Fekete Ignácz A szabadkőművesség rövid története

879 views

Published on

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
879
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
6
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Fekete Ignácz A szabadkőművesség rövid története

 1. 1. ASZABADKŐMŰVESSÉG RÖVID TÖRTÉNETE. ÍRTA FEKETE IGNÁCZ. BUDAPES T NEUMAYFR EDE K Ö N Y V N Y O M D Á J A 1891
 2. 2. Du wirst doch nicht glauben, dass die Freimaurer immer Freimaurerei gespielt? L e s s i n g. ELŐSZÓ. A szabadkőművesség történetét megírniannyi, mint az emberiség történetét megírni.A szabadkőművesség olyan régi, mint azemberi társadalom. E kettőnek a sorsamindig kölcsönhatással volt egymásra.Minden polgári társadalomnak mindenidőben meg volt a maga szabadkőmű-vessége, és a milyen volt a társadalom,olyan volt szabadkőművessége is. Egész-séges államélet jele a szabadkőművességvirágzása. És akár tűrje az állam, akárnem, a szabadkőművesség az állambantitkon vagy nyíltan, de mindig meg volt,megvan és mindig meglesz.
 3. 3. —4— Paradoxonnak fog ez a gondolat feltűnni.Ha a szabadkőművesség mindig megvolt,honnan van az, hogy történetét ily rövidenlehet előadni? és ha a szabadkőművesség olyrégi, mint az emberiség, hogy lehet az,hogy csak az utolsó századokban van tör-ténete? Ezeket a kérdéseket fogja és nemok nélkül felvetni az olvasó. Teljesen elis-merem e kérdéseknek nemcsak jogosult-ságát, hanem észszerűségét is. És nehogyellenmondásnak lássék az, a mi e kérdésbenés az a mi az általam elmondottakban fog-laltatik, mindjárt kezdetben kívánom elosz-latni a látszólagos contrastot. Az, a mit szabadkőművességnek mondunk,az a mi tulajdonképen a szabadkőművesititkot képezi (szabadkőművesi titkot azért,mert ha akarnók se tudnók elárulni), azrégi, mint a társadalom. Ennek a történeteegy az emberi művelődés történetével. Aszabadkőművesség nyilvánulásai azonban: aformák, a melyekben a szabadkőművesitörekvéseket egyesek megvalósítani igyekez-tek, a titkos jelek, melyek által azok, akiket szabadkőműveseknek lenni vélünk, egy-
 4. 4. —5—mást megismerhetik, egyszóval a külső alak-zat, a melyben a szabadkőművesség intéz-ménynyé válni igyekszik: ezek mind újakés ezek története röviden összefoglalható.Nem a szabadkőművességnek, mint ide-ális foglalatnak, dióhéjra szorított történeteakar tehát e kis munka lenni. Csak aszabadkőművesi intézmény alakulását óhaj-tom benne előadni. Járt utat látok magam előtt, midőn mun-kám írásához hozzáfogok. Nincs is szán-dékomban az eredetiség. Ha egyben-más-ban eltérek azoktól, a kiknek nyomain járnifogok, az csak annyiban lesz, hogy igyek-szem majd a mesét a valótól megkülön-böztetni, és hogy állandóan szemem előtt tar-tom, a mennyire csak lehet, a hűséget atörténeti igazsághoz. Talán megsértemezzel a traditiókhoz való ragaszkodás mél-tánylandó érzését másokban. De ezek előttmentsen ki az, hogy a szabadkőművességörök igazságai nem vesztik el messze vilá-gító fenyőket akkor sem, ha e fény külsőalakulatai nem nyúlnak is vissza mesésősidőkbe. Villamosság mindig volt a ter-
 5. 5. —6—mészetben. De csak a legutóbbi emberöltőalatt találta meg a kutató ész alkalmazásá-nak módját. Ki lesz oly botor, a ki többrefogja becsülni a villamos erő áldásait akkor,ha elhitetik vele, hogy már régidők ótahasználják?! Budapest, 1891. ápr. 9. Fekete Ignácz.
 6. 6. Du wirst doch nicht glauben, dass die Freimaurer immer Freimaurerei gespielt? L e s s i n g. ELŐSZÓ. A szabadkőművesség történetét megírniannyi, mint az emberiség történetét megírni.A szabadkőművesség olyan régi, mint azemberi társadalom. E kettőnek a sorsamindig kölcsönhatással volt egymásra.Minden polgári társadalomnak mindenidőben meg volt a maga szabadkőmű-vessége, és a milyen volt a társadalom,olyan volt szabadkőművessége is. Egész-séges államélet jele a szabadkőművességvirágzása. És akár tűrje az állam, akárnem, a szabadkőművesség az állambantitkon vagy nyíltan, de mindig meg volt,megvan és mindig meglesz.
 7. 7. —8— Csak az újkorban, mely az egyéni sza-badság eszméjét ébresztette fel az emberi-ségben, találkozunk oly csoportjaival a ki-válóbbaknak, a kik elismerve a mindenbármily jól kigondolt társadalmi szervezet-tel együttjáró és attól elválaszthatatlanhátrányokat, nem a társadalmi szervezetmegváltoztatásával óhajtják az emberiséghaladását előmozdítani, hanem a társadal-makat alkotó egyének javításával és műve-lésével igyekeznek enyhíteni a társadalmialakulatok káros hatásait. E csoportok a tizenhatodik század ele-jén összébb verődtek, társas körökké ala-kultak és czélul tűzték ki az emberiséghaladásának philosophiai és humanisticuseszközökkel való előmozdítását. Az ő kö-rükben ápolásra talált a nemesnek és szép-nek minden eszméje. Az emberi tehetségneklegmagasabbra való fejlesztésén működtekés az ember képességeinek összhangzásbahozatala volt törekvésük. Az emberiségnekösszes vallásait, nemzetiségeit, társadalmiosztályait egygyé akarták forrasztani azzal,a mi minden embernek egyformán magasz-tos: a tiszta erkölcs, a felvilágosodottismeret, a jóság és az emberszeretet esz-méivel. Az ember méltóságának megóvásavolt igyekezetük egyik czélpontja és hogyaz emberi méltóságot mindenkiben meg
 8. 8. —9—tanulják becsülni, az általános egyenlőségelérése felé törekedtek. Az egyén képes-ségeinek teljes kifejtésén dolgozva, lobogó-jukra kellett írniok a legmesszebb menőszabadság jelszavát. Az emberiség felvilá-gosodásán óhajtván dolgozni, meg kellettküzdeniük az előítéletekkel. Ezek az eszmék, ezek az irányelvek voltakazok, a mik a modern szabadkőművesség elsőharczosait társasággá alakították és ezek azeszmék azok, a melyek a szabadkőművesség-nek mai alakulatában is létalapját képezik.Számtalan eszménye van az emberi lélek-nek. Ez eszmények emberi gyarlóság szerintlehetséges megvalósítása a szabadkőműves-ség. Kazinczy szerint a »kőművesség oly társaság, mely kis karikát csi-nál a legjobbszívű emberekből, melyben az emberfeledi azt a nagy egyenlőtlenséget, mely a külsővilágban van, melyben az ember a királyt és alegalacsonyabb rendűt testvérének nézi, melybenelfelejtkezik a világ egyenetlenségei felől . . . mely-ben sokkal biztosabb barátokat lel, mint a külsővilágban, melyben kiki igyekszik emberbarátai nyo-morúságán könnyíteni . . . Meg vagyok győződve,hogy ez a legtökéletesebb iskolája az emberi szívnek.« A szabadkőműves szövetség csak kifeje-zője, alakulata a szabadkőművességnek. Aszövetség alkotása változhatik a korral, a
 9. 9. — 10 —szabadkőművesség változatlan, örökkévaló.A szövetség megszűnhetik, az eszme meg-marad. A szabadkőművesség a »— — nap egy hatalmas fénysugára, Neve: Igazság! Czélja: Népszabadság! S jeligéje az Úrnak szent igéje, Melylyel megalkotá az új világot: »Legyen világosság!«*) A szabadkőművesség ez eszméje alakítottameg a szabadkőművesek szövetségét, ezta gyakran rágalmazott, gyakran félreismert, gyakran üldözött szövetségét a jóknak éslegjobbaknak, szövetségét azoknak, a kikszívöket minden szép és nemes iránt fogé-konynyá akarják tenni. Ez a czél képezi a munka czélját; aszabadkőműves munkáét melyet munká-nak neveznek, oly munkának, a mely sohael nem készíti azt, a min dolgozik, a melycsak tökéletesebbé kivan tenni. Szabadkőművesi titok nincs. Titkot csak azismertető jelek, az összejövetelek formái és aszokások képeznek. A szövetség mint egyesületelismert nyilvános társaság. Alapszabályait azegyes kormányok az egyes államok egyesületitörvényei szerint jóváhagyták, alapelve, tör-ténete minden művelt ember előtt ismeretes. *)Váradi Antal: » I s k a r i ó t h . » Tragédia ötfelvonásban. I. felvonás. 3. jelenés.
 10. 10. A SZABADKŐMŰVESSÉG KEZDETEI. A szabadkőművesség első eredetének tör-ténetét mondák veszik körül. Homálybaburkolja ez eredetet az emberi kedély mys-ticismusra való hajlandósága, a feljegyzésekhiánya és a rég elmúlt idők eseményeirőlmaradt hagyományok ellenőrizhetetlensége.Az egyes történetírók vagy túlságosanmennek vissza a régi időkbe kutatni aszabadkőművesség alakulatának eredetét,vagy nagyon is közel keresik a történetiokiratokat. Anderson a bibliai Ádámnál kezdi aszabadkőművesi történetírást s a szabad-kőművesség történeteként az építészet tör-ténetét adja elő czéhmondák alapján. Olivéra világ teremtése előtt való időbe helyezia kőművesség kezdetét. Mások a pythago-reusoknál, az essenusoknál, Jézus Krisztus-nál, Salamon temploma építésénél, Paynea doridáknal, Ramsay a templomosoknál
 11. 11. — 12 —vélik felfedezni az első szabadkőműveseket.Krause a római építészet alapszabályaibankeresi szabadkőművesség formáit, Grandidiea német kőfaragók egyesületeit tartja a sza-badkőművesség szülőanyjának. Lenoir ésSchauberg az indusok és egyptusok mys-teriumaiból keletkezettnek tartják a szabad-kőművességet. Tény az, hogy a szabadkőművességhezhasonló egyesülésekkel már a legrégibbidőkben, sőt történelem előtti időkben istalálkozunk. De ez egyesületek mind változ-tak, az egyének, az idők és a viszonyokfelfogásai szerint. A szabadkőművességhez hasonló egyesü-letek alapító oklevelei csak a XIV. szá-zadból találhatók. Az eddigi kutatásokszerint a legrégibb kőmívesi okirat a Hali-well által megtalált okirat a XIV. századderekáról, azután a strassburgi kőfaragókszabályzata 1459-böl, továbbá a Cooke láltal megtalált okirat a XV. század végérőlés a skót szertartás a XVI. század elejéről.Van még számos okirat a XVII. és XVIII.századból, többek közt a Dowland-féle, aHarleyan-féle, a yorki páholyban és a britmúzeumban őrzött több rendbeli irat éstöbb más. Ez okiratok közül majdnem megannyimondákat tartalmaz. A legrégibb szabad-
 12. 12. — 13 —kőművesi alkotmány az Anderson-féle sze-rint a kőművesség kezdetei visszanyúlnakLámechig. Ennek két fia Jubal és Tubal-kain találta fel a geometriát és a kovács-mesterséget, melyeknek elveit felírták kétkőoszlopra. Az özönvíz után ez oszlopokatHermes találta meg. Tőle átszállt a tudo-mány Nimródra, erről Ábrahámra, errőlismét Euclidesre és erről Dávidra, kinekhalála után Salamon alapította meg a kő-müvesség alapelveit. Salamon szétküldte avilágba a kőműveseket. Ezek közül a tantNinus Graecus (Channon) hozta Franczia-országba. Angliában pedig Szt. Albán hono-sította meg, de ennek rendszerét Athelstankirály idejéig elfeledték. Ez, és kivált fiaEdwin nagy híve volt a kőművesmester-ségnek és az utóbbi különböző előjogokatadott a kőműveseknek. Edwin herczeg körül ismét egész monda-kör fűződik. York városában már a XII.században volt építésziskola és I509-benkét kőfaragó műhely állt fenn. Edwinatyjától szabadalomlevelet kapott a kőmű-vesek részére s az ő vezetése alatt szépenvirágzott a kőművesség. De a királyt aa szabadkőművesek gyülekezetei későbbaggodalomba ejtették s mások felbujtásárali addig üldözte Edwint, míg ez öngyilkossánem lett.
