frankwat ching.comhttp://www.frankwatching.com/archive/2012/12/27/hoe-ontwikkel-je-een-online-strategie-start-met-informat...
On lin e visibility scan : h ierin kijk je n aar vin dbaarh eid in zoekmach in es en   zich tbaarh eid in social media ...
Wat wil je doelgroep?Inzicht in wensen en eisenJe kun t als org an isatie wel van alleswillen , maar zit je doelg roep daa...
In h et                 Figuur 5: Vo o rbeeld c lus tering wens en en eis enoverzich t zie je dat on lin ...
| www.presen tmedia.n l
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Frankwatching.com hoe ontwikkel-je_een_online_strategie_start_met_informatieverzameling

402 views

Published on

Blog van Arno Naafs, online strategist van Present Media.

Published in: Business
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
402
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Frankwatching.com hoe ontwikkel-je_een_online_strategie_start_met_informatieverzameling

 1. 1. frankwat ching.comhttp://www.frankwatching.com/archive/2012/12/27/hoe-ontwikkel-je-een-online-strategie-start-met-informatieverzameling/Hoe ontwikkel je een online strategie: startmet informatieverzamelingEen on lin e strateg ie is on misbaar om in h et in g ewikkeldeon lin e spectrum van on telbare websites, social media,th emaspecifieke fora, ‘mijn omg evin g en ’ en in tran etten eenduidelijke rich tin g en h ouvast te g even aan je on lin eactiviteiten en om resultaten meetbaar te maken . Maar h oeon twikkel je eig en lijk een on lin e strateg ie? In h et eerste deelvan dit tweeluik laat ik zien welke in put je n odig h ebt. In h ettweede deel g a ik in op de vraag h oe je je on lin e strateg ievervolg en s opstelt.Alles wat je on lin e doet doe je met een reden , een doel. Om je on lin e activiteiten ech tsuccesvol te laten zijn is h et daarom een vereiste dat je h eldere defin ities en keuzesmaakt. Zo moet h et duidelijk zijn welke on lin e doelg roepen je wilt bedien en , wat daarbijje on lin e doelstellin g en en KPI’s zijn , welke con sequen ties dit h eeft voor de org an isatie,welke on lin e tools je in zet en wat je h et eerst en h et laatst doet. Als je dit n iet besch rijftsch iet je met een sch ot h ag el en weet je n iet waar je in span n in g en toe leiden . Je euro’s entijd zijn te kostbaar om aan h et toeval over te laten .Benodigde inputIn een van mijn eerdere artikelen besch reef ikdat je als eerste stap n aar on lin e succes eenvisie op de rol van on lin e voor jouworg an isatie moet h ebben . Hierin sch ets je eenon lin e toekomstbeeld g ebaseerd op tren ds,on twikkelin g en en org an isatie-uitg an g spun ten . Deze visie zorg t ervoor dat jemet een wijde blik de volg en de stap n aaron lin e strateg ie kan zetten . Als in put voordeze strateg ie h eb je en erzijds een duidelijkbeeld n odig van wat je org an isatie wilbereiken en an derzijds wat de wen sen van dedoelg roep zijn .Wat wil je organisatie?Inzicht in huidige positieHet is van belan g om eerst te sch etsen waar jeorg an isatie n u staat. Start daarom met eenan alyse van de h uidig e in zet van on lin e en h oe Figuur 1: Stappen naar een o nline s trategieje presteert ten opzich t van je con curren tie.Meth oden die je h iervoor kan g ebruiken : On lin e ben ch mark: dit is een verg elijkin g met de on lin e prestaties van org an isaties waarmee je wilt worden verg eleken (zie fig uur 2).
 2. 2. On lin e visibility scan : h ierin kijk je n aar vin dbaarh eid in zoekmach in es en zich tbaarh eid in social media en specifieke fora. Teven s kijk je n aar con sisten tie in h et beeld dat n aar voren komt en h oe er over je org an isatie wordt g esproken . Tech n isch e arch itectuurscan : h ierin kijk je welke systemen en on lin e tools op dit momen t worden in g ezet. Welke ervarin g en zijn er, h oe zijn systemen met elkaar verbon den en h oe toekomstbesten dig zijn ze? Figuur 2: Vo o rbeeld o nline benc hmarkInzicht in gewenste positieNu je weet wat je on lin e positie is, is h et n oodzakelijk te kijken waar je org an isatie n aartoe wil. Als je on lin e als een busin essin strumen t ziet, kan h et n iet an ders dan dat je deon lin e strateg ie baseert op de org an isatiestrateg ie. Als klan ten bin din g bijvoorbeeld eenbelan g rijk speerpun t is, dan kan h et n atuurlijk n iet zo zijn dat je on lin e (op je website ofin je websh op) je eig en klan t n iet h erken t. Of als efficien cy belan g rijk is, dat je in tran etn iet bijdraag t aan optimale samen werkin g of ken n isdelin g . Om ervoor te zorg en dat jeon lin e activiteiten ech t zin vol bijdrag en , in ven tariseer je dus de g ewen ste positie.Meth