Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
¯·◊zfi¯·Êø ƒGµJ·µœ˘fl
Á∑fi{øfl∫Ó ∑ÔfiŒ˘fl‹fi√flÁMfiZ
∆‡∆fl∆fiÁŒfi∆¯X. ∑·WÁŒfiŸV
ÆK ¶∆c ∫fldƒJfl»° »‹Ô
ÿfl»flŒÊœK Á…¯· ’‡√· µflG·ÁOfiZ
ßÏ ÿ°dƒ...
73µ»cµ  º»·’¯fl 31, 2009
∑·WÁŒfiŸ˘·¢ …·¯·◊Áµdw‡µ„ƒ ÿfl»fl-
Œœfi√°?
æfiX ∑Á’◊√¢ Ê∫œÓ·K ÿŒœJ°
ŒN‚Gflœ·Œfiœfl ¯I· Œ√flA‚˘flÁ‹Ê˘
ÿ¢ÿfi¯fl∫...
œfiV∫Óœ°A° …œx° »KfiœflG·¢ •˘flœfi-
ÊŒK° …˘œ·Kƒ·ÊµfiI° ßøflE·Á…fi-
µ·Kƒ‹Ô µ·Efl¯fiŒÊX˘ …ϯ·◊¢.
…Áf ŒH·Hfl ÕVJfi’flÊ» …¯fiŒV÷fl-
Afi»fiœfl µ·...
75
ßÁMfi›·¢ Œ»ÿflW ÿfl»flŒÁœfi?
ƒfl¯·’»L…·¯J° ÊÀÿ°xfl’W ÿfl»flŒ
ÆK·¢ Æ»flA° Õfi∑cŒfiÊ√K° µ¯·ƒfi-
»fi√° Æ»flAfl◊°ø¢. •∫°ªX Æ›·ƒflœ
…fiƒfl ÿfl»fl...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Deedi damodaran

1,818 views

Published on

a talk with deedi damodaran

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Deedi damodaran

  1. 1. ¯·◊zfi¯·Êø ƒGµJ·µœ˘fl Á∑fi{øfl∫Ó ∑ÔfiŒ˘fl‹fi√flÁMfiZ ∆‡∆fl∆fiÁŒfi∆¯X. ∑·WÁŒfiŸV ÆK ¶∆c ∫fldƒJfl»° »‹Ô ÿfl»flŒÊœK Á…¯· ’‡√· µflG·ÁOfiZ ßÏ ÿ°dƒ‡ ƒfl¯A≈fiµ„Jfl»· Œ·KflW Œ‹œfi{ ÿfl»flŒ ≤¯· Á∑fi’√fl’∫ӷʵfi- ø·J· µ›flE·. ƒfl¯A≈fiµ„J° øfl. ∆fi- ÁŒfi∆¯ÊX˘ ŒµZA° ÿfl»flŒœflÊ‹ ’flº- œBZ µÁI …¯fl∫œŒ·U‚. ¶ …¯fl∫- œŒfi’√¢ ∆‡∆flœ·Êø ƒfl¯A≈œ·Êø ’flº- œ’·¢. ƒÊX˘ º‡’flƒJflÊ‹ Øx’·¢ ’‹flœ ÿb…°»Œfiœ ÿfl»flŒœ·Êø ƒfl¯- A≈ Ê’UflJfl¯œflW ÆJ·¢Œ·ÁO …Áf ’fl«fl ∆‡∆flœ·Êø º‡’flƒJflW µfiXÿ˘flÊX˘ ¯‚…JflW …µVKfiG¢ »øJflA›flE·. ʵfi∫Ófl •Œ„ƒ ¶÷·…dƒflœflW ∫flµfl- ƒ°ÿœ·Êø ƒfl¯AflW ∆‡∆fl Ê…ø·ÁOfiZ ÿfl»flŒ •ƒflÊX˘ Æ‹ÔfiJ¯¢ ’flºœB- {·¢ Øx·’fiBfl Œ·ÁK˘·µœfi√°. Á∑fi’- œflW •Lfi¯fi◊°dø ∫‹∫ÓflÁdƒfiƒ°ÿ’ »- ∑¯flœflW»flK° ÿ¢’fl«fiœµX ºœ°¯fiº·¢ ∑·WÁŒfiŸV »fiœµX ¯æ°ºflJ·¢ ’fl{fl- ∫Ó° •Õfl»wfl∫Ó·. ∆‡∆fl »‡œfi√fl’flÊø Á’Iflœfl¯·K- ƒ°. ÆCfl‹·¢ æB{·Êø »ø·’flÊ‹fi¯· ÿ‡x° æBZ »fl»Afiœfl ≤›fl∫ÓflG·I°. ÿfl»flŒœ·Êø ’flºœJflÊX˘ …C° …µ·J·»Wµflœ ÿÁLfi◊¢ ∆‡∆flœfl‹·- I°. ƒfiŒÿflœfiʃ ∫flµflƒ°ÿ …‚V√Œfi- Afl ƒfl¯·’»L…·¯J° »øA·K ∫‹∫Ófl- ÁdƒfiWÿ’Jfl»° ÆJflœ ∆‡∆flœ·Êø ’VJŒfi»B{flÊ‹fiÊAœ·¢ ÿfl»flŒœfi- √°. …‹¯·¢ ≤K· ÕœK·’fl˘Á∫ÓAfiÊŒK Á¯fi∑JflÊX˘ µfi¯cÊŒfiÊA ÿfl»flŒœ°- A° …·˘J°. ∆‡∆fl ÿfl»flŒÊœA·˘fl∫Ó° ∫fl- LflA·ÁOfiZ ÿfl»flŒœflW ÿ°dƒ‡ Æ’fl- ÊøÊœK·µ‚øfl ¶Á‹fi∫flÊ∫Ófi¯· Á’{- œflW …fl.Æ∫Ó°.¡fl ’fl◊œŒfiAfi»·¢ ∆‡∆fl ÿfl»flŒœ·Œfiœfl µ‚G·µ‚øfl. 80 ʵfi‹ÔÊJ Œ‹œfi{ ÿfl»flŒœflW ÿ°dƒ‡ µ≈fi…fidƒ¢ ÿfl»flŒœ°A° …flKfl- ‹·¢ Œ·Kfl‹·¢ d…’VJfl∫Ó ÿ°dƒ‡µZ. ÿfl»flŒœflW Æ’flÊøœfi√° ÿ°dƒ‡? ÿŒ‚Ÿ¢ …·¯·◊ÊX˘ Á‹fiµŒfi√°. µ»cµ  º»·’¯fl 31, 200972 Éá _shbnen ]q¡p¶ KpÂtamlÀ"∑·WÁŒfiŸÊ˘K' ¶∆cƒfl¯A≈œfl‹‚Êø Á∆÷‡œ_•LVÁ∆÷‡œ ƒ‹JflW d÷iflAÊMG ∆‡∆fl ∆fiÁŒfi∆V ÿfl»flŒœflÊ‹ ÿÌdƒ‡ ÿfiKflicÊJA·˘flÇÌ... ≤M¢ ƒÊK …fløflµ‚øflœ µfiXÿV Á¯fi∑JflÊ»ƒflÁ¯ Á»øflÊœø·J •…‚V’ ÊÊ«¯cÊJA·˘flÇ·¢ Œ»ÿÌ ƒ·˘A·K·. ≤xœøflMfiƒ
  2. 2. 73µ»cµ  º»·’¯fl 31, 2009 ∑·WÁŒfiŸ˘·¢ …·¯·◊Áµdw‡µ„ƒ ÿfl»fl- Œœfi√°? æfiX ∑Á’◊√¢ Ê∫œÓ·K ÿŒœJ° ŒN‚Gflœ·Œfiœfl ¯I· Œ√flA‚˘flÁ‹Ê˘ ÿ¢ÿfi¯fl∫Ó·. ÆÊX˘ ’fl◊œ’·Œfiœfl û°«ÊMG° ŒN‚GflÁœfiø° æfiX Á∫fi∆fl- ∫Ó·. RÆLfl»fi√° »fiœµX ÆÁMfi›·¢ Ê…H·BÁ{fiø° »‡ ŒflI¯·ƒ° ÆK· …˘œ·Kƒ°.Q æBZ ¶√·BZ ßB- ʻʜfiÊAœfi√°. æBZ Œfi˘√ÊŒK° …˘œ·Kƒfl»· …µ¯¢ ÿ°dƒ‡ ¶d∑ŸflA·- K’fl«JflÊ‹fi¯· ÿfl»flŒ »flBZA·¢ Æø·AfiŒÁ‹Ôfi. •ÁgŸJflÊa ’fiA·- µ{fi√° Ê…Hfl»° d…fi«fi»cŒ·U ÿfl»flŒ- ÊœK ÿb…°»JflÁ‹A° ÆÊK ≤›·Afl- œƒ°. ƒflµ∫Ó·¢ »fiœflµfi d…fi«fi»cŒ·U ƒfl¯A≈ Æ›·ƒflJ‡VJ·. ÿfl»flŒœ·Êø …‚ºÁ…fi‹·¢ »øJflœ- ƒ° ÿ°dƒ‡Áœfiø·U ß·Œfi»¢ µfiGfl ’fl- ŒXÿ°Á¡œfiœ ŒfiV∫Ó° ÆGfl»°. 