 13. 13. — 14 — Mások szerint az első kőművesi titkostársaság a magdeburgi székesegyház alapí-tásakor (1211-ben) alakult, Milner pedigazt mondja, hogy Lucy püspök létesítetteWinchesterben (1202-ben) az első kőművestársaságot. Ismét mások Albertus magnusttartják az első kőművestársaság megalapító-jának Kölnben 1249-ben. A német kőfaragókokirataiban foglalt elvek és formák tényleghasonlítanak a kőművesség elveihez és külsőformáihoz, symbolumaik nagyrésze is meg-egyező. De a kőfaragók testvéresüléseivelmár a XVI. században nem találkozunk.Czéheik megszűntek titkosak lenni. A német kőfaragók egyleteiből tehát nemeredhetett a kőművesség. Bölcsője, szülő-hazája tényleg Anglia. III. Edward királyuralkodása 25. évében I35o-ben hozottegyik parlamenti határozat foglalkozik akőművesekkel. Különbséget tesz a kőfara-gók (rough-mason) és a képfaragó (freemason,freestone-mason) között. Ez utóbbiak azokvoltak, kik az épületek szabadon álló köveitdolgozzák ki. De ez az acta csak mintmesteremberekkel foglalkozik velök s úgy ezmint sok más későbbi határozat eltiltjatitkos gyülekezeteiket. Tény az, hogy a kőművesek mesterségesok ideig titokzatos volt. Fentartotta magáta monda nálunk is, hogy a kőépületek csak
 14. 14. — 15 —akkor számíthatnak tartósságra, ha azokbaélő lényt falaznak be. A kőfaragók min-dig nagyra becsülték művészetöket, titkosgyülekezeteket tartottak, titokban tartottákfortélyaikat és lehet, hogy a szabadkőmű-vesség külső alakulatai tőlük vették ere-detőket. A skót szabadkőművesek legalábbezt tartják. Szerintök a tulajdonképeni kő-művesek (freemasons) nem kőműveseket isfelvesznek titkos szövetségükbe (acceptedmasons) s ezekből alakultak a páholyok.A franczia kőművesek szerint a keresztesháborúkig vihető vissza a kőművesség ere-dete s összeköttetésben áll Szent Jánosrendjével, a máltai lovagrenddel. Molay-nak a templomosok Nagymesterének halálaután alakult volna a szövetség és innenerednének a magas fokok. Lessing azt tartja, hogy a szabadkőmű-vesség nem is hozható összeköttetésbe akőműves mesterséggel. A «Mase» szóangol-szász nyelven asztalt jelent, tehátasztaltársaság a «masoney». Német-angolszokásból keletkezett a szabadkőművességaz asztaltársaságokból, melyek legrégibbjevolt az Arthur király lovagtársasága, a kerekasztal lovagjai. Bármikép legyen is, a szabadkőművességa megvan. Törekszik nagy czéljai felé.
 15. 15. — 16 —Minek kutassunk mondák közt, szemfény-vesztők hamisításaiban. A szabadkőműves-ség mai alakulása, bárhonnan keletkezettis, megfelel mai viszonyainknak, és nincsszükségünk rá, hogy homályba burkolteredetét feszegessük. Történetileg megállapított tény és való-ság az, hogy az első angol nagypáholy1717-ben alakult négy régi londoni páholyegyesüléséből. Innen kezdődik a mai sza-badkőműves szövetség története. BölcsőjeAngolország. Innen terjedt el világosságaa föld kerekére.
 16. 16. A MAI S Z A B A D K Ő M Ű V E S S É G I. Nagybritánnia. Már 1663-ban kezdték A n g l i á b a n apáholyokat újjáalakítani. Európa akkorforrongásban volt. A vallási kérdések, aphilosophia fellendülése felizgatták a kedé-lyeket. Mindenki kereste az igazság útját.Különféle vallásos egyesületek, secták, fele-kezetek alakultak. E vallásos egyesületekegységesítésére törekedett Andreae németapát, a ki egy munkát bocsátott közre,melyben kifejezi azt a kívánságát, hogy azösszes rendekből titkos társaság alakuljona humanizmus, hazaszeretet és vallásos érzü-let ápolására. E műve nagy hatást tettegész Európában. Annak alapján alakultaka rózsakeresztes rendek. Ezek a társaságokazonban elfajultak. Aranycsinálás, a bölcsekkövének keresése, életbalzsam főzése lett aczéljuk és a hívőket igyekeztek kiaknáznia vezetést kezükbe ragadó szélhámosok.
 17. 17. — 18 —Andreae nem bírta kivenni ezek kezéből atársaságok vezetését és megérte eszméinekelfajulását. Comenius Amos a nagy paedagog szö-vetkezett vele. «Pansophia» és «Pangersia»czímű műveiben rakta le az eszméket,melyek a szabadkőművesség vezérelveivéválnak. Az angol kőfaragók társaságába be-lépett és elfogadott kőművesek kiszorí-tották onnan a kőfaragó mestereket. Átala-kultak a páholyok s új alkotás vált belőlük.Eszméiket azonban az elfogadott kőműve-sek a páholy akkori alakulásában nem vol-tak képesek keresztül vinni. Reformálnikellett az intézményt. Meghagyták a szo-kásokat, az alakzatokat, hogy megtart-hassák a régi czéheknek megadott kívánsá-gokat, de a formákat symbolumokká tettéks életet öntöttek beléjük új eszméikkel.Desaguilier természettudós, Payne régészés Anderson theologus kezdték meg az átala-kítást 1717. jan. 24-én. Egyesítették a négyLondonban fennálló páholyt nagypáholylyás ugyanoly tiszteket adtak neki mint a régipáholyoknak voltak (nagymester, h. nagy-mester, első és második felügyelő stb.)kimondták, hogy a nagypáholy engedelme lnélkül új páholy nem alakulhat.
 18. 18. — 19 — A régi elvek (old charges*) kifejtették azúj szövetség czéljait és föladatait: »A kőműves hivatásánál fogva köteles azerkölcsi törvényeknek engedelmeskedni s ha jólismeri művészetét, nem lesz se dőre istentagadó,se vallástalan kéjencz. Jóllehet a régi időben akőművesek minden országban kötelesek voltakországuk vagy nemzetök vallását követni, bármilyenlett légyen is, most hasznosabbnak látszik, ha csakannak a vallásnak a követésére kötelezik őket, amelyben minden ember megegyez, de külön néze-teiket meghagyják, azaz legyenek jók, hívek, becsü-letesek és tisztességesek, akármilyen név vagy meg-győződés különbözteti is meg őket. Ezáltal a kő-művesség a különben egymástól folyton távol élnikénytelen emberek egyesülésének központja és ahű barátság létesítésének eszköze lesz. * Ezzel vált a szabadkőművesek testvéri-sége a kőfaragó mesterségtől elválasztotttisztán emberi czélok felé törekvő szövet-séggé. Az első nagymesterré 1717. jún. 24-énker. Szt. János napján Say ért választották.A jövő évben Payne, utána Desaguiliers és *) The Charges of a Free Mason extracted fromthe ancien Records of Lodges beyond Sea, andof those in England, Scotland and Ireland, forthe Use of the Lodges in London: To be read atthe making of New Brethren, or when the Mastershall order it.
 19. 19. — 20 —megint Payne lett nagymester. Alatta tizen-kettőre szaporodott a páholyok száma. Anagy mesteri széken 1721-ben Montaguherczeg lett nagymesterré. Az ő kalapács-vezetése idején készült Anderson alkotmány-könyve, melyet húsz páholy ismert el smelyet Londonban 1723-ban »The Con-stitutions of the Freemasons« czímmel ki-nyomattak. Így bontakozott ki a mondák homályosködéből a mai szabadkőművesség. Nemczélunk hosszasabban időzni az egyes pha-sisok mellett. Apró és munkánk feladatántúlmenő részletek előadására vezetne, haerre vállalkoznánk. Csak a főbb mozza-natok kiemelésére szorítkozunk. A nagypáholy alakulása után sok zavarkeletkezett. A történetírás e zavarok okaitmég nem derítette fel. Körülbelül 1724táján alakult Angliában a Gormogonokszövetsége, mely egy káptalant létesített,de 1738-ban feloszlott. A tulajdonképenizavart azonban egyes kőművesek szabály-talan felvétele, a yorki nagypáholy alapí-tása és a szakadások okozták. A yorki nagypáholy volt különösen az,mely közel száz évig tartó szakadást idé-zett elő az angol szabadkőművességben.Yorkban régóta állott fenn páholy. Ez apáholy 1725-ben nagymestert választott.
 20. 20. — 21 —nagypáholylyá alakult s új alkotmányt ké-szített. E nagypáholy kevés tevékenységetfejtvén ki, az angol nagypáholy 1734-benengedélyt adott Yorkban új páholy alakí-tására, a mi alkalmul szolgált a régi nagy-páholy volt tagjainak a yorki nagypáholyfelelevenítésére. Ez 1761-ben meg is tör-tént. Ettől fogva a szakadatlan súrlódásokegész lánczolata követte egymást az angolkőművességben, mely két felekezetre sza-kadt. E viszály egész 1813-ig tartott, aa mely évben megtörtént a két ritusú angolkőművesség egyesülése. Időközben az angol szabadkőművességmegkísértette a parlament által való elis-tmertetését 1767-ben, de sikertelenül; fel-építette 1775-ben a szabadkőművesek londonitemplomát, elfogadta a három első fokfelett álló Royal Arch fokot, megalapította1788-ban a még ma is virágzó szabad-kőművesi leánynevelő intézetet és több hasz-nos intézményt létesített. A két rítus kibékülése után nagy lendü-letet vett az angol szabadkőművesség.Megalkotta 1834-ben a szabadkőműves!fiúiskolát és azóta jelentékeny szabadkő-művesi tevékenységet fejt ki. Működésefőleg a közjótékonyságra terjed, de e tekin-tetben bámulatos eredményeket képes fel-mutatni. Tagjai közt vannak Anglia leg-
 21. 21. — 22 —kiválóbb emberei. A királyi ház, a tengerészet,a hadsereg, a tudomány, a művészet, agentry, a polgárság, ipar és kereskedelema legjelesebb nevek által vannak a szövetségben képviselve. Sussex herczeg nagymestersége alattkezdődött e fellendülés, melyet csak itt-ottzavarok meg apró, de gyorsan kiegyenlítettsúrlódások. Sussex herczeg halála utánDundas, Zetland grófja vezette az angolszabadkőművesség ügyeit. Alatta épült azúj páholypalota Londonban s létesült aszabadkőművesi régészeti intézet. Utánade Grey and Ripon gróf vette át a nagy-mesteri tisztet, jelenleg pedig a walesiherczeg áll az angol szabadkőművességélén. Az United Grand Lodge of England-nakmost 42 tartományi nagypáholya vanAngliában és 76 kerületi nagypáholyagyarmatokban. Londonban van 366, avidéken 1153, külföldön (Gibraltár, Maltaés Cyprus szigetén, Törökországban, Tunisz-ban, Egyptomban, Indiában, Chinában,Japánban, Dél-Afrikában, Kelet-Indiában,Észak- és Dél-Amerikában, és Ausztráliában)324 polgári és 6 katonai páholy. A testvé-rek száma meghaladja a negyedfélszázezret.Mintegy 300 páholy most vált meg az
