Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Дневен ред на заседанието на работната група на 10.03.2015 г. за пенсионната реформа

presentacion

  • Login to see the comments

  • Be the first to like this

Дневен ред на заседанието на работната група на 10.03.2015 г. за пенсионната реформа

  1. 1. 1 Дневен ред на заседаниетона работната група на 10.03.2015г. за усъвършенстване на пенсионния модел и развитие на пенсионната система (нови писмени предложения на социалните партньори, постъпили след 20 февруари 2015г.) I. Предложения на Национално представителните работодателски организации за усъвършенстване на пенсионния модел и развитие на пенсионната система: 1. Запазване на тристълбовия модел на пенсионноосигурителната система. 2. Разграничение между характера и обхвата на осигурителните плащания и тези, които имат характер на социално подпомагане. На тази основа осигурителната система окончателно и докрай да се „почисти“. 3. Радикална промяна на системата за определяне и отпускане на пенсиите за инвалидност и медицинската експертиза на работоспособността с цел предотвратяване на злоупотребите и ограничаване на дефицита във фоновете на ДОО. 4. Нарастване с по 6 м. годишно на възрастта за пенсиониране на III категория труд за двата пола до 65 г. и на осигурителния стаж до 37 г. за жените и 40 г. за мъжете. 5. Приходите и разходите за осигурените лица по чл. 69 да се обособят в отделен фонд на ДОО. 6. Отмяна на II категория труд и промяна на критериите за риск и тежест на труда при I категория труд. 7. На основата на решение по тези базови предложения, да се извършат необходимите актюерски изчисления и тогава да се пристъпи към останалите стъпки. II.Предложение на АИКБ: Да се обсъди и преосмисли индивидуалният коефициент в пенсионната формула – като правна и икономическа същност и като начин на определянето му. Настоящото положение, което не отчита нито трансфера (въпреки разглеждането му като вноска), нито субсидията изкривява формулата за определяне на индивидуалния коефициент, което има за резултат несправедливо голямата му редукция – 28 на сто. Справедливото решение според АИКБ е редукцията да не е в съотношението 5 17,8 , а в съотношение 5 (17,8+12+∼8) . Това ще отразява точно настоящото положение с отчитане и на трансфер и на субсидията от държавата, в резултат на което пенсията, плащана от фонд „Пенсии“ на ДОО ще бъде коригирана не с 28, а с 13 на сто. Като отчитаме, че последното число в знаменателя е различно всяка година и в резултат на успешни реформи следва да се сведе до нула, постепенно ще се стигне до 5 (17,8+12) , т.е. до редукция на пенсията от първи стълб със 17 на сто, освен ако не бъде направена промяна в числителя (каквато следва да влезе в сила от 2017 г.). При всички случаи, коефициентът трябва да бъде определян година за година въз основа на актюерски разчети. Приемането на това предложение няма да доведе до допълнителни разходи на фонд „Пенсии“ на ДОО сега, а след старта на изплащане на втора пенсия от УПФ, разходите на НОИ ще се редуцират макар и с по-малък размер.
  2. 2. 2 III. Предложения на КРИБ: 1. Въвеждане на минимална възраст за пенсиониране (52 години) за служителите по Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България, Закона за МВР, Закона за съдебната власт и другите служители от специалните ведомства, като може да се приложи диференциран подход, в зависимост от степента на сложност на положения труд. 2. Преглед на професиите, включени в привилегированите групи лица за работещите в първа и втора категория труд и за ползващите права за ранно пенсиониране по чл. 69 КСО и тяхната преоценка. 3. Въвеждане на лична осигурителна вноска за държавните служители и за служителите от специалните ведомства. 4. Рязко вдигане на възрастта за пенсиониране и осигурителния стаж при трета категория труд за двата пола, до достигане на 65 г. (със стъпка 6 месеца за година) и осигурителен стаж 37 г. за жените и 40 г. за мъжете. 5. Вдигане на изискуемата възраст за пенсиониране на работещите при условията на първа и втора категория труд в съответствие с нарастването на възрастта при трета категория труд, до достигане на разлика от 8 г. по-малко за първа категория и 3 г. по- малко за втора категория труд. 6. Цялостни промени в реда, организацията и контрола на системата при определяне и отпускане на пенсии за инвалидност - Преглед на досега издаваните свидетелства от ТЕЛК; - Промяна на методиката и системата за издаване на свидетелства от ТЕЛК и включване на правоспособни и действащи лекари към момента на издаване на свидетелствата, експерти по трудова медицина, както и на социални работници. Акредитиране на медицински лаборатории единствено, в които ще могат да се извършват изследвания за нуждите на ТЕЛК; Предлагаме до следващия вторник, съвместно с МЗ, да подготвим проект на нова методика и система на свидетелства на ТЕЛК (писмото на КРИБ е от 20.02.2015г.). 7. Разтоварване на системата от всички несвойствени плащания, като от фонд „Пенсии“ да се изплащат само пенсиите за трудова дейност в техния действителен размер, всички други доплащания да се поемат от съответните институции на база подоходен тест. - да се направи разграничение между пенсиите за трудов стаж и социалните пенсии, като социалните плащания се прехвърлят към социалното подпомагане да ни се представи информация относно размера на социалните плащания.

×