33 ÿfl»flŒ Ê∫œ°ƒ ºœ¯fiºflÊ»fiM¢ ¶∆c ÿfl»flŒ- œ·Êø ƒfl¯A≈œ·Œfiœfl æfi»·¢. ÿfl»flŒ ◊‚G° Ê∫œ°ƒ° ƒ·øB·ÁOfiÁ›A·¢ ÿ°dƒ‡- ÊœK d…fi«fi»c¢ …·¯·◊»° Á»øflÊAfiø·- J· µ›flE· ÿ¢’fl«fiœµX. •’ÿfi»¢’ʯ ÿ°dƒ‡ÊœK° ’VJ- Œfi»¢ …˘EflG° ÆLfl»° Œfi˘·K‚Ê’K° •ƒflÊX˘ d…ƒflÀ‹»Œfi√° ÿfl»flŒœfl- ‹·¢. ÿ°dƒ‡ ≤¯·ƒ¯Jfl‹·¢ …¯fl∑√flA- ÊMø·Kfl‹Ô. ÿfl»flŒœflW ßJfl¯flÊœfi¯flø- Jfl»fiœfl ßÁMfi›·¢ Á…fi¯fiøflÊAfiIfl¯fl- A·KÁƒœ·U‚ ÿ°dƒ‡. ÿfl»flŒœflW ’»flƒfi ƒfl¯A≈fiµ„Jfl- »·¢ Á»¯flÁøIfl ’¯·K·ÁIfi •’∑- √»? Àfl‹fl¢ ÊÿfiËÿxflµ{flW ÿfl»flŒÊœA·- ˘fl∫Ó° ÿ¢ÿfi¯flAfiX Á…fiµ·ÁOfiÊ›fiÊA ÿfl»flŒœflÊ‹ ÿ°dƒ‡µZA·Á’Ifl æfiX ’fi∆flAfi˘·I°. ¶ Á’{œflW …‹¯·¢ ÆÁKfiø° Á∫fi∆fl∫Ó·. …flÊKÊœÁL »fl- BZ ÿfl»flŒÊœø·AfiJƒ°. ¶ ≤¯· Á∫fi∆cŒfi√° ÿfl»flŒœflW ÆÊLCfl‹·¢ Ê∫œÓ√ÊŒK ’fi÷flœflW ÆKflW »fl˘- œ·Kƒ°. ÿfl»flŒÊœø·A√ÊŒK° ÁƒfiKfl- œƒ·¢ ¶ •øfl∫ÓŒVJ‹flÊ»ƒflÁ¯œ·U ’fi÷flœfiœfl¯·K·. ÿ°dƒ‡A° ÿfl»flŒœflW ŒfidƒÁŒfi ßÏ •’∑√»? ÿfl»flŒœflW ÿ¢’fl«fiœflµ, ÿ¢∑‡ƒÿ¢- ’«fi»¢... ÆKflBÊ»œ·U ÁŒ∂‹œflW Á÷fiÕflAfiX •’ÿ¯¢ µ·˘’fi√°. µfi¯- √¢ •«flµfi¯ÁJfiÊø »flVÁg÷¢ »W- µfiX ÿ°dƒ‡A° •’ÿ¯Œfl‹Ô. ÿfl»flŒ- œflW ŒfidƒŒ‹Ô ؃· ÁŒ∂‹œfl‹·ŒBÊ»- œfi√°. »flBZ …dƒd…’VJµ¯·¢ ßÏ d…÷°»¢ Á»¯flø·KflÁ‹Ô. µ·˘∫Ó·’V◊¢ Œ·- O° Á‹fiµ’»flƒfi∆fl»Œfiœ ŒfiV∫Ó° ÆGfl»° ∆fl»…dƒBZ ÿ°dƒ‡µ{·Êø Á»ƒ„ƒb- JflW ߢA√ÊŒK° œ·.ÆX. ¶Ÿbfi- »¢ Ê∫œ°ƒ·. ßLcœflW Ædƒ …dƒBZ- A° µ›flE· •ƒfl»°. µfi¯√¢ …dƒÿ°≈fi- …»JflÊ‹ d…«fi»ÊMG µÁÿ¯œflÊ‹fi- K· ÿ°dƒ‡œfl‹Ôfiʃ Á…fiœfl. Œ‹œfi{- JflW ßÏ ’fl«JflW ߢBflœ ≤¯· …dƒJfl»fiµÊG …·¯·◊zfiV ߢA·K- ’fl«JflW ≤¯· …dƒŒfl˘ÁAIfl’K·. ¶ …dƒJflW ÿ°dƒ‡œ·Êø Œ»ÿ° µIfl‹Ô. ÿŒ‚ŸJflÊX˘ ßÏ Ê’‹Ô·’fl{fl •ƒfl- º‡’flAfiX ÿfi«flA·ÁŒfi? •ø·ÊJB·¢ …x·ÊŒK° ÁƒfiK·Kfl‹Ô. ÿ‚¯cÊ»‹Ôfl Áµÿ° ’KÁMfi›·¢ …·¯·◊- Ê» »cfiœ‡µ¯flA·Kƒfi√° µIƒ°. ßdƒ- œ·¢ d…fiœ¢µ·˘E Ê…Yµ·Gfl ÆL·- ʵfiI° µ¯Efl‹ÔfiÊœKƒfl‹fiœfl¯·K· ÿŒ‚ŸJfl»·¢ Œfi«cŒJfl»·¢ ÆLfl»° º·¡‡◊b˘flA·Á…fi‹·¢ ÿ¢÷œ¢ ÁƒfiKfl- œƒ°. Œµ{·Êøœdƒ d…fiœŒ·U Ê…Yµ·Gfl- œ·Êøœø·J° …·¯·◊Ê»Lfl»° Á…fiœflÊœ- Kƒ° •d…ÿµ°ƒ¢. ÿfl»flŒœflÊ‹ µ≈µ{·¢ ßAfi¯cJflW …·¯·◊Ê» »cfiœ‡µ¯flA·KƒÁ‹Ô? Œ‹œfi{ ÿfl»flŒœflW ËfiWÿ¢∑¢ ÆKƒ° ÿfi«fi¯√ ÿ¢Õ’Œfi√°. ≥˘flœX˘° Á‹fi¢∑°ŒfiX d…ÿfli‡µ¯fl- A·K ≤¯· ∫‹∫Ófldƒ…¿»…·ÿ°ƒµJfl- »fiœfl Œ‹œfi{ÿfl»flŒœflÊ‹ ËfiWÿ¢- ∑¢ ÆK ’fl◊œÊJA·˘fl∫Ó° Æ›·ƒflœ- ƒ° æfi»fi√°. ߃fl»fiœfl Œ‹œfi{ ÿfl»flŒ- Êœ …¿flAfiX d÷Œfl∫ÓÁMfiZ ≤¯· µfi¯c¢ ’cµ°ƒ¢. Œ‹œfi{ÿfl»flŒœflW Æ‹Ôfi »ø- zfi¯·¢ ËfiWÿ¢∑¢ Ê∫œ°ƒflG·I°. …Áf ß’VA° ÿfl»flŒfiA≈œflW »flœŒ- …¯Œfiœ ÷flf µflGflœflGfl‹Ô. »‡‹A·- œflW, ∫fl∆¢Ã¯¢... Á…fiÊ‹œ·U Æ‹Ôfi ÿfl»flŒµ{fl‹·¢ ߃fi√° •’ÿ°≈. ÿ°dƒ‡Êœ ÁŒfi÷Œfiœfl ∫fldƒ‡µ¯flA·K- ƒflÁ»fiø°? ؃·ƒ¯¢ ÿfl»flŒœfl‹·¢ ÿ‡¯flœÿ° ʵfi- ÁŒ›°ÿcW ÿfl»flŒœfl‹·¢ µ‹fiŒ‚‹cŒ·U ÿfl»flŒœfl‹·ÊŒfiÊA ÿ°dƒ‡œ·Êø ∫fldƒ‡- µ¯√¢ ÁŒfi÷ÊMG·ƒÊKœfi√°. •‹°…- ’ÿ°dƒ«fi¯flœfiœfl Œ›œJ° µ·{flA·K ÿ°dƒ‡Aø·J° …·¯·◊µ≈fi…fidƒ¢. ßJ- ¯¢ ∫fldƒ¢ µfi√·ÁOfiZ Ê‹ÿ°ÃflœX •‹ÔfiJ æfiXÁ…fi‹·¢ ∫flLflA·¢ ؃· ÿŒœJfiµ·¢ ß»fl ßœfiZ •’- Ê{ …fløflA·KʃK°. ÿ°dƒ‡Êœ •»·µ‚- ‹flA·K ÿ°dƒ‡ d…fi«fi»cŒ·U ÿfl»flŒ- µZ ©Ifiµ·Kfl‹Ô. …µ¯¢ •’Ê{ ÁŒfi÷- Œfiœfl ∫fldƒ‡µ¯flA·µœfi√°. ÎÜÏÞ{ØßÈßÎÏßW ®ÜïÞ È¿zÞøᢠÌÜÞWØ¢·¢ æºÏ¡ÄßGáI¡. Éçf §ÕVA¡ ØßÈßÎÞAÅÏßW ÈßÏÎÉøÎÞÏ Ößf µßGßÏßGßÜï. ∑·WÁŒfiŸ˘flÊa ÿbflÁÇfiY Á’{œflW
  3. 3. œfiV∫Óœ°A° …œx° »KfiœflG·¢ •˘flœfi- ÊŒK° …˘œ·Kƒ·ÊµfiI° ßøflE·Á…fi- µ·Kƒ‹Ô µ·Efl¯fiŒÊX˘ …ϯ·◊¢. …Áf ŒH·Hfl ÕVJfi’flÊ» …¯fiŒV÷fl- Afi»fiœfl µ·Efl¯fiŒX ÆK Á…¯·- Á…fi‹·¢ ©…Áœfi∑flA·K·. ’cµ°ƒfl…¯Œfi- œfl ÿ·¯fflƒƒb¢ •»·Õ’flA·K’¯fi- √° ßJ¯¢ µfi¯cJflW µ‚ø·ƒW •ÿb- ÿ°≈¯fiµ·K …·¯·◊zfiV. º‡’flƒJfl‹·¢ …·¯·◊zfiV ßBÊ»- œfi√°. ƒÁKAfiZ Œflµ∫Ó »øflœfiœ Œæ°- º·’fi¯cʯ •Õfl»œflAfiX •»·’∆flAfi- ʃ ∆fl‹‡…° •Õfl»œflA·K·. ÆL·Êµfi- I° æfiX ˘flœW Æÿ°°Áxx° Ê∫œ°Áƒfi{‚ »‡ •Õfl»œflA‚Ê’K° ∆fl‹‡…° Œæ°º·- ’flÁ»fiø° …˘œfiJƒ°. ÿfl»flŒœflÊ‹ …·¯·- ◊µ≈fi…fidƒBZA·¢ ©U° Ê…fiUœfi- µ·ÁOfiZ Œ‡÷ …fl¯flÁAIfl ’¯·K·. …Ï- ¯·◊¢ »fl‹»flVJfiX …·¯·◊X ÿ·Ÿ„- Jfl‹·¢ ÿfl»flŒœfl‹·ÊŒfiÊA Ê…øfiMfiø° Ê…ø·µœfi√°. ÿ°dƒ‡ »flÿŸfiœœfiµ·K·’Á‹Ô? ÿ°dƒ‡ ÿbL¢ ÷ifl÷µ°ƒfl