Com expert

1,238 views

Published on

ตอบภารกิจ ครูมือใหม่

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,238
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
11
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Com expert

 1. 1. กลุ่มโรงเรียนกัลยาณวัตร Learning Environments Model Enhancing Expert Mental Model ตอบภารกิจการเรียนรู้ ระดับครูมือใหม่
 2. 2. กระบวนทัศน์ของการออกแบบการสอนเป็นอย่างไร และ สิ่งใดเป็นพื้นฐานที่สำคัญในการเปลี่ยนกระบวนทัศน์ดังกล่าว ปัญหาที่ 1
 3. 3. กระบวนทัศน์การออกแบบการสอน เป็นกระบวนการวางแผนการเรียนการสอนโดยการแปลงหลักการของการเรียนรู้ ( Learning) การเรียนการสอน ( Instruction) ลงสู่การวางแผน (Planning) สำหรับการเรียนการสอน ๆ ได้แก่ เนื้อหา วัสดุ สื่อ กิจกรรม แหล่งสารสนเทศ และการประเมิน ตอบภารกิจการเรียนรู้ที่ 1
 4. 4. สิ่งที่เป็นพื้นฐานสำคัญในการเปลี่ยนกระบวนทัศน์คือ ทฤษฎีการเรียนรู้ โดยสามารถออกแบบการสอนบนพื้นฐานของทฤษฎีการเรียนรู้ 3 กลุ่ม คือ 1 . บนพื้นฐานทฤษฎีการเรียนรู้กลุ่มพฤติกรรมนิยม เน้นการถ่ายทอดเน้นหาโดยแยกเป็นส่วนย่อยตามลำดับขั้นตอน ข้ามขั้นไม่ได้จะมีการตั้งวัตถุประสงค์ก่อนเรียนและวัดผลหลังเรียน บางครั้งมีการเสริมแรงให้กับผู้เรียน เพื่อให้เกิดพฤติกรรมตอบสนองออกมา 2 . บนพื้นฐานทฤษฎีการเรียนรู้กลุ่มพุทธิปัญญานิยม เน้นการถ่ายทอดเน้นหาที่ให้ผู้เรียนเรียนรู้อย่างมีความหมายโดยการจัดระเบียบหมวดหมู่ของสารสนเทศ เพื่อให้สมองสามารถบันทึกความรู้ที่รับมาใหม่ได้ง่ายเกิดการถ่ายโยงความรู้เดิมไปสู่ความรู้ใหม่ และสามารถเรียกกลับมาใช้ได้ตามที่ต้องการ ตอบภารกิจการเรียนรู้ที่ 1 ( ต่อ )
 5. 5. <ul><li>3. บนพื้นฐานทฤษฎีการเรียนรู้กลุ่มคอนสตรัคติวิสต์ </li></ul><ul><li> เน้นการสร้างความรู้ โดยการกระตุ้นด้วยปัญหาที่ผู้เรียนพบได้จริงในชีวิตประจำวัน ( สถานการณ์ปัญหา ) โดยผู้เรียนเป็นผู้ลงมือปฏิบัติที่ผ่านกระบวนคิด เสาะแสวงหาคำตอบ การแลกเปลี่ยนแนวคิดระหว่างกัน ความรู้ต่างๆจะถูกสร้างขึ้นด้วยตัวของผู้เรียนเอง โดยใช้ข้อมูลที่ได้รับมาใหม่ร่วมกับความรู้เดิมที่มีอยู่แล้ว มาสร้างความหมายในการเรียนรู้ของตนเอง </li></ul>ตอบภารกิจการเรียนรู้ที่ 1 ( ต่อ )
 6. 6. พื้นฐานทฤษฎีการเรียนรู้ที่สำคัญในการ ออกแบบการสอนมีอะไรบ้างและมีสาระสำคัญ อย่างไร และมีความแตกต่างกันอย่างไร ปัญหาที่ 2