 22. 22. — 23 —anyapáholytól, miután a gyarmatokbanönálló nagypáholyokat alakítottak. Az egyesült nagypáholylyal baráti viszony-ban van a Supreme Grand Chapter ofRoyal-Arch-Masons (a magas fokú kőműve-seknek legfelső káptalana), mely alatt mint-egy 300 káptalan működik. Angliában vanmég a Supreme Council of the Ancienand Accepted Rite (az elfogadott és ősszertartás nagytanácsa) a skót szabadkő-művesség részére és a Grand Conclave ofHigh Knights Templars (a templomos lova-gok nagy conclaveja). Az egyesült brit háromegy királyságmásik állama S k ó t o r s z á g szintén igenlontos szerepet játszik a szabadkőművességtörténetében. Úgy tetszik, Skótországbanmár a középkorban virágzottak a szabad-kőművességhez hasonló szövetkezetek. Kil-winning városának mondáját már említettüks mondtuk, hogy sokan innen származ-tatják a szabadkőművesség eredetét. Lauriehatározottan azt állítja. De valószínű, hogya Kilwinningbe bevándorolt külföldi kőfara-gók által alapított páholyok kérdése épugya monda körébe tartozik, mint a németczéhhagyomány. Van 1057-ből III. Malcolmkirálynak egy okirata, melyben szó vana glasgowi Free incorporated mason-ok
 23. 23. — 24 —testületéről, s azok lodge nevű gyülekeze-teiről, van továbbá szó I. Dávid királyvédnöksége mellett a melrosei apátságbanalapított kőműves testületről, végre egy1518-ik rendeletről, mely az edinburgi Mary-Chapell-től származtatja a szabadkőműves-séget, de ezek mind csak hagyományok sügy látszik megannyian a kőfaragó meste-rek czéheire vonatkoztak. Az angol nagypáholy alakulása idején sokkőfaragó műhely volt Skótországban s azangolok egyesülésének példája buzdította askót kőműveseket, hogy egyesüljenek. Ebbencsak az gátolta őket, hogy a nagymesteritiszt a Sinclair of Roslin családban örökösvolt. Az utolsó Sinclair 1730-ban lemondotte tisztről s 1736. november 30-án, SzentAndrás napján megalakult a skót nagpáholy, mely szabad választással Sinclaiválasztotta nagymesterül. Utána Cromangróf lett nagymester. Alatta épült a szabacíkőművesi kórház Edinburgban. A skót nagypáholy kezdettől fogva le-velezésben és baráti viszonyban állt azangol nagypáholylyal, sőt voltak közösnagymestereik is. Érdekes felemlíteni, hogyaz edinburgi tőzsde alapkövét 1753-ban aszabadkőművesek ünnepélyes közreműködésemellett tették le. A reformált vallás edinburgi zsinata
 24. 24. — 25 — 1755-ben határozatot hozott a skót sza-badkőművesek ellen, de a határozatnak nemvolt semmi foganatja. A skótországi kő-művesség állandóan nyugodt, csendes te-vékenységet fejtett ki. Működésében súrló-dások nem zavarták, hacsak a magas fokokellen több ízben felmerült tiltakozásokatnem nevezzük viszálkodásnak. Az, hogyKilwinning ősi jogot formált páholyoklétesítésére, szintén nem tett mélyebb be-nyomást és ezt a vitát is kiegyenlítették1807-ben. Százéves fennállását a skót szabadkő-művesség 183 6-ban nagy fény nyel ünnepeltemeg, Újabb időben sok nevezetes tagja ésvezére volt a skótországi szabadkőművesség-nek. 1830-ban IV. Vilmos király elvállaltaa védnökséget; 1842-ig Sussex herczeg volta nagymester, a kit Athol herczeg, White.Melville és Dalhousie gróf követtek. Mosta walesi herczeg védnöksége alatt Campbellof Blytheswood baronet a nagymester. A Grand Lodge of Scotland védelmealatt 40 tartományi nagypáholy és 138 páholydolgozik. Ezek közül 138 páholy vanGibraltár szigetén, Indiában, Chinában,Japánban, Ausztráliában, Délafrikában, Dél-amerikában. A testvérek száma közel jár ahetvenezerhez. Azonkívül dolgozik még Skótországban
 25. 25. — 26 —a Supreme Grand Council of Scotland(a 33-as fokú nagytanács) és a Royal Orderof Scotland Herodom of Kilwinning. ^1 A legkevesebb adatunk van a brit király-ságok közül Írországról. A sok faépület, amely Írországban épült, nem adott alkalmatkőművesek bevándorlására. Állítják azon-ban, hogy már 1720-ban volt az angolnagypáholy által alakított tartományi nagy-páholy Munsterben. De erről okirat nincs.Az ír testvérek 173o-ban gyűltek össze smegalakították Viscount Kingston lordnagymestersége alatt az ir nagypáhoh t.mely az angol alkotmányt fogadta el. Aszabadkőművesség hirtelen nagy lendületetvett Írországban. 1751-ben jelent meg az újalkotmánykönyv, 1775-ben alakult az árva-lányok nevelő-intézete s 1799-ben hoztákbe a magas fokokat, melyek Írországbannagyon virágzanak. A három fokon felülkövetkező fokok vannak: Royal Arch, PastMaster, Excellent Master, Super ExcellentMaster; továbbá Knights of the Sword,Knights of Osten, Knights of Osten andWesten, Templars, végre vannak rózsa-keresztesek, kardos-lovagok, díszlovagok ésfőfelügyelők (az utóbbi a 33. skót fok). A katholikusok üldözései következtébenaz ír szabadkőművesek sokat szenvedtek.
 26. 26. — 27 —Különösen heves volt a harcz 1855-től1857-ig. Az ír nagypáholy jelenlegi nagymestereAbercorn herczeg, védnöke a walesi herczeg.A Grand Lodge of Free and Accepted Masonsof Ireland 18 tartományi nagypáholylyal és369 páholylyal dolgozik. Ezek közül Dub-linban van 36, a tartományokban 259, agyarmatokban és külföldön (Gibraltar, Malta,Mauritius, Konstantinápoly, Canada) 259páholy és 7 tábori páholy. A tagok számaközel húszezer. A nagypáholy mellett, illetőleg kebelébenvan Grand Royal Arch Chapter (RoyalArch főkáptalan), Grand Council of Templars(Templomos lovagok nagytanácsa) és SupremeGrand Council of Rites (a szertartásoknagytanácsa). * Az angol szabadkőművesség törekvéselegfőkép a közjótékonyság és az erkölcsiérzület emelése. Jellege megegyez az angolnépet characterizáló külső ridegséggel sformaérzékkel. De bensőleg meleg szeretetárad szét az angliai páholyokban. A bibliaaz angol páholyokban nagy szerepet játszikfc a kőművesség Nagybritánniában az istenbevetett hitet fenntartja és páholymunkáibanfolytonosan fejleszti. A közéletre jelentékeny
 27. 27. — 28 —hatást gyakorol már azért is, mert élén alegjelesebbek állanak. Az ünnepi munkák-ról a nagy közönség is mindig értesül éséber figyelemmel kíséri a szabadkőművességtevékenységét. II. Francziaország. A franczia szabadkőművesség kezdeteia múlt század elejére tehetők. Ügy látszik,hogy angol kőművesek a múlt századhúszas éveiben alapították az első francziapáholyokat. Az első franczia nagymestert1730-ban választották meg Lord Harnoues-ter személyében. Kezdetben csak nemeseketvettek fel a páholyokba. Mikor a közép-osztályokból is vettek fel tagokat, XV. Lajosmegtiltotta a szabadkőműves páholyokbavaló felvételt alattvalóinak s kizárta udva-rából a szövetséghez tartozó nemeseket. E tilalmat nyomon követte XII. Kelemen«ín eminenti apostolatus specula» kezdetűbullája, melyben a szabadkőművességet tila-lom alá vetette. Ezt a bullát Franczia-ország parlamentje azonban be nem igtatta,a mint hogy be nem igtatta XIV. Benedekkésőbbi bulláját sem. Ezeknél a tilalmaknál nagyobb baj volta franczia szabadkőművesség gyors elfaju-lása, mely a jobbak visszavonulását idézteelő. Hogy az elfajulás terjedését megaka-
 28. 28. — 29 —dályozzák, másrészt pedig, hogy a kiválasz-tottabb elemeknek tartsák fenn a vezetést,megalapították a magas fokokat, azon azalapon, hogy Ramsay történetíró a keresztesháborúkból származtatta a szabadkőműves-ségét, melyet szerinte a jános-rendű és amáltai lovagok tartottak fenn. ClermontNagymester alatt 1736-ban, ki a nagy-páholynak a Grand Loge anglaise de Francénevet adta és az első alkotmánykönyvetkészíttette, kezdődött a magas fokokrendszere. Életbelépését némelyek szerinta Róma, Francziaország és Skótországközt levő titkos összeköttetés tette szük-ségessé. Stuart Jakab trónkövetelő, a kiRómában élt, fentartotta a politikai kap-csot híveivel s hogy követeléseinek ér-vényt szerezzen, Ramsay segítségével aszabadkőművesek mestereinek válogatottjai-ból megalkotta a hű skótokból a magasabbfokú mühelyeket. Már 1755-ben, midőnClermont a nagypáholyt franczia nagy-páholylyá alakította át elismerte a nagy-páholy a skót magas fokokat. Később újabb magas fokok létesültek,melyek megalakítottak egy új szabadkő-müvesi főhatóságot Nagytanács neve alatt.A két főhatóság közt sok súrlódás kelet-kezett, mígnem végre Chartres herczegnagymestersége alatt az egyesülés 1773-ban
 29. 29. — 30 —megtörtént. Az új közös főhatóság czímeGrand-Orient de France lett. A következőévben tartományi nagypáholyokat akartakalakítani; alakult is négy-öt, de 1810-benmegszüntették az intézményt. Francziaország kőművességében nagyszerepet játszik a híres Cagliostro. BalsamoJózsefet 1770-ben avatták fel szabadkőmű-vesnek. Miután Angliában és Németországonmegalapította az u. n. egyptomi szertartást,Francziaoországba is átvitt azt. A forrada-lom kitörése előtt Rómába ment, a holelfogták, halálra ítélték, de a pápa bünteté-sét életfogytig tartó fogságra változtatta.Az 1775-ik év végén vették fel a LaCandeur páholyban Feneiont és 1778-bana Neuf Soeurs páholyban Voltairet, kinekfelvételét nagy diadalként ünnepelték. Aszabadszellemű írót Franklin és Court deGebelin vezették a páholyba. Mely szerepet játszott a franczia szabad-kőművesség a forradalomban, ezt a kér-dést mély homály borítja. Sokan vádolják,sokan dicsérettel emelik ki, hogy előidézőjevagy előmozdítója volt a mozgalomnak;sokan azt állítják, hogy abba egyáltalánbele nem folyt. A forradalom első tetteiremindenesetre sok befolyással volt a páholy-élet. A polgári és emberi jogok elismeréses mindaz, a mit a forradalom az emberi-
 30. 30. — 31 —ségnek jót adott, a szabadkőművesség szé-les elterjedésének köszönhető. De a forra-dalmi véres eseményekben aligha volt részoka franczia páholyoknak, melyek ez idő alattmeg is szüntették tevékenységöket. Már1788-tól kezdve hanyagul jártak a páholyok-ba. A testvéreket a közélet foglalta el. 1791-ben keletkezett ismét némi páholyélet, de afranczia köztársaság második évében 1793-ban az akkori nagymester az orleansi her-czeg (Egalité Fülöp) nyíltan kilépett a szö-vetségből s rövid időre rá elvérzett a guillotinebárdja alatt, mint sok más kőműves. Aköztársaság akkori vezetői kérlelhetetlenüladták át a bakónak a szabadkőművességfőbb embereit. A régi nagypáholy 1790-banmegkezdte ismét tevékenységét és I799-benegyesült a nagy orienssel, az egyetlen főha-tóságot képezve Francziaországban. A jelen század elején 1804-ben alakultegy új főhatóság a skót szertartásnak részére:A Grand Loge Generale Ecossaisse deFrance. Ugyanez évben elismerte e főha-tóságot a nagyoriens, melynek nagymes-terévé Napóleon beleegyezésével ennek fivéreJózsef lett, a kit Cambacérés és Murathelyettesítettek. A Bourbonok uralomra jutását a nagy-oriens örömmel üdvözölte, de Napóleonvisszatérte után ismét császárivá vált. X.
