Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Финансиране на социалното предприемачество и социалното включване

presentacion

 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

Финансиране на социалното предприемачество и социалното включване

 1. 1. Европейски съюз Европейски социален фонд МИНИСТЕРСТВО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКАМИНИСТЕРСТВО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯРЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ОП “Развитие на човешкитеОП “Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г.ресурси” 2014-2020 г. Финансиране на социалнотоФинансиране на социалното предприемачество и социалнотопредприемачество и социалното включваневключване Зорница РусиноваЗорница Русинова Заместник-министър, МТСПЗаместник-министър, МТСП
 2. 2. Значение на тематаЗначение на темата 2  Над 3,4 млн. души живеещи в риск от бедност или социално изключване: – 48% от българското население  Над 192 хиляди обезкуражени лица на възраст 15-64 г.  Над 208 хил. лица на възраст 15-64 г., които не работят поради недобро здравословно състояние или инвалидност  Коефициент на безработица 13.0%: – Дългосрочна безработица 7.4% Eвропейски съюз Европейски социален фонд
 3. 3. Финансиране по основниФинансиране по основни приоритетиприоритети 2014 – 2020 г. спрямо 2007 – 2013 г.2014 – 2020 г. спрямо 2007 – 2013 г. /в млн.лв, общо//в млн.лв, общо/ 3 Eвропейски съюз Европейски социален фонд
 4. 4. ОП РЧР 2014 - 2020:ОП РЧР 2014 - 2020: приоритетни осиприоритетни оси  ПО 1 “Подобряване достъпа до заетост и качеството на работните места”  ПО 2 “Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване”  ПО 3 “Модернизация на институциите в сферата на социалното включване, здравеопазването, равните възможности и недискриминацията и условията на труд”  ПО 4 “Транснационално сътрудничество”  ПО 5 “Техническа помощ” 4 Eвропейски съюз Европейски социален фонд
 5. 5.  Интеграция на маргинализираните общности, в т.ч. роми, мигранти, др.  Активно включване на най-отдалечените от пазара на труда, подкрепа за семейства с деца  По-добър достъп до устойчиви услуги на достъпна цена, вкл. здравни и социални услуги – интегриран подход  Деинституционализация на деца и възрастни, услуги за ранно детско развитие  Развитие на социалната икономика и подкрепа за социалните предприятия 5 ПО 2 “Намаляване на бедността иПО 2 “Намаляване на бедността и насърчаване на социалнотонасърчаване на социалното включване”включване”Eвропейски съюз Европейски социален фонд
 6. 6. 6 ИП 1: Социално-икономическа интеграция на маргинализирани общности като ромите  СЦ 1 Подобряване на достъпа до заетост, образование, обучение, социални и здравни услуги за уязвими етнически общности с фокус върху ромите, мигранти, участници с произход от други държави • „Подобряване достъпа до заетост” • „Подобряване достъпа до образование” • „Подобряване достъпа до социални и здравни услуги” • „Развитие на местните общности и преодоляване на негативните стереотипи” ПО 2 “Намаляване на бедността иПО 2 “Намаляване на бедността и насърчаване на социалнотонасърчаване на социалното включване”включване”Eвропейски съюз Европейски социален фонд
 7. 7. 7 ИП 2: „Активно приобщаване, включително с оглед насърчаване на равните възможности и активното участие и по-добрата пригодност за заетост”  СЦ 1 Увеличаване на броя на членове на семейства с деца /включително с увреждания/, които са започнали да търсят работа или са в заетост, след предоставени интегрирани мерки за социално включване  СЦ 2 Увеличаване на броя на хората с увреждания, които са започнали да търсят работа или са заети, чрез предоставяне на социални и здравни услуги, вкл. чрез интегрирани мерки за хора с увреждания ПО 2 “Намаляване на бедността иПО 2 “Намаляване на бедността и насърчаване на социалнотонасърчаване на социалното включване”включване”Eвропейски съюз Европейски социален фонд
 8. 8. 8 ИП 2: „Активно приобщаване, включително с оглед насърчаване на равните възможности и активното участие и по-добрата пригодност за заетост”  СЦ 1 Увеличаване на броя на членове на семейства с деца /включително с увреждания/, които са започнали да търсят работа или са в заетост, след предоставени интегрирани мерки за социално включване  СЦ 2 Увеличаване на броя на хората с увреждания, които са започнали да търсят работа или са заети, чрез предоставяне на социални и здравни услуги, вкл. чрез интегрирани мерки за хора с увреждания ПО 2 “Намаляване на бедността иПО 2 “Намаляване на бедността и насърчаване на социалнотонасърчаване на социалното включване”включване”Eвропейски съюз Европейски социален фонд