 7. 7. พื้นฐานทฤษฎีการเรียนรู้ที่สำคัญในการออกแบบการสอน แบ่งได้ 3 กลุ่ม ดังนี้ 1. ทฤษฎีการเรียนรู้กลุ่มพฤติกรรมนิยม 2. ทฤษฎีการเรียนรู้กลุ่มพุทธิปัญญานิยม 3. ทฤษฎีการเรียนรู้กลุ่มคอนสตรัคติวิสต์ ตอบภารกิจการเรียนรู้ที่ 2
 8. 8. 1. ทฤษฎีการเรียนรู้กลุ่มพฤติกรรมนิยม การเรียนรู้ตามแนวคิดของทฤษฎีการเรียนรู้กลุ่มพฤติกรรมนิยม หมายถึง การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม ซึ่งเป็นผลมาจากประสบการณ์ ที่คนเรามีปฏิสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อม จึงมุ่งศึกษาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ ระหว่างสิ่งเร้ากับพฤติกรรมที่แสดงออกมา สิ่งเร้า พฤติกรรม ที่แสดงออกมา สามารถวัดและ สังเกตจากภายนอกได้
 9. 9. นักจิตวิทยากลุ่มพฤติกรรมนิยม จำแนกพฤติกรรมออกเป็น 2 ประเภท คือ 1. ทฤษฎีการเรียนรู้กลุ่มพฤติกรรมนิยม <ul><li>พฤติกรรมเรสปอนเดนส์ เป็นพฤติกรรมที่เกิดขึ้นโดยสิ่งเร้าเป็นตัวกระตุ้น </li></ul><ul><li>ให้เกิดพฤติกรรมตอบสนอง ที่สามารถวัดและสังเกตได้ เช่น ทฤษฎีการวางเงื่อนไข </li></ul><ul><li>แบบคลาสสิก </li></ul><ul><li>2. พฤติกรรมโอเปอร์แรนต์ เป็นพฤติกรรมที่บุคคลหรือสัตว์แสดงพฤติกรรมตอบสนองออกมา โดยปราศจากสิ่งเร้าที่แน่นอน และพฤติกรรมนี้มีผลต่อสิ่งแวดล้อม เช่น ทฤษฎีการวางเงื่อนไขแบบลงมือกระทำ </li></ul>
 10. 10. 1. ทฤษฎีการเรียนรู้กลุ่มพฤติกรรมนิยม แผนผังการเรียนรู้กลุ่มพฤติกรรมนิยม ทฤษฎีการวางเงื่อนไขแบบคลาสสิก แนวคิดของพาฟลอฟ การเรียนรู้เกิดจากการนำสิ่งเร้าที่เป็น CS ( สิ่งเร้าที่ต้องวางเงื่อนไข ) และ UCS ( สิ่งเร้าที่ไม่ต้องวางเงื่อนไข ) มาเสนอควบคู่กัน โดยที่สิ่งเร้านั้นมีลักษณะเป็นแรงเสริมตามธรรมชาติ แนวคิดของวัตสัน การเรียนรู้เกิดจากความใกล้ชิดของสิ่งเร้ากับการตอบสนอง โดยไม่จำเป็นต้องมีการเสริมแรง ทฤษฎีการวางเงื่อนไขแบบลงมือกระทำ แนวคิดของธอร์นไดค์ การเรียนรู้เกิดจากการลองผิดลองถูกและเกิดขึ้นได้จากการเชื่อมโยงระหว่างสิ่งเร้ากับการตอบสนอง แนวคิดของสกินเนอร์ การเรียนรู้เกิดจากการลงมือกระทำ และถ้าหากได้รับการเสริมแรงจะทำให้เกิดพฤติกรรมนั้นซ้ำอีก
 11. 11. 2. ทฤษฎีการเรียนรู้กลุ่มพุทธิปัญญานิยม การเรียนรู้ตามแนวคิดของทฤษฎีการเรียนรู้กลุ่มพุทธิปัญญานิยม หมายถึง การเปลี่ยนแปลงความรู้ของผู้เรียนทั้งทางด้านปริมาณ และด้านคุณภาพ โดยผู้เรียนมีสิ่งที่เรียนรู้เพิ่มขึ้นแล้ว ยังสามารถจัดรวบรวมเรียบเรียงสิ่งที่เรียนรู้มา เพื่อให้สามารถเรียกกลับมาใช้ได้ตามที่ต้องการ และสามารถถ่ายโยงความรู้เดิมไปสู่ความรู้ใหม่ สิ่งเร้าภายนอก สิ่งเร้าภายใน การเรียนรู้
