Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

1-2jednotkyinformace&uchovavanidat

332 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

1-2jednotkyinformace&uchovavanidat

  1. 1. JEDNOTKY INFORMACE, UCHOVÁVÁNÍ DAT(REVIZE ZÁKLADŮ IT)ITC s.r.o.Přemysl Morgan Vacek
  2. 2. JEDNOTKY INFORMACE BIT je základní jednotka informace. Jeden bit můţenabývat jen jednu ze dvou hodnot: 0 nebo 1.Značí se malým „b“. Např. 1b, 128kb. S bity se nejčastěji setkáme v souvislosti spopisem rychlosti internetového připojení.Rychlost se zobrazuje v kb, Mb (kilobity,megabity) za sekundu (kbps, Mbps či kb/s,Mb/s).
  3. 3. JEDNOTKY INFORMACE BYTE (BAJT) Značí se velkým „B“, většinou s předponoukilo/mega/giga - Např. 1 B, 64 MB, 2GB. 1 byte = 8 bitů. V informačních technologiích se s bajtysetkáte častěji neţ s bity – bajty (resp. jejich násobky) sepouţívají pro označení velikosti, kterou data zabírajív PC. Např. 1 MB (1 megabyte je cca 1000000 bajtů)pojme zhruba jednu fotografii, nebo 50 stránek textu. Obvykle platí, ţe kilo znamená tisíc, mega je milion agiga je miliarda. U počítačů to neplatí tak přesně. Propřibliţné počítání lze říct, ţe jeden KB znamená 1000 B,ale přesný převod je jiný: 1 KB je 210 byte (vycházíme zdvojkové soustavy), 1 MB je 220 byte a 1 GB je 230 byte.To znamená, ţe 1 KB = 1024 B.
  4. 4. UCHOVÁVÁNÍ DAT PAMĚŤ V PC HDD – pevný disk instalovaný v PC. V operačním systému jeoznačen písmenem a dvojtečkou (např. „C:“) VÝMĚNNÁ PAMĚŤOVÁ MÉDIA CD-ROM - záznamové médium o kapacitě 700 MB. VyţadujeCD-ROM mechaniku. DVD - záznamové médium, podobné CD, má vyšší kapacitu4,7GB - 17,1 GB. Vyţaduje DVD-ROM mechaniku. Blu-ray záznamové médium (kapacita 25GB jednovrstvé,50GB dvojvrstvé, 80GB oboustranné dvojvrstvé). VyţadujeBlu-ray mechaniku. Flash (flashdisk, "fleška") záznamové médium s kapacitou 1GB - 256 GB, připojuje se k PC většinou přes USB rozhraní. Externí (přenosný) pevný disk - připojuje se k PC přes USB čijiné rozhraní, má kapacitu většinou 100 GB – 2 TB.
  5. 5. UCHOVÁVÁNÍ DAT ONLINE ÚLOŢIŠTĚ je místo na internetu, kam můţeme nahrátsoubory ze svého PC a přistupovat k nim podsvým jménem a heslem z různých počítačůpřipojených k internetu. Hodí se na jak k zálohování dat, takk synchronizaci dat na různých počítačích. Mezi nejznámější online úloţiště patří: Dropbox (www.dropbox.com) Google Drive (drive.google.com) SkyDrive (skydrive.live.com) CrashPlan (www.crashplan.com).

×