Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Συνειδητός Ενορίτης Αυγούστου 2019 (Syneidhtos enoriths aygoustou)

Συνειδητός Ενορίτης Αυγούστου 2019 Έκδοση Ιερού Ναού Προφήτη Ηλία Κόρμπι Βάρης

  • Login to see the comments

  • Be the first to like this

Συνειδητός Ενορίτης Αυγούστου 2019 (Syneidhtos enoriths aygoustou)

  1. 1. Νέα –Ανακοινώσεις της Ενορίας μας Καθημερινές Θείες Λειτουργίες τον Δεκαπενταύγουστο: Όλη την περίοδο του Δεκαπενταυγούστου, εκτός από τους Εσπερινούς τις Παρακλήσεις της Παναγίας μας, τα πρωϊνά θα έχουμε κάθε μέρα Θεία Λειτουργία. Παρακαλούμε για την συμμετοχή σας και όσες κυρίες ζυμώνουν να μην αμελούν να φέρνουν ζυμωτά πρόσφορα. Ιερά Αγρυπνία: Η Ιερά Αγρυπνία για το μήνα Αύγουστο θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 28 προς Πέμπτη 29/8/2019, στην Αποτομή της Τιμίας Κεφαλής του ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ . Ώρα ενάρξεως 9.00 μ.μ. και θα περατωθεί γύρω στις 12.30 π.μ. * ΣΣ ΥΥ ΝΝ ΕΕ ΙΙ ΔΔ ΗΗ ΤΤ ΟΟ ΣΣ * EE NN ΟΟ ΡΡ ΙΙ ΤΤ ΗΗ ΣΣ Μηνιαία έκδοση Ιερού Ναού ΠΡΟΦΗΤΟΥ ΗΛΙΟΥ ΚΟΡΜΠΙ Βάρης ΈΈττοοςς 11οο νν ** ΑΑ ύύ γγ οο υυ σσ ττ οο ςς 22001199 ** ΑΑρριιθθ.. 1111 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 11ου ΤΕΥΧΟΥΣ Αγαπητοί Ενορίτες εισήλθαμε στο Πάσχα του Καλοκαιριού, τον Δεκαπενταύγουστο που έχει μέσα του, την μεγάλη Δεσποτική Εορτή της Μεταμορφώσεως Του Κυρίου, αλλά και την κορυφαία Θεομητορική Εορτή της Κοιμήσεως και της Ουρανού Μεταστάσεως της Παναγίας μας. Στην προετοιμασία μας γι’ αυτές της Εορτές η Εκκλησία μας έχει ορίσει νηστεία, πνευματική προετοιμασία και εγρήγορση, κάτι που έρχεται σε αντίθεση με την νοοτροπία της ξεκούρασης και ανεμελιάς που έχει ταυτίσει ο κόσμος το μήνα Αύγουστο. Ευχόμαστε σε όλους καλή ανάγνωση του 11ου και τελευταίου για το Εκκλησιαστικό Έτος 2018-2019, τεύχους του Σ. Ε., αλλά και καλή και ευλογημένη περίοδο του Δεκαπενταυγούστου, συμμετέχοντας στις πολλές και πυκνές Ακολουθίες και Θείες Λειτουργίες της Εκκλησίας μας! Αμήν! ΔΕΝ ΦΕΥΓΟΥΜΕ ΠΟΤΕ ΠΡΙΝ ΤΟ «ΔΙ’ ΕΥΧΩΝ» Στη Πανήγυρή μας, του Προφήτη Ηλία που Ιερούργησε ο Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης μας κ. Αντώνιος, αναγκάστηκε να σταματήσει για λίγο την Θεία Κοινωνία για να μας κάνει παρατήρηση σε έντονο ύφος, για την πρόωρη αποχώρηση μερικών αδελφών μας, από το Ναό, μόλις κοινώνησαν, μην έχοντας την υπομονή να περιμένουν να τελειώσει η Θεία Λειτουργία με το «Δι’ Ευχών». Ως