Agencje ratingowe - raport medialny, czerwiec-grudzień 2011

643 views

Published on

Tematyka agencji ratingowych niezmiennie wiąże się z wielkimi kontrowersjami. W ostatnich miesiącach ich poziom jeszcze wzrósł i to zdecydowanie. Ma to swoje odzwierciedlenie w treściach przekazywanych przez środki masowego przekazu. Oceny wiarygodności kredytowej wydawane przez S&P, Moody’s czy Fitch z założenia powinny być odzwierciedleniem stanu rynkowego. Tymczasem wielu ekspertów uważa, że w ostatnim czasie to „ogon macha psem”.

W oparciu o publikacje prasowe zebrane i przeanalizowane w procesie monitoringu mediów, a traktujące na temat agencji ratingowych, opracowano raport podsumowujący i systematyzujący pozyskane informacje. Materiały poddane analizie pochodzą z monitoringu ponad 1100 tytułów prasy ogólnopolskiej i regionalnej.

Published in: Economy & Finance
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Agencje ratingowe - raport medialny, czerwiec-grudzień 2011

 1. 1. Raport medialnyAGENCJE RATINGOWE czerwiec-grudzień 2011
 2. 2. Agencje ratingowe1 czerwca – 31 grudnia 2011 r. Wstęp Tematyka agencji ratingowych niezmiennie wiąŜe się z wielkimi kontrowersjami. W ostatnich miesiącach ich poziom jeszcze wzrósł i to zdecydowanie. Ma to swoje odzwierciedlenie w treściach przekazywanych przez środki masowego przekazu. Oceny wiarygodności kredytowej wydawane przez S&P, Moody’s czy Fitch z załoŜenia powinny być odzwierciedleniem stanu rynkowego. Tymczasem wielu ekspertów uwaŜa, Ŝe w ostatnim czasie to „ogon macha psem”. W oparciu o publikacje prasowe zebrane i przeanalizowane w procesie monitoringu mediów, a traktujące na temat agencji ratingowych, opracowano raport podsumowujący i systematyzujący pozyskane informacje. Materiały poddane analizie pochodzą z monitoringu ponad 1100 tytułów prasy ogólnopolskiej i regionalnej. Ze względu na wydźwięk przekazywanych informacji, analizowane materiały zostały podzielone na neutralne, pozytywne i negatywne. Jako neutralne traktowano wszystkie te publikacje, które pozbawione były wszelkich dodatkowych komentarzy i ocen, a tym samym stanowiły jedynie źródło obiektywnych faktów i danych. Za publikacje o charakterze pozytywnym uznawano te, które przedstawiały agencje ratingowe w korzystnym świetle. Natomiast jako pejoratywne traktowano wszelkie materiały przekazujące informacje czy teŜ opinie autorów, które nie sprzyjają tworzeniu dobrego wizerunku medialnego agencji oraz nie wpływają pozytywnie na jej obraz.Strona 2 media intelligence
 3. 3. Agencje ratingowe1 czerwca – 31 grudnia 2011 r. Komentarz Emocje wokół tematu agencji spowodowane są faktem, Ŝe ratingi państw wpływają na koszty zaciąganych przez nie kredytów. W efekcie firmy te zyskały powaŜny wpływ na stan gospodarek. NajpowaŜniejsze zarzuty dotyczą manipulowania rynkiem i konfliktu interesów. Wytyka się im takŜe powaŜne pomyłki. Nie zmienia to jednak faktu, Ŝe obniŜka ratingu Stanów Zjednoczonych przez Standard&Poor’s z sierpnia 2011, spowodowała bardzo powaŜne reperkusje na rynkach finansowych. OstrzeŜenia, wydawane perspektywy i obniŜki dotyczące państw europejskich równieŜ stają się przedmiotem Ŝywego zainteresowania, przez co są szeroko opisywane i komentowane w prasie. Wpływ agencji nie podoba się części polityków, którzy jednak sami wyposaŜyli je w narzędzia budujące ich pozycję - między innymi obligując OFE do operowania papierami o odpowiednio wysokim ratingu. Pojawianie się tematyki ratingu w prasie znacząco wzrosło i w końcówce ubiegłego roku było o wiele wyŜsze od pięcioletniej średniej kwartalnej. WiąŜe się to nie tylko z częstszymi weryfikacjami ratingów – w tym kluczowych gospodarek świata - ale równieŜ spekulacjami dotyczącymi tych wydarzeń, czy samą dyskusją