 12. 12. 2. ทฤษฎีการเรียนรู้กลุ่มพุทธิปัญญานิยม ทฤษฎีการเรียนรู้ตามแนวพุทธิปัญญานิยม จำแนกได้หลายทฤษฎี แต่ทฤษฎีที่เป็นที่ยอมรับกันมาก และนำมาประยุกต์ใช้กันมากกับสถานการณ์การเรียนการสอน ได้แก่ 1. ทฤษฎีพัฒนาการเชาวน์ปัญญาของเพียเจต์ 2. ทฤษฎีการเรียนรู้โดยการค้นพบของบรูเนอร์ 3. ทฤษฎีการเรียนรู้อย่างมีความหมายของออซูเบล
 13. 13. 2. ทฤษฎีการเรียนรู้กลุ่มพุทธิปัญญานิยม ทฤษฎีการเรียนรู้ กลุ่มพุทธิปัญญานิยม แนวคิดของทฤษฎี ทฤษฎีพัฒนาการ เชาวน์ปัญญาของเพียเจต์ พัฒนาการเชาวน์ปัญญา ผู้เรียนต้องมีการปรับตัว ประกอบด้วยกระบวนการสำคัญ 2 อย่าง คือ 1. การดูดซึมเข้าสู่โครงสร้างทางปัญญา 2. การปรับโครงสร้างทางปัญญา ทฤษฎีการเรียนรู้โดยการ ค้นพบของบรูเนอร์ การเรียนรู้จะเกิดขึ้นเมื่อผู้เรียนได้มีปฏิสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมด้วยตนเอง นำไปสู่การค้นพบและการแก้ปัญหา ทฤษฎีการเรียนรู้อย่างมีความหมายของออซูเบล การเรียนรู้แบบนี้เกิดขึ้นเมื่อผู้เรียนได้มีการเชื่อมโยงสิ่งที่ต้องเรียนรู้ใหม่กับความรู้เดิมที่มีมาก่อน วิธีนี้ช่วยให้เกิดการเรียนรู้ได้เร็วและจำได้นาน
 14. 14. 3. ทฤษฎีการเรียนรู้กลุ่มคอนสตรัคติวิสต์ การเรียนรู้ตามแนวคิดของทฤษฎีการเรียนรู้กลุ่มคอนสตรัคติวิสต์ หมายถึง การเรียนรู้เป็นกระบวนการที่เกิดขึ้นภายในของผู้เรียน ความรู้ต่างๆจะถูกสร้างขึ้นด้วยตัวของผู้เรียนเอง โดยใช้ข้อมูลที่ได้รับมาใหม่ร่วมกับความรู้เดิมที่มีอยู่แล้ว มาสร้างความหมายในการเรียนรู้ของตนเอง ความรู้ใหม่ ความรู้เดิม การเรียนรู้
 15. 15. 3. ทฤษฎีการเรียนรู้กลุ่มคอนสตรัคติวิสต์ คอนสตรัคติวิสต์ เชื่อว่า การเรียนรู้เป็นกระบวนการสร้างมากกว่าการรับความรู้ จึงปรากฏแนวคิดที่แตกต่างกันเกี่ยวกับการสร้างความรู้ จากนักจิตวิทยาและนักการศึกษา Jean Piaget และ Lev Vygotsky ซึ่งแบ่งเป็น 2 ประเภท ดังนี้ 1. Cognitive Constructivism 2. Social Constructivism Theory
 16. 16. 3. ทฤษฎีการเรียนรู้กลุ่มคอนสตรัคติวิสต์ หลักการ วิธีการ Cognitive Constructivism มนุษย์เราต้อง “สร้าง” ความรู้ด้วยตนเองโดยผ่านทางประสบการณ์ ซึ่งประสบการณ์จะกระตุ้นให้ผู้เรียนสร้างโครงสร้างทางปัญญา โดยการเชื่อมโยงความรู้เดิมและสิ่งที่ต้องเรียนใหม่เข้าด้วยกัน Social Constructivism Theory วัฒนธรรมเป็นเครื่องมือทางปัญญาที่จำเป็นสำหรับการพัฒนารูปแบบและคุณภาพ โดยการนำเทคโนโลยีมาสร้างบริบทสำหรับการเรียนรู้ที่ผู้เรียนสามารถได้รับการส่งเสริม ช่วยกระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้
 17. 17. สรุปความแตกต่างของทฤษฎีการเรียนรู้ทั้ง 3 กลุ่ม ทฤษฎีการเรียนรู้ แนวคิด กลุ่มพฤติกรรมนิยม มุ่งที่ศึกษาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งเร้ากับพฤติกรรมที่แสดงออกมา เน้นความสำคัญของสิ่งแวดล้อมเพราะเชื่อว่าสิ่งแวดล้อมจะเป็นตัวที่กำหนดพฤติกรรม กลุ่มพุทธิปัญญานิยม เน้นการถ่ายทอดเนื้อหาที่ให้ผู้เรียนเรียนรู้อย่างมีความหมาย สามารถจัดรวบรวมเรียบเรียงสิ่งที่เรียนรู้มา เพื่อให้สามารถเรียกกลับมาใช้ได้ตามที่ต้องการและสามารถถ่ายโยงความรู้เดิมไปสู่ความรู้ใหม่ กลุ่มคอนสตรัคติวิสต์ ความรู้ต่างๆจะถูกสร้างขึ้นด้วยตัวของผู้เรียนเอง โดยใช้ข้อมูลที่ได้รับมาใหม่ร่วมกับความรู้เดิมที่มีอยู่แล้ว
 18. 18. ทฤษฎีการเรียนรู้กลุ่มใดที่สอดคล้องกับ พรบ . มากที่สุดเพราะเหตุใด ตอบ ทฤษฎีการเรียนรู้กลุ่มคอนสตัคติวิสต์ เพราะเป็นทฤษฎีการเรียนรู้ที่เกี่ยวกับการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง ฝึกเผชิญปัญหาและแก้ไขปัญหาด้วยตนเอง โดยใช้ข้อมูลที่ได้รับมาใหม่ร่วมกับความรู้เดิมที่มีอยู่แล้ว ( ประสบการณ์เดิมของผู้เรียน ) สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ . ศ . 2542 หมวด 4 แนวการจัดการศึกษา ในมาตรา 24 การจัดกระบวนการเรียนรู้ ที่ระบุว่า ผู้เรียนต้องฝึกทักษะกระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญสถานการณ์ การประยุกต์ความรู้มาใช้เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาโดยการจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง ฝึกการปฏิบัติให้ทำได้ คิดเป็น ทำเป็น การใฝ่รู้อย่างต่อเนื่อง
 19. 19. ให้วิเคราะห์และวิพากษ์จุดเด่นและ จุดด้อยของการออกแบบการสอนที่มีพื้นฐาน จากทฤษฎีการเรียนรู้ กลุ่มพฤติกรรมนิยม พุทธิปัญญานิยมและคอนสตรัคติวิสต์ ปัญหาที่ 3
 20. 20. การออกแบบการสอนบนพื้นฐานทฤษฎีการเรียนรู้กลุ่มพฤติกรรมนิยม ตอบภารกิจการเรียนรู้ที่ 3 จุดเด่น จุดด้อย บทบาทของผู้เรียนเป็นผู้รับข้อมูลสารสนเทศ ซึ่งถูกถ่ายทอดจากครูโดยตรง ครูจะสร้างสิ่งแวดล้อมที่ผู้เรียนจะต้องเรียนรู้ การออกแบบการสอนและสื่อ ดังเช่น บทเรียนคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ช่วยสอน ชุดการสอน มีลักษณะที่สำคัญ ดังนี้ 1 ) ระบุวัตถุประสงค์การสอนที่ชัดเจน 2) การสอนในแต่ละขั้นนำไปสู่การเรียนแบบรอบรู้ในหน่วยการเรียนรู้ 3) ให้ผู้เรียนได้เรียนไปตามอัตราการเรียนรู้ของตน 4) ดำเนินการสอนไปตามลำดับขั้นที่กำหนดไว้ตามโปรแกรม ทฤษฎีพฤติกรรมนิยมมุ่งเน้น พฤติกรรมที่สังเกตได้เท่านั้น โดยมิได้สนใจกระบวนการคิดหรือกิจกรรมทางปัญญาของมนุษย์ จึงทำให้ผู้เรียนไม่ได้ฝึกกระบวนการคิดที่จะทำให้เกิดการสร้างความรู้ที่เกิดขึ้น โดยตัวผู้เรียนเอง มีแต่รอการป้อนความรู้จากครูผู้สอน