oden die je h iervoor kan g ebruiken : an alyse beleidsdocumen tatie: den k h ierbij aan on dern emin g splan , commun icatieplan , marketin g plan of ICT-plan . worksh ops met belan g rijke stakeh olders: in dien documen tatie n og te wein ig h ouvast biedt (of bij h et on tbreken van duidelijk vastg eleg de plan n en !) kan je een aan tal worksh ops org an iseren , waarin diverse man ag ers aan moeten g even wat ze willen bereiken en aan moeten g even waar wat h en betreft on lin e kan sen of bedreig in g en lig g en . Vormen n ieuwe on lin e aan bieders een bedreig in g ? Zorg t on lin e Figuur 3: Online SWOT voor extra afzetmarkt? Dat zijn h et soort vrag en die er toe doen in deze worksh ops. Resultaten leg je vast in een On lin e SWOT (fig uur 3).Op deze man ier h aal je visie, missie, org an isatiedoelen en -doelg roepen , speerpun ten enin teressan te product/marktcombin aties, on lin e kan sen en bedreig in g en enon twikkelg ebieden (zoals markt-, klan t-, product- en org an isatieon twikkelin g ) boventafel. Zie fig uur 4.Wat wil je doelgroep?
 3. 3. Wat wil je doelgroep?Inzicht in wensen en eisenJe kun t als org an isatie wel van alleswillen , maar zit je doelg roep daar (on lin e)op te wach ten ? Om on lin e succesvol te zijnmoet je weten wat je doelg roep bezig h oudten waar ze zich on lin e oph ouden . Watvin dt men van de h uidig ein formatievoorzien in g ? Welke wen senh ebben ze t.a.v. commun icatie of service?Welke processen en in formatie op jewebsite of overig e on lin e kan alen zijn n upopulair en waarom?Meth oden om deze wen sen en eisen inbeeld te bren g en zijn bijvoorbeeld: kwan titatief doelg roepon derzoek: den k aan een en quête of een klan tpan el. Meestal worden dit soort on derzoeken door g especialiseerde bureaus uitg evoerd. kwalitatieve in terviews over de doelg roep: den k aan g esprekken met in tern e stakeh olders (klan ten service, commun icatie) die veel ken n is in h uis h ebben ron dom wen sen en eisen van de doelg roep. Figuur 4: Vo o rbeelden o ntwikkelgebiedenOp deze man ier h aal je doelg roep beh oefteen g edrag boven tafel.Bundeling in en prioritering van clustersNu we in zich t h ebben in h uidig e positie, g ewen ste rich tin g en doelg roepwen sen , ish et zaak om overzich t te krijg en in de g rote h oeveelh eid verkreg en in put. Clusterin g vanwen sen en eisen in deelg ebieden waaraan on lin e moet bijdrag en is daarbij een zin vollestap. Een mog elijke in delin g tref je aan in fig uur 5.In h et
 4. 4. In h et Figuur 5: Vo o rbeeld c lus tering wens en en eis enoverzich t zie je dat on lin e aan alle clusters en dus aan alle org an isatiedoelen eenbijdrag e kan leveren . Voor zover er n og g een duidelijke keuzes en prioriterin g zijnaan g ebrach t in wat de org an isatie wil bereiken , zal dit voor de on lin e strateg ie n og welmoeten g ebeuren . Zoals eerder g esteld zijn tijd en g eld kostbaar en zal je dus moetenbepalen welke clusters prioriteit krijg en . Als je org an isatie kosten wil besparen , dan zalde proceson dersteun en de rol van on lin e voorran g krijg en . Als je org an isatieklan tg erich ter wil werken , dan zal de commun icatie en serviceverlen en de rol meeraan dach t en in vullin g krijg en . Een meth ode die je kan g ebruiken in deze prioriterin g iseen worksh op, waarin je stakeh olders vraag t 100,- te verdelen over de clusters. Envraag t n aar h un on derbouwin g . Hierdoor on tstaat focus die belan g rijk en broodn odigis. Je baken t n amelijk de scope van je on lin e strateg ie g oed af, waardoor je con creteredoelstellin g en en on lin e activiteiten kun t opn emen .Volgende stapJe h ebt n u een ‘bak’ aan in formatie dat slech ts h et startpun t vormt voor h et opstellenvan de on lin e strateg ie. In deel 2 van dit tweeluik lees je h oe je de on lin e strateg ieopstelt. Dit laatste deel volg t zeer bin n en kort, tot die tijd veel succes met h et verzamelenvan de in put!Uiteraard ben ik benieuwd naar jullie toevoegingen of reacties!Interessant?Lees dan ook on ze an dere artikelen over Bedrijfsdoelstellin g en , Bedrijfsprocessen ,Busin ess on lin e, Doelg roep, Doelg roepan alyse, Doelstellin g en , How To, in put, KPI,On lin e, On lin e doelen , On lin e KPIs, On lin e strateg ie, on lin e visie, Stappen .Over Arno NaafsArn o Naafs is on lin e strateeg bij Presen t Media en adviseert en beg eleidtorg an isaties bij de on twikkelin g van h un on lin e strateg ie. Hij vertaalt dezestrateg ie in con sequen ties en actieplan n en . Commitmen t bij stakeh olders &draag vlak bij g ebruikers h ebben zijn speciale aan dach t. Meer
 5. 5. | www.presen tmedia.n l

×