Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Serveis socials, educatius i comunitaris albert serra

741 views

Published on

Presentació d'Albert Serra sobre com la crisi econòmica global està afectant als serveis socials i d'atenció a les persones

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Serveis socials, educatius i comunitaris albert serra

 1. 1. Perspectives dels serveis socials i ’ d’atenció a les persones Albert Serra Barcelona. 1 de juliol de 2011 Les causes de la crisi ESTRUCTURA ECONÒMICA La globalització dels mercats Els costos socials de l’estat del benestar i la competitivitat El desenvolupament espontani del model de benestar Increment continuat de la demanda i de les prestacions. Noves formes dexclusió La crisi fiscal Conflicte entre increment de la despesa i fiscalitat La desocupació Redueix la contribució fiscal. Sobrecarrega els subsidis. ESTRUCTURA SOCIAL El canvi demogràfic Descens de la natalitat, recomposició migratòria i l’envelliment de la població. Els canvis en l’estructura familiar Dimensió, estructura, variabilitat i rols ELS EFECTES DISFUNCIONALS DEL MODEL Desincentivació del treball. Absentisme, Reducció vida activa, grups subsidiats Pèrdua del sentit d’auto-protecció Excessos i malbaratament en el consum.© Albert Serra 2011 1
 2. 2. La crisi accentua canvis globals en marxa La crisis accelera l’evolució de la globalització desestructuradament: dèficit de governança global desplaçament de l’eix de la riquesa empobriment relatiu europeu envelliment i moviments migratoris Pressió creixent sobre les estratègies fiscals incrementalistes Dificultats per accedir a finançament Recuperar l’ocupació i la competitivitat. La qualitat de la política importa VISIONS DE LA CRISI Tornar enrere o posar-nos on toca? Globalització i democratització del risc vital© Albert Serra 2011 2
 3. 3. 3
 4. 4. Les formes de la crisi V U W L© Albert Serra 2011 Les formes de la crisi© Albert Serra 2011 4
 5. 5. Responsabilitats i responsables La política L’economia La classe dirigent La reestructuració del sistema globals de poder La crisi dels sistemes de governança La recomposició dels grups socials d’interessos El medis de comunicació Els moviments socials Els creadors d’opinió Les dinàmiques generacionals© Albert Serra 2011 ’ ’ L’impacte sobre l’estat del benestar Miguel Sebastian. El modelo social europeo. Laboratorio de Alternativas-Policy NetworkSeminarios y Jornadas 28/2006 5
 6. 6. 6
 7. 7. L’estat del benestar Sanitat universal Educació Universal Pensions Universals Serveis Socials i Dependència Cultura, Esport Serveis Generals a la Producció Seguretat Pública Mobilitat …….© Albert Serra 2011 7
 8. 8. L’estat del benestar IRPF-Impost sobre la renda Sanitat universal de les persones físiques Educació Universal IS-Impost de Societats Pensions Universals IVA-Impost sobre el Serveis Socials i Dependència Valor Afegit Cultura, Esport IBI IAE Serveis Generals a la Producció …………. Seguretat Pública Indirectes (carburants, tabac, Mobilitat alcohol i altres) …….© Albert Serra 2011 L’estat del benestar: el nostre model Sanitat universal Educació Universal Pensions Universals IRPF-Impost sobre la renda de les persones físiques Serveis Socials i IS-Impost de Societats IVA-Impost sobre el Dependència Valor Afegit IBI Cultura, Esport IAE …………. Indirectes (carburants, tabac, Servís Generals a la Producció alcohol i altres) Seguretat Pública Mobilitat Mirant al nord……?© Albert Serra 2011 8