odnośnie prawidłowości funkcjonowania obecnego systemu. Fakt, Ŝe media – nie tylko ekonomiczne, ale równieŜ ogólnoinformacyjne – podejmują w szerokim zakresie tę tematykę, spekulują odnośnie przyszłych wahań - nadaje tym informacjom dodatkowego znaczenia. W oczach przeciętnego odbiorcy mediów wytwarza się wraŜenie, jakoby agencje były swego rodzaju instytucjami nadrzędnymi, podejmującymi decyzje i tworzącymi warunki, do których dostosowywać się muszą nawet państwa. Dziennikarze piszą na przykład, Ŝe agencje „ostrzegają kraj” przed obniŜką oceny wiarygodności kredytowej. Wcześniej wiadomości o działaniach agencji pojawiały się głównie w mediach ekonomicznych, a tylko sporadycznie, czy teŜ przy okazji bardzo istotnych wydarzeń, gościły na czołówkach prasy ogólnoinformacyjnej. Obecnie to się zmieniło. W badanym okresie prawie 2/3 przekazu trafiło do mediów nieekonomicznych. Od czerwca do grudnia 2011 najwięcej pisało się na temat dwóch największych tego typu instytucji – S&P i Moody’s, które koncentrują po około 40 proc. rynku. Nieco mniej medialnego tortu zagarniał Fitch Ratings. Agencje najczęściej pojawiały się w prasie w lipcu i sierpniu, kiedy spekulowano oraz ostatecznie dokonano (S&P) cięcia ratinguStrona 3 media intelligence
 4. 4. Agencje ratingowe1 czerwca – 31 grudnia 2011 r. USA. W czerwcu i lipcu największą uwagę skupiał Moody’s, natomiast po wspomnianym wydarzeniu, na zdecydowane prowadzenie wysunął się S&P. NaleŜy jednak zaznaczyć, Ŝe duŜa część publikacji po obniŜce miała charakter negatywny. Decyzja była bardzo kontrowersyjna nie tylko dlatego, Ŝe nie miała precedensu. Firmę krytykowano za błędne oszacowanie wydatków uznaniowych amerykańskiej administracji. Analitycy pomylili się o... 2 biliony dolarów, co wzbudziło dyskusję dotyczącą wiarygodności ratingów w ogóle. To właśnie stąd wykresowy pik, jeśli chodzi o liczbę publikacji na temat agencji, a takŜe liczbę publikacji negatywnych. W kolejnych miesiącach Standard&Poor’s zszedł nieco w cień i był rzadziej wymieniany nawet od Fitch (listopad). Być moŜe było to efektem spadku wiarygodności po fali krytyki. Wówczas na czoło wysunął się Moody’s, którego takŜe dotknęła krytyka po serii cięć swoich ocen. W grudniu na czoło ponownie powrócił S&P. W czterech minionych kwartałach liczba publikacji zawierających słowo rating utrzymywała się powyŜej średniej pięcioletniej. W dwóch ostatnich była zdecydowanie najwyŜsza od momentu posiadania bazy porównywalnych danych. Oznacza to, Ŝe tematyka ta wzbudza zainteresowanie, z jakimi wcześniej nie mieliśmy do czynienia. Dziś część ekspertów usiłuje kontestować wpływ agencji, podając przykłady, kiedy rynek zareagował wzrostem na obniŜenie ocen kredytowych. Zarzucają oni agencjom oderwanie od rzeczywistości i sugerują, Ŝe po ostatnich szokach, jakie zafundowały inwestorom, uodpornili się oni na ich decyzje. Głównie na tym koncentrują się obecnie publikacje negatywne. NiezaleŜnie od tego, czy mają rację, czy teŜ nie – póki co temat ratingów stał się w ostatnim półroczu niezwykle Ŝywy, a sama jego tak szeroka obecność silnie wizerunkowo wpływa na świadomość odbiorców mediów.Strona 4 media intelligence
 5. 5. Agencje ratingowe1 czerwca – 31 grudnia 2011 r. 1200 1 166 1 156 1100 1000 900 782 800 700 600 500 400 300 200 100 0 Standard & Poors Moodys FitchWykres 1. Liczba publikacji prasowych na temat agencji ratingowych w okresie czerwiec-grudzień 2011 r.Strona 5 media intelligence