 31. 31. — 32 —Károly mellszobrát felállították a templom-ban és megkoszorúzták, 183o-ban pedigLafayette tiszteletére rendeztek ünnepet,a minthogy megünnepelték Lajos Fülöptrónralépését, is. A Nagy Oriens szabályzatait több ízbenváltoztatták meg. Így 183g-ben adtak újalkotmányt, melyet 1847-ben megváltoz-tattak. Az 185i-iki államcsíny után a páho-lyok megszüntették tevékenységüket, de mára jövő évben újból megkezdték és nagymes-ternek Murat Lucient, Napóleon Lajos uno-kaöcscsét választották meg. Kalapácsveze-tése azonban szerencsétlen volt. A nagyoriensviszonyai ziláltakká váltak. A franczia szabad-kőművesség i86i-ben végét akarta vetnizavarnak és megválasztotta nagymesternekNapóleon (a vörös) herczeget. Murat azonbana választást el nem ismerte s üldözte azo-kat, a kik a herczeg megválasztásábanrészesek voltak. Végre is Napóleon császárvetett végett a viszálkodásnak azzal, hogykinevezte nagymesternek Magnant. Az 1870/71-iki események újból meg-akadályozták a nagyoriens tevékenységét,de csak rövid időre. A háború végén ismétfellendült a kőművesség és most szépenvirágzik. Jelenleg a következő főhatóságok állnakfenn Francziaországban: A Nagyoriens
 32. 32. — 33 —(Grand Orient de France, Supreme Conseilpour la France et les Possessions Fran-çaises) 327 páholylyal, melyek közül 54Parisban, 11 Paris környéken, 220 a vidéken,10 Algirben, 8 a gyarmatokon és 24 akülföldön (Barcelonában, Genfben, Romá-niában, Konstantinápolyban, Beyruthban,Alexandriában, Valparaisoban, Buenos-Ayres-ben, Montevideoban) van. A testvérek számanintegy húszezer. A skót nagytanács (Sup-reme Conseil de France, Rite EcossaisAncien et Accepté) 70 páholylyal, melyekközül 20 Parisban, 2 Algirben és 74 kül-földön és a gyarmatokon van. Az egyptominagypáholy (Ordre Maçonique Oriental deMisraim ou dEgypte) 15 páholylyal, melyből3 Parisban dolgozik. A skót nagypáholy(Grande Loge Symbolique Ecossaise) 27páholylyal, melyek közül 15 párisi. * A franczia szabadkőművesség jelentékenyhatással van a közéletre. A jótékonysággyakorlását nem téveszti szem elől, defőleg igyekszik a közművelődést emelni.Díjakat oszt ki, nagy tevékenységet fejt kikifelé és szerepet játszik minden nyilvánosünnepélynél. Páholyait gyakran megnyitja anővéreknek is. A szabadkőművesség köl-csönösségének emelésére is hatással van.Már 1855-ben hitt egybe a franczia sza-
 33. 33. — 34 —badkőművesség általános szabadkőművesicongressust és 1889-ben ismét volt ilyösszejövetel, a melyen a magyar kőmű-vesség képviselői is részt vettek. A francziaszabadkőművesek élénk összeköttetést tar-tanak fenn a politikai élettel is és alig vanjelentékenyebb franczia államférfi, a ki nevolna tagja a szövetségnek. Természetes,hogy ezek a szabadkőművesség elveinekhű apostolai köztevékenységükben is. III. Németország. A német kőfaragók czéhei nem vettekoly fejlődést, mint az angolokéi. De aszoros politikai és kereskedelmi kapcsolat,melyet a hannoveri választó fejedelemnekangol trónra való meghivatása Anglia ésNémetország közt teremtett, az angol sza-badkőművesi alkotmány általánosító szellememegkedveltette a németek közt a szabad-kőművesség eszméjét. Sok német jelesebbegyéniséget vettek fel Angliában és már amúlt század harminczas éveinek kezdeténadott Lord Strathmore »tizenegy németurnák és jó testvérnek« engedélyt, hogy Ham-burgban páholyt alapítsanak. Az 1733-bannyert engedélyt csak iy37-ben használtákfel. Ekkor alakult Hamburgban név nélkülpáholy, mely 1741-ben felvette a még mais viselt »Absalom« nevet. Ugyanez évben
 34. 34. — 35 —külön tartományi páholy létesült Hamburgés Északi Szászország területére az angolnpgypáholy alatt. A porosz trónörökösnek, a későbbiII. Frigyes királynak felvétele nagy fejlődéstbiztosított a német kőművességnek. A her-czeget Braunschweigban vette fel az »Ab-salom« páholy egy küldöttsége 1738-ban. Atrónörökös Rheinsbergben alapított páholyt,1740-ben, mikor király lett, áttette eztsaját kalapácsvezetése alatt Charlottenburgbas mindig buzgó híve s pártfogója maradt aszabadkőművesség nagy eszméinek. Ugyanezévben Berlinben »Zu den drei Weltkugeln«czímen még egy páholy alakult, mely1744-ben nagy anyapáholylyá vált a királynagymestersége alatt. Németország egyéb részeiben is terjedt azeszme. A bayreuthi őrgróf Bayreuthbanlétesítette a »Zur Sonne« anyapáholyt1741-ben, Hannoverben 1740-ban alakulta »Friedrich« páholy, Lipcsében, Frank-furtban és Drezdában is páholyok kelet-keztek. Mindezek a páholyok eleinte csaka három első fokban dolgoztak az angolnagypáholy alkotmánya szerint. De a francziamellem, mely akkor Németországon nagybefolyást gyakorolt, kedvessé tette a magasíokokat. A legtöbb páholy a nélkül isfranczia nyelven végezte munkáit s a számos
 35. 35. — 36 —franczia testvér befolyása következtébenalakultak a skót szertartás szerint magasfokú műhelyek. A németek örömmel fogadták a szabadkőművességet. A szövetség befolyása érez-hetővé vált minden téren. Szabadabb életkeletkezett a politikában, tudományban,irodalomban és művészetben s e szabadságelőidézésében jelentékeny része volt a kő-művességnek. Számos zavart okozott azonban Német-országban a magas fokok létesítése. Német-országban, a rideg protestantismus hazájá-ban nem igen kedvelték a magas fokokat,annál kevésbbé, mert lelketlen szélhámosoka magas fokok czíme alatt mindenféle ál-tatással csalogatták a könnyenhívőket. Élesellentét fejlett ki a Jánosrendi s a többikőművesek közt. Eltekintve a skót kőmü-vesség rendes (18-as, 30-as és 33-as) fokai-tól, Hundt báró a strict observentiát ésZinnendorf a svéd rendszert honosítottameg. Az előbbi nem soká virágzott, de aZinnendorf által alakított országos németnagypáholyt elismerte 1773-ban az angolnagypáholy. Országos nagymesterré a hessen-darmstadti herczeg Lajos György Károly,később a szász-góthai herczeg Ernő lett,1774-ben pedig a porosz király vállalta ela főhatóság védnöki tisztségét. A svéd rend-
 36. 36. — 37 —szernek kilencz foka van három osztályban.és a Szent János páholy (tanoncz, legény,mester), II. Szent András, új skót páholy(András tanoncz-legény és András mester)és III. Steward páholy vagy káptalan (Sala-mon bizalmas testvérei vagy kelet lovagjai,nyugat lovagjai, Szent János-bizalmasokés Szent András-bizalmasok. A rendszerkeresztény jellegű. Ingolstadtban 1770-ban Weishaupt tanáralapította az illuminatusok rendjét. A rend-szer három főosztályt állapított meg ésezen keretében számtalan fokozatot. Ajezsuiták szétrobbantották a szövetséget1783-ban s annak vezetői kénytelenek vol-tak Bajorországból menekülni. A különböző rendszerek közt az egyet-értést helyreállítandó 1782-ben Wilhelms-badban Ferdinánd braunschweigi herczegfelhívására conventet tartottak s ezen elfo-gadták a franczia magas fokokat, eltörölvénaz összes többieket. A következő évbenecclecticai szövetség alapításán fáradoztaka páholyok. A reformtörekvéseknek csakaz orsz. nagypáholy szegült ellene. Az ecc-lecticai szövetség alapja, hogy csak a háromtokot ismerik el kölcsönösen, de mindenikpáholynak jogában áll magas fokokat életbe-léptetni. A nagy nemzeti anyapáholy «a három
 37. 37. — 38 —földgolyóhoz» 1797-ben kezdte meg a refor-mot. Lemondott a strict observentiáról,ó-skót igazgatóságot léptetett életbe, és kidol-gozta az új alkotmányt. Három évre ránagypáholy házat szerzett magának s szépvirágzásnak indult. A páholyok száma,mely 1800-ban 34 volt, 1806-ban 52-reemelkedett. Az 1703-ban az angol nagypáholy védelmealatt Freiburgban alapított «Royal York zurFreundschaft» páholy 1778-ban kivált anémet országos nagypáholy kebeléből sszintén a magas fokokat fogadta el. Areformtörekvéseknek e páholyban volt alegtöbb hive. Ezek megbízták Fessler AurélIgnáczot, a magyar születésű s nevelésüszerzetest, későbbi lembergi tanárt s jelestörténetírót, a reform keresztülvitelével.Fessler a magát különben is anyapáholynaknevező páholyt 1798-ban nagypáholylyáalakította, alkotmány- és szertartáskonyveitátdolgozta s a német nagypáholyok között1801-ben szabadkőműves egyesületet al-kotott. Ugyanoly reformot, mint Fessler Berlin-ben, hajtott végre Schröder Hamburgban.Újra átdolgozta a hamburgi nagypáholyalkotmányát és létesítette a mesterek különszövetségét. A hamburgi tartományi nagy-páholy 1814-ben elszakadt az angol nagy-
 38. 38. — 39 —páholytól s önálló páholylyá alakult. Alützeni csata előtt vétette fel magát a szabad-kőművességbe Blücher tábornok is. A frankfurti »Zur aufgehenden Morgen-röthe« páholy, melynek tagjai közé Börneis tartozott, 1814-ben szakadt el a francziaNagyorienstől. Több új páholyt alakított sezek külön főhatósággá egyesülve az ecclec-ticai szabadkőműves szövetséget képezik1823 óta. Hannover, mely legtovább dol-gozott az angol nagypáholy védelme alatt1828-ban alapította meg a hannoveri nagy-páholyt, melynek nagymestere Cumberlandherczeg lett. A westphaliai királyság kasselinagypáholya 1813-ban szűnt meg. Bajor-országban 1829-ben alakult a «Zur Sonnenagypáholy. A német szabadkőművesség századosévfordulóját 1837-ben ülték meg és a má-sodik századot nagy fellendüléssel kezdték.A panaszok, melyeket a tétlen tespedésmiatt hangoztattak, megszűntek s kezdtékelismerni a műhelyek új tevékenységét. Aberlini, bayreuthi, lipcsei, altenburgi, frank-furti páholyok nagy fénynyel s díszszelünnepelték meg százados évfordulóikat.Ez ünnepek szorosabb viszonyt teremtettekaz egyes főhatóságok közt s ennek azeredménye volt a nagymesterek társulatá-nak megalakulása. Fordulópontot képezett
 39. 39. — 40 —a német szabadkőművesség fejlődésébenVilmos herczegnek, a későbbi német csá-szárnak 1840-ben történt felvétele s «a háromvilággolyóhoz» czímzett nagypáholy új al-kotmányának a következő évben történtmegállapítása. A legújabb időben megalkották a németnagypáholyegyletet. 1868-ban gyűlt egybea német nagymesterek gyűlése, melyből azegylet i872-ben keletkezett. Azonkívül vanmég egy összekötő kapcsa a német szabad-kőműveseknek: a német kőművesek Lessing-szövetsége. Jelenleg Németországban nyolcz nagy-páholy van. A «három világgolyóhoz«czímzett nagy nemzeti anyapáholy Berlinben,mely alatt 122 Jánosrendű és 65 skótpáholy dolgozik, mintegy 140.000 testvérrel;a német szabadkőművesek országos nagy-páholya Berlinben hét káptalannal, 3 tart.nagypáholylyal, 23 András és 97 János-rendi páholylyal, mintegy u ezer testvérrel; a«Royal York a barátsághoz» czímzett porosznagypáholy Berlinben egy tartományi pá-holylyal, 64 Jánosrendü páholylyal, n belsőkelettel s mintegy 7 ezer testvérrel; ahamburgi nagypáholy 32 nagypáholylyals mintegy 4000 testvérrel; a szászországinagypáholy Drezdában 20 páholylyal smintegy 4000 testvérrel, a Naphoz czím-
 40. 40. — 41 —zett bayreuthi nagypáholy 26 páholylyal smintegy 3 ezer testvérrel; az ecclecticaiszabadkőműves szövetség nagy anyapáholyaFrankfurtban 15 páholylyal s harmadfél-ezen testvérrel és az Eintracht czímű nagy-páholy Darmstadtban 8 páholylyal s mintegy400 testvérrel. Végre van Németországbanöt páholy, mely 1883 óta egymásközt sza-bad egyletet alkot. Németországon a szabadkőművesség jelen-tékeny szerepet visz. Az, hogy két németcsászár volt a szabadkőművesség védnöke(I. Vilmos és I. Frigyes) nagy lendületetadott a szabadkőművességnek. A németszabadkőművesség rendkívül sok jótékonyalappal rendelkezik. Közel két millió anémet szabadkőművesség jótékony alapjas évenkint majd kétszázezer márkát adtakki jótékony czélokra. Sokat ártott a németszabadkőművességnek az ott korán felmerültzsidókérdés. Daczára a szabadkőművességáltalános jellegének, mely valláskülönbségetnem ismer, a németek néhány nagypáholyanem vesz fel zsidókat. E kérdés megoldásaott egész a legújabb időkig élénk vita-tárgya. A német kőművesség egyébiránt főlega társas együttélés fejlesztésére van alapítvaés a német páholyok sokat tesznek a társas
 41. 41. — 42 —szellem emelésére. A szabadkőművességtörténetének, eszméinek, ismereteinek ter-jesztése s tudományos megállapítása szinténdúsan termő talajt talált Németországon. IV. Olaszország. Hosszú időn át tartották Olaszországotép úgy mint Skócziát a titkos felsőbbekhazájának. A magas fokok, kik egyetlenlegfelső hatóságot ismertek el, részbenSkótországba, részben Olaszországba he-lyezték a felső hatóság székhelyét. Olaszországban, mint az építészet hazájá-ban korán voltak már kőfaragók egyesületei.De páholyokat a mai értelemben csak 1733után találunk. A pápaság erős harczaellenére is korán virágzásnak indult aszabadkőművesség Itália kék ege alatt. Afirenzei első páholyból, melyet Middlessexherczege Sackville alapított, gyorsan terjedta világosság. Ez első páholyok ellen adtaki a congregatio de sancto officio unszolásáraXII. Kelemen 1738-ban ismeretes bulláját.De ez a bulla nem ártott a szabadkőmű-vesség ügyének, jóllehet a kőművesség egyikakkori vezetőjét, — habár Ferencz toscanainagyherczeg, ki magát a páholyba fel-vétette, a bullát ki nem hirdettette, — acongregatio fogságba hurczolta s kínzásalá vetette, hogy a titkokat megtudja.