 9. 9. La sostenibilitat de l’estat del benestar IRPF-Impost sobre la renda de les persones físiques Sanitat universal IS-Impost de Societats Educació Universal IVA-Impost sobre el Pensions Universals Valor Afegit Serveis Socials i Dependència IBI Cultura, Esport IAE Indirectes (carburants, tabac, Serveis Generals a la Producció alcohol i altres) Seguretat Pública Mobilitat PARTICIPACIÓ REDISTRIBUTIVA ……. DELS USUARIS EN ELS COST DELS SERVEIS© Albert Serra 2011 Gasto público UE y España Miguel Sebastian. El modelo social europeo. Laboratorio de Alternativas-Policy NetworkSeminarios y Jornadas 28/2006 9
 10. 10. Els debats actuals sobre l’estat del benestar El debat de la universalització: Qui rep què? Quines necessitats han de ser ateses per l’Estat? Quins ciutadans han de rebre les prestacions? Segmentar o mantenir prestacions universals? Orientar-se vers els pobres? Cobrir les classes mitjanes? Crear rendes mínimes? El debat del finançament. Qui paga què? Quan i com s’han d’establir mecanismes de copagament? Segona redistribució S’han d’estimular els fons privats? Quin és el paper de les assegurances privades? S’ha d’admetre el finançament privat de serveis addicionals? El debat de la gestió: Qui fa què? Qui produeix els serveis? Separació provisió-producció, Externalitzacions, Monetarització-Xecs, Com desenvolupar mecanismes de regulació-control eficaços? El debat dels incentius vs. les normes© Albert Serra 2011 Els reptes estratègics QUI REP QUÈ QUI PAGA QUÈ ESTRATÈGIA DE SERVEI PÚBLIC ESTRATÈGIA FISCAL Exhaustivitat vs Priorització Universalitat vs Segmentació Gratuitat vs Copagament QUI FA QUÈ ESTRATÈGIA PRODUCTIVA DELS SERVEIS PÚBLICS I COOPERACIÓ PÚBLIC PRIVAT© Albert Serra 2011 10
 11. 11. Les nostres especificitats El diferencial de consolidació institucional 35 anys 1945-1980-2007 La pressió fiscal 38-47-55 La cultura pública Els desequilibris sectorials: salut, educació, pensions, serveis socials, polítiques actives d’ocupació i protecció. El model de provisió Universalitat, exhaustivitat d’oferta i gratuitat La cobertura social. Classe mitja o assistencialisme? La productivitat del sistema L’atur© Albert Serra 2011 La gestió de l’ajust de l’estat del benestar ’ L’ajust pressupostari: retallades Productivitat, eficiència, efectivitat i qualitat La cartera de serveis: demanda, oferta i expectatives El finançament: impostos i copagament Els públics Els drets Fer sostenible el model o canviar de model?© Albert Serra 2011 11
 12. 12. La posició dels serveis socials Posició central en la nova etapa El quart pilar: les polítiques locals de serveis de benestar social Dependència, pobresa, inclusió social, familia, habitatge,… El paper central dels serveis socials en les polítiques de benestar social local El caràcter emergent del sistema de serveis socials El repte ’ Com passar d’un aglomerat feble de serveis a un sistema de serveis socials…en un entorn de crisi econòmica?© Albert Serra 2011 Les especificitats positives: un model equitatiu i sostenible Accés universal Priorització de públics Redistributiu Recurs pressupostàri Copagament en base a renda Descentralitzat Cooperatiu Tercer sector, empresa, ciutadania participativa Organitzativament equilibrat Política, tècnica i gestió© Albert Serra 2011 12
 13. 13. Els reptes d’un sector emergent El pressupost no és l’únic ni potser el principal problema: qualitat de la política, del treball professional i de la gestió 1. Identitat i espais propis en procés de definició La identificació de la missió, del resultat i del valor aportat 2. Model d’intervenció (provisió i producció) cooperatiu, però, complex i insuficent. Desenvolupament sistèmic feble 3. Desenvolupament cientifico tècnic i professional incipient 4. Sistema de valors en desenvolupament 1. Qualitat tècnica 2. Professionalitat 3. Responsabilització© Albert Serra 2011 Els programes Atencio Social Bàsica Familia, infància i adolescència Dependència Integració social i educació comunitària Habitatge social Pobresa i exclusió© Albert Serra 2011 13
