Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

ประชุมร่วมรัฐสภา17ตค.54เพื่อพิจารณาเห็นชอบร่างพรบ.คุ้มครองผู้เสียหายฯ

705 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

ประชุมร่วมรัฐสภา17ตค.54เพื่อพิจารณาเห็นชอบร่างพรบ.คุ้มครองผู้เสียหายฯ

  1. 1. ระเบียบวาระการประชุมร่วมกันของรัฐสภา ครังที่ ๓ (สมัยสามัญทั่วไป) ้ วันจันทร์ที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๔(๑) เรืองทีประธานจะแจ้งต่อทีประชุม ่ ่ ่ (ถ้ามี)(๒) รับรองรายงานการประชุม (ไม่ม)ี(๓) เรืองทีคณะกรรมาธิการพิจารณาเสร็จแล้ว ่ ่ (ไม่ม)ีเรืองด่วน ่ ๑. กรอบการเจรจาจัดตั้งกองทุนเพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในภูมิภาคอาเซียน (คณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ) ๒. การให้ความเห็นชอบให้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติที่รัฐสภายังมิได้ให้ความเห็นชอบ และยังดาเนินการไม่แล้วเสร็จ ตามมาตรา ๑๕๓ วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (คณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ)(๔) เรืองทีค้างพิจารณา ่ ่ (ไม่ม)ี(๕) เรืองที่เสนอใหม่ ่ (ไม่ม)ี(๖) เรืองอืน ๆ ่ ่ (ถ้ามี)สานักการประชุมกลุ่มงานระเบียบวาระโทร. ๐ ๒๒๔๔ ๒๕๔๕โทรสาร ๐ ๒๒๔๔ ๒๕๔๘www.parliament.go.th

×