 6. 6. Agencje ratingowe1 czerwca – 31 grudnia 2011 r. 700 600 500 400 300 200 100 0 Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień Standard & Poors 53 147 312 149 171 124 210 Moodys 80 230 162 107 188 254 135 Fitch 59 141 125 65 133 153 106 Suma 192 518 599 321 492 531 451Wykres 2. Liczba publikacji prasowych na temat agencji ratingowych w poszczególnych miesiącachanalizowanego okresu wraz z sumą 3000 2848 2750 2500 2464 2250 2000 1750 1739 1500 1524 1250 1281 1229 1176 1179 1135 1000 1033 1005 1030 952 882 808 814 750 727 672 687 557 500 250 0 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 2007 2008 2009 2010 2011Wykres 3. Liczba publikacji prasowych na temat ratingów w poszczególnych kwartałach w okresie od 2007 do2011 r.Strona 6 media intelligence
 7. 7. Agencje ratingowe1 czerwca – 31 grudnia 2011 r. 1200 1080 960 840 720 600 480 360 240 120 0 Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień Standard & Poors 147 312 149 171 124 210 Moodys 230 162 107 188 254 135 Fitch 141 125 65 133 153 106 Publikacje na temat ratingów 852 1121 491 641 1127 1080Wykres 4. Porównanie liczby publikacji prasowych na temat ratingów oraz agencji ratingowych w trzecimi czwartym kwartale 2011 r. 1200 1 113 1100 1000 900 800 727 700 600 500 467 400 300 200 100 0 Standard & Poors Moodys FitchWykres 5. Liczba unikatowych publikacji prasowych na temat agencji ratingowych w okresie czerwiec-grudzień2011 r.Strona 7 media intelligence
 8. 8. Agencje ratingowe1 czerwca – 31 grudnia 2011 r. 275 249 250 225 200 175 150 130 125 100 90 79 75 50 25 0 Trzy agencje Moodys i S&P Fitch i Moodys Fitch i S&PWykres 6. Współwystępowanie agencji ratingowych w publikacjach Negatywne Neutralne Pozytywne 1200 1101 1068 1100 1000 900 800 757 700 600 500 400 300 200 100 94 4 52 3 23 2 0 Standard & Poors Moodys FitchWykres 7. Całkowita liczba publikacji prasowych na temat agencji ratingowych z uwzględnieniem wydźwiękuprzekazywanych informacjiStrona 8 media intelligence
 9. 9. Agencje ratingowe1 czerwca – 31 grudnia 2011 r. Publikacje negatywne Publikacje pozytywne 4,00% 3,00% 3,03% 2,00% 1,68% 1,00% 0,74% 0,06% 0,10% 0,13% 0,00% Standard & Poors Moodys FitchWykres 8. Odsetek negatywnych i pozytywnych publikacji prasowych na temat agencji ratingowych w całościzgromadzonego materiału na temat agencji ratingowych 45 40 35 30 25 20 15 10 5 0 Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień Standard & Poors 0 9 41 20 11 3 10 Moodys 0 19 3 4 17 7 2 Fitch 0 8 2 2 9 2 0Wykres 9. Całkowita liczba negatywnych publikacji prasowych na temat agencji ratingowych w poszczególnychmiesiącach analizowanego okresuStrona 9 media intelligence
 10. 10. Agencje ratingowe1 czerwca – 31 grudnia 2011 r.Wykres 10. Chmura najpopularniejszych słów występujących w tytułach publikacji prasowych na temat agencjiratingowychStrona 10 media intelligence
 11. 11. Agencje ratingowe1 czerwca – 31 grudnia 2011 r. 135 126 120 105 90 84 75 60 42 45 30 15 0 Standard & Poors Moodys FitchWykres 11. Liczba unikatowych publikacji prasowych, w których tytule pojawiła się nazwa agencji ratingowej BANK 125 AGENCJA 121 RYNEK 86 EUROPA 75 POLSKA 72 GRECJA 70 EURO 62 USA 59 KRYZYS 59 INWESTORZY 49 0 15 30 45 60 75 90 105 120 135Wykres 12. TOP 10 najczęściej występujących słów w tytułach unikatowych publikacji prasowych na tematagencji ratingowychStrona 11 media intelligence
 12. 12. Agencje ratingowe1 czerwca – 31 grudnia 2011 r. 3 000 000,00 zł 2 500 000,00 zł 2 000 000,00 zł 1 500 000,00 zł 1 000 000,00 zł 500 000,00 zł 0,00 zł -500 000,00 zł -1 000 000,00 zł -1 500 000,00 zł -2 000 000,00 zł -2 500 000,00 zł Moodys Fitch Standard & Poors Neutralne 2 614 501,56 zł 1 318 004,94 zł 2 421 800,82 zł Pozytywne 11 611,20 zł 7 061,60 zł 47 529,20 zł Negatywne -1 090 945,86 zł -870 340,44 zł -2 067 115,56 zł Suma 1 535 166,90 zł 454 726,10 zł 402 214,46 złWykres 13. Szacunkowy ekwiwalent reklamowy dla poszczególnych agencji ratingowych z uwzględnieniemwydźwięku przekazywanych informacji w całości analizowanego materiału 2 000 000,00 zł 1250 1 800 000,00 zł 1125 1 600 000,00 zł 1000 1 400 000,00 zł 1 535 166,90 zł 875 Liczba publikacji 1 200 000,00 zł 750 AVE 1 000 000,00 zł 625 800 000,00 zł 500 600 000,00 zł 375 400 000,00 zł 250 454 726,10 zł 402 214,46 zł 200 000,00 zł 125 0,00 zł 0 Moodys Fitch Standard & Poors Ekwiwalent Liczba publikacjiWykres 14. Zestawienie liczby publikacji prasowych na temat agencji ratingowych i szacunkowego ekwiwalentureklamowego w całości analizowanego materiałuStrona 12 media intelligence