 42. 42. — 43 — Az inquisitió daczára is szépen terjedtOlaszországban a szabadkőművesség. Azutolsó Medici, János Gaston, III. Károlyspanyol király, mint nápolyi fejedelem, ésXIV. Benedek pápa időnként el-eltiltották aszabadkőművesek összejöveteleit s a páho-lyok alapítását. De ez az elnyomatás csakannál nagyobb tevékenységre serkentette akőművességet. Gyors egymásutánban kelet-keztek páholyok Milanóban, Páduában, Vero-nában, Vicenzában, Velenczében, Nápolyban,melyek a marseillei páholy védelme alatt dol-goztak. E páholyok 1768-ban a hollandinagypáholytól nyertek alkotmányt, de márnemsokára négy páholy nemzeti nagypá-holyt létesített »Del Felo» czímmel. Ugyanebben az időben IV. Ferdinándnemcsak eltiltotta a szabadkőművességet,hanem rendkívüli módon szorongatta aszövetséget a terrorizmus minden eszközé-vel. Neje, a királynő, mentette rneg a to-vábbi üldözésektől az olasz szabadkőmű-vességet. A sok üldöztetés s a lázadóknakbélyegzett szabadkőművesek ellen indítottperek elhúzódása nem engedte, hogy azintézmény felvirágozhasson. Csak a francziauralom alatt lendült fel ismét a szövet-ség. Murat Joachim uralkodása alatt1809-ben Nagypáholy alakult Nápolyban,melynek nagymestere maga a király volt.
 43. 43. — 44 —De már előzetesen 1805-ben létesült Olasz-ország alkirá]ya Jenő főherczeg nagymes-tersége alatt Olaszország Nagy Oriense.Sőt még a pápák székhelyén Rómában isalakult 1787-ben páholy. Murat uralkodása alatt létesült a carbo-narik politikai forradalmi egyesülete, melysokat ártott a szabadkőművességnek. Acarbonarik s a titkos politikai társaságokokozták, hogy Olaszországban 1814-től1859-ig alig szólhatunk szabadkőművesség-ről. E titkos ligák politikai czélokat kö-vettek, jeleik, czéljaik, feladatuk egész másvolt, mint a szabadkőműveseké, de fogalom-zavar következtében nem különböztettékmeg őket s az ellenök folytatott üldözéstkiterjesztették a kőművességre is. Csak Victor Emánuel uralkodása hoztabe újra Olaszországba a világosságot. 1859-ben Turinban páholy alakult, melyet szá-mos más páholy alakulása követett a fran-czia Nagy Oriens védelme alatt. E páholyokalkották meg 1861-ben az olasz NagyOrienst, melynek első nagymestere Nigralovag volt. De a főhatóságot nem ismertékel a külföldi főhatóságok. Palermoban Gari-baldi új Nagy Orienst létesített s Nápoly-ban harmadik főhatóság alakult. Végre1886-ban egyesült a három főhatóság, szék-helyét Rómába tette át s ekkor megnyerte
 44. 44. — 45 —a rég óhajtott elismerést. Első nagymestereiGaribaldi és Mazzoni voltak. Az olasz Nagy Oriens («Grande Orientedella Massoneria in Italia») 132 páholylyaldolgozik. E páholyok közül 28 SzerbiábanTörökországban, Romániában, Egyptomban,és Dél-Amerikában van. Olaszország szabadkőművessége csak leg-újabban indult nagyobb fejlődésnek. Sokatszenvedett az olasz szabadkőművesség apápaságtól. XII. Kelemen 1738-iki, XIV.Benedek 1740-iki, VII. Pius 1814-iki ésXIII. Leó 1883-iki bullái valamint IX. Pius1865-iki allocutiója általában a szabadkő-művesek ellen irányozvák, de élük mégis azolasz kőművesség ellen irányul. Az olaszkőművesség e gyakori üldözés mellett isfennáll és folytatja áldásos tevékenységét.A közéletben szereplő férfiak megannyiantagjai a szabadkőművességnek. V. Az ibériai félsziget. Az inquisitio hazájában Spanyolországonvannak a szabadkőművesség vértanúi. Szá-mos spanyol testvér szenvedett az inquisitiobörtöneiben és gályáin. Az első páholyokatSpanyolországban lord Coleraine alapítottaGibraltárban és Madridban 1727 és 1728-ban.
 45. 45. — 46 —De V. Fülöp a pápai bulla alapján 1740-ben eltiltotta a szövetséget s a testvéreket bör-tönbe hurczoltatta. De titokban fentartottamagát a szabadkőművesség és csak 1751-ben tette azt tönkre az újból felidézettvallási fanatizmus. Az inquisitio oly erővel ésoly hatással működött, hogy egész i8o7~igelnyomva volt a kőművesség, jóllehet agyarmatokon, például Havannában, virágzópáholyok voltak. Napóleon József alatt ismét szabaddávált s gyorsan elterjedt a szabadkőműves-ség Spanyolországon. Már 1809-ben meg-alakult a spanyol nagypáholy Madridban skét évre rá a magas fokok nagy káptalana.De 1824-ben IV. Ferdinánd megint eltil-totta a szabadkőművességet és a granadaipáholy hét mesterét halálra, tanonczait pediggályára ítélték, sőt egy szabadkőművességgelgyanúsított egyént akasztófa alá hurczoltak. A negyvenes évek vége felé több újpáholy s egy nagyoriens alakult. De ezek-nek tagjait is elfogták s hét-hét évi bör-tönre Ítélték. A politikai zavarok szerinthullámzott Spanyolországon a kőművességsorsa, mígnem a Bourbonok elűzése után1868-ban új életre ébredt a szabadkőmű-vesség Spanyolországon és megalakult aa spanyol nagypáholy. Jelenleg Spanyolországon több főhatóság
 46. 46. — 47 —van. Legrégibb a Gran Oriente Nacionalde Espana (1780-tól), melynek 215 páholyaés 62 káptalana van. A Gran Oriente deEspana 1811 óta áll fenn és 35 káptalan-nal és 207 páholylyal dolgozik. E két fő-hatóság székhelye Madrid. Tizennégy pá-holyt fogadott védelme alá az i88i-benalakult Grand Logia Simbolica IndependienteEspanola Sevillában. Ezeken kívül 1887-benalakult az Orden Masonicos Oriental delRito de Memphis y Misram és iSSg-bena Gran Logia Simbolica Espanola, mind-kettő Madridban. * P o r t u g a l l i á b a n a babona országában1735-ben alakították Lissabonban az elsőpáholyt. De a kezdeményezőket inquisitióelébe vitték s három hónapi vallatás utánmáglyára ítélték, a mely ítéletet aztán négyévi gályarabságra változtattak át. Az üldö-zések elöl hajókra menekültek a kőműveseks a semleges területű hajókon tartottákösszejöveteleiket. Egész 1776-ig nincssemmi írott forrás a portugall szabad-kőművességről. Ez időből is csak egy poriratai maradtak, mert a titokban ápoltszabadkőművességet folyton üldözték ezidőben is. Mikor a franczia-portugall háborúkitört s a francziák Lissabonba 1807-benbevonultak, tábornokuknál a szabadkőmí-
 47. 47. — 48 —vesek egy küldöttsége tisztelgett s kérte avédelmet a szabadkőművesek részére. Afrancziák és portugallok közt ez alapon létre-jött egyetértés nem tartott soká, s az ujon ala-kult nagypáholy politikai okokból felfüggesz-tette a munkákat melyeket csak i8og-benkezdett meg újra. De 1810-ben a francziákharmincz kőművest elfogtak és de portáltak.Ez üldözés daczára is több páholy állt fenn ésaz alkotmányosságidejében 1820-tól fogva azellenforradalomig virágzott a szabadkőmű-vesség. De mikor VII. János királylyá lett,1823-ban eltiltotta a szabadkőművesekgyülekezeteit. Utódja Miguel még jobbanüldözte a testvéreket s többen szenvedtekközülök a vérpadon és akasztófán halált. Az összes páholyok franczia szertartásszerint dolgoztak. A skót szertartást 1837-benfogadták el úgy, hogy a fennállott háromNagyoriens mellett egy új főhatóságot ala-pítottak. E főhatóságok 1859-ben egye-sültek s 1869-ben beolvadt az új Nagy-oriensbe az időközben alakult Nagytanács is. A Grande Oriente Lusitano Unido Lissa-bonban jelenleg 72 páholylyal dolgozik. A spanyol és portugall kőművesség sokattett az ország érdekében. A legnagyobbspanyol és portugall államférfiak voltak
 48. 48. — 49 —tagjai. Főleg azonban a hadsereg kórébenvoltak elterjedve a szövetség eszméi. Ahadsereg tartotta fenn sokáig az igaz vilá-gosságot az ibériai félszigeten. Az inquisitio.a tudatlanság, az elterjedt babona sokattett arra, hogy a két ország szabadkőmű-vessége elnyomassék. Csak a legutóbbi idők-ben fejthet ki jelentékenyebb tevékenységete szövetség e két államban. VI. Skandinávia. S v é d o r s z á g b a a múlt század har-minczas éveinek elején jutott a szabadkő-művesség. Az első 1735-ben alakult páholytkirályi rendelet következtében 1708-banbezárták s halálos büntetést mértek aszabadkőművesekre. Érdekes, hogy ebbenaz országban, a hol most a szabadkőmű-vesség az állami élettel teljesen egybe-forrt, az állam volt épen az intézményelső ellensége. A királyi rendeletet azonbanismét viszavonták és 1740—45 táján meginttalálunk Svédországban elterjedt páholy-életet. Akkortájt létesítették a szabadkő-művesek a stockholmi árvaházat s agoteborgi himlőoltó intézetet. III. Gusztáv király, ki maga is szabad-kőműves volt, 1743-ban Swedenborggalmegalapította a kilencz fokú svéd rendszert.E rendszer behozatalát nagy díszszel ünne-
 49. 49. — 50 —pelték meg Stockholmban. A svéd nagy-páholy 1759-ben megalakulván, a svédszabadkőművesség nagy virágzásnak indult.Ez időtől fogva a svéd nagypáholy nagy-mestere a király, és XIII. Károly külön ren-det alapított, melyet csak szabadkőműveseknyerhetnek el. A rend tanácsát 27 világi éshárom pap képezi. A svéd országos nagypáholynak öt tar-tományi nagypáholya (Christianstad, Göte-borg, Linköping, Chistiania, Carlstad) 12András és 25 Jánosrendi páholya van. Atestvérek száma mintegy negyedfélezer. Anagymester jelenleg II. Oszkár király, orsz.nagymester Gusztáv Adolf trónörökös, helyitartók Oszkár és Károly Vilmos király-herczegek. * A svéd és norvég kőművesség szoroskapcsolatban áll az állami élettel. Magasabbrangú politikai tisztet vagy államhivataltnem tölthet be más, mint szabadkőművesés az ország színe-java a szabadkőművesség-ben található. A jótékonyság terén szinténrendkívül sokat tesz a svéd szabadkőmű-vesség. * D á n i á b a n a szabadkőművesség nememelkedett oly jelentőségre, mint Svéd- ésNorvégországban, jóllehet itt is a fejedelem
 50. 50. — 51 —áll a szabadkőművesség élén. Az első páholytKopenhágában 17 43-ban alapították. E pá-holyból három testvér már az első évbenkivált és új páholyt létesített. A két páholybékességben létezett egymás mellett s 1767-ben egyesült. Később Odenseeben alakultFerdinánd braunschweigi herczeg nagymes-tersége alatt egy páholy s 1792-ben ahárom páholyt VII. Keresztély király tör-vényesen elismerte. A páholyok 1855-iga német rendszer szerint dolgoztak, deebben az évben a svéd szertartást fogad-ták el. Dániában a szabadkőművesség mellettegy ahoz hasonló külön jótékony egyesületvan, melynek tagjai megannyian szabad-kőművesek. A dán szabadkőművesség feje ép úgymint Svédországban a király. Különösenaz 1848-ban meghalt VIII. Keresztély volta szabadkőművesség buzgó híve. UtódjaVII. Frigyes alatt alakult 1858-ban a dánnagypáholy. A nagypáholynak van Oden-seeben tartományi nagy páholy a és 2 András,9 János és 7 instructio páholya. A testvérekszáma közel jár a négyezerhez. * A dán kőművesség nem visz oly jelen-tékeny szerepet a politikai életben mint a
 51. 51. — 52 —svéd- és norvégországi. Mindazáltal a huma-nisticus és progressiv irány fejlesztésébennagy tevékenységet fejt ki. A jótékony-ság gyakorlására pedig külön egyesületeketalkot. VII. Németalföld és Belgium. H o l l a n d i á b a n a hagyomány szerintmár a múlt század harminczas éveiben voltpáholy. Ez azonban nem valószínű mertmikor a későbbi I. Ferencz császárt sza-badkőművessé akarták avatni, Hágába angoltestvérek jöttek át. Ez 1731-ben történt,ügy hogy ez időben alig lehetett páholyHollandia területén. Az első páholygyüle-kezetet ügy látszik csak 1734-ben tartották.Egy zavargó csoport a rákövetkező évbenmegtámadta az amsterdami páholygyüleke-zetet s összetörte a berendezést. Ez azeset a páholyokra irányozta az ország ren-déinek ügyeimét. A szabadkőművességetgyanúba vették, hogy az orániai ház szá-mára kivan híveket toborzani s eltiltottáka gyülekezeteket. A tilalmat azonban, ügylátszik, Ferencz császár közbenléptére nemalkalmazták s a hollandi páholyok továbbdolgoztak. A hágai páholy i756-ban azegyesült Németalföld nagy nemzeti páholyáváalakult s 1760-ban állami törvényt hoztak,melylyel a szabadkőművességet elismerték.