Ιερείς σας, σας το έχουμε τονίσει πολλές φορές και στις ομιλίες και το έχουμε ξαναγράψει εδώ στον Σ. Ε., ότι αυτή η συνήθεια είναι τόσο βλαβερή πνευματικά και πρέπει οπωσδήποτε να εκλείψει δια παντός από την Ενορία μας. Όπως τόνισε και ο Σεβασμιώτατος, μεταφέροντας τα λόγια του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου, όσοι φεύγουν πριν τελειώσει η Θεία Λειτουργία ουσιαστικά μιμούνται τον Ιούδα τον Ισκαριώτη, ο οποίος είναι ο μόνος που έφυγε από τους Αποστόλους. πριν τελειώσει ο Μυστικός Δείπνος, για να προδώσει τον Κύριο! Το ίδιο κάνουμε και εμείς, όταν βιαζόμαστε να φύγουμε από το Ναό, μη έχοντας την υπομονή να μείνουμε 10-15 λεπτά ακόμη για να τελειώσει η Θεία Λειτουργία και να πάρουμε το αντίδωρο από το χέρι του Ιερέα. Μην το κάνουμε αδελφοί μου δεν είναι Οι Θερινές Ομιλίες συνεχίζονται : Οι επόμενες 3 Πέμπτες 1, 8 και 15 Αυγούστου μετά τον Εσπερινό και τη Παράκληση στο Προαύλιο του Ναού του Προφήτη Ηλία (και όχι στο Ιερό Παρεκκλήσιο της Αγίας Ξενίας, όπως συνήθως) θα γίνονται κανονικά οι Θερινές Ομιλίες από τους Ιερείς του Ναού μας. Στο τέλος της ομιλίας, θα τελείται η Ακολουθία του Μικρού Αποδείπνου. Παρακαλούμε όσοι μπορούν να συμμετέχουν ----------- --- - -- -- ---- ------ -- -- -- --- --- -- -- -- - - -- --- --- ------- -- ΣΣυυννεεχχίίζζεεττααιι ηη ΨΨηηφφοοφφοορρίίαα γγιιαα ττιιςς ΠΠρροοσσκκυυννηημμααττιικκέέςς ΕΕκκδδρροομμέέςς ττοουυ εεππόόμμεεννοουυ ΕΕκκκκλληησσιιαασσττιικκοούύ ΈΈττοουυςς 22001199--22002200 :: ΣΣττοονν ΠΠρρόόννααοο,, γγιιαα ττοουυςς μμήήννεεςς ήήδδηη ααππόό ττοονν μμήήνναα ΙΙοούύλλιιοο εεώώςς κκααιι ττιιςς ααρρχχέέςς ΣΣεεππττεεμμββρρίίοουυ 22001199,, υυππάάρρχχοουυνν τταα ψψηηφφοοδδέέλλττιιαα κκααιι ηη κκάάλλππηη,, γγιιαα νναα δδηηλλώώσσεεττεε εελλεεύύθθεερραα ττηηνν ππρροοττίίμμηησσήή σσααςς,, γγιιαα τταα ΠΠρροοσσκκυυννήήμμαατταα πποουυ θθαα θθέέλλααττεε νναα εεππιισσκκεεφφθθοούύμμεε κκααιι νναα ππρροοσσκκυυννήήσσοουυμμεε ττηηνν εεππόόμμεεννηη εεκκκκλληησσιιαασσττιικκήή χχρροοννιιάά 22001199--22002200.. ΓΓιιαα ττοονν μμήήνναα ΣΣεεππττέέμμββρριιοο θθαα ππρρααγγμμααττοοπποοιιηηθθεείί ηη δδιιήήμμεερρηη ΕΕκκδδρροομμήή σσττηη ΚΚααλλααμμππάάκκαα πποουυ ααννααββάάλλλλααμμεε κκααιι δδεενν κκααττααφφέέρρααμμεε νναα ππάάμμεε ττοονν ΑΑππρρίίλλιιοο.. ** ΣΣΥΥΝΝΕΕΙΙΔΔΗΗΤΤΟΟΣΣ ΕΕΝΝΟΟΡΡΙΙΤΤΗΗΣΣ **Μηνιαία ἔκδοση Ἱεροῦ Ναοῦ Προφήτου Ήλιοῦ" Κόρμπι ,Προφήτου Ἠλία 10 * Τηλ: 210-9655370 , fax: 210-9655371, email: p-elia-v@otenet.gr Ἰδιοκτήτης: Ὁ Ἱ. Ναός. Ὑπεύθυνος: Πρωτοπρεσβύτερος π. Ἀντώνιος Χρήστου
