Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Nuria 7

152 views

Published on

Es tractar el tema de l'aïllament i la socialització amb les Tic, un tema actual i que cada va en augment, ja que les Tic no deixen de desenvolupar-se i abastar cada vegada més àmbits.

El projecte és un recull i analisi de les pàgines webs on tracten el tema de l'aïllament i/o socialització amb les Tic de manera generalitzada i més concretament, els efectes o patologies que poden sorgir, les mesures preventives, passant per l'educació amb les tic entre d'altres. Es finalitza amb una visió de furtur i unes conclusions.

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Nuria 7

 1. 1. Addicció a les tic Connexió Tic Núria Beà RocióDiaz
 2. 2. Mapa conceptual
 3. 3. Introducció Comtotssabem,lestics'hanfetindispensablesalanostravidaperlasevapracticitat,inmediatesaiinfinitespossibilitats.Peraixò,constitueixenunsrecursosinfaliblesperadonar-nossoportalanostravida,estemenvoltatsperlesTic. Aquestfet,potsercontraprudentsis'abusadelseuús,peròalavegada,potserunabonaeinaperalasocialització.
 4. 4. Les Tic •Varietat de terminalsen continua evolució. •Xarxesnecessaris per oferir els serveis. •Quantitat incomptable de serveis.
 5. 5. Des de l’origen fins l’actualitat Encaraquemoltesdelesticportenjaalgunsanys, l'addiccióqueprodueixenésmésrecent.Durantelsúltimsanyss'hantrobatcasosdediversespatologiesproduidesi/oagreujadesperlesTic. Totiaixí,lesTicsónunabonaeinaperalacomunicacióinstantàniaieficaçdesdequalsevolpartdelmón.
 6. 6. Usuaris Graudepreocupaciósobrelaprotecciódedadespersonalsainternet www.idescat.cat Els adolescents són el grup de població que menys els preocupa la protecció de les dades que pengen a la xarxa
 7. 7. Usuaris Comparativainternetalescases La presencia d’internet a la llar augmenta any darrera any. www.idescat.cat
 8. 8. Eines Les aplicacionsque existeixen avui en dia permeten poder fer pràcticament de tot amb un simple telèfon mòbil. Visualitzar fotos d’arreu del mon Saber-ho tot de tots i totes Comprar i dissenyar Escriure’s amb qualsevol persona I MOLTES MÉS
 9. 9. Avantatges VS Inconvenients Avantatges Inconvenients Àmbitlaboral •Facilitat a l’hora de cerca feina •Publicitat on-line •Teletreball •Ergonomia •Pèrduade relacions laborals i socials •Poca vida privada = conflictes familiars Àmbiteducacional •Autoaprenentatges •Desenvolupament d’habilitats •Fàcil accés a la informació •Addició •Aïllament •Sensacióde desbordament •Problemes físics ( cansament visual...) Oci •Ampliació i varietat •Noves formés de comunicació •Poca privacitat (vida pública) •Aïllament delmon real •Anonimat •Patologies (Nomofobia, tensió ocular...)
 10. 10. Causes d'aïllamentper les Tic. Podemresumir-les de la següentmanera: •Manca de comunicacióambpersones de l'àmbitfamiliar. •Quantitatd'einesper utilitzar. •Practicitatde les einesutilitzades. Ensdonen moltespossibilitats.
 11. 11. Davant el problema Tractament Senyal d’alerta Prevenció Control d’hores i de pàgines visitades (menors) Educació en tic. Bona comunicació familiar i en l’entorn Canvi de caràcter. Disminueix rendiment, son, vida social. Moltes hores d’avant la pantalla. Necessita el tractament d’un professionals. Demanar ajuda
 12. 12. Conclusions L'eradigitalquehasorgitdediferentsrevolucionstecnològiques,enshaportatacanviarlamaneradeviure. AralesTicsónnecessàriesalanostravidapelfetqueensdonenmoltespossibilitats.Alavegada,ensrestenhabilitatssocialsjaquelacomunicaciónoesdónacaraacara. Laquantitatd'einestecnològiquestambéensportaaunasaturaciódegudaalaquantitatd'informacióquetenim. L'aïllamentésunaconseqüènciaquepodenproduirlestic.

×