 9. 9. 9 ИП 3: „Повишаване на достъпа до услуги, които са на достъпна цена, устойчиви и висококачествени, включително здравни и социални услуги от общ интерес”  СЦ 1 Подобряване на достъпа на хора с увреждания и хора над 65 г. в невъзможност за самообслужване до услуги за социално включване и здравеопазване  СЦ 2 Намаляване броя на възрастните и хора с увреждания, настанени в институции чрез предоставяне на социални и здравни услуги в общността , включително услуги за дългосрочна грижа  СЦ 3 Намаляване броя на децата и младежите, настанени в институции чрез предоставяне на социални и здравни услуги в общността ПО 2 “Намаляване на бедността иПО 2 “Намаляване на бедността и насърчаване на социалнотонасърчаване на социалното включване”включване”Eвропейски съюз Европейски социален фонд
 10. 10. 10 ИП 4: „Насърчаване на социалното предприемачество и на професионалната интеграция в социалните предприятия и насърчаване на социалната и солидарна икономика с цел улесняване на достъпа до заетост  СЦ 1 Увеличаване броя на заетите в социалните предприятия след получена подкрепа ПО 2 “Намаляване на бедността иПО 2 “Намаляване на бедността и насърчаване на социалнотонасърчаване на социалното включване”включване”Eвропейски съюз Европейски социален фонд
 11. 11. Социално предприемачество:Социално предприемачество: бенефициенти и целеви групибенефициенти и целеви групи 11 Целеви групи: Хора с увреждания; лица в неравностойно положение на пазара на труда и други социално изключени лица; представители на различни общности; заети в социалните предприятия, кооперации и специализирани предприятия за хора с увреждания; лица, заети в институции и организации, свързани със социалното предприемачество. Бенефициенти: МТСП; АСП; АХУ; социални предприятия; специализирани предприятия и кооперации на хора с увреждания; работодатели; образователни и обучителни организации и институции; неправителствени организации; общини и райони на общини; социални партньори; финансови институции. Eвропейски съюз Европейски социален фонд
 12. 12. 12  Нови алтернативи  Намаляване риска от зависимост от институционален тип грижи и подобряване качеството на живот на възрастни болни лица и хора с увреждания, както и преодоляване на последиците от социалното изключване и бедността  Бюджет – 65 млн. лв. Сключен договор на 18.03.2015 г.  Независим живот  Подобряване качеството на живот и на достъпа до услуги за социално включване за хора с увреждания и хора над 65 г. в невъзможност за самообслужване с цел преодоляването на последиците от социалното изключване и бедността  Бюджет – 150 млн. лв. Операции в сферата наОперации в сферата на социалното включванесоциалното включванеEвропейски съюз Европейски социален фонд
 13. 13. 13 Целеви групи: хора с увреждания с ограничения или невъзможност за самообслужване; хора над 65 г. с ограничения или в невъзможност за самообслужване; семейства на деца с увреждания; самотно живеещи тежко болни лица; Бенефициент: Агенция за социално подпомагане Партньори: 264 общини на територията на Република България; 23 Района на Столична община; Нови алтернативиНови алтернативи Eвропейски съюз Европейски социален фонд
 14. 14. 14 Дейности: Подаване на заявления от потребителите; Извършване на оценка на потребностите и определяне на индивидуален бюджет за ползване на услугата; Подбор на личните асистенти; Обучения на личните асистенти в съответствие с базисните изисквания на Методика за предоставяне на социалната услуга в общността „Личен асистент“; Предоставяне на психологическа подкрепа в кризисни ситуации и супервизия на наетите лични асистенти; Предоставяне на услугата, вкл. осигуряване на достъп до здравни и социални услуги и други, според специфичните потребности на човека в неравностойно положение; Нови алтернативиНови алтернативи Eвропейски съюз Европейски социален фонд
 15. 15. 15 Целеви групи: Хора с увреждания и техните семейства; Хора над 65 г. с ограничения или в невъзможност за самообслужване; Кандидат: Общини на територията на Република България; Райони на общини; Партньори: Доставчици на социални услуги; Неправителствени организации Независим животНезависим живот Eвропейски съюз Европейски социален фонд