  2. 2. σωστό και δεν τιμά κανέναν όσοι το κάνουν! Καλή δύναμη! Η ΕΟΡΤΗ ΤΗΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ Η ΕΟΡΤΗ ΤΗΣ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ Όπως είναι γνωστό, επάνω από το Σταυρό ο Κύριος μας Ιησούς Χριστός, έδωσε εντολή και την Παναγία μητέρα Tου παρέλαβε ο Ιωάννης ο Ευαγγελιστής στο σπίτι του, όπου διέμενε μαζί με τον αδελφό του Ιάκωβο και τη μητέρα του Σαλώμη, συγγενή της Θεοτόκου. Όταν δε ήλθε η στιγμή να τελειώσει την επίγεια ζωή της, Aγγελος Κυρίου (η παράδοση λέει ότι ήταν ο Aρχάγγελος Γαβριήλ) της το έκανε γνωστό τρεις μέρες πριν. Η χαρά της Θεοτόκου υπήρξε μεγάλη, διότι θα συναντούσε το μονογενή της Υιό και Θεό όλων των ανθρώπων. Πήγε, λοιπόν, και προσευχήθηκε στο όρος των Ελαίων, όπου συνήθιζε να προσεύχεται και ο Κύριος Ιησούς. Έπειτα, γύρισε στο σπίτι του Ιωάννη, όπου έκανε γνωστή την επικείμενη κοίμηση της. Η παράδοση αναφέρει ότι την τρίτη ήμερα από την εμφάνιση του Aγγέλου, λίγο πριν κοιμηθεί η Θεοτόκος, οι Απόστολοι δεν ήταν όλοι στα Ιεροσόλυμα, αλλά σε μακρινούς τόπους όπου κήρυτταν το Ευαγγέλιο. Τότε, ξαφνικά νεφέλη τους άρπαξε και τους έφερε όλους μπροστά στο κρεβάτι, όπου ήταν ξαπλωμένη η Θεοτόκος και περίμενε την κοίμηση της. Mαζί δε με τους Aποστόλους ήλθε και ο Άγιος Διονύσιος ο Aρεοπαγίτης, ο Άγιος Iερόθεος ο διδάσκαλος του Διονυσίου, ο Aπόστολος Tιμόθεος, και οι λοιποί θεόσοφοι Iεράρχες. Όταν κοιμήθηκε, με Ψαλμούς και Ύμνους την τοποθέτησαν στο μνήμα της Γεσθημανή. Eπειδή, κατά θεία οικονομία, ένας από τους Aποστόλους (ο Θωμάς όπως λέει η παράδοση) δεν ήταν παρών στην κηδεία της Θεομήτορος, ζήτησε να ανοιχτεί ο τάφος ώστε να προσκυνήσει και αυτός το Σώμα της Θεοτόκου. Πράγματι, μετά από τρεις ήμερες, άνοιξαν τον τάφο και έκπληκτοι διαπίστωσαν ότι η Παναγία αναστήθηκε σωματικά και ανελήφθηκε στους ουρανούς. Και βέβαια, όλη η ανθρωπότητα, με ευγνωμοσύνη για τις πρεσβείες της στο Σωτήρα Χριστό, αναφωνεί: «Χαίρε, ώ Μήτερ τής ζωής». Αξίζει να αναφέρουμε κάτι που παρατηρούμε στην Εικόνα της Κοιμήσεως της Θεοτόκου και προστέθηκε ως θέμα από τον 12ο αι. και εξής: Ο Εβραίος Ιεφώνιος, κατά το οποίο ο Άγγελος αποκόβει τα χέρια του επειδή επιχείρησε να σπάσει το φέρετρο της Παναγίας! Μήπως και εμείς με τα βέβηλα χείλη μας βρίζουμε καθημερινά το όνομά της ή προσεγγίζουμε την ίδια και τον Υιό της συνεχώς αμετανόητοι και χωρίς