 52. 52. — 53 —Mikor Francziaország Hollandiát occu-pálta, a franczia nagyoriens két páholytalapított Hollandiában. E páholyok 1814-ben a németalföldi nagyoriens védelme aláléptek. Két év múlva Frigyes herczeg lettnagymesterré. Alatta nagy virágzásnak in-dult a hollandiai szabadkőművesség. Pá-holyokat alapított a gyarmatokban és áldásostevékenységet fejtett ki. Frigyes herczegnagy mesterségének ötvenéves jubileumát1866-ban nagy fénynyel ülte meg a hollan-diai szabadkőművesség. 1882-ben OraniaiSándor lett nagymesterré. Németalföld királyságának nagyorienseHágában 78 páholyt fogadott védelmébe.Ezek közül 51 Európában, 13 Afrikában és14 egyéb gyarmatokban dolgozik. A test-vérek száma mintegy 8000. A hollandiai szabadkőművesség nagy te-vékenységet fejt ki. A páholyok mellettszámos szabadkőművesi kör áll fenn, mely-nek tagjai buzgó tevékenységet fejtenek kia szövetség érdekében. A szabadkőműveségHollandiában nagy tekintélynek örvend sszámos alkotás dicséri a testvérek buzgó-ságát. * Az osztrák Németalföldön sok elnyoma-tást szenvedett a szabadkőművesség. Már
 53. 53. — 54 —1721-ben alakult Monsban páholy «Laparfaite Union» és 1785-ben 16 páholydolgozott, a bécsi országos páholyhoz nemcsatlakozó, egyesült tartományi nagypáholyvédelme alatt. II. József 1786-iki rendeletemegengedte ugyan e páholyokat, de csak atartomány fővárosaiban, ügy hogy a kisebbpáholyok megszüntették tevékenységüket,sok testvér pedig visszavonult, mert azthitte, hogy a császár politikai czélokra.különösen germanisatióra akarja felhasználnia szabadkőművességet. A páholyok akkorigen szabadelvű irányt követtek, ugyhogyII. József a brüsseli három páholy kivéte-lével B e l g i u m összes páholyait bezáratta,A franczia foradalom idején a páholyokujabb életre ébredtek s a franczia nagy-oriens védelme alatt szépen dolgoztak. Már i8i4-ben, a franczia4 uralom meg-szűntével, létesíteni kívánták a belga test-vérek a külön belga nagypáholyt. DeFrigyes herczeg felhívására egyesültek anémetalföldi nagyorienssel, melynek kéttartományi nagypáholya volt: a hágai ésa brüsszeli. Belgium függetlenségének 1830-ban valókimondása után 1833-ban megalakult abelga nagyoriens. A jezsuiták sokszortámadták meg a belga szabadkőművev-páholyokat, a melyek számtalanszor szen-
 54. 54. — 55 —vedtek a papság befolyása alatt, úgy, hogy abelga szabadkőművesség kénytelen-kelletlenbelevonatott a politikai és egyházi har-czokba. Jelenleg két egymással barátságos viszony-ban álló főhatóság van Belgiumban. Azegyik a Nagyoriens 16 páholylyal, a másika belga Nagytanács (mely 1817-ben alakult)egy 30-as fokú areopággal, két 18-as fokúkáptalannal és 3 symbolikus páholylyal. A belga kőművesség jelentékeny szerepetvisz Belgium történetében. A kőművességvédnöke a király, vezetői az ország leg-jelesebbjei. Újabb időben a politikai küzd-térre is kilépett és erős harczot folytatottés folytat a belga clericalis kormánynyal,mely benne ellenségét látja. A belga páho-lyokban igen élénk a tevékenység s min-den téren találkozhatni a szabadkőművességáldásos működésének eredményeivel. Leg-utóbbi időkben a feltételes elítélés eszméjetalált jó talajra a belga szabadkőműveseknélés e humanisztikus eszme érdekében a belgakőművesség sikeresen tevékeny. VIII. Szláv államok. L e n g y e l o r s z á g n a k nem volt szeren-cséje a szabadkőművességgel. Már 1736-banvolt páholy lengyel területen, de a pápai
 55. 55. — 56 —bulla alapján betiltották. Mindazonáltal1742-ben Wiesznieviczben, Varsóban ésLembergben ismét keletkeztek páholyok.Szaniszló Ágoston király idejében 1766-bansokat tettek a szabadkőművesség fejlesz-tésére. Moszynsky gróf 1707-ben az »erényesszarmatához« czímzett páholyt nagypáholylyáalakította. Ez új főhatóság létesítette többekközt Eperjesen »az erényes utazóhoz« czím-zett páholyt. Lengyelország első felosztása megszakí-totta a nagypáholy tevékenységét, de azmár i773-ban, nem önállóan ugyan, újbólmegkezdte működését és csak 1784-benvált ismét nagyorienssé, védelmébe fogad-ván a franczia Nagyoriens védelme alattdolgozó lengyel páholyokat is. Lengyelország második felosztása utánaz orosz és osztrák uralom alá jutottlengyel területeken megszűnt minden sza-badkőművesség, és csak a porosz uralomalá jutott területen maradtak páholyok, de1813-ban ezek is bezárták a műhelyeket.A következő évben, 1814-ben Lengyel-ország Nagyoriense ismét megkezdte tevé-kenységét, de a munkákat meg kellettszüntetni 1821-ben, a mikor I. Sándorczár a titkos társaságokat betiltotta. Lembergben lakó szabadkőművesek 1891-ben folyamodtak Magyarország Symbolicus
 56. 56. — 57 —Nagypáholyához, hogy magyar területenpáholyt óhajtanak létesíteni. A Nagypáholymeg is adta a munkaengedélyt s ez »őszintebarátsághoz« czímzett új páholy lesz alengyel szabadkőművesség újjáébresztője. O r o s z o r s z á g b a n egész a múlt századvégéig virágzott a szabadkőművesség. Már1731-ben volt az orosz szabadkőművesek-nek az angol nagypáholy által elismer-tartományi nagymestere. A páholymunkákatazonban igen titokban tartották és csak1750-ből van tudomás arról, hogy Pétervártés Rigában egy-egy páholy állt fenn Erzsébetczárnő uralkodása alatt a kőművességOroszországban szép fejlődésnek indult.III. Péter czár 1702-ben házat ajándékozotta szabadkőműveseknek és állítólag egy mun-kát is vezetett. Az 1765. évben új szabadkőműves-rendszeralakult Oroszországban. Melesino tábornoklétesített az új rendszert, mely hét fokbólállt. A század végén 1783-ban tizenkét,különböző szertartást követő páholy, nem-zeti nagypáholy alakult, a svéd szertartástfogadván el. A nagy páholy élén Gagarinherczeg állt. II. Katalin czárnő idejében apáholyokat minden külön rendelet nélkülbezárták és csak az »Apolló« páholy
 57. 57. — 58 —működött titokban Pétervárt. I. Pál magahívta össze a szabadkőműveseket és fel-vetette a páholyalakítás eszméjét. De ajavaslat nem vált tetté, sőt a czár eltiltottaa szabadkőművesek gyülekezéseit. Ezt atilalmat 1801-ben Sándor czár ismét meg-erősítette, mindazonáltal alatta szabadondolgozhattak a páholyok és 1807-ben és1808-ban több páholy alakult. A kormányazt is megengedte, hogy két függetlennagypáholy alakuljon. De 1822-ben Sándorczár elrendelte, hogy az összes páholyokatzárják be és azóta sem Oroszországban,em az uralma alatt lévő tartományokbannem tűrik meg a szabadkőművességet. * S z e r b i á b a n a múlt század végéig soktestvér volt. De szerb páholyalakulásrólaz időből biztos tudomás nincs. Állítólaga török uralom alatt törökökből álló páholyállt volna fenn Belgrádban. A legújabb időben a szerb fővárosban két,az olasz nagyoriens védelme alatt álló páholyalakult. Ezek egyike azonban rövid tevékeny-ség után megszűnt. E megszűnt páholy négytagja egyesülvén több lelkes szerb hazafival,páholyengedélyt kért Magyarország Symbo-licus Nagypáholyától s 1891 óta Belgrádban»Pobratim« czím alatt új szabadkőművespáholy működik magyar védelem alatt.