 13. 13. Agencje ratingowe1 czerwca – 31 grudnia 2011 r. 452; 39% Ekonomiczne Pozostałe 714; 61%Wykres 15. Liczba i udział procentowy publikacji prasowych na temat agencji Standard & Poor’s w okresieczerwiec-grudzień 2011 r. z uwzględnieniem profilu mediów 402; 35% Ekonomiczne Pozostałe 754; 65%Wykres 16. Liczba i udział procentowy publikacji prasowych na temat agencji Moody’s w okresie czerwiec-grudzień 2011 r. z uwzględnieniem profilu mediówStrona 13 media intelligence
 14. 14. Agencje ratingowe1 czerwca – 31 grudnia 2011 r. 278; 36% Ekonomiczne Pozostałe 504; 64%Wykres 17. Liczba i udział procentowy publikacji prasowych na temat agencji Fitch w okresie czerwiec-grudzień2011 r. z uwzględnieniem profilu mediówStrona 14 media intelligence
 15. 15. Agencje ratingowe1 czerwca – 31 grudnia 2011 r. Ekonomiczne Pozostałe 800 754 714 700 600 504 500 452 400 402 300 278 200 100 0 Standard & Poors Moodys FitchWykres 18. Liczba publikacji prasowych na temat agencji ratingowych w okresie czerwiec-grudzień 2011 r.z uwzględnieniem profilu mediów 20 18 16 12 8 8 8 4 0 Standard & Poors Moodys FitchWykres 19. Przeciętny miesięczny kontakt jednego czytelnika prasy z nazwami agencji ratingowychStrona 15 media intelligence
 16. 16. Agencje ratingowe1 czerwca – 31 grudnia 2011 r. NASZ DZIENNIK 22 DZIENNIK POLSKI 24 GAZETA UBEZPIECZENIOWA 29 Standard & Poors PARKIET - WARSZAWA 37 RZECZPOSPOLITA - WARSZAWA 71 PULS BIZNESU 81 DZIENNIK GAZETA PRAWNA 107 GAZETA WYBORCZA 111 RZECZPOSPOLITA 131 PARKIET 233 GAZETA POLSKA CODZIENNIE 18 DZIENNIK POLSKI 24 NASZ DZIENNIK 35 PARKIET - WARSZAWA 49 Moodys RZECZPOSPOLITA - WARSZAWA 74 PULS BIZNESU 90 GAZETA WYBORCZA 101 DZIENNIK GAZETA PRAWNA 102 RZECZPOSPOLITA 155 PARKIET 177 GAZETA POLSKA CODZIENNIE 10 NASZ DZIENNIK 12 GAZETA UBEZPIECZENIOWA 13 PARKIET - WARSZAWA 29 PULS BIZNESU 41 Fitch RZECZPOSPOLITA - WARSZAWA 48 GAZETA WYBORCZA 62 DZIENNIK GAZETA PRAWNA 69 RZECZPOSPOLITA 118 PARKIET 148 0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 220 240Wykres 20. Liczba publikacji prasowych na temat agencji ratingowych w podziale na 10 najaktywniejszychtytułów gazetStrona 16 media intelligence
 17. 17. Agencje ratingowe1 czerwca – 31 grudnia 2011 r.Wykres 21. Mapa benchmarkingowa agencji ratingowychFavorability - indeks kontekstu wizerunkowego. Wartość moŜe wahać się w przedziale od -10 (dla materiału negatywnego) do 5 (dla materiałupozytywnego). Wartość 1 przyjmują informacje o wydźwięku neutralnym.Range - zasięg informacji wyraŜony jest w potencjalnej liczbie kontaktów z czytelnikami (w mln).Wielkość kuli - oznacza liczbę publikacji.PołoŜenie kuli ukazuje zarówno średni kontekst przekazów medialnych, a takŜe ich zasięg, osiągnięty za sprawą danej liczby publikacji.Najlepsza pozycja na wykresie to prawy górny róg (oznacza, Ŝe pozytywne informacje miały bardzo duŜy zasięg), najgorsza pozycja to prawydolny róg (negatywny przekaz, który dotarł do bardzo szerokiego grona odbiorców).Strona 17 media intelligence
 18. 18. Agencje ratingowe1 czerwca – 31 grudnia 2011 r. PRESS-SERVICE Monitoring Mediów Sp. z o.o. ul. Grunwaldzka 19 60-782 Poznań, Polska tel./fax +48 61 66 26 005 e-mail: biuro@press-service.com.pl www.press-service.com.plStrona 18 media intelligence

×