Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

ΣΥΝΕΙΔΗΤΟΣ ΕΝΟΡΙΤΙΣΗ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2020-Syneidhtos enoritihs ianoyarios 2020

Συνειδητός Ενορίτης, Τεύχος 16ο ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2020,,

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

ΣΥΝΕΙΔΗΤΟΣ ΕΝΟΡΙΤΙΣΗ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2020-Syneidhtos enoritihs ianoyarios 2020

  1. 1. Νέα –Ανακοινώσεις της Ενορίας μας Αγιασμοί οίκων 5 καὶ 6 Ιανουαρίου 2020 : Όσοι εκ των Ενοριτών, επιθυμούν οι Ιερείς να περάσουν να αγιάσουν τις οικίες τους, παραμονή ή ανήμερα των Θεοφανείων, παρακαλούνται να συμπληρώσουν, την σχετική κατάσταση με τα στοιχεία τους, στον Πρόναο του Ιερού Ναού μέχρι και την Παρασκευή 3 Ιανουαρίου 2020. Προσοχή, δεν θα περάσουν οι Κληρικοί αδιακρίτως, αλλά μόνο σε όσους δήλωσαν. * ΣΣ ΥΥ ΝΝ ΕΕ ΙΙ ΔΔ ΗΗ ΤΤ ΟΟ ΣΣ * EE NN ΟΟ ΡΡ ΙΙ ΤΤ ΗΗ ΣΣ Μηνιαία έκδοση Ιερού Ναού ΠΡΟΦΗΤΟ Υ ΗΛΙΟΥ ΚΟΡΜΠΙ Βάρης ΈΈ ττ οο ςς 22 οονν ** II αα νν οο υυ άά ρρ ιι οο ςς 22 00 22 00 ** ΑΑ ρρ ιι θθ .. 11 66 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 16ου ΤΕΥΧΟΥΣ Με την βοήθεια Του Θεού, συνεχίζουμε με το 16ο Τεύχος του Σ. Ε. στο πρώτο μήνα του νέου χρόνου. Γι’ αυτό το λόγο, εκτός από καλή ανάγνωση-μελέτη του φυλλαδίου, ευχόμαστε από καρδιάς και καλή, πνευματική, ευλογημένη και καρποφόρα πορεία στο νέο έτος. Τα όνειρά σας ευχές μας, αρκεί να είναι σύμφωνα με το θέλημα Του Θεού. ΠΕΡΙ ΙΙΕΡΑΣ ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΣΕΩΣ Με την αρχή του νέου χρόνου, είναι σίγουρο ότι όλοι, λίγο πολύ κάνουμε έναν απολογισμό της χρονιάς που πέρασε και βάζουμε νέους στόχους για την νέα που ήρθε. Πόσοι όμως από εμάς σκεφτόμαστε το ίδιο και για το μυστήριο της Μετανοίας, δηλαδή της Ιεράς Εξομολογήσεως; Αξίζει πραγματικά να βελτιώσουμε την ποιότητα της προσεγγίσεως μας, στο πετραχήλι του Πνευματικού μας, όταν κάνουμε μερικές απλές, αλλά ουσιαστικές από την άλλη κινήσεις : α) Σημειώνουμε τις αμαρτίες μας σε χαρτί! Μη περιμένουμε τελευταία στιγμή να θυμηθούμε πριν εξομολογηθούμε, αλλά όταν πέσουμε σε μια αμαρτία, την σημειώνουμε σε χαρτί και θα μας είναι πιο εύκολο να μη την ξεχάσουμε. β) Αμαρτία είναι οτιδήποτε μας χωρίζει από τον Θεό και όχι μόνο οι γνωστές μεγάλες- θανάσιμες. γ) Δεν λέμε μόνο τι έχουμε κάνει, αλλά τι θα μπορούσαμε να κάνουμε ως καλό και δεν το πράξαμε! δ) Οι βασικές αμαρτίες είναι προς τον Θεό-προς την εικόνα Του τον συνάνθρωπο και