 58. 58. — 59 — IX. Svájcz. Svájcz területén Hamilton alapította 1737-ben a genfi nagypáholyt, mely több páholytlétesített. Főhatóságként azonban nem ezt,hanem a lausannei két évvel később ala-kult páholyt ismerte el az angol nagy.páholy. A páholyok szépen fejlődtek, amikor 1743-ban a berni szövetségtanácselrendelte a páholyok bezárását. Csak 1764-ben nyílt meg újra a lausannei páholy.De Genfben tovább működött a szabadkőmű-vesség s innen terjedt el Svájcz németrészeibe. Jóllehet a svájczi kőművesség nagylendületet vett s Lavater alatt új alkotmánytis dolgozott ki, a politikai viszonyok feszült-sége miatt 1793-ban megszűnt mindenpáholyélet és csak Genfben dolgozott néhánypáholy. Midőn azonban a forradalom megszűnt,1803-ban Bernben új páholy alakult. Genfés Neuenburg Francziaországhoz csatoltat-ván, a genfi nagypáholy feloszlott s azösszes páholyok a franczia Nagyoriensvédelme alá helyeztettek. De már 1810-benúj nagypáholy alakult «Grand Orient Nationalhelvétique romaine» czím alatt s egészenkülön szertartást követett. E főhatóság 1822-ben egyesült az angol tartományi nagypáholy-lyal svájczi országos nagypáholylyá. Mind-
 59. 59. — 60 —amellett sok oly páhoh volt, mely egyikfőhatósághoz sem tartozott. Ezek egyesítéséretöbb sikertelen kísérletet tettek. Mígnem1844-ben megalakult »Alpina« név alatt asvájczi nagypáholy. A megalakulásnál aszónoklatot Bluntschli a híres államjogtudóstartotta. A nagypáholynak jelenleg 32 páholyavan harmadfélezer testvérrel. Svájczban a kőművesség jelentékeny mű-ködést fejt ki. Szoros érintkezésben van avilág szabadkőműveseivel s a békecongres-susok rendezése által járul a humanismusérdekeinek előmozdításához. Azonkívül aszabadság eszméinek oly körökbe is nyitutat, melyekbe azok a szabadkőművességtevékenysége nélkül nem jutottak volna el. IX. Ausztria. Az osztrák örökös tartományokban aszabadkőművesség nem emelkedhetett jelen-tékenyebb fejlődésre. Az államkormányokabsolutisticus velleitásai a múlt századbanfolyton elnyomták a szabadkőművességfejlődését. Bécsben 1742-ben alakult egypáholy »Auxtrois canons« czímmel. Beszélik,hogy e páholy főmestere Ferencz császárvolt, de ez nincs bebizonyítva. Annyi tény,hogy a császár sok jóakarattal viseltetett
 60. 60. — 61 —a szabadkőművesség ügye iránt. Azt azonbannem akadályozhatta meg, hogy neje MáriaTerézia királynő, kiben a papság a sza-badkőművesek ellen való ellenszenvet fel-keltette, 1704-ben hirtelen s váratlanul el netiltsa a szabadkőművességet. II. József a felvilágosodott fejedelemeleinte tartózkodó volt a szabadkőműves-séggel szemben. De 1785-ben császári kéz-irattal megengedte a páholymunkák tartásátországai fővárosaiban oly korlátozással,hogy egy helyen csak három páholy állhatfenn és ezeknek főmestereit a kormánynakbe kell jelenteni. E rendelet következtébenaz akkor fennállott nyolcz bécsi páholykét páholylyá alakult át. A császár halálaazonban végett vetett a szabadkőművességvirág-zásának s II. Ferencz 1794-ben eltil-totta a szabadkőművességet. Pedig abbanaz időben a cseh tartományi páholyhoz hétpáholy, a galícziai tartományi páholyhoznégy páholy, a lombardi tartományi páholy-hoz két páholy, az osztrák tartományi pá-holyhoz tizenhét páholy, az erdélyi tarto-mányi páholyhoz három s a magyarországitartományi páholyhoz tizenegy páholy tar-tozott a bécsi országos nagypáholy alatt.Az 1794-iki tilalom óta Ausztriában elvan tiltva a szabadkőművesség. Az 1848-49mozgalmak alatt Bécsben a berlini német-
 61. 61. — 62 —országi tartományi nagypáholy engedélyévelújból megnyitotta a sziléziai tartományinagymester a régi »Szent-József« czíműpáholyt. De működése alig tartott egyhónapig. Azóta több ízben megkísértettéka szabadkőművesség újjáébresztését Ausz-triában, de sikertelenül. MindazonáltalAusztriában sok a szabadkőműves. Ezekpáholyokká csak magyar területen alakul-hatnak s Magyarország Symbolicus Nagy-páholyának védelme alatt dolgoznak. Egyesü-leteik Ausztriában mint nempolitikai egyletekszerepelnek. A bécsi testvérek Pozsonybanés Lajta-Szent-Miklóson, a czernovicziakMamorniczán és a lembergiek Beszkid melletttartják páholy m unkáikat. A bécsi testvérekpáholyainak szabadkőművesi körei vannakTroppauban, Bielitzben (Sziléziában), Fran-zensbadban, Karlsbadban, Marienbadban,Pilsenben és Prágában (Csehországban). XI. Balkán félsziget. G ö r ö g o r s z á g b a n 1867-ben alakult azolasz nagyoriens igazgatása alatt állottpáholyokból a görög nagyoriens, melyAthénben székel. Az olasz nagyorienstőlvaló elválás barátságos utón s az előbbifőhatóság elismerésével történt. A görögnagyorienst most az összes szabadkőművesifőhatóságok elismerik. Egy káptalannal és
 62. 62. — 63 —12 páholylyal dolgozik. E páholyok Athén-ben, Korfuban, Kephaloniában, Calcioban,Pireusben, Patrassoban, Syrában, Lamiábanés Argosban vannak és szép tevékenységetfejtenek ki. T ö r ö k o r s z á g b a n az első páholyokataz angol nagypáholy alapította 1838-ban.De e páholyok csakhamar megszűntek, merta muhammedán papság ellenezte a szabad-kőművességet s a részvét is csekély volt.Újabb időben Konstantinápolyban több újpáholy létesült. Ezek közül kettő a francziaNagyoriens, egyik az angol nagypáholy,egyik a hamburgi nagypáholy alatt áll.Ezeken kívül van olasz és görög páholyis. Az angol páholyokból s a Smyrnábanfennálló páholyból legutóbb torok tartományinagypáholyt alakítottak. E nagypáholy alatt12 páholy van Törökországban, kettő Tunis-ban és kettő Egyptomban. R o m á n i á b a n több főhatóság védelmealatt van számos páholy. Bukarestben vana bayreuthi Nagypáholynak és a francziaés olasz Nagyoriensnek páholya. A lusita-niai Nagyoriensnek van Turn-Szeverinbenés Mamorniczán, a franczia Nagyoriensnek
 63. 63. — 64 — Botosamban, Brailában, Constanzában, Ga-laczban, Jászvárosban, Plojestiben és azOlasz Nagyoriensnek Focsanben, Mihaleni-ben, Berladban, Bacauban, Crajovában ésRománban páholya. XII. Tengerentúli országok. Az északamerikai egyesült államok,mint sok minden másban, ügy a szabad-kőművesség kifejlesztésében is messze túl-szárnyalták Európát. Az első páholyt Bos-tonban létesítette az angol nagypáholy1733-ban. De mint beszélik már előbb isvoltak páholyok New-Yokban, New-Jersey-ben és Pennsylvaniában. A bostoni páholyelső főmestere Franklin Benjamin volt, akinek nyomtató intézetéből került ki 1734-benaz első szabadkőművesi alkotmánykönyvamerikai kiadása. Ugyancsak Bostonbanlétesítendő páholy részére adott engedélyta skót nagypáholy s más két páholy részérea kilwinningi páholy. A háború után azamerikai testvérek 1777-ben önálló nagy-páholyt alkottak és ebbe a nagypáholybaléptek be később az addig független János-rendi páholyok is. A háború alatt a bennszülöttek és anégerek is alakítottak páholyokat. A rab-szolgaság eltörlésében jelentékeny részevan az amerikai szabadkőművességnek s
 64. 64. — 65 —erre büszke lehet az egész világ szabad-kőművessége. A függetlenségi harcz, melyaz amerikai államokat az anyaországtólelszakasztotta s nekik a szabadságot ésfüggetlenséget megadta, sok új nagypáholyalkotására szolgáltatott alkalmat. Massachus-setts, Virginia, Maryland, Pennsylvania,Connecticut, Georgia, New-York, Dél- ésÉszak-Carolina létesítettek Nagypáholyokat.Georgiában már a múlt század utolsó tize-dében felmerült egy közös nagypáholy lé-tesítésének eszméje. Később Délcarolinanagypáholya intézett ez ügyben körleveleta többi amerikai főhatóságokhoz és a jelenszázad elején is több ízben megkísértettékaz egyesülést, de hiába. A jelen század elején számos új nagy-páholy keletkezett. Missisippi, Indiana, Illi-nois, Maine, Alabama, Missouri, Michiganúj főhatóságokat alapítottak. A század har-minczas éveiben sok üldözésnek voltakkitéve az amerikai szabadkőművesek. Azzalvádolták őket, hogy egy szabadkőművest,a ki állítólag a titkokat elárulta, a Niagaravízesésbe öltek. Hosszabb ideig tartott azüldözés s a szabadkőművesellenes áram-lat oly erős volt, hogy számos páholymegszüntette tevékenységét. 1843-ban meg-szűnt az anti-masonok mozgalma és azótapezsgő szabadkőműves élet van Amerikában.
 65. 65. — 66 — Nem hagyhatjuk említés nélkül, hogy azamerikai szabadkőművesek mily örömmelfogadták s támogatták a magyar emigratiótagjait az ötvenes években. Számos magyarnevesebb férfiú Amerikában vétette fel magáta szabadkőműves szövetségbe azok közül, akik később az alkotmányos aera felderül-tével Magyarországon újra fellobogtatták aszabadkőművesség világító fáklyáját. Jelenleg az északamerikai egyesült álla-mokban negyvenkilencz nagypáholy van.A páholyok száma meghaladja a tízezret.Azonkívül van harminczkét nagypáholya anégereknek ezernél több páholylyal. A test-vérek száma megüti a hétszázezret. Észak-Amerikában, Mexicóban, Közép-Amerikában még számos nagypáholy van,melyek valamennyien élénk tevékenységetfejtenek ki. D é l a m e r i k á b a n szintén igen elter-jedt a szabadkőműves szövetség. De viszo-nyai legkevésbbé sem oly rendezettek, mintÉszak-Amerikában. Az ottani viszonyokról,jóllehet a nagypáholyok évenkint vaskoskötetekben bocsátják közre jelentéseiket,kevés megbízhatót tudunk. A gyorsan vál-tozó gazdasági és politikai viszonyok, a papi
 66. 66. — 67 —befolyások korántsem kedvezők a szabad-kőművesség fejlődésére nézve. B r a z í l i á b a n a fennálló rio-de-janeiroipáholy 1821-ben három műhelyre szakadtés megalakította Brazília Nagyoriensét.Nemsokára felvették Dóm Pedro császárt ésnagymesterré választatták. A császár azon-ban azt látva, hogy a páholyok csupán poli-tikai kérdésekkel foglalkoznak, feloszlattaazokat. Lemondása után 1831-ben a páho-lyok újból megkezdték tevékenységöket, sőtakkor új főhatóság is alakult. II. Dom Pedrobuzgó híve volt a szabadkőművességnek,elüzetése után pedig legújabban a köztár-saság karolta fel a szabadkőművesség ügyét.Jelenleg csak egy főhatóság van Brazíliábana Grande Oriente de Brazil Rio-Jeneiroban,mely 1883-ban alakult a két régi főhatóságegyesülése következtében. 120 káptalan és147 páholy dolgozik védelme alatt. Nagy-mestere Fonseca, a köztársaság elnöke. P e r u b a n 1852-ben szintén két főható-ságra vált az 1831-ben alakult Nagy Oriens,de 1859-ben már újból egyesültek s jelen-leg 26 páholylyal dolgoznak. A r g e n t i n akortársaság nagyoriense 1880-ban, Uru-g u a y nagyoriense (15 káptalan, 33 páholy)1870-ben, C h i l e köztársaság nagyoriense1812-ben, H a y t i nagyoriense Port-au-Princeben(76 káptalan, 32 páholy) 1824-ben
 67. 67. — 68 —s másik főhatósága 188o-ban, Vene-z u e l a nagyoriense 1883-ban alakult. A f r i k á b a n azokon a területeken van-nak páholyok, melyek gyarmatokkénteurópai államok uralma alatt állnak. Azalgíri páholyok a franczia nagyoriens vé-delme alatt dolgoznak. Ugyané főhatóság-nak vannak páholyai Mauritiusban és Bour-bonban. Az angol nagypáholy védelme alatta fokvárosi páholyok állnak, de a német-alföldi nagypáholynak is van ott tartományinagymestere. Azonfelül Libéria állambanvan 6 páholya a benszülötteknek, a kikMonroviaban megalakították Afrika nagy-páholyát s egy Tunisi nagypáholy Tunisban.Alexandriában 1864-ben alakult Egyptomnagyoriense 2 káptalannal, 2 tanácscsalnagy sanctuariummal és 8 páholylyalKairóban 1876-ban Egyptom nemzeti nagy-páholya, melynek nagymestere a khedive. Á z s i á b a n az angolok és a németalföl-diek alapították meg a szabadkőművességet.Chinában angol főhatóság alatt számospáholy van és a Kantonban, Shanghaiban ésHongkongban levők sok eredménynyel mű-ködnek. Yokohomában négy páholy dolgo-zik Kis-Azsiában (Smyrnában) pedig kettő,
 68. 68. — 69 —egyik német, másik angol nyelven, a kon-stantinápolyi török tartományi angol nagy-páholy védelme alatt. Kelet-Indiában angoltartományi nagypáholy van, mintegy nyolcz-van páholy van. A skót nagypáholynakBengálban, Bombay bán és Arábiában vantöbb páholya, a németalföldi nagypáholy-nak Java és Szumatra szigeteken és a fran-czia nagyoriensnek Pondicheriban. Persiábannem terjedhetett el a szabadkőművesség,mert nemcsak a keresztény, hanem a parszpapok is dolgoztak ellene, sőt legújabbana sah eltiltó rendeletet bocsátott ki. * Ausztráliában virágzó a szabad-kőművesség. Számos páholy dolgozott azangol, skót és ír nagypáholyok védelmealatt New-South-Walesben, Dél-Ausztráliá-ban, Victorialandban, Új-Zealandban, Nyű-göt-Ausztráliában és Tasmaniában. Leg-újabban ezek elszakadtak főhatóságaik-tól és 1884-ben alakult Dél-AusztráliaNagypáholya Adelaideben 38 páholylyal,1889-ben Victoria egyesült NagypáholyaMelbourneban 149 páholylyal, és 1888-banNew-South-Wales nagypáholya Sydneyben.E három főhatóság védnöke a walesi herczeg.Új-Zealand nagypáholya Christchurchbenés Tasmania nagypáholya Hobarttownban1890-ben alakult meg.
