Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

ΣΥΝΕΙΔΗΤΟΣ ΕΝΟΡΙΤΗΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2019

14ο ΤΕΥΧΟΣ ΤΟΥ ΣΥΝΕΙΔΗΤΟΥ ΕΝΟΡΙΤΗ-ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2019
ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΠΡΟΦΗΤΗ ΗΛΙΟΥ ΚΟΡΜΠΙ ΒΑΡΗΣ

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

ΣΥΝΕΙΔΗΤΟΣ ΕΝΟΡΙΤΗΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2019

  1. 1. Νέα –Ανακοινώσεις της Ενορίας μας Ιερό Σαρανταλείτουργο: Από 15/11 ως 25/12 θα τελείται κάθε μέρα η Θεία Λειτουργία στο Ναό. Σύντομα θα υπάρχει ειδική φόρμα στον Πρόναο, για τα ονόματα που θα διαβαστούν επί 40 μέρες. Παρακαλούμε για την συμμετοχή σας στις Θ. Λειτουργίες και όσοι ζυμώνουν να φέρνουν τακτικά πρόσφορα. Ιερά Αγρυπνία: Η Ιερά Αγρυπνία, θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 13 προς Πέμπτη 14/11/2019, επί τη μνήμη του Αγίου Αποστόλου Φιλίππου και του Αγίου Γρηγορίου Παλαμά. Ώρα Ενάρξεως 8.00 μ.μ. και θα περατωθεί γύρω στις 12.30 π.μ. Εκδρομή 23/11/2019: Ο Ιερός Ναός Αγίου μας, διοργανώνει μονοήμερη Προσκυνηματική Εκδρομή στην Ιερά Μονή του Αγίου Νεκταρίου Θηβών και το Προσκύνημα του Αγίου Αποστόλου Λουκά το Σάββατο 23 Νοεμβρίου 2019. Τιμή Εισιτηρίου 20 Ευρώ. Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στις κυρίες του Φιλοπτώχου του Ιερού μας Ναού και παρακαλούμε να τακτοποιήσετε έγκαιρα την οικονομική συμμετοχή σας. Ορθόδοξος Καταρτισμός για όλους : Για ανήλικους κάθε Σάββατο 12.00 μ.μ. με 2.00 μ.μ. και 4.00 – 8:00 μ.μ. Για ενήλικους κάθε Πέμπτη μετά την Παράκληση στις 6.35 μ.μ. με 7.45 μ.μ.. Ιδιαίτερα για νέους, κάθε Τρίτη 7.00 μ.μ. με 8.15 μ.μ. * ΣΣ ΥΥ ΝΝ ΕΕ ΙΙ ΔΔ ΗΗ ΤΤ ΟΟ ΣΣ * EE NN ΟΟ ΡΡ ΙΙ ΤΤ ΗΗ ΣΣ Μηνιαία έκδοση Ιερού Ναού ΠΡΟΦΗΤΟ Υ ΗΛΙΟΥ ΚΟΡΜΠΙ Βάρης ΈΈ ττ οο ςς 22 οονν ** ΝΝ οο εε μμ ββ ρρ ιι οο ςς 22 00 11 99 ** ΑΑ ρρ ιι θθ .. 11 44 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 14ου ΤΕΥΧΟΥΣ Αφού σας ευχαριστήσουμε για τα θετικά σας σχόλια, για τη νέα εμφάνιση του «Συνειδητού Ενορίτη», να σας υπενθυμίσουμε να μη διστάσετε να εκφράσετε τα σχόλια και τις παρατηρήσεις σας, είτε σε εμάς προσωπικά από κοντά, είτε στο email του Ιερού Ναού: p-elia- v@otenet.gr . Επίσης παρακαλούμε θερμά να μη βιαστείτε να πετάξετε τον Σ. E μετά την χρήση του. Προσπαθήστε να τον αξιοποιήσετε, δίνοντάς τον και σε άλλους Ενορίτες μας, που δεν θα το έχουν διαβάσει. Καλή Ανάγνωση! ΠΕΡΙ ΘΕΙΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΑΣ Όταν τελειώνει η Θεία Λειτουργία και κατά την διανομή του Αντιδώρου, έχετε διαπιστώσει ότι διαβάζετε μια μικρή Ακολουθία. Αυτή η Ακολουθία λέγεται Θεία Ευχαριστία, είναι συνέχεια της Θείας Μεταλήψεως (της Ιεράς Ακολουθίας που κανονικά πρέπει να διαβάζουμε όλοι πριν κοινωνήσουμε) και αφορά ιδιαιτέρως όσους μετείχαν των Αχράντων Μυστηρίων, το σώμα και το αίμα Του Κυρίου μας. Αφού εμείς αξιωθήκαμε της Φιλανθρωπίας Του Θεού μας, να μπει μέσα μας, εμείς να μη του πούμε ένα ευχαριστώ γι αυτό; Οι ευχαριστιακές ευχές που διαβάζονται κατά αυτή την σύντομη, αλλά πολύ ωφέλιμη Ιερά Ακολουθία,που έχουν συγγράψει οι Πατέρες της Εκκλησίας μας, πραγματικά μας ενισχύουν πνευματικά και μας βοηθούν να συνειδητοποιήσουμε ακόμη περισσότερο την ευεργεσία του Θεού. Θα παρακαλέσουμε λοιπόν θερμά, όσοι αδελφοί μας κοινωνούν να μη βιάζονται να αποχωρήσουν από το Ναό, αν δεν υπάρχει κάποιος ιδιαίτερος λόγος, αλλά να παραμένουν να τελειώσει και η Θ. Ευχαριστία. Δεν κρατάει πάνω από 10-15 λεπτά. Όμως και όλοι οι Εκκλησιαζόμενοι και ας μη κοινώνησαν κάποιοι, καλό είναι να μη συζητούν και να κάνουν πηγαδάκια μέχρι να έρθει η σειρά τους για το Αντίδωρο, αλλά με ησυχία να ακούν αυτήτην Ιερά Ακολουθία, που έχει μόνο οφέλη να μας αποκομίσει και κυρίως να μας εμπνεύσει να είμαστε και εμείς στους κοινωνούντες την επόμενη Θεία Κοινωνία! Αμήν Φιλανθρωπικός Τομέας: Βοηθάμε τους αδελφούς μας Ενορίτες με τους εξής τρόπους: α) ενισχύοντας οικονομικά από το υστέρημά μας το ειδικό κυτίο που γι’ αυτό τον σκοπό βρίσκεται στο Ναό, β)με δωρεά στο Φιλόπτωχο Ταμείο λαμβάνοντας νόμιμη απόδειξη γ) ενισχύοντας υλικά την Ενοριακή Τράπεζα Αγάπης της Ενορίας μας με τρόφιμα, δ) Συμμετέχοντας στις Προσκυνηματικές Εκδρομές της Ενορίας μας, ε) Αγοράζοντας από την Ενοριακή Έκθεση Βιβλίου στον Πρόναο τις Κυριακές και τις Μεγάλες Γιορτές και στ) Αγοράζοντας Κουπόνια του Εράνου Αγάπης της Ιεράς Μητροπόλεως που ξεκινάει από μέσα Νοεμβρίου μέχρι και τέλος του έτους. Μη προσπερνάμε αδιάφορα! Το υστέρημά μας και όχι το περίσσευμα έχει αξία! ΑΑννάάγγκκηη γγιιαα ΛΛάάδδιι :: ΕΕλλππίίζζοουυμμεε νναα ππρροοσσφφέέρρεεττεε εεμμππρράάκκττωωςς κκααιι φφέέττοοςς όόππωωςς κκααιι ππέέρρσσιι,, ώώσσττεε νναα ααννάάββοουυνν τταα κκααννττήήλλιιαα σσυυννεεχχώώςς!! ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ** ΣΣΥΥΝΝΕΕΙΙΔΔΗΗΤΤ ΟΟΣΣ ΕΕΝΝΟΟΡΡΙΙΤΤ ΗΗΣΣ **Μηνιαία ἔκδοση Ἱεροῦ Ναοῦ Προφήτου Ήλιοῦ" Κόρμπι (Προφήτου Ἠλία 10 * Τηλ: 210-9655370 , fax: 210-9655371, email: p-elia-v@otenet.gr ) Ἰδιοκτήτης: Ὁ Ἱ. Ναός. Ὑπεύθυνος: Πρωτοπρεσβύτερος π. Ἀντώνιος Χρήστου