 21. 21. การออกแบบการสอนบนพื้นฐานทฤษฎีการเรียนรู้กลุ่มพุทธิปัญญานิยม จุดเด่น จุดด้อย การเรียนรู้เป็นการเปลี่ยนแปลงความรู้ของผู้เรียน ทั้งทางด้านปัญญาและคุณภาพหรือสิ่งที่ได้เรียนรู้มาจัดระเรียบ จัดหมวดหมู่ เพื่อที่จะสามารถนำความรู้ที่ได้จัดเรียงนั้นกลับมาใช้ได้ตามที่ต้องการ และสามารถเชื่อมโยงความรู้และทักษะเพื่อแก้ปัญหาได้ แบบการเรียนรู้ของกลุ่มทฤษฎี พุทธิปัญญานิยม จะใช้การเลือกที่จะ รับรู้มีสิ่งที่ต้องการ และการท่องจำซ้ำๆ เพื่อที่จะสามารถนำมาเป็นความรู้ แต่ถ้าหากว่าเรื่องที่ผู้เรียนไม่อยากรู้ผู้เรียนก็อาจจะไม่มีคามรู้และทักษะในสิ่งนั้นเพื่อ ที่จะนำไปใช้แก้ปัญหาได้
 22. 22. การออกแบบการสอนบนพื้นฐานทฤษฎีการเรียนรู้กลุ่มคอนสตรัคติวิสต์ จุดเด่น จุดด้อย กลุ่มทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ เชื่อว่า การเรียนรู้เป็นกระบวนการสร้างมากกว่าการรับรู้ ซึ่งผู้สอนจะเน้นให้ผู้เรียนสร้างความรู้ด้วยตนเองมากกว่าการที่ผู้สอนจะถ่ายทอดความรู้ โดยการจัดสถานการณ์ปัญหาต่างๆให้ผู้เรียนได้แก้ปัญหาด้วยตนเองและผู้สอนจะคอยแนะนำ และจัดแหล่งเรียนรู้เพิ่มเติมให้ผู้เรียนได้ค้นคว้า ถ้าหากว่าผู้สอนไม่ใส่ใจการสร้างสิ่งแวดล้อมการเรียนรู้ให้กับผู้เรียนแต่เน้นให้ผู้เรียนเรียนรู้เองโดยไม่ค่อยให้คำปรึกษาหรือดูแลผู้เรียนอาจจะมีเรียนรู้ได้ที่นอกเหนือหรือออกจากสิ่งที่ผู้สอนได้ตั้งเป้าหมายไว้และผู้เรียนเกิดความเข้าใจที่แตกต่างกัน
 23. 23. จากสิ่งที่กำหนดต่อไปนี้ให้ท่านจำแนกประเภทตามลักษณะ การออกแบบโดยระบุเกณฑ์และเหตุผลที่ใช้ในการจำแนกด้วย ชุดการสอน ชุดสร้างความรู้ คอมพิวเตอร์ช่วยสอน มัลติมีเดีย ที่พัฒนาตามแนวคอนสตรัคติวิสต์ บทเรียนโปรแกรม เว็บเพื่อ การสอน สิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้บนเครือข่าย การเรียนแบบ   ร่วมมือกันเรียนรู้ ปัญหาที่ 4
 24. 24. ตอบภารกิจการเรียนรู้ที่ 4 ทฤษฎีการเรียนรู้ จำแนกประเภทตามการออกแบบ กลุ่มพฤติกรรมนิยม ชุดการสอน การเรียนแบบร่วมมือกันเรียนรู้ กลุ่มพุทธิปัญญานิยม ชุดสร้างความรู้ คอมพิวเตอร์ช่วยสอน เว็บเพื่อการสอน กลุ่มคอนสตรัคติวิสต์ มัลติมีเดียที่พัฒนาตามแนวคอนสตรัคติวิสต์ สิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้บนเครือข่าย