ƒfl¯fl∫Ó˘flœ- √¢. ÿfi«fi¯√ …˘œfi˘·I° ¯I° ƒ‹ ƒNflW Á∫¯·¢ ¯I° Œ·‹... ÆLfl»fi√° ÿ°dƒ‡Êœ ¶ ¯‡ƒflœflW µfi√·Kƒ°. ßʃfiÊA …·¯·◊ÁŒ«fi’flƒbJflÊX˘ Õfi∑Œfi√°. ƒÊX˘ ÁŒW …·¯·◊X ∫fi¯·- ÁOfiZ ÿ°dƒ‡ ’{E· »flWA·Kƒ·- ʵfiIfi√° …·¯·◊»° ∫fiÁœIfl ’¯fi- Jƒ°. …·¯·◊ÁŒ«fi’flƒbÊŒKƒ° ∫‡G·- ʵfiGfi¯¢ Á…fiÊ‹Áœ ©U‚. ÿ°ƒ‡œfi√° ßÏ ∫‡G·ÊµfiG¯JflÊX˘ ÷µ°ƒfl. ÿ°dƒ‡ ß»fl ’ÊœÓK· …˘EfiW …·¯·- ◊ÊX˘ ¶¡cƒbÊŒfiÊA ƒµVK·Á…fi- µflÁ‹Ô. ≥À‡ÿflÊ‹ Áºfi‹flµ›flE° ßK· æfiX ’‡GflÁ‹Afl‹Ô •Ê‹ÔCflW µ’flÿÁN{»Jfl»° Á…fiµ·K‚Ê’K° ©˘Mfl∫Ó· …˘EfiW …·¯·◊X ƒµVK· ƒ¯flM√ŒfiµflÁ‹Ô. …Áf ÿfl»flŒœflW ∆‡…fiÁŒJÊœÁMfi- Ê‹fi¯· ÿ¢’fl«fiœflµ d…÷°»BZ Á»¯fl- ø·K·Ifi’·ÁŒfi? »flV√fiœµ ƒ‡¯·Œfi»BZ Æø·A·K ’»flƒÊœK Á…¯flW ßwfl¯fi∑fi»°«flœ·- Êøœ·¢ ºœ‹{flƒœ·Êøœ·¢ Á…¯° …˘E° »NZ ™x¢ÊµfiU·¢. …·¯·◊ ßÏÁ∑fi- Êœ d’√ÊMø·J·K ≤¯· ÿ°dƒ‡Êœ Œ·- ÁKfiG· ʵfiI·Á…fiµfiX ¶¯·¢ •»·’- ∆flAfl‹Ô. ∆‡…fiÁŒJœ·¢ Á¯’ƒflœ·ÊŒfi- K·¢ ’‹flœ …·¯·◊ƒfi¯BÊ{’∫Ó° ÿfl- »flŒ Ê∫œ°ƒflGfl‹Ô. ÆKfi‹·¢ ÿbLŒfiœ ÁŒW’fl‹fiÿ¢ ©IfiAflA›flEfiW ߃flÊ»fi¯· ŒfixŒ·IfiÁœAfi¢. Áµ¯{JflW •ÿŒœJ° ’›flœfl‹fl˘Bfl »øAfiX ßK·¢ ÿ°dƒ‡A° …xfl‹Ô? •ƒ° ÿ°dƒ‡œ·Êø µ·›MŒ‹Ô. …·¯·◊ÊX˘ •∫ÓøAŒfl‹Ôfiœ°Œœfi√° µfi¯√¢. ÿbL¢ ß◊°ød…µfi¯¢ ÆL·¢ Ê∫œÓfi»·¢ …fiƒfl- ¯fidƒflA° ߢBfl »øAfi»·¢ µ›flœ·K ≤¯· ÿ°dƒ‡Áœœ·U‚. Ê…HflÊX˘ Ád…- ƒ¢ •’{·Êø ÷µ°ƒfl •¢∑‡µ¯flAÊMø·- K·Œ·I°. …Áf ÿ°dƒ‡A° ¶Y •øœfi- {BZ Á’Ifl ’¯·K· …‹ÁMfi›·¢. Á…- ¯flW Œflÿflÿ°, ’fl’fiŸflƒœ°A° ÿflw‚¯- A·˘fl..? Œflÿflÿ° ÆK· ’œ°AfiX …xfiJ •’fl’fiŸflƒœ·¢ ÿflw‚¯A·˘fl ʃfi- øfiX µ›flœfiJ ’fl«’œ·¢ ÆÁLfi µ·˘- ∫Ófl‹·U’{fiÊ√K° ÿŒ‚Ÿ¢ µ¯·ƒ·K·. ÿfl»flŒœfl‹·¢ ßJ¯¢ µfi›°∫œ·I°. ÿfl- »flŒœflÊ‹ Ád…ƒÁJœ·¢ ƒ{∫ÓfløfiX …·- ¯·◊ŒdL’fi∆flœ·¢ ËÿÁAfi{ºflÿ°x·Œ·- I°. Œ√fl∫ÓfldƒJfi›flW •œW…AÊJ ¶Ê{ Ád…ŒflA·K’Ê{ Á»fiVŒ‹fiAfi- »·U d÷Œ¢ ’flºœflÁ∫ÓfiÊœK° Á∫fi∆fl∫Ófl- œ˘·K·. ÆLfi√° Á…¯° ∑¢∑ ÷¯flœfiœ Á…¯° ∑¢∑fi »µ·‹X. ∑¢∑ÊœK· Œfidƒ¢ …˘EfiW Á»fiV- ŒW ÿVGflÀflAx° µflGfl‹Ô. »µ·‹X ÆK·µ‚øfl Á∫VJfiW •’Z ≥ÊA. …·¯·◊ÊX˘ •«flµfi¯…∆’flÁœfiø° µ‹- ŸflAfiJ ÿ°dƒ‡Êœ ŒfidƒÁŒ ÿfl»flŒœ·¢ ÿŒ‚Ÿ’·¢ •¢∑‡µ¯flA‚. •œfiÁ{fiø° µ‹ŸflA·K’VA° ÷flf ©˘M°. ≤Á¯ µø‹flW ŒÊxfi¯fi{flW ¶µV◊flAÊMG·- Á…fiœ Œ‡¯fiºfiÿ°ŒflÊX˘ µ≈fi…fidƒ¢ ÊŒX˘W ÁŸfiÿ°…flx‹fl‹fiµ·K·. ÆKfi W …¯ÿ°dƒ‡Ã»°«Jfl»·Á÷◊¢ ƒfl¯fl∫Ó·- ’¯·K …·¯·◊»° ÿfl»flŒœfl‹·¢ º‡’flƒ- Jfl‹·¢ Áµø·…fiø·µ{fl‹Ô. Ê∫˘flœ ∫fi- FfiG° µ›flÊEJ·K ∫flLfi’fl◊°ø- _≤xœøflMfiƒ Á∫fi∆fl∫Ó· ÿ·Ÿ„J·AZ. …Áf ÿ°dƒ‡- œ·Êø ’fl◊œ¢ …x‚Ê’K° …˘E° ’fi÷fl- …fløflA·KƒflÁ»AfiZ æfiÊ»K ÿ°dƒ‡- ÊACfl‹·¢ ÿfl»flŒœflW ≤¯· À°{fix°°ÁÀfi- ŒflÊ»A·˘flÁ∫Ó •ÁMfiZ ∫flLfl∫Ó·U‚. …xflÊ‹ÔK· …˘E° Œfi˘fl»flWAfiX ©…- Á∆÷fl∫Ó ÿ·Ÿ„J·AÊ{ •»·ÿ¯flAfi- ʃ Á…fiœƒ·¢ •ƒ·ÊµfiIfi√°. ÿfl»flŒœflW ÿ°dƒ‡ À°{fix°ÁÀfiŒfl»° •dƒ d…fi«fi»cŒ·ÁIfi? ÿfl»flŒ ƒ·øB·¢ Œ·O° Œfiµ°øœ·Êø ˢÁx›°ÿ° œ‚√flœ»flW •¢∑ƒb¢ Æø·- A·Kƒfl»° µflGflœ •Á…ffiÁÀfi˘- JflW `He’ Áœ ©U‚. `She’ ß‹Ô. …·¯·◊- zfiVA° •»·ÁœfiºcŒfiœ’fl«JflW Œfi- dƒŒfi√° ÁÀfi˘¢. ƒfiŒÿflœfiʃ ÁÀfi˘- JflW Œfix¢ ’¯·JfiÊŒK° •«flµfi¯fl- µZ …˘E·. ≤¯· ÿ°dƒ‡ µøÊKJflœfi- Á‹ •Bʻʜfi¯· ƒfl¯·J·¢ ÿ°Ê…œfl- ÿ·¢ µflG‚. 80 ’V◊Œfiœ Œ‹œfi{ ÿfl»flŒ- œflW»flK° æfi»·¢ µ‚øfl Œfi˘fl»flKfiW Æ»flA° …˘œfi»·Uƒ° ÁµZAfiX •’- ÿ¯¢ µflGflœflÊ‹ÔCflÁ‹fi. ÿ°dƒ‡ …˘œ·Kƒ° ÁµZAfiX ÿŒ‚Ÿ¢ ƒœfi˘fiµ·KflÊ‹ÔKfiÁ√fi? ÿ°dƒ‡ …˘œ·Kƒ° •»·ÿ¯flA·K •Ê‹ÔCflW •’Ê{ •¢∑‡µ¯flA·K …·- ¯·◊Ê» ©ZÊAfiU·K ÕVJfi’flÊ»- Á…fi‹·¢ •¢∑‡µ¯flAfiX Œ‹œfi{fl ƒœfi- ˘‹Ô. •ƒflÊX˘ …¯fl∫°Áª∆Œfi√° ÿfl»flŒ- œfl‹·¢. ’øAX’‡¯∑fi≈œflÊ‹ ©Hfl- œfiV∫ÓÊœ ¶¯fi«»ÁœfiÊø •¢∑‡µ¯fl- A·K ÕVJfi’° µ·Efl¯fiŒÊ» ¶¯fi- √° …·¯·◊»fiœfl •¢∑‡µ¯flA·µ. ©Hfl- µ»cµ  º»·’¯fl 31, 200974 ŒµZ …fiMfiJfl ÕVJfi’Ì Ád…¢∫wÌ ÆKfl’VÊAfiM¢ ∆‡∆fl