 14. 14. La cooperació com senyal d’identitat Tots els recursos d’una societat són recursos potencials per la gestió de les polítiques i els serveis públics La cooperació públic-social-privat implica, genera sinergies i optimitza recursos La cooperació públic-social-privat esta al servei de les polítiques públiques La cooperació públic-social-privat ha de respectar i assumir les especificitats de l’altre: aliança estratègica, client-proveïdor o súbdit i administrat? La qualitat del sistema depén de la qualitat de la cooperació i de la descentralització© Albert Serra 2011 L’escenari intersectorial SECTOR PÚBLIC SECTOR MERCANTIL SECTOR SOCIAL 14
 15. 15. El nou escenari organitzatiu L’escenari GOVERN públic NACIONAL OPERADORS GOVERN NO LUCRATIUS LOCAL L’escenari social OPERADORS SERVEIS PÚBLICS COMUNITAT OFERTA L’escenari PRIVADA mercantil ….en un marc global Les cadenes de valor: complementarietat OBJECTIU SOCIAL ORGANITZACIÓ i ENTORN SOCIETAT ACTIVITATS PÚBLICS RESULTAT RECURSOS POLÍTIC PROCESSOS PRODUCTES USUARIS INPUT OUTCOME OUTPUT BENEFICIARIS OBJECTIU DE SERVEI© Albert Serra 2011 15
 16. 16. Les prioritats del proper mandat Una política orientada a la governança integral Accents de la concepció del rol públic: lideratge estratègic, model territorial i provisió de serveis Els recursos públics: propis i aliens. Cooperació Les polítiques prioritaries Competitivitat territorial i creació d’ocupació Capital social: educació i inclusió social i econòmica Convivència i desenvolupament comunitari Necessitat de prioritzar l’articulació de les polítiques d’inclusió, promoció econòmica i ocupació i educació Vinculació de la formació básica i continua al territori© Albert Serra 2011 L’escenari del benestar i l’espai dels serveis socials TERRITORIS/SECTORS DE POBLACIÓ CULTURA, ESPORT, COMUNITAT PROMOCIÓ PREVENCIÓ SEGURETAT, JUSTICIA,... ATUR I OCUPACIÓ ATENCIÓ HABITATGE EDUCACIÓ PENSIONS SERVEIS SOCIALS SANITAT Línia d’exclusió INCLUSIÓ CONTENCIÓ© Albert Serra 2011 16
 17. 17. Estructura dels mercats: demanda Necessitat social Tendències demogràfiques Formes d’organització de la convivència El mercat de treball Les prioritats Piràmide de Maslow (?) Opcions de mix (treball+serveis o serveis enlloc de treball) Capacitat de demanda Disponibilitat pressupostària Estratègies de provisió (públic, social, privat, mixte): accessibilitat Estratègies de finançament (gratuitat, copagament, cost directe, cost total): capacitat de rendes Estratègies de producció© Albert Serra 2011 L’estratègia econòmica: fiscalitat, serveis i copagament Serveis, Fiscalitat i Copagament ? Serveis Recursos Fiscalitat Serveis© Albert Serra 2011 17
 18. 18. ’ L’estructura dels mercats: oferta Provisió vs Producció Escenaris de futur Provisió Producció Finançament Estratègies??© Albert Serra 2011 La cooperació públic privat Concebre al CPP com un instrument estratègic per a la gestió de les polítiques i els serveis públics Partir de la COMPLEMENTARIETAT dels objectius de les parts i no de la seva COINCIDÈNCIA. Construir sistemes consistents d’objectius diferents Establir la creació de valor públic com a condició bàsica per a la CPP Assegurar la viabilitat de la consecució dels objectius privats necessaris per a la factibilitat de la CPP Orientar la CPP, per ambdues parts, a la eficiència i qualitat del servei públic i no exclusivament a costos Desenvolupar capacitació directiva pública i privada adequada a la complexitat de la gestió de la CPP Transitar de l’administració burocràtica de la contractació pública a la gestió estratègica de la cooperació publicoprivada© Albert Serra 2011 18

×