Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

L torras elreptediaridemillorarlagestio

384 views

Published on

Presentació de Llucià Torras, del departament de Consultoria i Estudis de la Fundació Pere Tarrés, van realitzar al III Congrés del Tercer Sector.

Published in: Lifestyle
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

L torras elreptediaridemillorarlagestio

  1. 1. El repte diari demillorar la gestió:Com iniciar-ho?Fundació Pere TarrésLlucià TLl ià Torras
  2. 2. La Qualitat en el context del TS•Poca implicació dels òrgans de govern.•S’actua en Qualitat per requeriment de finançadors.•Assessorament en Qualitat poc especialitzat i no finançat en el TercerSector.•Gestors no prou orientats a la eficiència.•Percepció a les entitats de que la “Qualitat” és una sobrecàrrega de Qualitattreball.•Instruments i processos existents (ISO, EFQM) no adequats als ritmes (ISOde la majoria d’entitats del TS.
  3. 3. La Demanda i el RepteCanvi d’enfocament: De la gestió de la Qualitat a la d enfocament:Qualitat o millora de la Gestió (MG ).La Demanda: El Tercer Sector, de forma conscient ireiterada demana ajuda per a millorar la gestió (MG) ambun treball quotidià, constant, sense urgències, adequantels propòsits al grau de maduresa de la entitat.El Repte: que es comenci el procés de MG amb modelsmés senzills adaptats a la realitat de cada entitat (vs eldiscurs de gestió de la qualitat).
  4. 4. Objectius•Ajudar a les petites i mitjanes entitats del Tercer Sector sociala progressar en la millora de la seva gestió, de forma gradual icontinuada. d•Construir i desenvolupar un model o marc de treball Construir treball,autoavaluable, que permeti a les entitats avançar en la millorade la gestió (MG) a ritmes propis i sostenibles tenint en sostenibles,l’horitzó llunyà sistemes d’acreditació quan hagin fet ja un certitinerari amb les eines de MG MG.
  5. 5. Itinerari gradual de MG g Auditoria A dit i Social EFQMTransparència iT è i ISO 9001 Impacte social ONG con QMI calidad lid d Mapa estratègic Reconeixement Direcció per p p processos extern de MG Mapa processos / desplegament PE Autoavaluació amb acompanyament Altres PDCA 1r PDCA per problema diagnosticat Diagnosi organizativa GESTIÓ INTERNA Eficiència, motivació i fidelització de recursos Decisió de la DG de l’entitat per a iniciar itinerari MG 5
  6. 6. PDCAEl cicle PDCA també conegut com “Cercle de Deming” és una PDCA, Cercle Demingestratègia de millora continua de la gestió en quatre passes.També rep el nom d’espiral de millora continua. d espiral
  7. 7. Accions i productes de l’itinerariModel de Millora de Gestió (MG) ajustable a qualsevol entitat.•Diagnosi organitzativa: detecció de necessitats. Avaluació inicial.•Priorització de temes o àrees i Plans d’Acció o Plans de Millora (PM),per problema diagnosticat.•Assessoria i acompanyament en la implementació del PM.•Revisió de les accions implementades.•Repetició cíclica de les passes anteriors.•Inici del procés de Millora Contínua•1ª autoevaluacíó del marc de treball•Reconeixement extern per part de Administracions i societat engeneral
  8. 8. Reptes de futur• Qualsevol entitat pot millorar.• Necessitat sine qua non d’implicació total de la q pDirecció• La MG es un (llarg) itinerari que les entitats han derecórrer.• Les Administracions ho han de saber valorar irecolzar. “Es pot, es vol, es necessita millorar”

×