  4. 4. 75 ßÁMfi›·¢ Œ»ÿflW ÿfl»flŒÁœfi? ƒfl¯·’»L…·¯J° ÊÀÿ°xfl’W ÿfl»flŒ ÆK·¢ Æ»flA° Õfi∑cŒfiÊ√K° µ¯·ƒfi- »fi√° Æ»flAfl◊°ø¢. •∫°ªX Æ›·ƒflœ …fiƒfl ÿfl»flŒµ{·Êø ƒfl¯A·¢ ÁµÊG›·- ƒfiX µ›flE·. …¿flA·Kµfi‹J° ’fl◊- œ¢ ÿfl»flŒœfiAfiX µ›flE·. ’fl’fiŸ- ÁJfiÊø ÿfl»flŒœ·Êø ¶¯fi«µX µ‚- øflœ ÕVJfi’° Ád…¢∫wflÊX˘ÊœfiM¢ Àfl- ‹fl¢ÊÀÿ°xfl’‹·µ{flW …ÊCø·AfiX Á…fiœflJ·øBfl. ¶∆cµfi‹J° µ·Á˘ ™÷fiX ƒfiøfl ÷iflº‡’flµZ ŒfidƒŒfi- œfl¯·K· ÊÀÿ°xfl’‹flW ÆJflœfl¯·K- ƒ°. ÿ°dƒ‡µÊ{ ÷¯flA·¢ Œfixfl»flVJflœfl- ¯·K·. ßK’ÿ°≈ Œfi˘flœflG·I°. …‹¯·¢ ÿfl»flŒÊœA·˘fl∫Ó° …¿flA·Kƒ·ÊµfiIfi- ’·¢ ’fl∆cfiVƒ°≈fl»flµZ µ‚GŒfiœfl ÆJ·- K·. ß»fl ƒfl¯A≈? •ø·J µ≈ÊœA·˘fl∫Ó° ∫flLflÇ·ƒ·ø- Bfl. ∑·WÁŒfiŸV ÆÊX˘ ¯IfiŒÊJ ƒfl¯A≈œfi√°. ºœ¯fiºfl»° ¶∆c¢ »W- µflœƒ° ŒÊxfi¯· µ≈œfi√°. ≤¯· µfiXÿV Á¯fi∑flœfiœ »øflœ·Êø µ≈.  øÖíÎß ø¸áÈÞÅí ponnunnimolu@rediffmail.com œfiœ ÷cfiŒ{ œflÊ‹ ’flºœ»·¢ d…÷°»B- {fl‹Ô. …Áf ÿ°dƒ‡œfiœfl¯·ÊKCflÁ‹fi. º‡’flƒJflW ¶¯fi«» ÁƒfiKflœ ÿ°- dƒ‡? d…Œ‡{œfiX˘fl. Æ¢.øfl. ’fiÿ·Á∆’X»fiœ- ¯·Êø ¶∆c Õfi¯c. Æ›·JflÁ»fiø°, ’fiœ»- Áœfiø° ≤ÊA ¶X˘flA·Ifiœfl¯·K ¶Á’÷¢ ÆÊK •ƒ°Õ·ƒÊMø·JflœflG·- I°. Æ¢.øflœflW »flK° •µK° º‡’fl∫Ófl¯·- ÊKCfl‹·¢ ÆK·¢ •ÁgŸJflÁ‹A° Œ»- ÿ· »‡Gfl ÿCøÊMGfl¯·K‚Ê’K° ÁƒfiKfl- œflG·I°. ¶÷·…dƒflœflW •¡°Œflxfiœ •’ÿfi»»fi{flW ÆÊX˘ •N µfi- √fiX Ê∫KÁMfiZ ¶X˘fl …˘E· RÆ»flA° ∆fiŒ·’flʻʜfiK° µfi√√¢.Q Œ·˘flA° …·˘Jfl˘BflœÁMfiZ ¶X˘flœ·- Êø ÿÁŸfi∆¯X •NÁœfiø° …˘E·. øfl. ∆fiÁŒfi∆¯ÊX˘ µfi¯cŒ‹Ô …˘œ·Kƒ°. Æ¢.øflÊœ µfi√√ÊŒKfi√°. …Áf Œ¯flA·¢ Œ·O° ≤¯· Á»fiA·µfi√fiXµ‚øfl ’Kfl‹Ô •ÁgŸ¢. ’‹flœ «‡¯. …Áf ßJ¯¢ µfi¯cB- {flW ÿCøÊMø·K·? ÿfl»flŒ µI· µ¯œ·K æfiX ÆÊX˘ Á¯fi∑Jfl»° Œ·KflWÁMfi‹·¢ µ¯Efl‹Ô. Á¯fi∑ÊJA·˘fl∫Ó° ÆÁKfiø° ¶∆c¢ …˘- œ·Kƒ° Áµfi›flÁAfiø° Ê…œflX ¶X¡° …fi‹flÁœx‡’° ʵœ˘flÊ‹ ÿ·Á¯◊fi√°. ˘fl- ÿZG° µIflG° …˘E·. d…÷°»¢ ©I° …Áf µc‚˘Ãfl{fi- √°. ÆL· µfi¯c’·¢ ƒ·˘K· …˘œ·K- ƒfi√° ÿ·Á¯◊flÊX˘ ¯‡ƒfl. ≤¯· •…µø- JflWÊMG° æfi»·¢ Œµ{·¢ ¯I° ¶÷·…- dƒflœflW µ›flEµfi‹J° ÆÁKfiø° …‹- ¯·¢ …˘E·. ŒµZA° ≤¯· µ·›M’·Œfl- Ê‹ÔK°. …Áf ÿ·Á¯◊° …˘E·. µ·›- MŒ·I°. ŒµZ ≤ðÿVÁ’◊»fl‹fi√°. ß’flÊøœ·¢ ÿ·Á¯◊° Á»Á¯fiÊø …˘E·. ÆÊX˘ ≥Á¯fi µ‡ÁŒfiʃ˘fiMflœ·¢ Ê∫œÓ·- ÁOfiZ ÿ·Á¯◊° Æ»flA° µ‚G° ’K·. ÆÊX˘ µ‡ÁŒfi •»·ÿ¯fl∫Ó° ’flÁ∆÷œfi- dƒµZ …ÔfiX Ê∫œÓfiXÁ…fi‹·¢ ÿ·Á¯◊° d÷Œfl∫Ó·. •dƒ Ë«¯cÁŒfi? ÿ·Á¯◊°Á…fi‹·¢ ÆÁKfiø· …˘E·. R»Kfiœfl ≤K· µ¯œfiX.Q …Áf Æ»fl- A° µ¯∫ÓflW ’Kfl‹Ô. ≤¯· ßXºµ°◊X- Á…fi‹·¢ Á…øflœ·U Æ»flA° ÆBÊ»µfl- Gfl ßÏ Ë«¯cÊŒK° •˘flœfl‹Ô. •ÿ·∂¢ ’¯·ÁOfiZ Ë∆’Jfl»· Œ·KflW Œ·G·µ·- Jfi»·¢ Á…fiœfl‹Ô. µW¯‚…Jfl»° Œ·- KflW»flK° µ¯E° Æ»flA° ÿbV∑¢ ƒ¯- √ÁŒÊœK° Áµ›·KƒflW ÆLVƒ°≈¢. µfiXÿVÁ…fiÊ‹fi¯· Á¯fi∑¢? ŒfiV∫Ó° ø· Ê¡J° ÆK· µ¯·ƒ·ÁOfi- ›fi√° d…÷°»¢. µfiXÿÁ¯fi∑ÊJA·˘fl∫Ó° …‹¯·¢ Æ›·Kƒ° ’fiœfl∫ÓfiW Õœ¢ Áƒfi- K·¢. …Áf ÷¯flœfiœ ∫flµflƒ°ÿÁ»øfl- œfiW ¯fÊ…øfiÊŒK° …‹¯·¢ •˘flœfi- ʃÁ…fiµ·K·. ∫flµflƒ°ÿœflW ∫fl‹ ÷iflŒ·G·µZ ßÊ‹ÔK· …˘œ·Kfl‹Ô. …Áf …‹¯·¢ Æ›·ƒflÊœ›·ƒfl ∫flµflƒ°ÿ Á»øfiXÁ…fi- ‹·¢ ƒœfi˘fiµ·Kfl‹Ô …‹¯·¢. ¶Á¯fi •Œ„ƒœflW …˘œ·Kƒ·ÁµG·. ßBÊ»- Êœfi¯· Á…øflœ·Êø …·˘Jfi√° d÷‡’fl∆c ÷¯flœfiœ ∫flµflƒ°ÿœ°A° ƒœfi˘fiµfiE- ƒ°°. ßÁMfiZ ÆÊX˘ Œ·øfl ʵfi›flE·. …Áf Œ·øflœ·Êø ÿϵ¯cŒfi√° æfiÊ»- K° µ¯·ƒfiJƒfl»fiW Æ»flA° Á’∆»œfl- ‹Ô. ÆCfl‹·¢ Ë«¯c¢ ƒ¯·KflÁ‹Ô …‹¯·¢? ƒ‡V∫Óœfiœ·¢. ÕVJfi’° Ád…¢∫w·¢ Œµ- {·¢ ÆÊX˘ µ·ø·¢Ã’·¢. ÆÊX˘ Á¯fi∑- ÊJÊ∫Ófi‹Ôfl ÆÊX˘ ÿÁŸfi∆¯flŒfiV Á’∆- »flA·Kƒ° µIÁMfi›fi√° ÆÊX˘ ÁŒfiZ ≤xA·GflœfiœflÁMfiœƒflW Æ»flA° ’fl◊Œ¢ ÁƒfiKflœƒ°. ÿÁŸfi∆¯BZ »Œ·A° ƒ‚√° Á…fiÊ‹œfiÊ√K° ’fl÷b- ÿflA·K·. ≥Á¯fi¯·J¯·Êøœ·¢ ÿ°Á»- Ÿ¢ µ‚ø·ƒW •ø·J˘flœfiX µ›flœ·K- ƒ° ßÁMfi›fi√°. µfiXÿV Á¯fi∑flµÁ{fiø°? ≤¯flA‹·¢ Œx·{{ µfiXÿVÁ¯fi∑flµZ Æ›·ƒ·K ÿCøA·˘flM° ’fiœflA¯·ƒ°. Ê’˘·¢ ʃfi‹flM·˘J° ’¯·K Á¯fi∑Œfiœfl µ¯·ƒflœfiW Œƒfl. ÄçKAÞZ Îßµºî È¿ßÏÞÏ Î¾¡¼áÕÞøcæø ¥ÍßÈÏßAÞX ¥ÈáÕÆßAÞæÄ ®LáæµÞI¡ ÆßÜàÉ¡ ¥ÍßÈÏßAáKá. ∑·WÁŒfiŸ˘flÊa …‚ºfiÁ’{œflW µ»cµ  º»·’¯fl 31, 2009

×