 16. 16. 16 Дейности: Осигуряване на достъп до интегрирани услуги, според специфичните потребности на човека в неравностойно положение въз основа на индивидуална социална оценка чрез подкрепа за дейността на съществуващи и създаване на нови центрове за почасово предоставяне на услуги за социално включване в общността или в домашна среда, в т.ч. подкрепящи и интегрирани междусекторни услуги Обучение на персонала за предоставяне на услугите; Предоставяне на психологическа подкрепа, консултиране и супервизия на персонала, предоставящ социални услуги. Мотивационна и/или психологическа или друг тип подкрепа за потребителите на услугите, според тяхната индивидуална потребност. Осигуряване на специализиран транспорт за хората с увреждания, в случай на необходимост. Независим животНезависим живот Eвропейски съюз Европейски социален фонд
 17. 17. 17 Интеграция  Повишаването качеството на живот, социалното включване и намаляване на бедността, както и до трайната интеграция на най-маргинализираните общности, вкл.ромите чрез реализацията на комплексни мерки и прилагането на интегриран подход.  Бюджет – 100 млн. лв. Активно включване  Разширяване на възможностите за подобряване качеството на живот на хората с увреждания и техните семейства и повишаване на мотивацията им за независим и самостоятелен начин на живот чрез насърчаване на равните възможности на тези лица за заетост и интеграция на пазара на труда.  Бюджет – 15 млн. лв. Предстоящи операции в сфератаПредстоящи операции в сферата на социалното включванена социалното включванеEвропейски съюз Европейски социален фонд
 18. 18. 18  Социално предприемачество:  Намаляване на бедността и риска от социално изключване на уязвими групи чрез подкрепа за заетост и професионална интеграция в сферата на социалната икономика  Бюджет – 15 млн. лв.  Индикативна дата за обявяване на процедурата – 3 тримесечие на 2015 г.  В процес на разработване от страна на УО на ОП РЧР Eвропейски съюз Европейски социален фонд Социално предприемачество:Социално предприемачество: предстояща операцияпредстояща операция
 19. 19. 19  Липса на специализирани знания и обучения Подобряване на капацитета и човешките ресурси за ефективно управление на социалните предприятия Мерки за повишаване на административния капацитет в социалните предприятия Социално предприемачество:Социално предприемачество: Проблеми <-> Решения (1)Проблеми <-> Решения (1) Eвропейски съюз Европейски социален фонд
 20. 20. 20  Липса на информация Социален маркетинг, създаване на партньорства и мрежи  Достъп до финансиране Подкрепа за социални предприятия, специализирани предприятия и кооперации на и за хора с увреждания Финансови инструменти Социално предприемачествоСоциално предприемачество Проблеми <-> Решения (2)Проблеми <-> Решения (2) Eвропейски съюз Европейски социален фонд
 21. 21. 21  Оценка на пазарни дефекти Извършена от PWC България за всички оперативни програми  Предложена организационна структура Фонд от фондове, управляван от МФ  Възможни финансови инструменти:  Финансов инструмент за споделяне на риска  Финансов инструмент за отпускане на гаранции Социално предприемачествоСоциално предприемачество Финансови инструментиФинансови инструменти Eвропейски съюз Европейски социален фонд
 22. 22. 22  Целенасочени мерки, включващи: Социална и професионална интеграция на представители на уязвимите групи в сектора на социалната икономика Предоставяне на „подкрепена заетост” на хората с увреждания Оборудване и адаптиране на работни места Социално предприемачество:Социално предприемачество: подкрепа за хора с уврежданияподкрепа за хора с увреждания Eвропейски съюз Европейски социален фонд
 23. 23. 23  Липса на правна регулация  Работна група  Осигуряване на устойчиво финансиране  Какъв тип финансиране е необходимо?  Прилагане на финансови инструменти?  Осигуряване на устойчивост на проектите  Авансови плащания  Оборотен капитал  Натрупване на държавна помощ Социално предприемачество:Социално предприемачество: Предизвикателства (1)Предизвикателства (1) Eвропейски съюз Европейски социален фонд
 24. 24. 24  Предприемачески умения и обучения?  Кой? Как?  Какви са необходимите знания и умения?  Как да включим заинтересованите страни?  Бизнес организации и асоциации  Местни организации Социално предприемачество:Социално предприемачество: Предизвикателства (2)Предизвикателства (2) Eвропейски съюз Европейски социален фонд
 25. 25. Министерство на труда и социалната политикаМинистерство на труда и социалната политика Главна Дирекция „Европейски фондове, международни програмиГлавна Дирекция „Европейски фондове, международни програми и проекти“и проекти“ 02 /8119 60002 /8119 600 ophrd2014-2020@mlsp.government.bgophrd2014-2020@mlsp.government.bg www.esf.bgwww.esf.bg БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО! 25 Европейски съюз Европейски социален фонд МИНИСТЕРСТВО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКАМИНИСТЕРСТВО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯРЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

×