 69. 69. — 70 — XIII. Magyarország. Hazánk, a liberális eszmék hazája, — amelyben az aristocrata törekvések semnyomták el soha a szabadelvű áramlatot, —a múlt század elején nem fogadhatta be aszabadkőművességet, jóllehet valószínű, hogyez időben számos külföldön megfordultmagyar ember vétette fel magát a pá-holyokba. Itthon azonban nem lehetett ter-jeszteni a szabadkőművesség eszméit. Aviszonyok ziláltsága nem engedte, hogypáholyok alakuljanak. Csak a múlt századközepe táján kezdődött páholyélet Magyar-országon. E páholyokról azonban biztostörténeti adataink nincsenek. Mai szabad-kőművességünk teljesen önálló s nem függössze azzal, mely 1784-ben megszűnt ésígy semmiféle okiratot vagy emléket nemmutathat fel abból az időből. A Martino-vics-féle összeesküvés szomorú vége meg-rettentette a magyar kőműveseket. Irataikatelégették vagy Bécsbe vitték, ügy hogy csakegykorú feljegyzésekre támaszkodhatunk.De e följegyzésekből is kiderül, hogy ha-zánkban a múlt század végéig nagy sjelentékeny páholyélet virágzott. A viszonyok ziláltsága, a vallási kérdésekfeszültsége, a középosztály teljes hiányaazonban nem engedték, hogy oly rendezett
 70. 70. — 71 —alakú kőművességünk legyen, mint Európaegyéb részeiben már akkor virágzott. Amagyar páholyok azonban a század közepénelismertettek nemcsak a külföld szabadkő-művesei, hanem az állami hatóságok általis. Ezt mutatja legalább az, hogy Albertszász-tescheni herczeg, MagyarországnakMária Terézia idejében helytartója, magais kőműves volt és sokat járt közben aszövetség érdekében a királynőnél. Úgylátszik, hogy míg Ausztriában 1764-ben aszabadkőművesek tevékenysége majdnemteljesen megszűnt, Magyarországon továbbrais megmaradtak a páholyok és jóllehet azeszme nem is örvendett oly általános elter-jedésnek, mint Ausztriában vagy Németor-szágban, mégis az ország legjobbjai vettekrészt a munkákban. A magyar irodalom, a főnemesség, a köz-nemesség, sőt a papság is helyet foglalt apáholyokban. Magyar nyelven dolgozó pá-holy ugyan nem volt, mert a főhatóságota bécsi és krakói nagypáholyok képezték,de az eszméket idegen nyelven is megér-tették egymással. Magyarország legjobbhangzású nevei vettek részt e páholyokbans dolgoztak vállvetve, hogy előmozdítsák aszabadkőművesség czéljait s törekedjeneka szépre, jóra és nemesre. A magyar korona területén 1780-ban
 71. 71. — 72 —húsznál több páholy volt. A magyar tar-tományi nagypáholy alá tartoztak a követ-kező páholyok: Pesten a «zur Grossmuth»,Pozsonyban a «zur Sicherheit» és «zur Ver-schwiegenheit», Zágrábban «zur Klugheit»Temesvárt «zu den drei weissen Lilien»,Szebenben a «zum geheiligten Eber» és«Andreas zu den drei Kleeblättern», Ká-roly városban (katonai páholy) «zur Tapfer-keit», Eszéken «zur Wachsamkeit», Eper-jesen «zum tugendhaften Reisenden», Mis-kolcz «az erényes cosmopolitához» (enneka páholynak volt tagja Kazinczy Ferenczés Horváth Ádám), Varasdon «zur Freund-schaft», Balassa-Gyarmaton «zum tugend-haften Pilgrim», Monyorókeréken «zumgoldenen Rad» és Bukovinában Szent-Fülöpön «zum tugendhaften Weltbürger.»De voltak ezenkívül páholyok Selmeczen,Kassán, Zalaegerszegen, Nagy-Váradon,Girálton, Kolozsvárt, Kőrösön, Likán, Gli-nán, Budán, Beszterczebányán, Brassóbanés több más helyen is, ezeknek nevei azon-ban nem maradtak ránk. Mint említettük, sok magyar vétette felmagát külföldön. A braunschweigi «zurgekrönten Säule» páholy névsorában a sokmagyar név között vannak Budai Ezsajástörténetíró s ref. püspök, Sasvári Pál debre-czeni tanár, dr. Földi János, Ocsovszky
 72. 72. — 73 —Pál, Zsoldos István, gr. Bethlen Imre, gr.Teleki Domokos, Benkő Ferencz, Gyar-mathy Sámuel és mások nevei. A magyartestörség irodalom kedvelő tagjai Baróczy,Bacsányi, Bessenyei stb. mind kőművesekvoltak. A II. József tilalma Magyarországon isérvényesült. Bezárták a páholyokat és1794-ben nem volt szabadkőművesség ha-zánkban. Csak 1848-ban a szabadság esz-méinek diadala támasztotta fel újra a sza-badkőművességet. Metternich bukása utánThoma Ágoston összegyűjtötte a Pestenélő testvéreket s folyamodott az ecclecticaiszövetség frankfurti nagy anyapáholyához,hogy a «Kossuth Lajos, a dicső fényhajnalához» czím alatt alakuló páholynakadja meg a munkaengedélyt. Az engedélymegérkezett s a páholy elkezdett működni.Kossuth is bejelentette belépését, de az osztrá-kok bevonulása véget vetett a páholynak, amely mintegy félévig állt fenn. A szabadság-harcz szerencsétlen kimenetele a föllendülőpáholyéletet is megsemmisítette a többiszabad intézménynyel együtt. Az alkotmányos aera derengése megintéletre keltette a magyar szabadkőművessé-get. Az i86i-iki országgyűlés egybehívásaután Csáky Tivadar és Kálmán grófok,Károlyi Ede, Eszterházy István, id. Komá-
 73. 73. — 74 —romy György, Almássy Pál s másoktöbben új magyar páholyt létesítettek»Szent István« néven. De ez a páholy iscsak rövid életű volt» Az országgyűlés fel-oszlatásával gyorsan szétoszlott. A rend-őrség lépett közbe s szétugrasztotta. Ezidőtől fogva a magyar kőművesek majd-nem minden esztendőben tettek lépéseketarra, hogy a pesti rendőrfőnökségtől, vagya bécsi központi kormánytól engedélytnyeljenek Pesten páholy-alapításra. Fáradozásuk sikerrel csak akkor járt,midőn az alkotmány végleg helyreállíttatott.A felelős magyar minisztérium kimondtaaz egyesülési szabadság elve alapján, hogya szabadkőműves-páholyok alkotását nemellenzi s csak azt követeli meg, hogy azalapszabályok a kormánynyal közöltes-senek. Így alakult meg az «Einigkeit imVaterlande» czímű, német nyelven dolgozópáholy, a melyet gyorsan követett a Te-rn és vártt alakított «Három fehér liliomhoz»czimzett páholy. A pesti német páholybólcsakhamar kiváltak a magyar testvérek ésfölelevenítették az 1861-ben fennállott«Szent István» páholyt. Ezek a páholyokbemutatták a szövetség alapszabályait és1868-ban b. Wenckheim Béla belügymi-niszter azokat jóváhagyta. Ez által a sza-
 74. 74. — 75 —badkőművesség Magyarországon törvénye-sen elismert testületté vált. Az 1869. évben Pesten Türr István, b.Nyáry Albert, Kubinyi Ágoston, KápolnaiIstván és többen mások a skót szertartásszerint megalapították a «Corvin Mátyás»páholyt. Ennek a páholynak az alapszabá-lyait 1870-ben hagyta jóvá a kormány. Arákövetkező évben megalakította ez a pá-holy a «Humboldt» és a kassai «Haladás»,valamint az ó-budai «Árpád» páholyoksegítségével a Magyarországi Nagy OrienstJoanovics György nagymestersége alatt.A «Zur Grossmuth» páholyt, mely időköz-ben alakult, a Nagy Oriens vette vé-delme alá. Majdnem ezzel egyidejűleg a háromsymbolicus fokban dolgozó páholy János-rendű Nagypáholylyá alakult Pulszky Fe-rencz nagymester vezetése alatt. A két főhatóság megalakulván, rohamo-san terjedt el az országban a szabadkőmű-vesség. Szükséget pótolt s e szükséget kiis elégítette. Számtalan testvér sorakozotta szövetség zászlaja köré. A két főhatóságközt testvéries, barátságos viszony szövő-dött. Már 1871-ben egyezséget kötöttek sennek alapján dolgoztak. Igaz, hogy sokpáholy, mely nagy hévvel alakult meg,
 75. 75. — 76 —megszűnt dolgozni. De a megmaradottakannál nagyobb hévvel működtek. Az 1886. évben nagy ünnepélylyel egye-sült a Magyarországi Jánosrendi Nagy-páholy Magyarország Nagy-Oriensével sazóta Magyarország Symbolicus Nagy-páholya az egyetlen főhatóság Magyar-országon. Jelenleg 47 szabadkőműves-páholy vanMagyarország Symbolicus Nagypáholyánakvédelme alatt 2000 testvérrel. E páholyokközül hat Pozsonyban székelő, és egyLajta-Szent-Miklóson székelő páholy tagjaibécsi, a Mamorniczában székelő páholytagjai czernovitzi s a Beszkid mellett dol-gozó páholy tagjai lembergi lakosok. Ma-gyarország Symbolicus Nagypáholya tehátvédelmet nyújt az elnyomott osztrák sza-badkőművesség tagjainak is. De a monarchiahatárain is túlterjed a magyar szabad-kőművesség. A Belgrádban 1891-ben ala-kult páholy magyar főhatóság védelmealatt áll és e páholy kapcsán végzi a ma-gyar szabadkőművesség keleti missióját. Budapesten a következő páholyοΛ mű-ködnek: «Corvin Mátyás», «Humboldt»,«Szent István», «Régi hívek», «Haladás»,»Galilei» (a Duna jobbpartján), «Hun-gária», «Könyves Kálmán», «Eötvös»,«Deák Ferencz», «Grossmuth» és «De-
 76. 76. — 77 —mokráczia». Újpesten «Világosság» és «Ve-ritas», Sopronban «Testvéresülés», Temes-vártt «A három fehér liliomhoz», Baján«Honszeretet», Szegeden «Árpád», Szi-szeken «Nächstenliebe», Kassán «Egyet-értés», Zsolnán «Fraternitas», Pápán«Kölcsey Ferencz», Török-Szent-Miklóson«Ákácz», Debreczenben «Haladás», Nagy-Váradon «László király», Brassóban «Ahárom oszlophoz» és «Pannónia«, Besz-terczebányán «Felvidék», Losonczon «Phoe-nix», Sátoralja-Újhelyen «Rákóczy», Ka-ránsebesen «Irenea», Kolozsvárit «Unió»,Aradon « Összetartás », Nagy-Kanizsán«Munka», Zimonyban «Stella Orientalis»,Pozsonyban «Hallgatagság» (pozsonyitestvérekkel) és «Zukunft», «Socrates»,«Eintracht», «Freundschaft», «Columbus»és« Treue» (bécsi testvérekkel.) Lajta-Szent-Miklóson «Humanitás» bécsi testvérekkel,Mamoroviczán «Philanthropique» czerno-vitzi testvérekkel, Beszkid mellett «Zűraufrichtigen Freundschaft» lembergi test-vérekkel és Belgrádban «Pobratim». A magyar szabadkőművesség rendelkezé-sére álló alapok összege meghaladja a180 ezer forintot, a páholyok vagyonapedig közel negyvenezer forint. Ez össze-
 77. 77. — 78 —geknek aránylag csekély volta mutatja,hogy hazánkban az intézmény még nagyonfiatal. A szabadkőművesség Magyarországonmég sem tagjai száma, sem anyagi eszközeitekintetében nem ért el oly magas fokot,mint külföldön. A szövetség még mindiga kezdet nehézségeivel küzd s egyelőrefőczélja az, hogy működése számára meg-nyerje az erre hivatott elemeket és kikö-szörülje a csorbákat, a melyeket a gyorsfejlődés alatt elkövetett hibák okoztak.Mindazonáltal számos üdvös intézményköszöni lételét a magyar szabadkőműves-ségnek. A magyar szabadkőművesség léte-sítette a felnőttek oktatása körül oly nagyérdemeket szerzett népoktatási-kört, s arabsegélyző-egyesületek humanitárius intéz-ményeit. Az eddigi ponyvairodalom selejtestermékei helyébe erkölcsös iratokat nyújta népnek. Tisztán a szabadkőművesekalkotása Budapesten a hajléktalanok men-helye és a szünidei gyermektelepek intéz-ménye, Bécsben pedig a kahlenberg-dörfligyermekmenhely és a bécsi gyermek-gyógyitó-intézet. A szabadkőművesek léte-sítették a »Gyermekbarát« egyesületet s a,:önkéntes mentőtársulatot. Azonkívül ahülyék nevelő intézete, számos levesosztó-intézet, népkonyha, gyermekkert stb. létesülta szabadkőművesek kezdeményezése alapján.

×