  2. 2. Ο ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ο ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ Η ΝΗΣΤΕΙΑ ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ Η εορτή της κατά σάρκα Γεννήσεως του Κυρίου μας Ιησού Χριστού αποτελεί τη δεύτερη μεγάλη Δεσποτική εορτή του χριστιανικού εορτολογίου. Μέχρι τα μέσα του Δ’ αιώνα η Εκκλησία της Ανατολής συνεόρταζε τη γέννηση και τη βάπτιση του Χριστού υπό το όνομα τα Επιφάνεια την ίδια ήμερα, στις 6 Ιανουαρίου. Τα Χριστούγεννα ως ξεχωριστή εορτή, εορταζομένη στις 25 Δεκεμβρίου εισήχθη στην Ανατολή από τη Δύση περί τα τέλη του Δ’ αιώνα. Ό Ι. Χρυσόστομος, που πρώτος ομιλεί για την εορτή των Χριστουγέννων, την ονομάζει «μητρόπολιν πασών των εορτών» και μας πληροφορεί περί το 386 ότι «ούπω δέκατον έστιν έτος, εξ ου δήλη και γνώριμος ημίν αύτη η ημέρα (της εορτής) γεγένηται». Ή μεγάλη σημασία που απέκτησε με την πάροδο του χρόνου στη συνείδηση της Εκκλησίας η νέα εορτή των Χριστουγέννων και η ευλάβεια των πιστών και ιδιαίτερα των μοναχών, απετέλεσαν τις προϋποθέσεις για την καθιέρωση και της προ των Χριστουγέννων νηστείας. Οι πρώτες ιστορικές μαρτυρίες, που έχουμε για τη νηστεία προ των Χριστουγέννων, ανάγονται για τη Δύση στον Ε’ και για την Ανατολή στον ΣΤ’ αιώνα. ‘Από τούς ανατολικούς συγγραφείς σ’ αυτήν αναφέρονται ό Αναστάσιος Σιναΐτης, ό πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως Νικηφόρος ο Ομολογητής, ο άγιος Θεόδωρος ο Στουδίτης, καθώς επίσης και ο πατριάρχης Αντιοχείας Θεόδωρος Βάλσαμων. Καθ’ όλη τη διάρκεια του σαρανταημέρου δεν καταλύουμε κρέας, γαλακτερά και αυγά. Αντίθετα,επιτρέπεται να καταλύουμε ψάρι όλες τις ήμερες πλην, φυσικά, της Τετάρτης και της Παρασκευής από την αρχή μέχρι και την 17η Δεκεμβρίου. Ψάρι καταλύουμε επίσης και κατά την εορτή των Εισοδίων της Θεοτόκου, οποιαδήποτε ημέρα κι αν πέσει. Από την 18η μέχρι και την 24η Δεκεμβρίου, παραμονή της εορτής, επιτρέπεται η κατάλυση οίνου και ελαίου μόνο εκτός, βέβαια, των ημερών Τετάρτης και Παρασκευής που θα παρεμβληθούν και κατά τις οποίες τηρούμε ανέλαιη νηστεία. Επίσης με ξηροφαγία θα πρέπει να νηστεύουμε την πρώτη ήμερα της νηστείας, 15η Νοεμβρίου, καθώς και την παραμονή της εορτής, έκτος βέβαια κι αν πέσουν Σάββατο η Κυριακή. Κυρίως όμως να απέχουμε και από κάθε αμαρτία, να νηστεύουμε και από κακίες, αποφεύγοντας την καταλαλιά, το ψέμα, την αργολογία, τη λοιδορία, την οργή και γενικά κάθε αμαρτία που διαπράττουμε μέσω της γλώσσας ή τα μάτια.