 25. 25. ทฤษฎีการเรียนรู้ กลุ่มพฤติกรรมนิยม จำแนกประเภทตามการออกแบบ ได้ 2 ประเภทดังนี้ 1. ชุดการสอน 2. การเรียนแบบร่วมมือกันเรียนรู้ เกณฑ์และเหตุผลที่ใช้ในการจำแนกคือ การวัดหรือการประเมินจะประเมินจาก พฤติกรรมที่แสดงออกมา เน้นความสำคัญของสิ่งแวดล้อมเพราะเชื่อว่าสิ่งแวดล้อม จะเป็นตัวที่กำหนดพฤติกรรม เช่น ชุดการสอนเป็นสิ่งแวดล้อมที่เป็นตัวกำหนด พฤติกรรมของผู้เรียนว่าผู้เรียนจะต้องอย่างไรถึงจะเกิดการเรียนรู้ และการเรียนรู้ แบบร่วมมือจะเป็นการกระทำพฤติกรรมต่างๆร่วมกันเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ เกณฑ์และเหตุผลที่ใช้ในการจำแนก
 26. 26. <ul><li>ทฤษฎีการเรียนรู้ กลุ่มพุทธิปัญญานิยม จำแนกประเภทตามการออกแบบได้ </li></ul><ul><li>3 ประเภทดังนี้ </li></ul><ul><li>1. ชุดสร้างความรู้ </li></ul><ul><li>2. คอมพิวเตอร์ช่วยสอน </li></ul><ul><li>3. เว็บเพื่อการสอน </li></ul><ul><li>เกณฑ์และเหตุผลที่ใช้ในการจำแนกคือ ในการประเมินของทฤษฎีการเรียนรู้ กลุ่มพุทธิปัญญานิยม จะเน้นการคิดของผู้เรียนเป็นหลักให้ผู้เรียนได้คิดใช้สติปัญญาโดยอาศัยจากความรู้เดิมและผู้สอนจะมีการจัดเตรียมองค์ความรู้ใหม่เพื่อให้ผู้เรียนสามารถถ่ายโยงความรู้เดิมไปสู่ความรู้ใหม่ได้ </li></ul>เกณฑ์และเหตุผลที่ใช้ในการจำแนก
 27. 27. <ul><li>ทฤษฎีการเรียนรู้ กลุ่มคอนสตรัคติวิสต์ จำแนกประเภทตามการออกแบบได้ 2 ประเภทดังนี้ </li></ul><ul><li>1. มัลติมีเดียที่พัฒนาตามแนวคอนสตรัคติวิสต์ </li></ul><ul><li>2. สิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้บนเครือข่าย </li></ul><ul><li>เกณฑ์และเหตุผลที่ใช้ในการจำแนกคือ ในการประเมินทฤษฎีการเรียนรู้ กลุ่มคอนสตรัคติวิสต์ โดย จะเน้นการลงมือกระทำ , การแก้ปัญหาของผู้เรียนเพื่อให้ผู้เรียนได้สร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง โดยจะมีแหล่งการเรียนรู้หรือสิ่งแวดล้อมที่ช่วยในการหาความรู้เพื่อให้ผู้เรียนได้แก้ปัญหาจนได้องค์ความรู้ที่ถูกสร่างขึ้นมาด้วยตนเองโดยใช้ข้อมูลที่ได้รับมาใหม่ร่วมกับความรู้เดิมที่มีอยู่แล้ว </li></ul>เกณฑ์และเหตุผลที่ใช้ในการจำแนก
 28. 28. <ul><li>รายชื่อสมาชิกกลุ่ม โรงเรียนกัลยาณวัตร </li></ul><ul><li>นายนัตพงษ์ เวระนะ 503050353-3 </li></ul><ul><li>นางสาวพัชรพร คชพรหม 503050358-3 </li></ul><ul><li>นางสาวจันทนี เจียมรัตนะ 503050575-5 </li></ul><ul><li>นางสาวปรียานันท์ อัครวงศ์ 503050582-8 </li></ul>

×