznego m.st. Warszawy) • Realizacja projektów upamiętniających postaci i wydarzenia: organizacja uroczystych obchodów 65 rocznicy wybuchu Powstania w Getcie Warszawskim, Rok Wyspiańskiego (spektakle, wystawy), Film dokumentalny o Henryku Warsie, film o generale Emilu Fieldorfie ps. „Nil”, włączenie się w obchody Roku Herberta, wystawa upamiętniająca 200. letnią rocznicę Księstwa Warszawskiego w Muzeum Armii w ParyŜu (projekt realizowany z Zamkiem Królewskim w Warszawie). 19
 20. 20. Nowe projekty Biura Kultury Europejska Stolica Kultury 2016 Projekt Chopin 2010 3-letnie konkursy dla organizacji pozarządowych na lata 2009-2011 Stypendia Monitoring kultury warszawskiej 20

×