στον ίδιο μας τον ευατό! Οπότε τα κατηγοριοποιούμε και είναι πιο εύκολο να τα πούμε! ε) Δεν πλατειάζουμε στην εξομολόγηση με πολλές λεπτομέρειες, εκτός αν ζητηθούν από τον πνευματικό! στ) Δεν ψάχνουμε για δικαιολογίες και συνεχώς να τα ρίχνουμε στους άλλους, σημαίνει ότι δεν έχουμε πραγματική μετάνοια! ζ) Είναι αδιανόητο να κρατάμε και να μη συγχωρούμε τους αδελφούς μας, ακόμη και αν έχουμε 100% δίκιο και να έχουμε την απαίτηση να μας συγχωρέσει ο Θεός δια του πνευματικού. Αυτό που λέμε στο Πάτερ ημών…τότε είναι μόνο λόγια και η) Λέμε τις αμαρτίες και τα πάθη μας με την προοπτική να μη τα επαναλάβουμε, αν ήδη τα λέμε και σχεδιάζουμε να τα επαναλάβουμε δεν έχει νόημα αδελφοί μου! Φιλανθρωπικός Τομέας: Στα Χριστούγεννα, ενισχύσαμε τις 15 μόνιμες οικογένειες, με τρόφιμα και δωροεπιταγές. Βοηθήστε μας να τους ενισχύουμε και τις επόμενες μέρες του χρόνου. Ο Έρανος Αγάπης ολοκληρώνεται τα Θεοφάνεια. Έχουν μείνει δυστυχώς πάρα πολλά κουπόνια χωρίς να διατεθούν. Σας παρακαλούμε πολύ, μη προσπερνάτε αδιάφορα τις εντεταλμένες κυρίες του ΕΦΤ για αυτό το σκοπό. Δεν θα περάσουμε από τα σπίτια σας, μόνο στον Ιερό Ναό! Προσκηνυματική Εκδρομή 26/1/2018: Ο Ιερός Ναός Αγίου μας, διοργανώνει μονοήμερη Προσκυνηματική Εκδρομή στο Ιερό Προσκύνημα της Παναγίας Πλατανιώτισσας και την Παναγία Τρυπητή Αιγίου, το Σάββατο 25 Ιανουαρίου 2020. Τιμή Εισιτηρίου 20€. Αναχώρηση από τον Ιερό Ναό στις 7:00. Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στις κυρίες του Φιλοπτώχου του Ιερού μας Ναού και παρακαλούμε να τακτοποιήσετε έγκαιρα την οικονομική συμμετοχή σας. ΕΕκκφφρράάσσττεε ττηηνν ππρρόόθθεεσσήή σσααςς γγιιαα ττιιςς ΕΕκκδδρροομμέέςς ΜΜααίίοουυ κκααιι ΙΙοουυννίίοουυ 22002200 :: 2288--3311//55//22001199 ΠΠρροογγρρααμμμμααττίίζζοουυμμεε ττρριιήήμμεερροο ππρροοσσκκύύννηημμαα σστταα ΚΚύύθθηηρραα ((ττιιμμήή 118800€€.. ΕΕππίίσσηηςς 2222--2299//66//22001199 ΠΠρροοσσκκυυννηημμααττιικκήή ΕΕκκδδρροομμήή σσττηηνν ΚΚεεννττρριικκήή κκααιι ΒΒόόρρεειιαα ΙΙττααλλίίαα ((666600€€)).. ΑΑννααλλυυττιικκάά ΠΠρροογγρράάμμμμαατταα υυππάάρρχχοουυνν σσττοονν ΠΠρρόόννααοο.. ΠΠααρραακκααλλοούύμμεε όόμμωωςς οοιι εεννδδιιααφφεερρόόμμεεννοοιι νναα ππρροοχχωωρρήήσσοουυνν σσεε δδηηλλώώσσεειιςς κκααιι ππρροοκκααττααββοολλέέςς,, ααλλλλιιώώςς θθαα ττιιςς αακκυυρρώώσσοουυμμεε δδεενν μμπποορροούύμμεε νναα κκρρααττάάμμεε ττοο ππλλοοίίαα κκααιι τταα ξξεεννοοδδοοχχεείίαα γγιιαα πποολλύύ!! ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ** ΣΣΥΥΝΝΕΕΙΙΔΔΗΗΤΤ ΟΟΣΣ ΕΕΝΝΟΟΡΡΙΙΤΤ ΗΗΣΣ **Μηνιαία ἔκδοση Ἱεροῦ Ναοῦ Προφήτου Ήλιοῦ" Κόρμπι (Προφήτου Ἠλία 10 * Τηλ: 210-9655370 , fax: 210-9655371, email: p-elia-v@otenet.gr ) Ἰδιοκτήτης: Ὁ Ἱ. Ναός. Ὑπεύθυνος: Πρωτοπρεσβύτερος π. Ἀντώνιος Χρήστου