Αμήν! Γεννήθηκε στην Αντιόχεια το 347 μ.Χ., πατέρας του ήταν ο στρατηγός Σεκούνδος και μητέρα του η Ανθούσα. Γρήγορα έμεινε ορφανός από πατέρα, και η μητέρα του - χήρα τότε 20 ετών - τον ανέθρεψε και τον μόρφωσε κατά τον καλύτερο χριστιανικό τρόπο. Ήταν ευφυέστατο μυαλό και σπούδασε πολλές επιστήμες στην Αντιόχεια - κοντά στον τότε διάσημο ρήτορα Λιβάνιο - αλλά και στην Αθήνα, μαζί με τον Μ. Βασίλειο. Όταν τελείωσε τις σπουδές του, επανήλθε στην Αντιόχεια και αποσύρθηκε στην έρημο για 5 χρόνια, όπου ασκήτευε προσευχόμενος και μελετώντας τις Άγιες Γραφές. Ασθένησε όμως και επέστρεψε στην Αντιόχεια, οπού χειροτονήθηκε διάκονος - το 381 μ.Χ., σε ηλικία 34 ετών - από τον Αρχιεπίσκοπο Αντιοχείας Μελέτιο. Αργότερα από τον Φλαβιανό πρεσβύτερος σε ηλικία 40 ετών.Ως Ιερεύς, ανέπτυξε όλα τα ψυχικά του χαρίσματα, πύρινο θείο ζήλο και πρωτοφανή ευγλωττία στα κηρύγματα του. Συγκλόνιζε τα πλήθη της Αντιόχειας και συγκινούσε τις ψυχές τους βαθύτατα. Η φήμη του αυτή έφτασε μέχρι τη βασιλεύουσα και έτσι, την 15η Δεκεμβρίου 397 μΧ., με κοινή ψήφο βασιλιά Αρκαδίου και Κλήρου, έγινε Πατριάρχης Κωνσταντινούπολης, κάτι που ο ίδιος δεν επεδίωξε ποτέ. Από την θέση αυτή, εκτός άλλων, υπήρξε αυστηρός ασκητής και δεινός ερμηνευτής της Αγίας Γραφής, όπως φαίνεται από τα πολλά συγγράμματα του (διασώθηκαν 804, περίπου, ομιλίες του). Έργο επίσης του Χρυσοστόμου είναι και η Θεία Λειτουργία, που τελούμε σχεδόν κάθε Κυριακή. Ως πατριάρχης υπήρξε ελεγκτής κάθε παρανομίας και κακίας. Αποτέλεσμα να έχει φοβερούς εχθρούς όπως την αυτοκράτειρα Ευδοξία που σε συνεργασία με τον τότε Πατριάρχη Αλεξαδρείας Θεόφιλο, συγκάλεσε σύνοδο (παράνομη) από 36 επισκόπους (όλοι τ στο χωριό Δρυς της Χαλκηδόνας και πέτυχε την καθαίρεση και εξορία του Αγίου σ' ένα χωριό της Βιθυνίας. Η απόφαση αυτή όμως, τόσο εξερέθισε τα πλήθη, ώστε αναγκάστηκε αυτή η ίδια η Ευδοξία να τον ανακαλέσει από την εξορία και να τον αποκαταστήσει στο θρόνο με άλλη συνοδική αθωωτική απόφαση (402 μ.Χ.). Αλλά λίγο αργότερα, η ασεβής αυτή αυτοκράτειρα, κατάφερε και πάλι να εξορίσει τον Άγιο (20 Ιουνίου 404 μ.Χ.) στην Κουκουσό της Αρμενίας και από κει στα Κόμανα, όπου μετά από πολλές κακουχίες και άλλες ταλαιπωρίες κοιμήθηκε 14 Σεπτεμβρίου το 407 μ.Χ. Η μνήμη του μεταφέρθηκε 13 Νοεμβρίου.

×