προσπάθεια διορθώσεως; Μη Κατά τη διήγηση των Ευαγγελιστών, ο Κύριος μας Ιησούς Χριστός πήρε από τους μαθητές τον Πέτρο, τον Ιωάννη και τον Ιάκωβο και ανέβηκε στό όρος Θαβώρ για να προσευχηθεί. Όπως σημειώνει ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης: «Πήρε δε τρεις μόνους Aποστόλους, ως προκρίτους και υπερέχοντας. O μεν γαρ Πέτρος επιλέκτηκε, επειδή αγάπησε πολύ τον Xριστό. O δε Iωάννης, επειδή αγαπήθηκε πολύ από τον Xριστό. O δε Iάκωβος, επειδή ήταν ο αυτός που ήπιε πρώτος το ποτήριο του θανάτου, το οποίον και ο Kύριος ήπιε πάνω στο Σταυρό». Οι τρεις μαθητές Του, όπως ήταν κουρασμένοι από τη δύσκολη ανάβαση στο Θαβώρ και ενώ κάθισαν να ξεκουραστούν, έπεσαν σε βαθύ ύπνο. Όταν, ξύπνησαν, αντίκρισαν απροσδόκητο και εξαίσιο θέαμα. Το πρόσωπο του Κυρίου άστραφτε σαν τον ήλιο, και τα φορέματα Του ήταν λευκά σαν το φως. Τον περιστοίχιζαν δε και συνομιλούσαν μαζί Του δυο άνδρες, ο Μωϋσής και ο Ηλίας. Γράφει χαρακτηριστικά ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης: «Έφερε δε εις το μέσον τους τον Mωυσή και τον Ηλία, διά να διορθώσει τις λανθασμένες υποψίες, οπού είχαν πολλοί γι Αυτόν. Kαθότι, άλλοι μεν έλεγαν τον Kύριον, πως είναι ο Ηλίας. Άλλοι δε, πως είναι ο Iερεμίας. Διά τούτο λοιπόν έφερε εις το Θαβώρ τους πρώτους και κορυφαίους Προφήτες, διά να γνωρίσουν οι μαθηταί, και διά των μαθητών όλοι οι άνθρωποι, πόση διαφορά είναι αναμεταξύ του Xριστού, και των Προφητών. O μεν γαρ Xριστός, είναι Δεσπότης. Oι δε Προφήται, είναι δούλοι. Kαι για να μάθουν, ότι ο Kύριος έχει την εξουσία του θανάτου και της ζωής. Διά τούτο, από μεν τους αποθαμένους, έφερε τον Mωυσήν, από δε τους ζωντανούς, έφερε τον Ηλίαν». Αφού οι μαθητές συνήλθαν κάπως από την έκπληξη, ο πάντα ενθουσιώδης, Πέτρος, θέλοντας να διατηρηθεί αυτή η αγία μέθη που προκαλούσε η ακτινοβολία του Κυρίου, ικετευτικά είπε να στήσουν τρεις σκηνές. Μια για τον Κύριο, μια για το Μωϋσή και μια για τον Ηλία. Πριν προλάβει, όμως, να τελειώσει τη φράση του, ήλθε σύννεφο που τους σκέπασε και μέσα απ' αυτό ακούστηκε φωνή που έλεγε: «Οὗτος ἐστὶν ὁ υἱός μου ὁ ἀγαπητός· αὐτοῦ ἀκούετε» (Λουκά, θ' 28-36). Δηλαδή, Αυτός είναι ο Υιός μου ο αγαπητός, που τον έστειλα για να σωθεί ο κόσμος. Αυτόν να ακούτε.Οφείλουμε, λοιπόν, και εμείς όχι μόνο να Τον ακούμε, αλλά και να Τον υπακούμε. Σε οποιοδήποτε δρόμο μας φέρει, είμαστε
  3. 3. υποχρεωμένοι να πειθαρχούμε. γένοιτο!! Ας βάλουμε έστω από τώρα αρχή…!

×