  2. 2. Ο ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ ΚΑΙ ΒΑΠΤΙΣΤΗΣ Η ΝΗΣΤΕΙΑ ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ Η αιτία για την εισαγωγή της εορτής των Τριών Ιεραρχών στην Εκκλησία είναι το εξής γεγονός: Κατά τους χρόνους της βασιλείας του Αλεξίου του Κομνηνού (1081 - 1118 μ.Χ.), ο οποίος διαδέχθηκε στη βασιλική εξουσία τον Νικηφόρο Γ’ τον Βοτενειάτη (1078 - 1081 μ.Χ.), έγινε στην Κωνσταντινούπολη φιλονικία ανάμεσα σε λόγιους και ενάρετους άνδρες. Άλλοι θεωρούσαν ανώτερο τον Μ. Βασίλειο, χαρακτηρίζοντάς τον μεγαλοφυΐα και υπέροχη φυσιογνωμία. Άλλοι τοποθετούσαν ψηλά τον ιερό Χρυσόστομο και τον θεωρούσαν ανώτερο από τον Μ. Βασίλειο και τον Γρηγόριο και, τέλος, άλλοι, προσκείμενοι στον Γρηγόριο τον Θεολόγο. θεωρούσαν αυτόν ανώτερο από τους δύο άλλους, δηλαδή από τον Βασίλειο και τον Χρυσόστομο. Η φιλονικία αυτή είχε σαν αποτέλεσμα να διαιρεθούν τα πλήθη των Χριστιανών και άλλοι ονομάζονταν «Ιωαννίτες», άλλοι «Βασιλείτες» και άλλοι «Γρηγορίτες». Στην έριδα αυτή έθεσε τέλος ο Μητροπολίτης Ευχαΐτων, Ιωάννης ο Μαυρόπους. Αυτός, κατά την διήγηση του Συναξαριστή, είδε σε οπτασία τους μέγιστους αυτούς Ιεράρχες, πρώτα καθένα χωριστά και στη συνέχεια και τους τρεις μαζί. Αυτοί του είπαν: «Εμείς, όπως βλέπεις, είμαστε ένα κοντά στον Θεό και τίποτε δεν υπάρχει που να μας χωρίζει ή να μας κάνει να αντιδικούμε. Σήκω, λοιπόν, και δώσε εντολή στους φιλονικούντες να σταματήσουν τις έριδες και να πάψουν να χωρίζονται για εμάς. Γιατί εμείς, και στην επίγεια ζωή που είμασταν και στην ουράνια που μεταβήκαμε, φροντίζαμε και φροντίζουμε να ειρηνεύουμε και να οδηγούμε σε ομόνοια τον κόσμο. Και όρισε μία ημέρα να εορτάζεται από κοινού η μνήμη μας και καθώς είναι χρέος σου, να ενεργήσεις να εισαχθεί η εορτή στην Εκκλησία και να συνταχθεί η ιερή ακολουθία. Ακόμη ένα χρέος σου, να παραδόσεις στις μελλοντικές γενιές ότι εμείς είμαστε ένα για τον Θεό. Βεβαίως και εμείς θα συμπράξουμε για τη σωτηρία εκείνων που θα εορτάζουν τη μνήμη μας, γιατί έχουμε και εμείς παρρησία ενώπιον του Θεού». Έτσι ο Επίσκοπος Ευχαΐτων Ιωάννης ανέλαβε τη συμφιλίωση των διαμαχόμενων μερίδων, συνέστησε την εορτή της 30ης Ιανουαρίου και συνέγραψε και κοινή Ακολουθία, αντάξια των τριών Μεγάλων