แบบบันทึกการวิเคราะหผูเรียนเปนรายบุคคลของนางสาวปรียาวดี จีระประภา เลขที่ 24 ชั้น ม. 4/14            Preeyava...
ไดเรียนโปรแกรม ดังนี้ -  Microsoft Word                     - Microsoft   PowerPoint -  Photos...
โทรศัพท 0900524296        อีเมล vadee_plam@hotmail.comปจจุบันพักอาศัยอยูกับ พี่สาว เกี่ยวของเปน พี่สาวขอมูลด...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

แบบบันทึกการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคลของ นางสาวปรียาวดี จีระประภา

2,273 views

Published on

.

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
2,273
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
57
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

แบบบันทึกการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคลของ นางสาวปรียาวดี จีระประภา

 1. 1. แบบบันทึกการวิเคราะหผูเรียนเปนรายบุคคลของนางสาวปรียาวดี จีระประภา เลขที่ 24 ชั้น ม. 4/14 Preeyavadee Jeeraprapa Plam Plam Plamชื่อ – สกุล ปรียาวดี จีระประภา ชื่อเลน ปาลมเกิดวันที่ 27 เดือน มีนาคม พ. ศ 2539 อายุ 16 ป หมูโลหิต Bชื่อบิดา นายวิชัย จีระประภา อาชีพ คุณครูชื่อมารดา นางธนพร จีระประภา อาชีพ แมบานสถานะภาพของบิดา- มารดา สมรสผลการเรียนในปการศึกษาที่ผานมา ม . 3 ไดการเรียน 3.38จบมาจากโรงเรียน จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย
 2. 2. ไดเรียนโปรแกรม ดังนี้ - Microsoft Word - Microsoft PowerPoint - Photoshop - Photos cape ที่อาศัยอยูมีคอมพิวเตอรหรือไม  มี …. ไมมี คอมพิวเตอรมีอินเตอรเน็ตใชหรือไหม  มี …. ไมมี ที่อยูปจจุบันบานเลขที่ 18 หมู 6 ตําบล สันติสุข อําเภอ พาน จังหวัด เชียงราย รหัสไปรษณีย 57120 บานของนางสาว ปรียาวดี จีระประภา
 3. 3. โทรศัพท 0900524296 อีเมล vadee_plam@hotmail.comปจจุบันพักอาศัยอยูกับ พี่สาว เกี่ยวของเปน พี่สาวขอมูลดานสุขภาพรางกาย น้ําหนัก 41 กิโลกรัม สวนสูง 153 เซนติเมตรโรคประจําตัว ภูมิแพ

×