Πατέρων. Η εορτή αυτής της Συνάξεως των Τριών Ιεραρχών, αποτελεί το ορατό σύμβολο της ισότητας και της ενότητας των Μεγάλων Διδασκάλων, οι οποίοι δίδαξαν με τον άγιο βίο τους το Ευαγγέλιο του Χριστού. Την επομένη ημέρα των Θεοφανίων καθιερώθηκε να εορτάζουμε, τη μνήμη του προφήτη Ιωάννη Προδρόμου. Ο Ιωάννης ήταν γιος του ιερέα Ζαχαρία και της Ελισάβετ. Μέχρι τα τριάντα του χρόνια, ζει ασκητική ζωή στην έρημο της Ιουδαίας, αφιερωμένη ολοκληρωτικά στην προσευχή, τη μελέτη και την πνευματική και ηθική τελειοποίηση. Το ρούχο του ήταν από τρίχες καμήλας, στη μέση του είχε δερμάτινη ζώνη και την τροφή του αποτελούσαν ακρίδες και άγριο μέλι. Με μορφή ηλιοκαμένη, σοβαρός, αξιοπρεπής και δυναμικός, ο Ιωάννης φανέρωνε αμέσως φυσιογνωμία έκτακτη και υπέροχη. Είχε όλα τα προσόντα μεγάλου και επιβλητικού κήρυκα του θείου λόγου. Έτσι, με μεγάλη χάρη κήρυττε «τα πλήθη». Κατακεραύνωνε και χτυπούσε σκληρά τη φαρισαϊκή αλαζονική έπαρση, που κάτω από το εξωτερικό ένδυμα της ψευτοαγιότητας έκρυβε τις πιο αηδιαστικές πληγές ψυχικής σκληρότητας και ακαθαρσίας. Γενικά η διδασκαλία του συνοψίζεται στη χαρακτηριστικήφράση του: «Μετανοείτε· ήγγικε γαρ ή βασιλεία των ουρανών», προετοιμάζοντας, έτσι, το δρόμο του Κυρίου μας Ιησού Χριστού για το σωτήριο έργο Του. Όταν ο Χριστός άρχισε τη δημόσια δράση του, ο κόσμος άφηνε σιγά-σιγά τον Ιωάννη και ακολουθούσε Αυτόν. Η αντιστροφή αύτη, βέβαια, θα προκαλούσε μεγάλη πίκρα και θα γεννούσε αγκάθια ζήλειας και φθόνου σ' έναν, εκτός χριστιανικού πνεύματος, διδάσκαλο ή φιλόσοφο. Αντίθετα, στον Ιωάννη προκάλεσε μεγάληχαρά και ευφροσύνη. Η γιορτή αυτή του Ιωάννου του Προδρόμου, για τον όποιο ο Κύριος είπε ότι κανείς άνθρωπος δε στάθηκε μεγαλύτερος του, καθιερώθηκε τον 5ο μ.Χ. αιώνα. Επίσης, σήμερα εορτάζουμε και το γεγονός της μεταφοράς στην Κωνσταντινούπολη της τιμίας Χειρός του Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου : Όταν ο Ευαγγελιστής Λουκάς πήγε στην πόλη Σεβαστή, όπου τάφηκε ο Πρόδρομος, παρέλαβε από τον τάφο του το δεξί του χέρι, το μετέφερε στην Αντιόχεια, όπου χάριτι Θεού επιτελούσε πολλά θαύματα. Από την Αντιόχεια, το Ιερό χέρι, μετακομίστηκε στην Κωνσταντινούπολη το 957, από τον διάκονο Ιώβ. Εκεί ο φιλόχριστος αυτοκράτορας, αφού την ασπάστηκε με πολύ σεβασμό, την τοποθέτησε στα βασιλικά ανάκτορα. Η σύναξη των πιστών, σε ανάμνηση του γεγονότος της μετακομιδής της τιμίας Χείρας του Προδρόμου στην Κωνσταντινούπολη, ετελείτο στην περιοχή του Φορακίου (ή Σφωρακίου).

×